آموزش بافت دستبند دوستی طرح برگ


به مدلهای دستبندی که در آن نخ رها میشود مدل برگی میگویند یا زیر مجموعه ی برگها قرار می گیرد؛در این پست این مدل برگی را مانند آموزشهای  پیشین مرحله به مرحله آموزش می دهیم.

1x1.trans آموزش بافت دستبند دوستی مدل برگبرای این مدل دستبند به ۱۰ نخ احتیاج داریم؛که هر رنگ نخ نیز باید یکرنگ باشد در واقع ۵ رنگ،ترتیب قرار گرفتم نخ ها به صورت قرینه است

1x1.trans آموزش بافت دستبند دوستی مدل برگبرای بافتن این دستبند از داخلیترین قسمت شروع به گره زدن میکنیم یعنی دو نخ وسط را گرفته و گره از سمت چپ می زنیم

1x1.trans آموزش بافت دستبند دوستی مدل برگهمانطور که گفتیم و در تصویر نیز مشاهده میکنید از داخل شروع به بافت میشود دو نخ مجاور داخلیترین نخ یعنی بنفشمان که آبی رنگ هست را گرفته و گره می زنیم (نخ سمت راست گره از سمت راست و نخ سمت چپ گره از سمت چپ)نخ آبی قالب میشود یعنی روی بنفش قرار میگیرد

1x1.trans آموزش بافت دستبند دوستی مدل برگهمانطور که میبینید از داخلیترین نخ شروع کرده و یکی یکی به سمت بیرون رفته،بعد از نخ آبی که حالا داخلیترین نخ شده نوبت نخ سبز می شود باز نخ سبز را گرفته و مانند نخ آبی گره میزنیم(نخ سمت راست گره از سمت راست نخ سمت چپ گره از سمت چپ)

1x1.trans آموزش بافت دستبند دوستی مدل برگبا نخ بعدی یعنی زرد رنگ هم به همین ترتیب عمل می کنیم

1x1.trans آموزش بافت دستبند دوستی مدل برگبالاخره نخ آخر یعنی قرمز را نیز گره میزنیم؛همانطور که میبینید تا اینجا بافت دستبند مانند همان بافت مدل هشتی است اما وقتی کار را ادامه دهید متوجه می شوید که نخ رها شده دارید و همان باعث ایجاد یک برگ میشود

1x1.trans آموزش بافت دستبند دوستی مدل برگدوباره همین روال را تکرار میکنیم داخلی ترین نخ یعنی قرمز که گره زده شده بود در مرحله قبل و حالا نوبت نخ های مجاورش است یعنی زرد

1x1.trans آموزش بافت دستبند دوستی مدل برگبعد از زرد نوبت نخ سبز است گرفته و مثل زرد گره زده تا رو قرار بگیرد و بعد از سبز نوبت نخ بیرونی تر یعنی آبی می رسد(این تصویر دو مرحله را نشان میدهد)

1x1.trans آموزش بافت دستبند دوستی مدل برگنوبت نخ آخر یعنی بنفش می رسد آن را نیز مانند نخهای دیگر از دوس سمت چپ و راست گرفته به سمت داخل گره میزنیم؛میبینید که یک برگ ساخته شد

1x1.trans آموزش بافت دستبند دوستی مدل برگمیبینید که به راحتی یک دستبند دوستی با طرح برگ را ساختید


مطالب مشابه :


آموزش بافت دستبند دوستی طرح برگ

دختری غرق در رویا ها - آموزش بافت دستبند دوستی طرح برگ ...
آموزش بافت دستبند دوستی جناقی

بافته های دوستی - آموزش بافت دستبند دوستی جناقی -
آموزش بافت دستبند دوستی

دانلود کتابهای میرداماد,میرداماد کبیر - آموزش بافت دستبند دوستی - دانلود کتاب میرداماد کبیر,دانلود کتاب میرداماد کبیر در علم حروف.
آموزش مچازی بافت دستبند مربوط به پودمان صنایع دستی کتاب هشتم

کاروفناوری - آموزش مچازی بافت دستبند مربوط به پودمان صنایع دستی کتاب هشتم - معرفی فعالیت های درس کارو فناوری : پایه هشتم غیر انتفاعی مهر منطقه 8 تهران.
دستبند شماره هفت

دنیــــای بافــــت - دستبند شماره هفت - آموزش بافتنی و دستبند دوستی.
برچسب :