دیدارمدیر عامل ومعاونین شرکت با همکاران امورهای انتقال نیرو

 *شرکت برق منطقه ای تهران در اجرای قوانین ومصوبات از چه مرجعی پیروی می کند؟

محسن قنبری معاون منابع انسانی: وزارت نیرو دارای دو نوع شرکت در زیر مجموعه خودمی باشد: شرکتهای وابسته که شرکتهای تولید وتوزیع در این مجموعه قراردارند وشرکت های تابعه که شامل 16 شرکت برق منطقه ای ، ستادتوانیر ، شرکت سابا ، سانا ، مدیریت شبکه وسازمان توسعه برق ایران می شود.

شرکت های وابسته درگروه شرکت های غیر دولتی قرار گرفته وتابع قانون کار بوده وداری نظام پرداخت حقوق وقوانینی مجزا هستند. شرکت های تابعه گرچه زیر مجموعه وزارت نیرو محسوب می شوند ولی بعنوان دستگاه های اجرایی تابع شرکت مادرتخصصی توانیر بوده(درگذشته تابع قوانبین ومقررات استخدامی ومقررات شرکت های دولتی)ولی در حال حاضر تابع قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند.

*پرسنل شاغل در سطوح مختلف استخدامی(رسمی،حکمی،قراردادی و قرارداد مشخص12.gif)تابع کدام قانون(قانون کار،قانون مدیریت خدمات کشوری،نظام هماهنگ پرداخت)می باشند.

قنبری:کارگران وکارکنان قرارداد کار مشخص،تابع قانون کار هستند وتمام قوانین ومصوبا مربوط به آنها تابع قانون کار جمهوری اسلامی ایران است وکارمندانی که استخدام آنها رسمی،حکمی، ویا قراردادی هستند تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

*اپراتورهای برق تهران چه زمانی از مزایای قانون مشاغل سخت وزیان آور استفاده خواهند کرد؟

قنبری:وزارت نیرو به عنوان متولی اجرای قانون از شرکتهای برق منطقه ای خواستار شناسایی ومعرفی مشاغل سخت و زیان آور شده که برق تهران فهرستی از مشاغل را که در آن اپراتورها ونیروهای حراست ومشاغل مجاورت پستها را به عنوان مصادیق مشاغل سخت وزیان آور به همراه سایر مشاغل به شرکت توانیر ارسال کرده است.اطلاعات دریافت شده توسط توانیر جمع آوری وبه وزارت نیرو ارسال شده است وزارت نیرو با ارتباطی که با مراجع دیگر دارد این اطلاعات را مورد بررسی قرارداده وتصمیم گیری خواهد کرد.

*علت قطع یارانه ورزش چه می باشد؟

بالابندیان:به استناد بند ج ماده قانون برنامه توسعه،دستگاه های اجرایی مجاز به امر تصدی گری نبوده وهزینه های مربوط به غذا،مسکن،ایاب وذهاب، مهدکودک و... باید به صورت یارانه مستقیم پرداخت شود در سال چهارم برنامه توسعه،محدودیت های سال سوم با ابلاغ ریاست محترم جمهور به سال چهارم منتقل وهزینه های رفاهی یاد شده براساس ضوابط ونرخ تعیین شده هیات وزیران به کارمندان پرداخت می شد ولی برای پرداخت هزینه ورزش نرخی تعیین نشده بود وهیات مدیره شرکت براساس اختیارات خود از محل عملکرد شرکت مبلغی را بین کارمندان سرشکن و پرداخت می کرد که با پیوستن 1670 پرسنل جدید قراراد مشخص12.gif و همچنین آغاز برنامه پنجم در سال90 پرداخت این یارانه متوقف شده که به محض ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال90 وتعیین نرخ مشخص ازسوی هیات وزیران پرداخت یارانه ورزش بلامانع خواهدبود.

*استفاده از امکانات رفاهی ایجاد شده توسط شرکت نظیر کارت استفاده از استخر و موسسه فرهنگی ورزشی وهمچنین سالن تیراندازی آن به دلیل دور بودن بیشتر پست های برق از میدان شهدا غیر ممکن بوده واز این نظر اجحافی به این افراد می باشد، آیا می شود هزینه مربوط به استفاده از این امکانات بصورت نقدی به افراد پرداخت شود؟

قنبری: با توضحات جناب بالابندیان در حال حاضر نمی توان بصورت نقدی آن راپرداخت کنیم اما دراین مورد برنامه دیگری را دردست اقدام داریم،با 20استخر درسطح تهران بزرگ،نواحی،کرج،استان قم پیشنهاد همکاری داده شده وبررسی ها لازم نیز انجام شده که امیدواریم ظرف مدت کمتراز یک ماه این قراراد بسته شود تاهمکاران هرچه زودتر درفصل تابستان از استخر استفاده کنند در مورد سالن تیراندازی یا سوارکاری در تهران که محدود به دو یا سه سالن می باشد باتوجه به محدود بودن امکانات چاره ای نیست وما مجبور به قبول درخواست عام هستیم وباید نظراکثریت رابه اقلیت ترجیح دهیم.

*چراسنوات کارکنان قرارداد مشخص همانند گذشته پایان سال89 به آنها پرداخت شد؟

قنبری:هر استخدامی نیازمند دریافت مجوز از نهادهای قانونی می باشد،بنابر این تا انجام مراحل گزینش وقطعی شدن قرارداد،سنوات مانند گذشته به آنها پرداخت می شود تا مجوزات قانونی از مبادی ذیربط دریافت شود.

*اختلاف کارکنان قرارداد کار مشخص با دیگر کارکنان حکمی،رسمی وقراردادی در چه می باشد؟وچرا فوق العاده بند شش ایشان پرداخت نمی شود؟

قنبری: کارمندان حکمی،رسمی وقراردادی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند12.gif درحالی که کارمندان قرارداد کار مشخص،تابع قانون کار می باشند12.gif.

درمورد علت عدم پرداخت فوق العاده بند6،تاکنون مجوزی برای پرداخت آن به این عزیزان دریافت نشده است.

*چرا بیمه بازنشتگی کارکنان قرارداد کار مشخص به تامین اجتماعی پرداخت نشده وپرداخت حقوق این دسته افراد بصورت علی الحساب انجام می شود؟

بالابندیان:تا فروردین سال 90 تمام کسورات بیمه این افراد به تامین اجتماعی پرداخت شده است پرداخت حقوق این همکاران تا پایان سال 89 به دلیل داشتن قرارداد پرداخت شده  وبرای سال90 چون هنوز قررداد این افراد بسته نشده ومراحل گزینش آنها انجام نشده، بنابراین برای پرداخت هرگونه وجهی باید مجوزقانونی داشته باشیم12.gif.برای حل این مشکل مکاتبهای با وزارت نیرو وشرکت توانیر انجام شد ودر آن نامه قیدکردیم به دلیل زمان بر بودن مراحل انجام قرارداد تاشش ماه پرداخت به صورت علی الحساب ادامه یابد. به همین دلیل مبنای پرداخت حقوق سال 89 است به همین ترتیب برای کارکنان تابع قانون خدمات مدیریت کشوری هم هنوز ابلاغی برای اضافه حقوق سال90نیامده فقط پرداخت حقوق کارگران ابلاغ شده است ه پس از صدور حکم،قابل اجرا خواهد بود.

*ارزشیابی مدارک پرسنل قرارداد مشخص در چه مرحله ای است؟وپرداخت حقوق ومعوقات حقوق آن ها  وهمچنین میزان اضافه کار اپراتورها چه مقدارخواهد بود؟

قنبری:با انعقاد قرارداد بصورت مستقیم با 1670 نفر، حجم کار دو برابر شده،بنابراین طبیعی است که جمع آوری مدارک این افراد کمی طولانی شود با این حال با همت وکار شبانه روزی امور کارکنان،این امر مهم انجام شد ومدارک این همکاران وهمچنین مدارک تحصیلی،اضافه حقوق آنها محاسبه وپرداخت شود.ایاب وذهاب،هزینه غذا،فوق العاده نوبت کاری پرداخت شده ومیانگین اضافه کار اپراتورها با تصویب هیات مدیره ودستور مدیرعامل از40 ساعت درماه به 90 ساعت(بطورمیانگین) افزایش یافته است ضمن اینکه درمورد همکاران روزکار(قراردادکارمشخص) این عدداز40 به50 ساعت (بطورمیانگین) افزایش یافته است.

*دلیل وجودتفاوت درشیفت کاری وپرداخت اضافه کار به اپراتوران در چیست؟ اپراتوران دیسپاچینگ منطقه ای 5شیفت و 144ساعت،دیسپاچینگ فوق توزیع4شیفت و 188ساعت کارمی کنند درحالیکه اپراتوران بهره برداری در 3 شیفت باید هفته ای 240 ساعت کارکنند ودر استفاده از مرخصی با محدودیت روبرو باشند؟

قنبری: وجوداین اختلاف به دلیل توجیهاتی بود که از چند سال قبل دررابطه با نوع کار،میزان تحصیلات وحساسیت های شغلی وجود داشته وپرداخت حقوق ومزایای این عزیزان را ازیکدیگر متفاوت می کرد. استفاده ازمرخصی حق همه عزیزان است وفردی که شیفت کاراست درصورت نیاز ودرخواست بایداز مرخصی استفاده کند. چنانچه حق همکاری در این زمینه تضییع شده باشد درصورت گزارش کتبی حتما پیگیری خواهد شد.

*با توجه به حساس بودن شغل اپراتوری،درخواست داریم که این شغل در طبقه بندی مشاغل گنجانده شود؟

قنبری: قبول داریم که کار اپراتوربا تایپیست متفاوت است 28.gif. قرار براین شد نامه ای تهیه واین مساله در آن درخواست شود. حذف ردیف اپراتور به دلیل تیپ قراردادی است که ازوزارت نیرو ابلاغ شده واین ردیف درآن پیش بینی نشده است. معاونت منابع انسانی شرکت حامی ومدافع نیروی انسانی است ولی برای رسیدن به این هدف باید از سازوکارهای قانونی استفاده کنیم و با دید مثبت و براساس قانون حرکت کنیم.

*چرا با بازنشستگی پیش از موعد و انتقالی بعضی از همکاران موافقت نشد؟

قنبری:یکی از مشکلات برق تهران موقعیت جغرافی آن است به دلیل سیاستهای دولت محترم در زمینه مهاجرت معکوس و سیاستهای تشویقی انتقال از کلان شهر تهران باعث شده که تا ده سال آینده مجوز استخدامی در تهران تحت هیچ شرایطی نداریم و نمی توانیم به هیچ وجه  نیروی انسانی از شرکتهای دیگر به تهران منتقل کنیم. در طی این چند سال نیروی انسانی زیادی باز نشسته شده اند سال گذشته، 90 نفر بازنشسته و امسال 100 نفر در حال بررسی برای بازنشستگی قرار دارند. همه عوامل دست به دست هم داده  موجب کاهش نیروی انسانی شرکت شده به همین دلیل قبول درخواستهای انتقال از شهرهای دیگر کمی مشکل است ولی در شرایط خاص به نفع همکار رای خواهیم داد.

*دلیل قطع خرید باز خریدها، پرداخت وامها، پرداخت هزینه البسه کارکنان چه می باشد؟

دکتر مهدی پور:هیچکدام از مزایا قطع نشده ، تمام موارد مربوط به سال 89  پرداخت شده فقط وام ضروری،رفاهی و وام مسکن متوقف مانده که آن هم به دلیل مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی بوده که خوشبختانه وام ضروری و رفاهی با تصویب هیات مدیره و دستور مدیر عامل پرداخت و وام مسکن و خودرو نیز به امید خدا به محض تامین نقدینگی لازم پرداخت آن مجددا آغاز خواهد شد.

*چرا بیمه دانا جایگزین بیمه ایران شد، و آیا بیمه تکمیلی درمانی شامل پرسنل قررداد معین خواهد شدیا خیر؟

دکتر مهدی پور:بیمه ایران به بهانه خسارت حاصل از قرارداد با برق تهران از تمدید قرارداد با برق تهران خود داری کرده به همین دلیل برق تهران با بیمه دانا به توافق رسید، از نظر پرداخت حق بیمه هیچ تفاوتی با بیمه ایران ندارد فقط با مراکز درمانی کمتر قرارداد کاری دارد. در مورد بیمه تکمیلی با ابلاغ قانون تامین اجتماعی، کارکنان برق تهران از تیر ماه سال جاری مجاز به استفاده از بیمه تکمیلی نیستند و همه کارکنان الزاما باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند.

*چرا برق تهران دارای مراکز اقامتی در شهرهای زیارتی وگردشگری نیست؟

قنبری: براساس قانون، شرکتهای دولتی ازتصدی گری منع شده وفقط باید در زمینه کاری وحرفه ای خود فعالیت داشته باشندوتامین مراکز اقامتی جهت گردشگری به عهده سازمان گردشگری می باشد ولی جهت رفاه حال کارکنان درایام تابستان مبلغی به عنوان هزینه سفر به همکاران پرداخت می شود.

منبع:

ضمیمه پیک برق شماره 196صفحه1

ضمیمه پیک برق شماره 196صفحه2


مطالب مشابه :


30 نماینده مجلس خواستار استخدام اپراتورهای برق منطقه‌ای شدند

30 نماینده مجلس خواستار استخدام اپراتورهای برق منطقه‌ای شدند. تجمع هفته پیش اپراتورهای برق مقابل مجلس نتیجه داد و نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به وزیر نیرو
تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت برق منطقه‌ای باختر

پیامبر (ص) : زبانت را حفظ کن جز در بیان گفتار نیکو و تو با این کار بر شیطان خبیث چیره می شوی پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله : لا تَتَّكِلْ إلى غَيرِ اللّه‏ِ
واگذاری خدمات اپراتوری پستهای فوق توزیع

7 فوریه 2015 ... پیامبر (ص) : زبانت را حفظ کن جز در بیان گفتار نیکو و تو با این کار بر شیطان خبیث چیره می شوی پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله : لا تَتَّكِلْ
واگذاری شغل اپراتوری به بخش خصوصی غیر قانونی است

طبق اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری شبکه های انتقال برق غیر قابل واگذاری به بخش خصوصی است . بنابراین شغل اپراتوری از شغلهای تخصصی و
اپراتوری پستهای برق فشارقوی جزء کارهای سخت و زیان آور است

اپراتورهای برق منطقه ای باختر - اپراتوری پستهای برق فشارقوی جزء کارهای سخت و زیان آور است -
نامه اپراتورهای برق منطقه ای اصفهان به نماینده شهرستان خلخال در مجلس شورای اسلامی

تکنسین های بهره بردار برق منطقه ای تهران - نامه اپراتورهای برق منطقه ای اصفهان به نماینده شهرستان خلخال در مجلس شورای اسلامی - تکنسین های بهره برداری از شبکه های
استخدام اپراتورهای لیسانس با مدرک لیسانس

بنا بر اطلاعات رسیده اپراتورهایی که مدرک لیسانس دارند با مدرک لیسانس استخدام می شوند . پیش از این مدرک لیسانس برای قرار داد با برق منطقه ای قابل قبول نبود و در
تجمع اپراتورهای برق کرمان جلوی وزارت نیرو

طبق اطلاعات منتشر شده ، روز 23/11/89 حدود ۵٠ نفر از اپراتورهای برق منطقه ای کرمان به تهران آمده و جلوی وزارتخانه تجمع کرده اند و با آقای آزادی در معاونت نیروی انسانی
دیدارمدیر عامل ومعاونین شرکت با همکاران امورهای انتقال نیرو

*شرکت برق منطقه ای تهران در اجرای قوانین ومصوبات از چه مرجعی پیروی می کند؟ ... * اپراتورهای برق تهران چه زمانی از مزایای قانون مشاغل سخت وزیان آور استفاده خواهند
انتصابات جدید در برق منطقه ای کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان ، طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس علی اصغر نصرالهی مدیر عامل برق منطقه ای کرمان افراد ذیل به این سمتها منصوب شدند.
برچسب :