آموزش رفع عیوب شایع موبايل

1- ارسال صدا نداريم :
 
الف ) ابتدا ميكروفن ( MIC ) را از لحاظ اهمي برسي مي كنيم
ب ) پايه هاي ميكروفن( MIC ) را از لحاظ اتصال به بورد برسي مي كنيم
پ ) در گوشيهايي كه داراي بورد UIF هستند بورد را از لحاظ اتصال مناسب UIF چك مي كنيم
ت ) مسير ميكروفن( MIC ) تا آي سي صوت ( IC Audio ) را از لحاظ قطعي به طور كلي برسي ميكنيم
ث) المانهاي كه در مسير كپسول دهني تا آي سي صوت ( IC Audio ) قرار گرفته اند را چك مي
كنيم ( مانند : مقاومت ، خازن ، سلف و غيره )
ج ) در گوشيهايي كه ميكروفن( MIC ) بر روي قسمت تا شو قرار گرفته است كابل فلت
(FELAT) كه از ميكروفن( MIC ) به بورد متصل شده است را از لحاظ قطعي برسي مي كنيم .
چ ) آي سي صوت ( IC Audio ) را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آي سي ( IC ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي صوت( IC Audio ) را تعويض مي كنيم
ح ) در گوشي هاي اريكسون آي سي ( IC ) مولتي مديا كانورتور را تغويض مي كنيم
 
 
 
2- دريافت صوت نداريم :
 
الف ) ابتدا بلندگو ( SPEAKER ) را از لحاظ اهمي برسي مي كنيم
ب ) پايه هاي بلندگو ( SPEAKER ) را از لحاظ اتصال به بورد برسي مي كنيم
پ ) در گوشيهايي كه داراي بورد UIF هستند بورد را از لحاظ اتصال مناسب UIF چك مي كنيم
ت ) مسير بلندگو ( SPEAKER ) تا آي سي صوت ( IC Audio ) را از لحاظ قطعي به طور كلي برسي مي كنيم
ث) المانهاي كه در مسير بلندگو ( SPEAKER ) تا آي سي صوت ( IC Audio ) قرار گرفته اند را چك مي كنيم
 ( مانند : مقاومت ، خازن ، سلف و غيره )
ج ) در گوشيهايي كه بلندگو ( SPEAKER ) بر روي قسمت تا شو قرار گرفته است كابل فلت ( FELAT) از بلندگو(SPEAKER ) به بورد متصل شده است را از لحاظ قطعي برسي مي كنيم .
چ ) آي سي صوت ( IC Audio ) را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آي سي ( IC ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي صوت( IC Audio ) را تعويض مي كنيم
ح ) در گوشي هاي اريكسون آي سي ( IC ) مولتي مديا كانورتور را تغويض مي كنيم
3- ارسال صوت ضغيف است :
 
الف ) گردگيري ميكروفن( MIC ) را انجام مي دهيم
ب ) حفره ميكروفن( MIC ) راتميز مي كنيم
پ ) ميكروفن( MIC ) را تعويض مي كنيم
ت ) آي سي صوت ( IC Audio ) را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آي سي ( IC ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي صوت( IC Audio ) را تعويض مي كنيم
ث ) در صورت وجود خازنهايي در مسير ميكروفن( MIC ) آنها رابرسي ويا تعويض مي كنيم
 
 
-4دريافت صوت ضغيف است :
 
الف ) گردگيري بلندگو ( SPEAKER ) را انجام مي دهيم
ب ) حفره بلندگو ( SPEAKER ) راتميز مي كنيم
پ ) بلندگو ( SPEAKER ) را تعويض مي كنيم
ت ) آي سي صوت ( IC Audio ) را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي
( لحيم سردي ) در آي سي ( IC ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي صوت( IC Audio ) را تعويض مي كنيم
ث ) در صورت وجود خازنهايي در مسير بلندگو ( SPEAKER ) آنها رابرسي ويا تعويض مي كنيم
 
 
5- ارسال صوت با نويز ( پارازيت ) همراه است :
 
الف ) ميكروفن( MIC ) را برسي مي كنيم
ب ) كابل فلت ( FELAT ) كه ميكروفن( MIC ) را به بورد متصل مي كند را برسي مي كنيم
پ ) خازنهاي مسير ميكروفن( MIC ) را برسي كرده ودر صورت خرابي تعويض مي كنيم
ت ) آي سي صوت ( IC Audio ) و در اريكسون مولتي مديا كانورتور را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا
اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آي سي ( IC ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي صوت( IC Audio ) را تعويض مي كنيم
ج ) گاهي اوقات كابل فلتي ( FELAT ) كه مانيتور ( LCD ) را به بورد متصل مي كند ، اگردوچار خرابي شده با شد بر روي كپسول دهني و گوشي نويز ( پارازيت ) مي اندازد كه دراين صورت كابل فلت ( FELAT ) را از مدار جدا كرده وچك مي كنيم
 
 
 
6-دريافت صوت با نويز ( پارازيت ) همراه است :
 
الف ) بلندگو ( SPEAKER ) را برسي مي كنيم
ب ) كابل فلت ( FELAT ) كه بلندگو ( SPEAKER ) را به بورد متصل مي كند را برسي مي كنيم
پ ) خازنهاي مسير بلندگو ( SPEAKER ) را برسي كرده ودر صورت خرابي تعويض مي كنيم
ت ) آي سي صوت ( IC Audio ) و در اريكسون مولتي مديا كانورتور را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آي سي ( IC ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي صوت( IC Audio ) را تعويض مي كنيم
ج ) گاهي اوقات كابل فلتي ( FELAT ) كه مانيتور ( LCD ) را به بورد متصل مي كند ، اگردوچار خرابي شده با شد بر روي كپسول دهني و گوشي نويز ( پارازيت ) مي اندازد كه دراين صورت كابل فلت ( FELAT ) را از مدار جدا كرده وچك مي كنيم
 
 
7-صدا حالت خود شنوايى دارد :
 
الف ) ايراد از شبكه مي باشد
ب )ايراداز سوئيچ آنتن است
پ ) در غير اين صورت ايراد به آي سي صوت ( IC Audio ) برمي گردد كه دراين صورت آي سي صوت ( IC Audio ) را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آي سي ( IC ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي صوت( IC Audio ) را تعويض مي كنيم
 
 
 
8- صداى زنگ نداريم :
 
الف ) بازر را از لحاظ اهمي چك مي كنيم
ب ) اتصال پايه هاي بازر به بورد را برسي مي كنيم
پ ) مسير بازر تا قطعه رگولاتور را از لحاظ قطعي را چك مي كنيم
ت ) در گوشي هاي نوكيا ( NOKIA ) آي سي اينترفست ( UIF ) را برسي مي كنيم به اين صورت كه به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آي سي ( IC ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي آي سي اينترفست ( UIF ) را تعويض مي كنيم
ث ) در ساير گوشي ها قطعه راه انداز بازر كه معمولا يك ( 1 ) يا دو ( 2 ) ترانزيستور است را چك كرده و در صورت خرابي تعويض مي كنيم
 
 
 
9- صداى زنگ ضعيف است :
 
الف ) حفره ارسال را تميز مي كنيم
ب ) بازر را برسي مي كنيم
پ ) راه انداز بازر را برسي مي كنيم
ت ) خازن يا مقاومتهايي را كه در مسير بازر تا راه انداز است را برسي كرده ودر صورت معيوب بودن تعويض مي كنيم
 
 
 
10- گوشي موبايل آنتن نمي دهد :
 
الف ) خود آنتن را برسي مي كنيم
ب ) مقره آنتن را برسي مي كنيم
پ ) آنتن خارجي را اتصال كوتاه مي كنيم
ت ) آنتن تا سوئيچ آنتن( S W ) را از لحاظ قطعي در بورد برسي مي كنيم
ث ) المانهاي مسير سوئيچ آنتن ( S W ) تا آنتن را برسي مي كنيم
ج ) برروي سوئيچ آنتنبه وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در سوئيچ آنتن( S W ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب سوئيچ آنتن( S W ) را تعويض مي كنيم
چ ) برروي آي سي RF به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در سوئيچ آنتن( S W ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب سوئيچ آنتن( S W ) را تعويض مي كنيم
ح ) بر روي اُوسيلاتور ( VCO ) به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در اُوسيلاتور ( VCO ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب اُوسيلاتور ( VCO ) را تعويض مي كنيم
خ ) از لحاظ رسيدن ولتاژ به آي سي RF مطمئن مي شويم
د ) بر روي فيلترهاي SAW مسير آي سي RF ) به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در فيلترهاي SAW وجود دارد برطرف شود ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب فيلترهاي SAW را تعويض مي كنيم
ذ ) بر روي كريستال اصلي (28 MHZ ) به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در كريستال اصلي (28 MHZ ) وجود دارد برطرف شود ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب كريستال اصلي (28 MHZ ) را تعويض مي كنيم
 
 
 
 
11- آنتن دهي موبايل ضعيف است :
 
الف ) انتن را برسي ميكنيم
ب ) اتصال آنتن به بورد را برسي مي كنيم
پ ) آنتن خارجي را اتصال كوتاه مي كنيم
ت ) مسير آنتن تا سوئيچ را برسي مي كنيم
ج ) بر روي سوئيچ آنتن ( پاور آنتن ) به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در سوئيچ آنتن ( پاور آنتن ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب سوئيچ آنتن ( پاور آنتن ) را تعويض مي كنيم
چ ) بر روي آي سي RF به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) آي سي RF وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي RF را تعويض مي كنيم
ح ) بر روي فيلترها ( SAW ) به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) فيلترها ( SAW ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب فيلترها ( SAW ) را تعويض مي كنيم
 
 
 
 
 
12- موبايل پرش آنتن دارد :
 
الف ) آنتن را برسي مي كنيم ( قطعه آنتن )
ب ) اتصال آنتن به بورد را برسي مي كنيم
پ ) آنتن خارجي را اتصال كوتاه مي كنيم
ت ) بر روي سوئيچ آنتن ( پاور آنتن ) به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در سوئيچ آنتن ( پاور آنتن ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب سوئيچ آنتن ( پاور آنتن ) را تعويض مي كنيم
ث ) بر روي آي سي RF به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) آي سي RF وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي RF را تعويض مي كنيم
ج )‌ بر روي كريستال به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در كريستال وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب كريستال را تعويض مي كنيم
 
 
 
13- در گوشيهاي سامسونگ پيغام LIMITED SERVICE مي دهد
 
الف ) گوشی را با سیم کارت دیگر تست می کنیم
ب ) گوشی را یک بار فلش می کنیم
پ ) بر روي آي سي RF به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم
سردي ) درآي سي RF وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي RF را تعويض مي كنيم
ت ) بر روی فلش کمی حرارت می دهیم
ث ) پاور آنتن و سوئیچ آنتن را برسی می کنیم
 
 
 
14- گوشی در محدوده آنتن است ولی پیغام مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد می دهد
الف ) ابتدا پاور آنتن را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در سوئيچ آنتن( S W ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب سوئيچ آنتن( S W ) را تعويض مي كنيم
ب ) بر روي آي سي RF به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) درآي سي RF وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي RF را تعويض مي كنيم
پ ) تقویت کننده های گیرندگی ( RX ) به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در تقویت کننده های گیرندگی ( RX ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب تقویت کننده های گیرندگی ( RX ) را تعويض مي كنيم
 
 
 
 
15- گوشی روشن است ولی پیغام دستگاه مورد نظر خاموش است می دهد
 
الف ) بر روي آي سي RF به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) درآي سي RF وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي RF را تعويض مي كنيم
ب ) گوشی را یک بار فلش می کنیم
پ ) پاور آنتن را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي
( لحيم سردي ) در سوئيچ آنتن( S W ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب سوئيچ آنتن( S W ) را تعويض مي كنيم
 
 
 
 
16- در هنگام مکالمه صدا قطع و وصل می شود
 
الف ) در صورتی که گوشی ضعف آنتن یا پرش آنتن داشته با شد ابتدا این مشکلات را حل می کنیم
ب ) مشکل از بخش صوت است
 
 
 
 
 
17- گوشی در حال شماره گیری خاموش می شود
 
الف ) باطری را برسی می کنیم
ب ) پاور آنتن را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي
 ( لحيم سردي ) در سوئيچ آنتن( S W ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب سوئيچ آنتن( S W ) را تعويض مي كنيم
پ ) آی سی پاور( POWER ) را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا
اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آی سی پاور( POWER ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آی سی پاور( POWER ) را تعويض مي كنيم
         
 
 
18- نمایشگر آنتن یا باطری وجود ندارد
 
الف ) در گوشی سامسونگ ( SAMSUNG ) گوشی را یکبار با کد
code] *2767*2878# [code ریست ( RESET ) می کنیم
ب ) باطری گوشی را در حالی که گوشی روشن است در می اوریم
پ ) گوشی را فلش می کنیم
 
 
 
 
19- صفحه کلید کار نمی کند
 
الف ) ابتدا صفحه کِی پَد ( KEYPAD ) را برسی می کنیم
ب ) پولکی صفحه کلید (KEYPAD ) را برسی می کنیم
پ ) در گوشی های که دارای بورد UIF هستند UIF را از لحاظ اتصال با بورد اصلی برسی می کنیم
ت ) راه انداز صفحه کلید (KEYPAD ) را برسی کرده و در صورت خرابی تعویض می کنیم( ترانزیستور - رگولا تور )
ث ) مسیر صفحه کلید (KEYPAD ) تا راه انداز آنرا از لحاظ قطعی بورد برسی می کنیم
 
 
20- LED ها کار نمی کنند
 
الف ) ابتدا LED ها را توسط مولتی متر برسی می کنیم
ب ) پایه های LED ها را تمدید قلع می کنیم
پ ) راه انداز LED ها را برسی کرده ودر صورت خرابی تعویض می کنیم (DRIVER LED )
ت ) مسیر LED ها تا راه انداز LED ( DRIVER LED ) را برسی می کنیم
ث ) در گوشی های نوکیا مسیر آی سی INTER FACE تا LED ها را ازلحاظ قطعی در بورد برسی می کنیم
 
 
 
 
21- ایرادهای مربوط به صفحه نمایشگر ( LCD )
 
الف ) با استفاده از پد (PAD ) مثل NOKIA 8210 :
در صورت خرابی باعث کم رنگ شدن یا حذف شدن خطوطی از صفحه نمایشگر می شود که در این صورت ان را تعویض می کنیم
ب ) با استفاده از کانکتور مثل NOKIA 7610 :
در صورت خرابی کانکتور را تعویض می کنیم
پ ) با استفاده از کابل فلت ( FLAT CABLE ) و چسب مثل آلکاتل های قدیمی :
در این صورت توسط اتو تی ( T ) کابل فلت را ترمیم می کنیم
ت ) با استفاده از کابل فلت ( FLAT CABLE ) و لحیم سردی مثل SAMSUNG N100 :
در صورت خرابی LCD قطع می شود وباید به وسیله لحیم کاری پایه های کابل LCD را به بورد وصل کنیم
ث ) با استفاده از کابل فلت ( FLAT CABLE ) و کانکتور مثل SONY Z5 و SAMSUNG A200
در صورت خرابی کابل فلت ( FLAT CABLE ) یا کانکتورآن را تعویض می کنیم
 
 
 
 
22- گوشی موبایل POWER OFF یا RESET می شود
الف ) باطری را برسی می کنیم
ب ) پایه های باطری به بورد را ازلحاظ اتصال برسی می کنیم
 
پ ) آی سی پاور( POWER ) را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آی سی پاور ( POWER ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آی سی پاور( POWER ) را تعويض مي كنيم
ت ) کریستال ساعت ( CLOCK )‌ را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در کریستال ساعت ( CLOCK ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب کریستال ساعت ( CLOCK ) را تعويض مي كنيم
ث ) ترانزیستورها و رگولا تورهای اطراف آی سی پاور( POWER ) را برسی می کنیم
 
 
 
 
23- گوشی موبایل شارژ نمی شود
 
الف ) ابتدا گوشی را با یک شارژر سالم برسی می کنیم
ب ) باطری را تعویض می کنیم
پ ) توسط اسپری و مسواک اتصال پایه های کانکتور شارژ به بورد را تمیز می کنیم
ت ) اتصال بین پایه های کانکتور شارژ با بورد را برسی می کنیم
ث ) مسیر شارژ تا آی سی شارژ را از لحاظ قطعی در بورد برسی می کنیم
ج ) المان هایی که درمسیر شارژ تا آی سی شارژ قرار گرفته را برسی می کنیم
چ ) در گوشی های نوکیا ( NOKIA ) مقاومت فیوزی که در این مسیر قرار دارد را چک می کنیم
ح ) آی سی شارژ را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آی سی شارژ وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آی سی شارژ را تعويض مي كنيم
 
 
 
 
 
24- گوشی موبایل روشن نمی شود
 
الف ) باطری را برسی می کنیم
ب ) پایه های باطری به بورد را ازلحاظ اتصال برسی می کنیم
پ ) در گوشی های که دارای بورد UIF هستند UIF را از لحاظ اتصال با بورد اصلی برسی می کنیم
ت ) کلید پاور ( ON / OFF ) را برسی می کنیم
ث ) مسیر باطری تا آی سی پاور( POWER ) را از لحاظ قطعی در بورد برسی می کنیم
ج ) آی سی پاور( POWER ) را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آی سی پاور ( POWER ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آی سی پاور( POWER ) را تعويض مي كنيم
چ )‌ المان هایی اطراف آی سی پاور( POWER ) را برسی می کنیم
ح ) کریستال ساعت ( CLOCK )‌ را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در کریستال ساعت ( CLOCK ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب کریستال ساعت ( CLOCK ) را تعويض مي كنيم
خ ) در بعضی از گوشی ها آی سی صوت ( IC AF ) وآی سی RF به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب تعويض مي كنيم
د ) گوشی را فلش می کنیم
ذ ) بر روی FLASH , RAM و CPU کمی حرارت می گیریم
 
نکته 1 :
گوشی های را که در آب افتاده اند را ابتدا توسط اسپری و مسواک شستشو داده ودر صورت روشن نشدن به موارد بالا مراجعه کنید
 
نکته 2 :
در بعضی از گوشی ها با در آوردن باطری BACK UP گوشی روشن میشود
 
 
 
 
25- گوشی موبایل خودبخود شارژ میشود ( علامت در حال شارژ بی جهت روی نمایشگر دیده میشود )
 
الف ) ابتدا کانکتور شارژ را از لحاظ اتصال برسی می کنیم
ب ) رگولاتورها و آی سی های کوچک بالای کانکتور شارژ را برسی می کنیم
پ ) آی سی شارژ را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آی سی شارژ وجود دارد برطرف شود
ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آی سی شارژ را تعويض مي كنيم
ت ) المان های آی سی شارژ را برسی می کنیم
ث ) توسط نرم افزار فلش می کنیم
 
 
 
 
26- گاهی اوقات LCD نصفه یا وارونه نشان می دهد
 
الف ) تعویض LCD
ب ) فلش کردن گوشی
 
 
 
 
27- گوشی موبایل سیم کارت را نمی خواند
 
الف ) گوشی را با سیم کارت دیگر تست می کنیم
ب ) پایه های سوکت سیم کارت را برسی می کنیم
پ ) محل اتصال بورد به سوکت سیم کارت رابرسی می کنیم
ت ) راه انداز سیم کارت ( رگولاتور ) را برسی می کنیم
ث ) آی سی سیم کارت را برسی کرده و در صورت خرابی تعویض می کنیم
ج ) آی سی پاور ( POWER ) را برسی کرده ودر صورت خرابی تعویض می کنیم
چ ) مسیر سوکت سیم کارت تا راه انداز سیم کارت را از لحاظ قطعی در بورد برسی می کنیم
 




آموزش تعمیرات سخت افزاری موبایل

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید


مطالب مشابه :


تاریخچه شرکت اپل

آموزش تعمیرات موبایل - تاریخچه شرکت اپل - آموزش تعمیرات سخت افزاری موبایل




ساختار سیم كارت

آموزش تعمیرات موبایل - ساختار سیم كارت - آموزش تعمیرات سخت افزاری موبایل




مقاله تعمیر گوشی همراه

آموزش تعمیرات موبایل - مقاله تعمیر گوشی همراه - آموزش تعمیرات سخت افزاری موبایل




آموزش رفع عیوب شایع موبايل

آموزش تعمیرات موبایل - آموزش رفع عیوب شایع موبايل - آموزش تعمیرات سخت افزاری موبایل




برچسب :