ثبت های تنظیم صورت وضعیت

بدهکاران تجاری-صورت وضعیت کار تائید نشده پیمان- شرکت.........

                           
درآمدهای تحقق نیافته-صورت وضعیت کار تائیدنشده-شرکت........

و هنگام تائید:

ثبت قبل برعکس شده و:

بدهکاران تجاری-صورت وضعیت کار تائید شده-شرکت

پیش پرداخت مالیات

سپرده بیمه

پیش دریافتها

سپرده حسن انجام کار

                           
درآمدپیمان-صورت وضعیت کار تائید شده-شرکت .....-پروژه.....

در مورد کسر حق بیمه به بخشنامه شماره 148 و 149تامین اجتماعی مراجعه فرمائید و قائدتا" کارفرما فقط 5درصد صورت وضعیت راباید نگهداری و تا زمانی که به 95 درصد پیمان رسید پیمانکار را جهت دریافتمفاصا به سازمان معرفی کند که درصورت عدم دریافت مفاصا از طرفپیمانکار  مبلغ آخرین صورت وضعیت باضافه 5درصدهای مکسوره را به حسابتامین اجتماعی واریز نماید.

علیالحساب وجهی که کارفرما به استناد مدارک مثبته (و کار انجام شده پیمانکار)وبه علت نبود منابع کافی مبلغی کمتر از صورت وضعیت به پیمانکار پرداختمیکنه که مشمول کسر کسورات قانونی هم میشه.


حال اگر صورت وضعیت تنظیمی شما 120اما صورت قطعی کارفرما 100 باشد
ثبت حسابداری :

صورت وضعیت تنظیمی شما: 120 ريال
صورت وضعیت تایید شده کارفرما: 100 ريال
مبلغ مصوب جهت پرداخت علی الحساب به دلیل کمبود منابع مالی 50 ریال
کسورات : 50*5%=2.5 ريال  سپرده بیمه
                50*5%=2.5
ريال پیش پرداخت مالیات
                50*10%=5
ريال سپرده حسن انجام کار
خالص پرداختی به پیمانکار : 50-2.5-2.5-5=40 ريال

بانک                              40
حسابهای دریافتنی        50
سپرده بیمه                   2.5   
پیش پرداخت مالیات       2.5
سپرده حسن انجام کار   5

                   
درآمد                           100

هنگام تصویب پرداخت 50 ریال باقی مانده کسورات متعلقه کسر میشود و به پیمانکار پرداخت میشود ثبت حسابداری :

بانک                             40
سپرده بیمه                  2.5
پیش پرداخت مالیات      2.5
سپرده حسن انجام کار  5

                       
حسابهای دریافتنی   50

 


مطالب مشابه :


نمونه تمرین کامل حسابداری پیمانکاری به پیوست قوانین ضروری 2-1

اطلاعات اولیه حسابداری پیمانکاری یک شرکت - نمونه تمرین کامل حسابداری صورت وضعیت تایید
دانلود نمونه صورت وضعيت نهايي قرارداد واقعی انجام شده

این صورت وضعیت مربوط به یک نمونه صورت وضعیت در نمونه فرمهای دفتر فنی پیمانکاری::
نمونه مثال پیمانکاری

19شرکت پیمانکاری فروزان علاوه بر این پروژه پروژه های دیگری نیز برای نمونه ثبت یک صورت وضعیت.
ثبت های تنظیم صورت وضعیت

اطلاعات اولیه حسابداری پیمانکاری یک شرکت صورت وضعیت تایید نمونه تمرین کامل حسابداری
دانلود نمونه فرم انواع قراردادهای پیمانکاری جزء

دانلود نمونه فرم انواع و برآورد، صورت وضعیت و تعدیل، نکات پیمانکاری
نمونه سوالات حسابداری پیمانکاری

نمونه سوالات حسابداری پیمانکاری صورت وضعیت تائید شده 1381 3000000
نمونه سوال اجاره ها و پیمانکاری

نمونه سوال نمونه سوال اجاره ها و پیمانکاری . وجه دریافتی بابت صورت وضعیت دوم پس
تنظيم صورت وضعيت موقت و طرز پرداخت ماهانه در فعالیتهای پیمانکاری

اطلاعات اولیه حسابداری پیمانکاری یک شرکت تنظيم صورت وضعيت موقت و طرز نمونه تمرین کامل
صورت وضعیت

صورت وضعیت یعنی : - ضریب منطقه پیمانکاری - ضوابط تشخيص صلاحيت شركت هاي خدمات
برچسب :