گزارش کار عملی درس روانشناسی کودکان استثنایی

قابل توجه دانشجویان

گزارش کار عملی درس روانشناسی کودکان استثنایی می بایست شامل این موارد باشد:

انتخاب کودکی استثنایی (کم توان ذهنی، اختلال یادگیری، نابینا، ناشنوا ، سرآمد و ...)

  1. توصیف وضعیت فرد و مکانی که کودک در آن قرار دارد
  2. گزارش مشکلات فرد مورد نظر از دیدگاه  آموزگار یا مربی، خانواده و کادر توانبخشی ...
  3. گزارش توانایی ها و نحوه کنار آمدن فرد و خانواده فرد با مشکل
  4. روش های درمانی یا آموزشی  ای که در آن مرکز برای فرد در نظر گرفته شده
  5. پیشنهادات و نظر دانشجو در مورد بهبود وضعیت موجود هم برای فرد و هم مکان مورد نظر

 


مطالب مشابه :


رشته ی روانشناسی چیست؟

سمینار در مسائل‌ روانشناسی‌ عمومی‌، اختلالات‌ یادگیری‌، روانشناسی‌ جنایی‌، پژوهش
معرفی رشته روانشناسی‌

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ روانشناسیعمومی استثنایی‌، سمینار در مسائلروانشناسی
روانشناسی

سمینار در مسائل‌ روانشناسی‌ عمومی‌، اختلالات‌ یادگیری‌، روانشناسی‌ جنایی‌، پژوهش
معرفی رشته ی روانشناسی پیام نور

سمینار در مسائل‌ روانشناسی‌ عمومی‌، اختلالات‌ یادگیری‌، روانشناسی‌ جنایی‌، پژوهش
آدرس ایمیل

مجله دانش و پژوهش در روانشناسی. راهنمای درس سمینار در مسائل دقت نمایند که در
گزارش کار عملی درس روانشناسی کودکان استثنایی

روانشناسی و مشاوره (کمی متفاوت تر) توصیف وضعیت فرد و مکانی که کودک در آن قرار
معرفي رشته روانشناسي

سمینار در مسائل‌ روانشناسی‌ عمومی‌، اختلالات‌ یادگیری‌، روانشناسی‌ جنایی‌، پژوهش
برچسب :