ضوابط نورگیری و پاسیو یا حیاط خلوت

1 -  ضوابط نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع

2 - ضوابط نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع

 

1 -  ضوابط نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع

 

حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع برای فضاهای اصلی معادل 6%  ( شش درصد ) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر 2 متر الزامیست .

( به اطاق های خواب و هال و نشیمن و پذیرایی و ناهارخوری فضاهای اصلی میگویند . )

 

حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع برای فضاهای فرعی معادل 3%  ( سه درصد ) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر  ۲ متر الزامیست. ( به آشپزخانه و انباری فضای فرعی میگویند . )

 

2 - ضوابط نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع

 

حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع برای فضاهای اصلی معادل 12 متر مربع و حداقل بعد نورگیر 3 متر الزامیست .

( به اطاق های خواب و هال و نشیمن و پذیرایی فضاهای اصلی میگویند . )

 

حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع برای فضاهای فرعی معادل 6 متر مربع و حداقل بعد نورگیر 2 متر الزامیست .

در صورتیکه از یک نورگیر دو یا چند واحد مسکونی مستقل نورگیری میکنند :

فاصله دوپنجره  فضای اصلی روبروی هم 6 متر الزامیست .

فاصله دوپنجره  فضای فرعی روبروی هم 4 متر الزامیست .

فاصله دوپنجره ، یک فضای اصلی ویک فضای فرعی روبروی هم 4 متر الزامیست .

 

ضوابط ابعاد و مساحتهای نورگیر و حیاط خلوت های مذکور برای ساختمانهای معمولی تا پنج طبقه ملاک عمل میباشد .

 


مطالب مشابه :


سطح اشغال در قطعات مسکونی در شهر تهران

بر اساس ضوابط و مقررات شهر سازی ملاک عمل طرح شهر سازی شهرداری تهران و بافت فرسوده
ساخت‌وساز خارج از شعاع 14 كيلومتري شهر تهران ممنوع است

شد و در حال حاضر ملاک عمل شهرداری است و بر اساس این شهرداری تهران بزرگ در نظر دارد
ضوابط نورگیری و پاسیو یا حیاط خلوت

تا پنج طبقه ملاک عمل شهر سازی شهرداری تهران و بافت فرسوده کوچک تهران
ادامه ضوابط پارکینگ

و معماری شهرداری تهران و سایت شهرداری تهران به بین المللی ملاک عمل می
تشکیل کمیته تخصصی نما برای اولین‌بار در تاریخ شهرداری تهران

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران آن در سال جاری ملاک عمل قرار می‌گیرد و
ضوابط پارکینگ

ضوابط ملاک عمل موجود مطالبی را در ارتباط با ضوابط شهر سازی شهرداری تهران و بافت
نحوه احداث «خانه باغ» در پايتخت

مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران عمل ، از نظر که ملاک عمل شهرداری بوده
ركود مسكن در تهران عميق‌تر مي‌شود؟یا با این خبر مسکن گران تر می شود؟

به موجب طرح تفصیلی ملاک عمل در شهر تهران داریم که شهرداری تهران مکلف است ظرف 9 ماه آنها
نمای زیبا و مناسب؛ شرط صدور پایان کار ساختمان

جدید مدیریت شهری این امر ملاک عمل قرار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
برچسب :