لباس های بد ون چروک - چیکار کنیم چادر کن کن چروک نشود

در این بخش از سایت برگزیده ها مطالبی درمورد لباس های بدون چروک را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از برگزیده ها: لباس های بد ون چروک لباس های اتو شد ه تمیزتر، زیباتر و نوتر به نظر می رسند .‏ اگر شما هم جزو آن د سته از افراد ی هستید که به اتوی لباستان اهمیت می د هید ، مطلب زیر را بخوانید :

چیکار کنیم چادر کن کن چروک نشود

چیکار کنیم چادر کن کن چروک نشود

چروک شدن لباس ها

▪ ‏ راهی برای اتوکشی راحت
برخی از اتوهای قد یمی، اتوکشی لباس ها را مشکل می کنند ، شما چه راه حلی پیشنهاد می کنید ؟ ما توصیه می کنیم یک تکه فویل آلومینیوم را کمی بزرگ تر از اند ازه کف اتو ببرید و به کف اتو بزنید تا اتوکشی شما راحت تر صورت گیرد .
▪ اتو کرد ن لباس از پشت
سعی کنید لباس، روسری، مقنعه و چاد ر را از پشت اتو کنید . این کار باعث می شود رنگ لباس شما حفظ شود و د ر ضمن اگر اتو رد یا اثری بر پارچه گذاشت، از پشت د ید ه نشود .
▪ اتو کرد ن آستین ها
برای اتو کرد ن آستین ها، ژاکت یا لباس مورد نظر را آویزان کنید و آستین را به صورت افقی بر روی میز اتو قرار د هید و اتو بکشید .
▪ ‏ اتو کرد ن یقه
برای اتو کرد ن یقه لباس های مرد انه همیشه یقه را باز کنید و از پشت، آن را اتو بزنید . سپس یقه را آن گونه که باید ، تا کنید و مجد د اً اتو بزنید و برای اتو کرد ن یقه بلوز، از یک سو تا وسط اتو کرد ه و سپس تکرار کنید . هرگز سرتاسر یقه را همزمان اتو نکنید ؛ زیرا با این کار، پارچه به یک سو کشید ه می شود و یقه چروک می خورد .
▪ ‏ اتو کرد ن سرشانه لباس
برگزیده ها: د ر بسیاری از میزهای اتو قسمتی برای اتو کرد ن سرشانه های لباس تعیین شد ه است. اگر شما میز اتو ند ارید و می خواهید سرشانه کت یا ژاکت و ... را اتو کنید ، چه می کنید ؟ یک حوله را تا کنید و د ور د ست خود بپیچید و د ر زیر قسمت شانه بگذارید و اتو را آرام روی شانه لباس بگذارید .
▪ ‏ اتو کرد ن پارچه ظریف
پارچه های ظریف، ممکن است با اتوکشی، خیلی زود آسیب ببینند .
د ر این گونه موارد توصیه می شود یک د ستمال سفید بد ون پرز و کتانی که الیاف آن روی پارچه ظریف جا نیند ازد ، برای اتوکشی پارچه های ظریف د اشته باشید و پارچه های ظریف را زیر د ستمال نازک پهن کنید و به اتو کرد ن خود اد امه د هید .
▪ اتو کرد ن مخمل
برای اتو کرد ن مخمل یک پارچه ظریف روی آن بیند ازید و یک حوله ضخیم را تا کرد ه، زیرا آن بگذارید و موقع اتو کشید ن اتو را روی پارچه بگذارید و برد ارید ، ولی هیچ گاه اتو را روی پارچه حرکت ند هید .
▪ از بین برد ن خط اتو
آیا تا به حال خواسته اید که خط اتوی شلوار را عوض کنید یا د مپای شلوار را باز کنید اما خط اتوی قبلی، لباس را نازیبا کرد ه باشد ؟ برای این مشکل هم راه حلی وجود د ارد . اسفنجی آغشته به سرکه سفید را روی محل مورد نظر بمالید تا خط اتوی قبلی برطرف شود . سپس شلوار را بشویید و د وباره اتو کنید .
▪ جلوگیری از زرد شد ن بلوز سفید
برای آنکه بلوز و تی شرت های سفید شما زرد نشود ، د ر موقع خشک شد ن لباستان، آن را پشت و رو کنید و لباس را د ر سایه خشک کنید .

ویرایش و تلخیص:برگزیده ها


,