بودجه بندي كتب درسي طراحي دوخت

رشته :طراحی  و دوخت

عنوان مهارت : الگو ساز و برشکار تکدوزی

کد استاندارد: 1/3/2/41/91-7

درصد نمره در آزمون(عملی )

ساعت نظری

درصد نمره در آزمون(تئوری )

ساعت نظری

عنوان توانایی

ردیف

5/27

120

34

18

توانایی تهیه الگو

1

12

55

11

6

توانایی برش

2

60

260

40

21

توانایی دوخت

3

5/0

2

15

8

توانایی به کار گیری ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط کار

4

 

 

رشته : طراحی و دوخت

  عنوان : الگو ساز لباس به روش حجمی

کداستاندارد: 1/1/46/91-7

   

درصد نمره در آزمون (عملی)

ساعت عملی

درصد نمره در آزمون(تئوری)

ساعت نظری

عنوان توانایی

ردیف

5/0

2

4

2

توانایی شناخت ابزار کار

1

5/0

2

2

1

توانایی اندازه گیری اندام

2

5/3

12

6

3

توانایی سایز به سایز کردن

3

5/17

62

19

10

توانایی تهیه انواع الگوی حجمی دامن

4

5/44

160

5/38

20

توانایی تهیه انواع الگوی حجمی بالاتنه و آستین

5

5/12

45

5/9

5

توانایی تهیه انواع الگوی حجمی یقه

6

5

18

4

2

توانایی تهیه الگوی حجمی انواع دراپه

7

5/15

55

5/9

5

توانایی تهیه انواع مدل سازی لباس

8

5/0

2

5/7

4

توانایی به کار گیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار

9


مطالب مشابه :


الگوی مانتو

همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت يك خط عمود بر پاي مانتو رسم مي كنيم و از آنجا 3
آموزش دوخت انواع جیب-1

خوب حالا به نحوه دوخت انواع جیب ابتدا الگوی جیب را روی پارچه برش و دوخت شلوار مانتو
آموزش دوخت مانتو بارداری

فروش انواع فرش ,گلیم,فریز آموزش دوخت مانتو الگوی مانتو
بودجه بندی مهارت مانتو دوز به کد: 1/1/40/91-7 گروه پوشاک کاردانش مازندران- اباذری

توانایی راه اندازی و سرویس نگهداری و دوخت انواع الگوی انواع مانتو دوخت انواع مانتو.
بودجه بندي كتب درسي طراحي دوخت

توانایی رسم الگوی انواع مانتو. 5. 5/1. 2. 4. 2. توانایی دوخت انواع مانتو. 10. 5/1. 2. 4. 2. توانایی اتو
برچسب :