مدیریت استراتژیک - بخش پنجم

مديريت استراتژيهاي وظيفه اي ( اجراي استراتژي )

مديريت استراتژيهاي وظيفه اي از مسئوليتها و الگوهاي تصميماتي كه به واسطه بازاريابي ، توليد

وعمليات ، تحقيق و توسعه ، سيستمهاي اطلاعاتي ، منابع انساني و مالي در سازمانها اتخاذ مي

شوند ، تشكيل مي گردد.

استراتژيهاي وظيفه اي سه تفاوت عمده با استراتژي اصلي دارند : افق زماني ، مشخص بودن ،

مشاركت و توسعه

 افق زماني : استراتژي وظيفه اي نسبتاً كوتاه است.

مشخص بودن : استراتژي وظيفه اي از استراتژي اصلي دقيق تر و مشخص تر است. استراتژيهاي وظيفه

اي راهنمايي اقدامات وظيفه اي لازم در بخشهاي كليدي موسسه براي اجراي استراتژي اصلي مي

باشند.

مشاركت كنندگان : افراد مختلفي در تدوين استراتژي در سطح وظيفه اي و در سطح كسب و كار

مشاركت دارند.

 استراتژي بازاريابي:       

استراتژيهاي بازاريابي بايد چهار عنصر را در بر گيرند : محصول ، قيمت ، مكان ، ترويج

استراتژي وظيفه اي براي مولفه محصول در وظيفه اي بازاريابي بايد نيازهاي مشتري را كه موسسه قرار

است با محصول يا خدمات برآورده كند ، آشكارا معلوم نمايد.

براي مولفه مكان ، تعيين مي كند كجا ، كي و توسط چه كسي محصول براي فرش ارائه خواهد شد.

 براي مولفه ترويج بايد درباره استفاده و تركيب تبليغات ، فروش فردي ، ترويج فروش راهنماييهاي اساسي

براي مديران داشته باشد.

براي مولفه قيمت ، اين مولفه مستقيماً بر عرضه ، تقاضا ، سودآوري ، نظريات مشتري و واكنش نهادهاي

قانونگذار تاثير دارد.

 استراتژي وظيفه اي در حوزه مالي:

از مهمترين منابع لازم براي اجراي استراتژيها كه پول مي باشد را تحت كنترل خويش دارند. در اجراي

استراتژي ، دو منبع پولي نياز مي باشد.

1. سرمايه براي رشد و تحقق اهداف

2. بودجه هاي عملياتي براي پشتيباني از فعاليتهاي تجاري

استراتژي توليد و عمليات:   

وظيفه مديران توليد و عمليات ، طراحي و مديريت فرايندهاست. با اين استراتژي سازمان قادر مي گردد

محصولات و خدماتي را ارائه كند كه منتهي به مزيت رقابتي شود. استراتژيهاي مديريت توليد و عمليات

بايد تصميماتي مربوط به موار زير را راهنمايي نمايند :

1. نظام اصلي توليد و عمليات موسسه

2. تعيين محل ، طراحي تجهيزات و برنامه ريزي كوتاه مدت براي فرايند

استراتژي منابع انسانی:     

الگوي تصميمات درباره انتخاب ، آموزش و پرداخت پاداش و مزايا به كاركنان ، استراتژي منابع انساني را

به وجود مي آورد.

استراتژي تحقيق و توسعه:

در استراتژي تحقيق و توسعه سوالات زير بايستي مورد بررسي و توجه قرار گيرد :

1. استراتژي تحقيق و توسعه بايد روشن كند كه بر پژوهش پايه تاكيد خواهد شد يا بر توسعه محصول ؟

2. براي حمايت از رشد چه پروژه هاي جديدي لازم است ؟

3. از گرايش بازاريابي و توليد كدام يك را به عنوان افق آتي انتخاب كنيم ؟

 

ماخذ: جزوه درسی مدیریت استراتژیک دکتر لطف اله فروزنده دهکردی


مطالب مشابه :


خلاصه فصل 1 -مدیریت استراتژیک- دکتر لطف الله فروزنده(خلاصه کتاب) دهکردی

مدیران بازرگانی - خلاصه فصل 1 -مدیریت استراتژیک- دکتر لطف الله فروزنده(خلاصه کتاب) دهکردی
خلاصه فصل 1 -مدیریت استراتژیک- دکتر لطف الله فروزنده(خلاصه کتاب) دهکردی

راهنمايي و مشاوره دانشجويان - خلاصه فصل 1 -مدیریت استراتژیک- دکتر لطف الله فروزنده(خلاصه
مدیریت استراتژیک دکتر فروزنده

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی مجازی - مدیریت استراتژیک دکتر فروزنده - اخبار دوره های مجازی
نمونه سئوالات درس مدیریت استراتژیک از کتاب فروزنده دهکردی

مدیریت و فرهنگ - نمونه سئوالات درس مدیریت استراتژیک از کتاب فروزنده دهکردی - شرح وتفسیر در
مدیریت استراتژیک - بخش پنجم

مجله مدیریت جزوه درسی مدیریت استراتژیک دکتر لطف اله فروزنده
دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت استراتژیک پیام نور

دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت استراتژیک 1) مولف: دکتر لطف الله فروزنده
خلاصه کتاب الکترونیکی مدیریت استراتژیک تالیف بهمن فروزنده

ارشد مدیریت اجرایی مجازی - خلاصه کتاب الکترونیکی مدیریت استراتژیک تالیف بهمن فروزنده
كتاب الكترونيكي مديريت استراتژيك-2 (تاليف دكتر فروزنده)

انجمن علمی مدیریت اجرائی پیام نور تهران (تاليف دكتر فروزنده) انجمن مدیریت استراتژیک
برچسب :