تست -ریاضی سوم راهنمایی -بخش اول

03.gif1. يك عدد فرد همواره مي تواند :
1) مجموع دو عدد زوج باشد               2) مجموع يك عدد فرد و يك عدد زوج باشد
3) مجموع دو عدد فرد باشد                 4) هر سه مورد
2. عدد 158 × 283 بر چند عد اول بخش پذير است؟
1) 2                  2) 1                    3) 4                4)3
3. كوچك ترين مضرب مشترك دو عدد 240 مي باشد و حاصل ضرب همان دو عدد 720 است، بزرگترين مقسوم عليه مشترك اين دو عدد كدام است؟
1)4                  2)5                     3)3                  4)6    
4. اگر حاصل ضرب دو عدد اول 713 باشد، تفاضل اين دو عدد كدام است؟
1) 10               2) 8                       3)9               4)11
5. كدام يك از جمله هاي زير نادرست است؟
1) هر عدد اول فقط يك مقسوم عليه اول دارد   2) هيچ دو عدد اول متوالي وجود ندارد
3) هر عدد غيراولي حداقل يك مقسوم عليه اول دارد  4) تنها عدد اول زوج عدد 2 مي باشد
 
6. يك بافنده قالي در 9 دقيقه 3 رديف و ديگري در 15 دقيقه، 5 رديف مي بافد. اگر اين دو با هم كاركنند در چند دقيقه 20 رديف از قالي را خواهند بافت؟

1)10              2)60                   3)30              4)80

7. در باغي 15 رديف درخت سيب كاشته شده است. كه درهر رديف 16 درخت وجود دارد. اگر 3 رديف از درختان برداشته شود، در اين صورت چند درخت به هر رديف اضافه مي شود؟
 
1)3                2)5                     3)16              4)4


۸ .در كارگاهي با 8 ساعت كار در روز 200 كتاب صحافي مي شود. در اين كارگاه اگر روزي 5 ساعت كار انجام شود در دو روز چند كتاب صحافي خواهد شد؟

1) 250           2) 125              3) 130            4) 145

۹. مجموع اعداد اول بين 12 تا 50 بر كدام يك از اعداد زير بخش پذير نيست؟
1) 5                2)3                    3)12             4)16   
             

۱۰. دامداري 120 مرغ دارد كه 36 تا از آنها دو تخم مرغ و بقيه سه تخم مرغ مي گذارند. اگر 48 تا از مرغ ها دو تخم مرغ و بقيه سه تخم مرغ بگذارند، در اين صورت تعداد تخم مرغ هاي موجود ........مي شود.
 
 1) 12 تخم مرغ كمتر  2) 12 تخم مرغ بيشتر   3) 18 تخم مرغ كمتر   4) 18 تخم مرغ بيشتر22.gif
موفق باشید- دانشور- 
 


مطالب مشابه :


نمونه سوال امتحان جغرافیا سوم راهنمایی

شاید این جمعه بیاید شاید!!!!! نمونه سوال سوم راهنمایی،نمونه سوال ریاضی سوم راهنمایی ،نمونه
آمار (سوم راهنمایی)

آموزش ریاضی - آمار (سوم راهنمایی) نمرات ریاضی کلاس سوم در یک امتحان به صورت زیر بوده است.
نمونه سوالات ریاضی نوبت اول کلاس سوم راهنمایی

همگام با ریاضی - نمونه سوالات ریاضی نوبت اول کلاس سوم راهنمایی - ریاضی شهرستان زاوه - همگام
نمونه سوالات سوم ریاضی

عنوان: نوع فایل: سوالات نهایی ریاضی سوم راهنمایی شهریور 91: تهران : pdf file: سوالات نهایی ریاضی
مجموعه نمونه سوال اول دوم سوم راهنمایی به همراه جواب

مجموعه نمونه سوالات سال اول و دوم سوم راهنمایی به همراه جواب. جهت دانلود این مجموعه به ادامه
نمونه سوالات امتحان نهایی سوم راهنمایی سری سوم

ریاضی - نمونه سوالات امتحان نهایی سوم راهنمایی سری سوم - دفتر چرک نویس ریاضی - ریاضی
دانلود نمونه سوالات ریاضی

دانلود نمونه سوالات ریاضی نمونه سوالات سوم راهنمایی (متوسطه اول) نمونه سوالات اول
تست -ریاضی سوم راهنمایی -بخش اول

ریاضی راهنمایی - تست -ریاضی سوم راهنمایی -بخش اول سوالات ریاضی هشتم عید94دبیرستان امام
نمونه سوالات المپیاد ریاضی سوم راهنمایی (3)با پاسخ تشریحی

رياضيات راهنمايي - نمونه سوالات المپیاد ریاضی سوم راهنمایی (3)با پاسخ تشریحی - شوق انگيزي در
برچسب :