اطلاعيه مهم

بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶

            بسمه تعالی

بخش های مرتبط با بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

4-11

به منظور نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی که محدوده آنها در کلانشهرها با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در سایر شهرها با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود و نیز تشویق و ترغیب بخش های خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درامد اقدامات زیر انجام خواهد شد:

1-4-11

به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبار طرح 40906011 کمک سود تسهیلاتی بانکی برای سازندگان غیردولتی (خصوصی-تعاونی-عمومی)در دوره مشارکت مدنی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک تا سقف پنجاه درصد سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیربنای مفید تا االگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیربنا را تامین نماید.تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است.سازندگان این واحدها از پرداخت اولین مالیات نقل و انتقال معاف هستند.شرایط اعضا و بازپرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

2-4 -11

وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن)موظف است تا 35% از منابع درامدی خود را به میزان دویست میلیارد ریال بصورت کمک یارانه سودبانکی با وجوه اداره شده از طریق بانکهای عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درامد در بافتهای فرسوده به مصرف برساند.

3-4-11

برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی شهرداری و شورای شهر انها موظف است حداقل 50%هزینه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک کاهش دهند و تا50%مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل 300% توسط دولت تامین شود.شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است در این بافتها تراکم را حداقل 60% افزایش دهد.

4-4-11

حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ خواهد بود.

4-5 -11

به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور ترویج بیمه ساختمان های مسکونی در طرح های مصوب بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی بخشی از هزینه های مربوط را از محل طرح 40907041 پرداخت نماید.

4-6 -11

به وزارت کشور از طریق شهرداری ها و وزارت مسکن شهرسازی اجازه داده میشود در سال1386 حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهارصدو پنجاه میلیارد ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند ج تبصره 2 این قانون صرفا برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی استفاده نماید.

4-7-11

وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژههای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی در طرح های مصوب با رعایت شرایط جز3بند الف تبصره 1 نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد ریال اقدام نماید تا پس از مبادله موافقنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.

4-8-11

به شهرداری ها اجازه داده میشود در سال 1386 حداکثر تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی با تضمین خود منتشر نماید.

آیین نامه اجرایی بند د تبصره 6 قانون بودجه سال1386 کل کشور

فصل پنجم آئین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور بشرح مربوط نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری است

ماده32

کلیه سازندگان غیردولتی با اولویت بخش تعاون که نسبت به نوسازی مرمت و مقاوم سازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در محدوده بافتهای فرسوده مصوب شهرداری اقدام می کنند و همچنین خریداران واحدهای مسکونی نوسازی شده در این بافتهای می توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع جز 4-1 بند"د"تبصره 6 قانون بودجه سال جاری از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1386 کل کشور استفاده کنند.

تبصره 1- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این ایین نامه ضمن هماهنگی بابانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین بانک و یا بانکهای عامل و تعیین سهم هریک از بانکها برای انعقاد قرارداد واگذاری اعتبارات یارانه پیش بینی شده برای اعطای تسهیلات موضوع این فصل از محل طرح شماره 40906011 اقدام نماید.

تبصره 2-شورای پول و اعتبار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این ایین نامه بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات بانکی موضوع این ماده را تعیین می نماید.

تبصره 3- بانک یا بانکهای عامل در چارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جز ب تبصره 1 این ماده و رعایت دستوالعمل جز الف تبصره مزبور و دستورالعمل تبصره 2 این ماده نسبت به اعطای تسهیلات و یارانه پیش بینی شده در قراردادهای دوره های مشارکت مدنی و فروش اقساطی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی معرفی شده توسط نماینده شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در هریک از شهرها اقدام می کنند.

ماده 33

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است معادل سقف پیش بینی شده درقانون بودجه از منابع درامدی سازمان ملی زمین و مسکن را به میزان پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی (یارانه) یا در قالب وجوه اداره شده از طریق بانک یا بانکهای عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و یا سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درامد مشروط به رعایت الگوی مصرف دربافتهای فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی هزینه کند.

ماده 34

به منظور تشویق نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده در بافتهای شهری و سکونتگاههای غیررسمی که طرح و محدوده انها به تصویب مراجع ذی ربط رسیده است شهرداری و شورای شهر انها موظفند حداقل 50% هزینه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک کاهش دهندتا پنجاه درصد مابقی هزینه پروانه و تراکم و مازاد تا تراکم کل 300% تاسقف تعیین شده توسط شورای مسکن از محل اعتبارات ردیف 601105 تامین و پرداخت می گردد.

تبصره-دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل 300% توسط وزارت مسکن و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور تهیه به تصویب شورای مسکن کشور خواهد رسید.

ماده35

حق الامتیاز خدمات زیر بنایی موجود در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ بوده و دستگاههای اجرایی متولی ارایه خدمات زیربنایی موظف هستند اقدامات لازم برای تحقق این موضوع را بعمل اورند.همنین تا سقف 300% تراکم انشعابات مزبور بصورت رایگان تامین و مابه التفاوت انشعابات موجود تاسقف یادشده در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و به دستگاه مربوطه پرداخت میشود.

ماده 36

حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهارهزارو چهارصد و پنجاه میلیارد ریال از اعتبارات تسهیلات مالی خارجی موضوع بند ج تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و براساس طرحهای مصوب اختصاص می یابد.

ماده 37

وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی در طرححهای مصوب بارعایت شرایط جز1 بندالف تبصره 1 قانون بودجه سال 1386 کل کشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزارمیلیارد ریال اقدام کند تابرای اجرای طرحهای مربوط هزینه شود.

ماده 38

شهرداری ها می توانند با تصویب شورای اسلامی شهر برای سرمایه گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی با طرح و محدمده مصوب جمعا تا سقف پنج هزار میلیارریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود منتشر کنند.

تبصره-روش انتشار اوراق وگردش کارمربوط و سهم هرشهر براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور ابلاغ می گردد مشخص می شود.

ماده 39

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیونهای موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند بررسی و تصویب طرحهاو پروژه های پیشنهادی موضوع این ایین نامه را خارج از نوبت انجام دهند.

جدول نحوه محاسبات و توزیع یارانه سود تسهیلات بانکی موضوع بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386

موضوع حداکثر سقف یارانه سود تسهیلات بانکی قابل پرداخت مبلغ تسهیلات (میلیون ریال)

شهرهای باجمعیت 50 هزارنفر و شهرهای جدید شهرهای باجمعیت 50 تا 250 هزارنفر شهرهای باجمعیت 250 تا 500 هزارنفر شهرهای باجمعیت 500 تا 1 میلیون نفر کلانشهر

بافتهای فرسوده 5واحد درصد فقط شهرهای تا 50 هزارنفر جمعیت 4واحد درصد 3واحد درصد 2واحد درصد 2واحد درصد 140

فصل سوم دستورالعمل اجرایی برنامه های تامین مسکن در سال 1386 موضوع آئین نامه اجرایی بند(د) تبصره (6)قانون بودجه سال 1386 کل کشور به معرفی متقاضیان برای دریافت تسهیلات بانکی و کمک سود متعلقه در بافت های فرسوده شهری نیز بشرح ذیل مریوط می شود

ماده 30

سازندگان مشمول تسهیلات موضوع این دستوالعمل پس از دریافت پروانه ساختمانی و تجهیز کارگاه و اغاز کارهای ساختمانی می توانند درخواست خود را در قالب فرم 1-4 به پیوست مدارک ذیل به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه ارسال نمایید.

مدارک مورد نیاز:

1-فرم تقاضای تسهیلات

2-رونوشت پروانه ساختمانی

3-رونشوت سندمالکیت زمین پروژه یا قرارداد واگذار زمین یا سند اجاره بلندمدت زمین(اعم از زمین دولتی یا اوقافی)

ماده 31

سازمان مسکن و شهرسازی استان براساس برنامه مصوب ستاد تامین مسکن استان پس از بررسی اولیه پروژه که نباید یک هفته از تاریخ دریافت درخواست بیشتر باشدو تایید مشخصات آن و نیز تطبیق زیربنای واحدها متقاضی را در قالب فرم 2-4 به بانک معرفی می نماید تا نسبت به تشکیل پرونده و تصویب طرح برای اعطای تسهیلات توسط بانک اقدام لازم صورت پذیرد.

ماده 32

تسهیلات مورد درخواست براساس قیمت پایه هر مترمربع و با توجه شیوه ساخت و فن اوری مورداستفاده می بایست به گونه ای محاسبه گردد که 80%کل سرمایه گذاری تا سقف 140 میلیون ریال را پوشش دهد

درمرحله دوم فروش اقساطی سهم سرانه هر واحد براساس زیربنای مفید و با احتساب سهم از مشاعات و هزینه های محوطه سازی تعیین می گردد

ماده 33

بانک عامل باید تا حداکثر 15 روز پس ا زتکمیل مدارک ضمن بررسی طرح نسبت به انعقاد قرارداد باسازنده اقدام و در صورت عدم پرداخت مراتب را به ستاد تامین مسکن استان اعلام نماید

ماده 34

بانکهای عامل موظفندمطابق مصوبه هیات محترم دولت (کارگروه مسکن) اولین قسط تسهیلات مصوب برای پروژه را پس از اجرای کامل فونداسیون هرمرحله از پروژه پرداخت نمایند.

ماده 35

کمک سود تسهیلات بانکی براساس هریک از برنامه های موضوع این دستورالعمل متناسب با متراژ واحدها به شرح جدول شماره 2 پیوست و به تفکیک برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی بشرح ذیل محاسبه و توسط سازمان مسکن و شهرسازی در مقطع پایان دوره مشارکت مدنی به بانک اعلام می گردد.

الف) دوره ساخت

به قیمت جاری و به روش معمول سیستم بانکی

ب) دوره فروش اقساطی

دردوره فروش اقساطی میزان کمک سود به تفکیک هرواحد براساس نرخ جدول شماره 2 با فرمول ذیل و بااستفاده از ضرایب جدول پیوست شماره 3 تبدیل به حال شده و حاصل بصورت یکجا از اصل بدهی متقاضی کسر و مابقی طلب بانک به روش پلکانی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تقسیط می گردد.

ارزش یارانه به قمیت جاری A=میزان اصل تسهیلات× نرخ یارانه متعلقه× (مدت بازپرداخت به ماه+1) 

2400

ماده 36

سازمان مسکن و شهرسازی موظفند گزارش پیشرفت طرح های تامین موضوع این دستورالعمل را در قالب فرمهای 3-1 و 2-3 و 4-3 و 5-3 و 6-3 به صورت ماهانه و درقالب CDبه معاونت امورمسکن و ساختمان ارسال نمایند.

وضوع شهرهای زیر150هزارنفر و شهرهای جدید شهرهای باجمعیت 50 تا 250 هزارنفر شهرهای باجمعیت 250 تا 500 هزارنفر شهرهای باجمعیت 500 تا 1 میلیون نفر کلانشهر

کمتراز60مترمربع زیربنا 60تا75مترمربع زیربنا 75تا90مترمربع زیربنا بیش از 90 مترمربع زیربنا کمتراز60مترمربع زیربنا 60تا75مترمربع زیربنا 75تا90مترمربع زیربنا بیش از 90 مترمربع زیربنا کمتراز60مترمربع زیربنا 60تا75مترمربع زیربنا 75تا90مترمربع زیربنا بیش از 90 مترمربع زیربنا کمتراز60مترمربع زیربنا 60تا75مترمربع زیربنا 75تا90مترمربع زیربنا بیش از 90 مترمربع زیربنا کمتراز60مترمربع زیربنا 60تا75مترمربع زیربنا 75تا90مترمربع زیربنا بیش از 90 مترمربع زیربنا

احداث در بافت فرسوده 5 4 3 2 4 3 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1

              

بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶

 *****************************************************

تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور

تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور

آئین نامه اجرایی بند «ـ د » تبصره 6 ابلاغی اردیبهشت ماه 86

دستوالعمل اجرایی آئین نامه بند «ـ د » تبصره 6 ابلاغی اردیبهشت ماه  86

تبصره 6

الف: در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی  ایران و برای ارتقای شاخص های توسعه روستایی و عشایری ،شامل آب، راه ، آموزش و بهسازی روستاها،"اعتبارات ویژه توسعه روستایی" به مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد  ریال به صورت صد در صد(100%) تخصیص یافته  به شرح جدول مندرج در پیوست شماره 3 بودجه استانی این قانون منظور و پرداخت می شود.

جدول توزیع سهم  هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر دفتر امور مناطق محروم کشور _ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می شود. دستورالعمل اجرائی نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور_ریاست جمهورتهیه و به استانها ابلاغ می شود.

اعتبار این بند برای اجرای پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد استاندار و موافقت رییس دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور اختصاص می یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور می باشد.

ب : به دولت اجازه داده می شود در سال 1386 قیمت برق ، گاز، آب و دفع فاضلاب را به صورت پلکانی تعیین نماید.

ج : به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت ، تا پانزده درصد(15%) ار درآمد موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکت های آب  و فاضلاب  مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران ،اصفهان، شیراز،تبریز و مشهد اخذ و توسط شرکت های آب و فاضلاب استانی در سایر شهرهای همان استان ،هزینه می شود.

د: در اجرای اصول (31)و(43)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای (15) و(41) سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه و بند(ج)ماده(30)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تامین مسکن مناسب برای احاد ملت بخصوص اقشار کم درآمد،تقویت نقش حاکمیتی دولت ،در امر تامین مسکن  و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروههای کم درآمد  با تکیه بر تقویت تعاونی های تولید مسکن و خیرین مسکن ساز،حصول مدیریت یکپارچه منسجم زمین،کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی،حمایت و هدایت انبوه سازی ، صنعتی سازی ، مقاوم سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز ،به دولت اجازه داده می شود :

با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی ، منابع حساب ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیر دولتی)،تسهیلات مالی خارجی،درامد عمومی دولت،موضوع ردیف های 601104و601105 قسمت چهارم این قانون  ،فروش اوراق مشارکت ،سرمایه گذاری شرکت های دولتی ، کمکهای مالی خیرین و سازمانهای غیر دولتی  و تسهیلات بانکی ، نسبت به زمینه سازی برای تامین مسکن گروههای هدف به شرح زیر اقدام نماید.

سهم اعتبارات موضوع جزءهای (1-3)،(2-3)،(2-4)،(2-9)،(2-11)از محل اعتبارات ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد.

به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره ای و در اجرای فصل دوم قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/11/1377 اقدامات زیر صورت می پذیرد:

1- 1 وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره ای: حداکثر با زیربنای 75متر مربع توسط اشخاص حقیقی وحقوقی و نهادهای عمومی غیردولتی و خیرین مسکن ساز،نهادهای متولی حمایت از گروههای کم درآمد و تعاونی غیرموجر اقدام نماید. تا زمان بهره برداری اجاره ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد ،بابت زمین اجاره ای،صرفا اجاره بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی نفع دریافت می شود . اجاره بهای سالانه ،حداکثر 20%قیمت منطقه خواهد بود.

1-2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین تسهیلات بلند مدت حداکثر تا 80% هزینه های احداث واحدهای مسکونی به شرکتها و موسساتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به صورت اجاره ای به گروههای کم درآمد دارندتا سقف یک هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد ریال اقدام نماید. شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

1-3- به دولت اجازه داده می شود تا 50% و در بافت های فرسوده تا 60% از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیر دولتی (خصوصی تعاونی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب با معکوس زیربنا تامین و از محل اعتبار ردیف 601105  و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک تسهیلات بانکی پرداخت نماید. در صورتیکه اینگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره ای خارج شوند، ارزش حال یارانه های پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت می شود.

1-4- اعطای تسهیلات و کمک سود اجزای بند 1-2  و 1-3  این بند برای استفاده بخش های غیر دولتی مالک زمین که متقاضی احداث واحدهای مسکونی  هستند اولویت خواهد داشت.

1-5- برای توسعه اجاره داری و انجام وظایف شهرداریها در این راستا، شهرداریها با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ویا کمیسیون ماده (5) را تا پایان مدت اجاره داری، دریافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره داری و یا فروش، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت نمایند

 آیین نامه اجرایی این بند، بنابر پیشنهاد مشترک مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و  سازمان مدیریت  و برنامه یزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.    

2-  در راستای کمک به تامین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت تا میانگین  75متر مربع :

2-1- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظورکاهش قیمت واحدهای مسکونی واگذاری زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت 99ساله در چهارچوب حق بهره برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی ها و افراد واجد شرایط  واگذار نماید.اجاره زمین در شهرهای زیر یک میلیون نفر کسری از قیمت منطقه ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفا در شهرکهای اقماری مضربی از قیمت های منطقه ای  می باشد.

2-2- وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب  تعاونی ها  و گروههای ساخت و تولید مسکن و انبوه سازاقدام نموده وتا پایان مراحل کار بر اجرای این فرایند شامل( تعاونی های اعتبار،انبوه ساز، موجر، مشاع، ملکی، اداره امورنگهداری و تعمیر و مرمت)  تطبیق شرایط اعضاء ، برنامه ریزی تامین منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی ها با سازندگان  ذیصلاح تا پایان مرحله تحویل  و تسویه حساب، نظارت کند.

 برای گروههای سازنده تا 3 واحد و بالاتر غیر تعاونی، مسکن و شهرسازی عهده دار وظیفه نظارت خواهد بود.

2-3 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت  تسهیلات ساخت واحد مسکونی، تا 80% هزینه های احداث مسکن در شهرهای یادشده اقدام نماید تا سقف 50% از سود این تسهیلات،با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت، به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف 601105، سایر منابع کمک سود تسهیلات بانکی تامین و پرداخت خواهد شد.

 وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود. شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

2-4 وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و

 سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی اعطای تسهیلات بانکی  از طریق انعقاد قرارداد با بانک های عامل زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات  ارزان قیمت به منظور اجرای طرحهای ساخت مسکن گروههای کم درآمد اقدام نماید.

2-5- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تامین اراضی مناسب برای تحقق این بند نسبت به مطالعه و مکان یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود درقالب توسعه های متصل درونی ، با الویت بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی توسعه منفصل با ایجاد مجتمع ها،شهرک ها و شهرهای جدید در چهارچوب  و مطابق با طرح های هادی مصوب ناحیه ای و جامع با رعایت قوانین و مقررات مصوب تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون ، اقدام نماید.

2-6 کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اراضی ای که در چهار چوب مکان یابی موضوع جزء(5)این بند، با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تائید مراجع ذیربط به به نمایندگی از سوی دولت، منتقل نمایند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است  به فوریت و خارج از نوبت ،اقدامات مربوط به انتقال ،تفکیک و سایر اقدامات ثبتی بر روی این اراضی را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ،به انجام رساند.

 املاک متعلق به شرکت های دولتی و بانک های دولتی موضوع این بند با قیمت دفتری توسط وزارت مسکن و شهرسازی خریداری می شود.

2-7 -وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن)می تواند برای اجرای مفاد این بند درصورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر،نسبت به مشارکت با مالکین آنان یا معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی از محل منابع موضوع بند (و)ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000)ریال اقدام نماید

2-8 - دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متولی ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارتخانه های نیرو ،نفت ،ارتباطات و فناوری اطلاعات ،آموزش و پرورش،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با الویت نسبت به برنامه ریزی و اجرای طرح های تامین مسجد،مراکزفرهنگی،آب،فاضلاب، برق ، گاز و تلفن،واحدهای آموزشی ،بهداشتی و انتظامی واقع در این طرح ها اقدام نمایند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به تامین منابع لازم اقدام خواهد کرد.

2-9 - بخشی از اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده وکمک سود تسهیلات بانکی به منظور تامین بخشی از هزینه های آماده سازی اراضی اجاره ای برای احداث واحد مسکونی ، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت (تا سی درصد(30%)از سود تسهیلات به صورت کمک سود) برای آماده سازی پرداخت شود. میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا بیست میلیون 20.000.000) ریال است.

آماده سازی موضوع این جزء شامل طراحی،اجرای شبکه های اصلی و فرعی معابر،جوی،جدول،آسفالت و

تاسیسات زیر بنایی می باشد.

حداکثر سه سال پس از اعطای وام به متقاضیان ،هزینه آماده سازی در اقساط پانزده ساله از مالک دریافت می شود.واگذاری زمین های فاقد تاسیسات زیربنایی ،ممنوع است.

2-10 - شهرداری های شهرهای مشمول این جزء با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند نسبت به  اعمال پنجاه درصد(50%)تخفیف و-تقسیط بدون سود، مابقی عوارض وکلیه دریافتی ها برای صدور پروانه ساخت  واحدهای مسکونی برای گروه های کم درآمداقدام نمایند.

2-11 - به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمانهای مسکونی اجازه داده می شود بخشی از هزینه های بیمه از محل ردیف 601105 تا سقف پنجاه درصد(50%)پرداخت شود.

آئین نامه اجرائی این جزء بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  و وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

3 - به دولت اجازه داده می شود به میزان مابه التفاوت نرخ سود پنج درصد(5%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، از سود تسهیلات مسکن روستائیان و عشایر داوطلب اسکان در روستاها که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد،الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده  اند، پرداخت نمایند و مابه التفاوت مزبور به واحدهای تعلق میگیرد که در برابر حوادث طبیعی بیمه شده باشند. منابع مورد نیاز و همچنین بخشی از حق بیمه مربوط از قراردادهای تجمعی تا سقف دو هزار و دویست و سی میلیارد (2.230.000.000.000)ریال از محل ردیف 601104 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.

4  - به منظور نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیر رسمی که محدوده آنها در کلان شهرها با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و درسایر شهرها با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود ونیز تشویق و ترغیب بخش های خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام ،ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای  کم درآمد ،اقدامات زیر انجام خواهد شد:

4-1 - به دولت اجازه داده می شود تا سقف 256.800.000.000 (دویست وپنجاه وشش میلیارد و هشتصد میلیون) ریال از محل اعتبار طرح 40906011 کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (خصوصی،تعاونی و عمومی)در دوره مشارکت مدنی در بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک تا سقف 50% سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با معکوس زیربناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب  با سطح زیر بنا  را تامین نماید.تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است. سازندگان این واحدها از پرداخت اولین مالیات نقل و انتقال معاف هستند. شرایط اعطا و باز پرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

4-2 - وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است تا 35% از منابع درآمدی خود را به میزان (200 میلیارد ریال) به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانکهای عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استسجاری وسایر سازندگان  و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافتهای فرسوده به مصرف برساند.

4-3 -برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیر رسمی ،شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل 50%هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک،کاهش دهند و تا 50%مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم 300% تا سقف دویست میلیارد ریال توسط دولت تامین شود.شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است در این بافت ها تراکم پایه را حداقل 60%افزایش دهد

4-4  - حق الامتیاز خدمات زیر بنایی موجود در بافت های فرسوده ، پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید ،محفوظ خواهد بود

4-5 - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود  به منظورترویج بیمه ساختمانهای مسکونی در طرحهای مصوب بافت فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی ، بخشی از هزینه های مربوط تا سقف (100 میلیارد ریال)از محل طرح 40907401 پرداخت نماید.

4-6 - به وزارت کشور از طریق شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود در سال 86 در جهت نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی تا معادل ارزی 4450میلیارد ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (ج)تبصره(2) این قانون صرفا در برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی استفاده نماید.

4-7- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه داده می شود به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی  در طرحهای مصوب با رعایت شرایط جزء(1) بند(الف) تبصره یک نسبت به انتشار و فروش  اوراق مشارکت  به میزان 6000میلیارد ریال  اقدام نماید و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.

4-8 -به شهرداری ها اجازه داده می شود در سال 86 حداکثر تا سقف پنج هزار ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیر رسمی با تضمین خود منتشر نمایند.

5-1- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن جانبازان (20)%و بالاتر،آزادگان و خانواده معظم شهدا(پدر،مادر،فرزندان و همسرشهید) و رزمندگان با بیش از یک سال حضور در جبهه با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه ای با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با استفاده از تسهیلات این بند اقدام نماید. افراد مشمول این بند از پرداخت هزینه های آماده سازی زمین معاف بوده  و هزینه های مربوط تا سقف سی میلیارد از محل طرح شماره 40907015 تامین خواهد شد. افراد یاد شده برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت تا یکصد متر مربع بنای مفید معاف هستند. در مجتمع های مسکونی ،سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است .معافیت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه یاد شده نیز می باشد.

نظام بانکی کشور مکلف است در سال 86 به تعداد 60هزار نفر از جانبازان 25%و بالاتر،آزادگان و خانواده های معظم شهدا، تسهیلات مسکن اعطا نماید. مبلغ تسهیلات بانکی  به ازای هر واحد مسکونی در شهرها ،شهرک ها با جمعیت  زیر 150هزار نفر و روستاها، تا 100میلیون ریال،150هزار نفرتا500 هزار نفر،120میلیون ریال، شهرهای 500هزار نفر تا 1میلیون نفر ،140میلیون ریال و شهرهای بالای یک 1میلیون نفر 160میلیون ریال  با سود 4% است.

 جانبازان 25% و بالاتر، آزادگان و خانواده های معظم شهدا عضو تعاونی های مسکن نیروی مسلح و همچنین  جانبازان 25% و بالاتر، آزادگان و خانواده های معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نماید .

وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن ) موکلف است براساس معرفی بنیاد شهید . امور ایثارگران ،سالانه حداقل 20%از آپارتمانهاو منازل مسکونی اجاره به شرک تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان ،آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد.

5-2- به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره(54)قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و سال های برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان (20)% و بالاتر،آزادگان و خانواده معظم شهدا و همچنین رزمندگان با بیش از یک سال حضور در جبهه اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف های 13310و60110 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.

5-3- مددجویان تحت کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می شود و در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی های شهرداری و دهیاری برای صدور پروانه ساخت ، برای یک بار معاف هستند.

در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/12/1383 به سازمان بهزیستی کشور و استان ها اجازه داده می شود تا 3% از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با موسسات خیریه و خیرین مسکن ساز مشارکت نماید وحداکثر 50% از هزینه های ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به صورت کمک به موسسات خیریه و خیرین مسکن ساز پرداخت نمایند.

6-1 از شرکت ها و موسسات غیر دولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، صرفه جویی در مصالح، استفاده از مصالح نوین، بهینه سازی مصرف صورت سوخت،با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می نماید به دو حمایت می شود:

6-1-1- معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه هایی که الگوی مسکن رعایت می شود.

6-1-2- ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیر بنا

6- 2 - به منظور حمایت از سازندگان مسکن یا تولید کنندگان مصالح ساختمانی که از فناوری نوینی استفاده می کنند که باعث صرفه جویی مناسب در احداث و بهره برداری ساختمان می شود. اجازه داده میشود تا معادل ارزی 8900میلیارد ریال از تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند(ج) تبصره (2) این قانون استفاده نمایند تسهیلات این بند  تا 80%سرمایه مورد نیاز با تائید مرکز تحقیقات  ساختمان و مسکن و با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت می شود.

وارد کنندگان ماشین آلات و تجهیزات این فناوری ها از تخفیف در سود بازرگانی برخوردار می شوند.

 

 

 

6-3وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون،با همکاری وزارت صنایع و معادن آیین نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند

7-1-دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی می توانند از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای خود تا 5% از اعتبارات هزینه ای خود را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونی های مسکن کارکنان خود هزینه  نمایند تا با تائید رییس دستگاه اجرایی و از طریق بانک ها به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود.

7-2- بانک مسکن مجاز است تا سقف 10000میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود صرفا برای اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن به فروش رساند.

7-3- به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می شود به منظور تامین منابع لازم تا سقف یکصد میلیارد ریال برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرحهای مسکن گروه های کم در آمد، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که توسط افراد حقیقی  به صورت غیرمجاز تا پایان سال 1383 تصرف و احداث بنا شده است و در صورت عدم مغایرت با طرح های مصوب شهری برابر بهای کارشناسی روز سال 86 به متصرفین واگذار نماید.

7-4- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون ،مطابق با جزء (8)بند(ب) ماده(30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی  و فرهنگی و ماده (35)قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،شیوه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین مشاور و ناظر در طرح های ساختمانی با مالکیت غیردولتی را تهیه و ابلاغ نماید.

7-5  تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی و یا انتقال تسهیلات ساخت مسکن از گیرنده تسهیلات به ذی نفع دیگر بدون هر نوع هزینه اضافی مازاد بر قرارداد اولیه خواهد بود.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

“در سال1386 به منظور جلوگیری از بی نظمی در  ساخت و ساز شهری و زیباسازی شهر،ارتفاع و تراکم مجاز برای زمین های دارای بنا یا فاقد بنا یکسان می باشد.

”و“

در اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1386،دولت مکلف است شش واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن پرداخت خواهد شد(به استثنای قرض الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر 30هزار نفر جمعیت) با رعایت ضوابط الگوی مسکن به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و همچنین مربیان فنی و حرفه ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای تا سقف 480 میلیارد  ریال پرداخت نماید.

شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره(1)ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در آئین نامه ای که بنا با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسیدتعیین خواهد شد.

”ز

نظام بانکی کشور مکلف است در شهرهایی که اکثر منازل مسکونی فاقد سند ثبتی عرصه هستند از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکونی و ثیقه ای غیر از سند ثبتی عرصه مربوطه اخذ نماید.   

1386/09/22 19:53

 


مطالب مشابه :


صورتجلسه مجمع عمومی اعضاء تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه 5 با هیئت مدیره تعاونی مورخ 29/02/93

پروژه نگين کاوه فرهنگيان ناحيه 5 اصفهان تعاونی مسکن فرهنگیان مسکن فرهنگیان ناحیه 5
نمونه اظهارنامه

پروژه نگين کاوه فرهنگيان ناحيه 5 اصفهان مسکن فرهنگیان ناحیه تعاونی مسکن فرهنگیان
صورتجلسه پروژه نگين کاوه مورخ 1393/8/7

پروژه نگين کاوه فرهنگيان ناحيه 5 اصفهان تعاونی مسکن ناحیه 5. قالب وبلاگ
خانه هاي معلم وتالارهاي پذیرایی

تعاونی مسکن ساختمان اصفهان شبکه ورزشی
آدرس درمانگاههای فرهنگیان سراسر کشور

1. اصفهان. 0311. بلوار امت ـ جنب شرکت تعاونی فرهنگیان. 3. پارک ملت ـ جنب بانک مسکن. 11.
اطلاعيه مهم

برای گروههای سازنده تا 3 واحد و بالاتر غیر تعاونی، مسکن و ناحیه ای و جامع مسکن فرهنگیان
لیست اصلاح طلبان شورای شهر اصفهان 1392

تأمین مسکن فرهنگیان کشور تحت ناحیه 5 اصفهان 1- مدیر پروژه تعاونی مسکن
برچسب :