تاريخ هنر ايران(2)...


فصل دوم :‌هنر ايران بعد از اسلام


مطالب مشابه :


سفالگری 2

سفالينه زرين فام نقوش و طرحهاي گوناگون بر سفال از گل نرم يا خاك چيني، خمير شيشه و
سفالگري و سراميك سازي

نقوش ظروف سفالين اين دوره بيشتر شامل كاسه، بشقاب، تنگ و غيره طرحهاي زرين فام، ظروف چيني
تاريخ هنر ايران(2)...

در عهد ساساني ظروف فلزي زرين و براي اولين با تأثير هنر چيني را در ولي طرحهاي ظروف
هنر ی که عقل و دل مردم متمدن جهان را مسخر كرده است.

اما در هنگام تأثير هنر چيني بر اين ظروف و پودهاي زرين و طرحهاي دروني و درجه
برچسب :