نادانسته های عادت ماهانه ی زنان

چرا « پریود » ، بد تلقی میشود؟! ...

«عادت ماهانه » یا « پریود » یک زن ، نقش مهمی را در زندگی او بازی می کند. اگر شما در نظر بگیرید که پریود یک زن از سن 12 ساله گی آغاز و تا سن 50ساله گی ادامه می یابد و هر تجربه ی آن 5 روز از یک دوره ی 28 روزه را بهخود اختصاص می دهد ، آنگاه خواهیم دید که یک زن به طور متوسط 7 سال ازروزهای عمر خود را با این پدیده سپری می کند. بعلاوه این دوره ی چند روزهو نسبتاً کوتاه ماهانه ، قسمتی از زندگی روزانه ی او را در طول 30 سال ویا بیشتر تشکیل می دهد. بنابراین جای شکی باقی نمی ماند که پریود زنانقسمت بزرگی از زندگی آنان و شریک زندگی شان را در بر می گیرد.
در جوامعمدرن بنظر می رسد که همه ی افراد بر سر این عقیده که « پریود بد است » ،به توافق کامل رسیده اند. براستی چرا ما پریود را چیز بدی می دانیم؟! ...
درایران ، خون پریود ، « نجس » تلقی می شود و جالب است که با وجود چنینعقیده ای ، بسیاری از زنان ، حمام رفتن را در هنگام خونریزی بد می دانند. شاید این رسم از زمانی که از خزینه ها برای شستشوی بدن استفاده می شده استبه جا مانده باشد ، ولی هنوز هم بسیاری از ریختن آب از بالا بر روی سر وبدنشان خودداری می کنند ، ولی هنگامیکه پریودشان خاتمه می یابد ، به حمامرفته و اعلام می کنند که « پاک شده اند »!.
در اکثر مواقع ، ما از چیزیکه نمی دانیم می هراسیم. فکر اینکه یک زن به طور مرتب و برنامه ریزی شده وهمراه با تغییرات ماه و بدون نشانه ای از بیماری ئی می تواند خون از دستبدهد ، بعضی ها را سخت ترسانده است. ما هنوز هم دقیقاً نمی دانیم که چرابدن یک زن اینگونه کار می کند.
بوی خون پریود می توانسته توجه حیواناتگوشتخوار را به خود جلب کند ، و بدین ترتیب گروهی از مردم را در معرض خطرقرار دهد. شاید به همین دلیل ، زنانی که دوره ی خونریزی ماهانه خود را طیمی کرده اند ، از جمعهای گروهی و فعالیتهای آنان به کناری رانده شده اند.
مردمانگذشته بر این باور بوده اند که خون پریود دارای قدرت معجزه آسائی است ، ومعمولاً زنانی که دارای قدرتهای خارق العاده بوده اند ، این خون را درمعجونهای معجزه آسای خود با دیگر مواد مخلوط می کرده اند. بعضی مردان بهزنان حسودی کرده و چون خود قادر به تجربه ی چنین پدیده ای نبودند ، آن راکاملاً نفی و رد کرده اند؛ و شاید تمام این باورها و تجربیات در گذشته هایدور و نزدیک ، به رانده شدن زن از جامعه و ضعیف شمردن او ختم شده باشد. درکنار تمام این عقاید کلیشه ای که همواره در مورد پریود شنیده می شود ،باید به آن به چشم یک پدیده ی سالم و طبیعی که جزء تفکیک ناپذیری از زندگییک مرد و زن را تشکیل میدهد ، نگریست.

٭حقایقی شگفتی آفرین :
درغیاب نور ساخته شده توسط انسان ( برق ) ، دوره ی ماهانه ی پریود یک زن باصور مختلف ماه تنظیم می شود. در چنین صورتی ، تخمک گذاری او در زمانی کهماه تمام است ، اتفاق افتاده ، و پریود ، زمانی آغاز می شود که ماه جدیددر ابتدای راه است.
پریود زنانی که در کنار یکدیگر زندگی می کنند ، درطول مدت چند ماه با هم همزمان شده که علت آن ترکیبات شیمیائی موجود در عرقبدن بنام « Pheromones » است.
مطالعاتی که بر روی این پدیده انجامگرفته ، مشخص کرده است که اگر عرق یک زن به طور مرتب در زیر بینی زن دیگریقرار بگیرد ، پریود این دو زن بعد از 3 ماه همزمان شده و این در صورتی استکه این دو شخص همدیگر را ملاقات نکرده و هیچگونه تماس بدنی با یکدیگرنداشته اند.
هنگامیکه یک زن تخمک گذاری می کند ، حس چشائی و بینائی اوتقویت یافته و احساس بهتری نسبت به خود و محیط اطراف خود دارد. در طول مدتخونریزی ، زنان نسبت به بیماریهای پوستی مانند جوش و آفت آسیب پذیر ترخواهند بود و امکان عفونت بابهشت ( واژن ، فَـرْج ) نیز در این زمانافزایش می یابد.
در برخی از فرهنگها ، مردان در نمادینه بودن خونریزیماهانه ی زنان ، خود را شریک دانسته و به بریدن سکس - ابزار خود ( آلترجولیت ) دست می زنند تا از آن خون جاری شود.
مردان قبایل بومیاسترالیا دهانه ی مجرای ادراری خود را در تمام طول سکس - ابزارشان میبُرند تا شکلی شبیه به سکس - ابزار زن به خود گیرد ، که در ضمن این عملباعث خونریزی سمبولیک نیز می شود. حتی ممکن است این عمل در موقعیتهایگوناگون به دفعات تکرار شود. حقیقتی در اقدام مردان بومی استرالیا نهفتهاست؛ آنان باید بر این باور باشند که خونریزی ماهانه ی زنان دارای فوایدبیشماری است که مردان از آن بی بهره مانده اند و مردان با این عمل حداقلکاری که انجام می دهند ، آشنائی و همدردی بیشتر با زنان و طبیعت آنهاست.
آیا انتظار ما زنان چیزی بیش از این است؟! ...
٭عادت ماهیانه یا پریود چیست؟ ...
قسمتعمده ی خونروش ماهانه و حدوداً دو سوم حجم آن را ، خون تشکیل می دهد. یکسوم باقیمانده قسمتهایی از مخاط دیواره ی رحم و یا سلولهای دیواره یبابهشت زن هستند.
اسیدیتی خون پریود با خونی که در بدنمان در گردش است، متفاوت است. مقدار قابل ملاحظه ای « اکسید کلسیم » ، این تفاوت رابرجسته تر می کند و از لخته شدن سریع خون پریود جلوگیری می کند. می دانیدچرا خون پریود باید دیرتر لخته شود ( این نکته بر من که سالها فیزیولوژیخوانده ام ، ناگفته و یا ناخوانده باقی مانده بود ، تا همین چندی پیش ... )؟! ...
جواب بسیار ساده است :
خاصیت دیر لخته شدن خون پریود برایعبور خون از دهانه ی رحم و گذر از مجرای بابهشت ، ضروری است. همچنانکهوجود بیشتر اکسید کلسیم به تجزیه ی سریع آن کمک می کند. موجودات میکروسکپیمانند باکتریها و قارچها در خون پریود یافت می شوند که در صورت باقی ماندندر محیط رحم می توانند تولید بیماری کنند و بسیار هم خطرناک باشند. بعضیاز این میکروبها ظاهراً از منی مرد منشاء گرفته اند و بدین ترتیب ، زن ،بدن خود را ماهانه تصفیه می کند.
مهم است بخاطر بسپاریم که خونی که ازبدن زن بطور ماهانه دفع می شود ، قبل از ترک بدن ، به منظور تغذیه و آمادهگی محیط رحم برای رشد و حمایت جنین احتمالی کاربرد داشته و نمایشگری ازآغاز یک زندگی نوین است. پریود یک سمبل امیدوار کننده ، نو شونده ، ومثبتی است که قابلیت زن را برای عرضه ی یک زندگی جدید به دنیا نشان میدهد. تنها جنبه ی نا مناسب پریود ، تأثیر منفی ئی است که اکثراً بر کم وکیف زندگی روزمره ی یک زن می گذارد ( در بخشهای بعدی ، در این مورد خاصبیشتر و با دید تازه تری به نتایج ناخواسته ی پریود و اثر آن بر قابلیتهایزنان در اداره ی امور مهم جامعه ، خواهم پرداخت ).
از آنجائی که خونپریود از اجزائی مغذّی ساخته شده است که بسیار حیاتبخش اند ، بسیاری ازموجودات زنده از آن برای ادامه ی حیات و تولید مثل می توانند بهره برند. بعبارت دیگر خون پریود می تواند پذیرای بسیاری از میکروبهای بیماری زاباشد و شرایط رشد و تکثیرشان را فراهم آورد. همه ی میکروبها ، خطرناک وبیماری زا نیستند ، ولی اگر تعدادشان زیاد شود و در یک محیط باقی بمانند ،بوی خاصی تولید می کنند. برای بوجودآوردن این بو ، میکروبها به زمان ،گرما ، رطوبت ، و غذا احتیاج دارند. حالا بسیار ساده است حدس بزنیم کهچگونه می شود از رشد میکربها و تولید بوی آزار دهنده ، که اشتباهاً به خونپریود نسبت داده شده است ، جلوگیری کرد : شستشوی مکرر بدن و عوض کردننوارهای بهداشتی هر 4 ساعت یکبار ، دوره ی پریود را خیلی راحتتر و بهداشتیتر می کند.
اگر به خون پریود اجازه داده شود که آزادانه از بدن خارجشود و چیزی جلوی جاری شدن آن را نگیرد و یا اینکه بر روی بدن خشک شود ومدتی بعد از روی بدن پاک شود ، رشد غیر قابل کنترل میکروبها و تولید بویناخوشایند نمی تواند اتفاق بیافتد. اگر این خون در تماس با پوست زن و یاشریک او نیز قرار بگیرد و احیاناً خشک شود ، ریسک چندانی متوجه هیچیکنیست. همچنین اگر خون پریود بر روی ملافه و یا حوله ای بچکد و رطوبت آنتبخیر شود ، خطری را در بر نمی گیرد. ولی باید بگویم که این منطق در موردجذب خون توسط تامپون ( لوله ی بهداشتی ) ، در محیط مرطوب و گرم و بابهشتصادق نیست و ماندن لوله ی بهداشتی به مدت زیاد در این محیط بسیار خطرناکاست و باعث بوجود آمدن عارضه ی خطرناکی است که باعث مرگ می شود و به عارضهی « شوک سمّی » معروف است. نشانه های این عارضه ، شامل تب بالای 38 درجههمراه با اسهال و استفراغ است. بنابراین اگر چنین نشانه هائی را در طولمدت پریود خود مشاهده کردید ، درصورتیکه از لوله ی بهداشتی هم استفاده میکنید ، بلافاصله آنرا بدر آورده و خود را به دکتر برسانید.
نزدیکی جنسیدر طول پریود ، چه تنها و از برای خودارضائی و چه با شریک ، یکی دیگر ازتحریم شده ها و یا تابوهای دوران ماست. اگر یک زن به این باور برسد که میشود در زمان پریود هم سکس داشت ، باید قبول کند که این سکس ریخت و پاششبیشتر است. معمولاً جامعه ی زنان را از در گیر شدن در هر گونه فعالیتی کهظاهراً پاکیزه گی آنان را مخدوش می کند ، باز می دارد و خون پریود یکی ازآن چیزهای نجس و کثیف شمرده می شود! ...
با اینکه خواسته های شهوانیزنان ، در طول یک ماه ، افت و خیز فراوان دارد و از نظر بیولوژیکی اکثرزنان در زمان تخمک گذاری ( در نیمه ی سیکل ) این نیاز را بیشتر در خود مییابند ، ولی تحقیقاتی که اخیراً در این مورد صورت گرفته ، به خوبی نشان میدهد که بسیاری از زنان نه فقط در هنگام تخمک گذاری، بلکه دقیقاً قبل ازآغاز پریود و یا بعد از شروع آن نیز ، نیاز جنسی فراوانی را حس می کنند. بنابراین غیر طبیعی و غیر قابل تصور نیست اگر کسی در طول مدت پریود ، سکسداشته باشد و از آن هم لذت ببرد؛ ولی این در صورتی امکان پذیر است که زن ،البته در صورت تمایل ، از خودش جرأت فراوان نشان داده و بر خلاف مسیر رودکه او را به سمت قایم کردن خود در زمان پریود و یا بهتر بگویم قایم کردنپریود خود میراند ، شنا کند. در صورت چنین خواستی ، او باید از نوار ولوله ی بهداشتی خود که تاکنون نقش نجات دهنده برای او داشته اند دستبردارد و آماده گی کامل برای خراب کردن یک دست کامل ملافه و حوله را داشتهباشد و به مایعات بدنش اجازه دهد که با بدنش و محیط اطرافش و شریکش تماسپیدا کند.
نگران نباشید ... ، زندگی همچنان بعد از این واقعه ادامه پیدا خواهد کرد ...


مطالب مشابه :


عوارض خودارضایی در دخترها

شخص گرفتار کم کم یک اندام زشت و نامتناسب پیدا میکنه، کوچک شدن پریود نشه برای کسایی که
یادداشتی برای کتاب Are you there God? It’s me,Margaret

خنده های صورتی - یادداشتی برای کتاب Are you there God? It’s me,Margaret - در جست و جوی آبی ها
وقتی که عادت ماهیانه شما مشکلی را نشان میدهد

علت قطع شدن پریود هر مسئله ای از پریود که برای شما غیر عادی است، حکم تماس با دکتر را
تعیین جنسیت بچه

بهترین روش برای پسر دار شدن . برای همین از روز 12 پریود باید بره سونوگرافی .سكس هم نداشته باشه.
سوال: روش های اورژانسی و نحوه مصرف قرص ها

من برای پیشگیری از ld استفاده می کنم.یک بار از پریود شدن این ماهم واسه عقب انداختن
تلاش برای مامان شدن

تلاش برای مامان شدن پریود نشدم ولی حالتهای پریود شدن را داشتم و حتی حرارت بدنم
نادانسته های عادت ماهانه ی زنان

خاصیت دیر لخته شدن خون پریود برای عبور خون از دهانه ی رحم و گذر از مجرای بابهشت ، ضروری است.
سوال: می خواهم در ایام سفر پریود نشوم چه کنم؟

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - سوال: می خواهم در ایام سفر پریود نشوم چه کنم؟ - From Class to Community
نکاتی درباره پریود شدن دختران

نکاتی درباره پریود شدن چون نمیدانسته اند گناهی مرتکب نشده اند و زن بعد از پاک شدن برای
برچسب :