طرح درس سال تحصیلی 88-87

  بسمه ا... الرحمن الرحیم                                          الف) مهارت های قبل از تدریس

طرح درس: جوکار                                      استان : مازندران                منطقه : عباس آباد                                         صفحه اول

نام درس: حسابداری تکمیلی                  پایه و رشته : دوم حسابداری هنرستان کار دانش                   فصل 3                        موضوع : روشهای محاسبه استهلاک داراییهای ثابت

هدف کلی :  دانش آموزان با انواع روشهای محاسبه استهلاک و اجزای هر یک آشنا شوند.

 

رئوس مطالب

هدف های جزیی

رفتار ورودی

ارزشیابی تشخیصی

نتیجه

هدف های رفتاری

·  تعریف استهلاک

·  علل پیدایش استهلاک

·  ثبت استهلاک در دفتر روزنامه

·  ارزش دفتری دارایی ثابت

·  عوامل اصلی تعیین استهلاک دارایی ثابت

·  نمایش استهلاک انباشته در ترازنامه

 

* دانش آموزان استهلاک و علل پیدایش آنرا بشناسند.

 * استهلاک را بعنوان یک رقم کاهنده دارایی ثابت بشناسند.

* با بهای تمام شده دارایی ثابت آشنا شوند.

* با ارزش اسقاط برآورد شده آشنا شوند.

* با عمر مفید دارایی برآورد شده آشنا شوند.

*  با روشهای محاسبه استهلاک آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار میرود برای شروع درس جدید:

·  دارایی ثابت را بشناسند.

·  چگونگی ثبت هزینه ها را بشناسند.

·  اهمیت استهلاک را بعنوان یک رقم دارایی کاه درک کنند.

·  تفاوت برآورد اقلام و بهای تمام شده اقلام را بدانند.

از دانش آموزان انتظار میرود به سؤالات زیر پاسخ دهند:

·  دارایی ثابت چیست؟

· رابطه استهلاک با دارایی ثابت چگونه رابطه ایست؟

·  انواع روشهای محاسبه استهلاک را بگوید.

· ثبت دارایی ها ی ثابت چگونه است؟

نتابج ارزشیابی تشخیصی نقطه شروع درس را مشخص می کند.

از دانش آموزان در پایان درس انتظار داریم:

الف) حیطه شناختی ( دانستنی ها )

·  بهای تمام شده را تعریف کنند؟

·  ارزش اسقاط را تعریف کنند؟

·  عمر مفید را تعریف کنند؟

·  استهلاک را تعریف کنند؟

· نقش استهلاک را در صورتهای مالی و تأثیر آن بر داراییهای ثابت را توضیح دهند.

·  انواع روشهای محاسبه استهلاک را شرح دهند.

ب ) حیطه عاطفی ( نگرش ها )

* دانش آموزان در یادگیری درس علاقه نشان دهند و لذت ببرند.

* در حل یک مساله محاسبه استهلاکات، به روشهای مختلف محاسبه استهلاک ، بطور عملی، همکاری کنند.

 

 ب) مهارت های ضمن تدریس

طراح درس:  جوکار             استان : مازندران                                             منطقه : عباس آباد                     صفحه : دوم                                

نام درس: حسابداری تکمیلی      پایه و رشته : دوم حسابداری                       فصل 3             موضوع: محاسبه روشهای مختلف استهلاک    مدت جلسه : 90 دقیقه

 

مراحل تدریس

وقت

روش تدریس

مواد و وسایل

فعالیت هنرجو و هنرآموز

ارزشیابی پایانی

الف) آمادگی و ایجاد انگیزه :

سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب ، پرس و جو در مورد علل غیبت غایبین، دقت در وضعیت جسمانی و روانی هنرجویان، بررسی تکالیف و رفع اشکال تمارین هنرجویان و اصلاح در صورت لزوم.

ب) ارزشیابی : ( طبق دروس گذشته )

ج) معرفی درس جدید- استهلاک

د) شروع درس جدید ( ارائه درس)

* اجرای مرحله مجسم   با ارائه یک صورت مالی    ( ترازنامه واقعی) از یک شرکت و نشان دادن محل استهلاک و چگونگی محاسبه آن.

* اجرای مرحله نیمه مجسم با رسم ترازنامه، محاسبات استهلاک خارج از ترازنامه و روشهای گوناگون محاسبه استهلاک.

* اجرای مرحله مجرد هدفهای رفتاری

ه) خلاصه درس: به کمک یک ترازنامه ( قسمت داراییهای ثابت ) و مثال از هر یک از روشهای محاسبه استهلاک

و) ارزشیابی پایانی

ز) تعیین تکلیف جلسه آینده و اختتام

10

 

 

 

 

5

5

50

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

7

3

تلفیقی از :

توضیحی

پرسش و پاسخ

فعالیت گروهی

شهودی،

سمعی و بصری

همیاری

کتاب درسی

گچهای رنگی

تخته سیاه

صورت مالی یک مؤسسه

دفتر روزنامه جهت نمایش ثبت استهلاک در دفتر.

 

·    انجام امور مقدماتی: سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب و ...

·    بررسی تکالیف یا فعالیت جلسه قبل

·    پرسش از درس گذشته

·    ایجاد انگیزه و آماده سازی

·    ارزشیابی تشخیصی

·    ارائه درس جدید با نوشتن عنوان درس و مثالهای مختلف برای هر روش محاسبه استهلاک

·    شرکت هنرجویان در بحث گروهی

·    شرکت هنرجویان در ارزشیابی تشخیصی

·    مشاهده و گوش کردن توسط هنرجویان

در پایان درس چند سؤال از هنرجویان بر اساس هدفهای رفتاری به عمل   می آید:

1.    دارایی ثابت چیست؟

2.    استهلاک چیست؟

3.   انواع روشهای محاسبه استهلاک را نام برده، خلاصه ای بیان نمایید.

4.    روش خط مستقیم چیست؟

5.    روش متغیر چیست؟

6.    روش نزولی چیست و به چند دسته تقسیم     می شود؟

7.    روش مجموع سنوات را شرح دهید.

8.   روش تئوریهای سرمایه گذاری را توضیح دهید.

 


مطالب مشابه :


مالی رفتاری، نگرشی نو به سرمایه گذاری

دانش مالی رفتاری بمانند مالی کلاسیک مبتنی بر بازار سرمایه چیست؟ منابع مالی در شرکتهای
نظریه‌های مالی نوین (معرفی یک کتاب)

جام مقدس تئوری‌های مالی چیست؟ مالی رفتاری در دوره شهیر دانش مدیریت مالی است که در
راه کارهای موثر در درمان اختلال کم توجهی و بیش فعالی

( مدیریت رفتار دانش چیست ؟ نشانه های به دنبال بی انضباطی و یا بد رفتاری دانش آموز
سود و زیان جامع

دانش مدیریت مالی . حسابداری چیست واژه «سود جامع» ابتدا در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی
مدیریت اقتصادی و مالی

مالیات بر ارزش افزوده چیست مالی رفتاری به نظریه به واسطه دانش مالی پایین
طرح درس سال تحصیلی 88-87

دوم حسابداری – هنرستان کار دانش مالی و تأثیر آن چیست و به
حسابرسی چیست؟

حسابرسی چیست بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه و دانش کافی بوده به صورتی
حسابداری مدیریت چیست

حسابداری مدیریت چیست - کاری از دانش آموزان شاخص رفتاری: اطلاعات مالی می‌شود در
برچسب :