بیمه باربری- نمونه قرارداد بیمه باربری وارداتی با کلوز C

قرارداد بیمه باربری باز یک ساله از تاریخ ....... تا ......

ماده 1-اساس تفاهم نامه:

این تفاهم نامه بر اساس قانون و مقررات بیمه در ایران و طبق شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه های باربری و شرایط پیوست که جز لاینفک این تفاهم نامه است ما بین شرکت بیمه ................ به نمایندگی .... به نشانی،........................................................که در این تفاهم نامه بیمه گر نامیده می شود و .......................که در این تفاهم نامه مختصرا بیمه گزار نامیده میشود با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 2-موضوع تفاهم نامه:

عبارت است بیمه حمل و نقل وارداتی محمولات بیمه گزار طبق شرایط عمومی این بیمه نامه و توافقات بین بیمه گر و بیمه گزار.

ماده 3:کالای مورد بیمه:

کلیه کالاهای بیمه گزار شامل ......

ماده 4-مبدا و مقصد:

مبدا:...........................................................................................................

مقصد: انبارهای متعلق به بیمه گزاران واقع در.....................................................

ماده 5-وسیله حمل:

بیمه گزار مجاز خواهد بود که کالاهای خود را توسط وسایل نقلیه زمینی،هوایی و دریایی حمل کند.

تبصره 1:حمل کالا به وسیله کشتی تابع شرایط عمومی بیمه نامه باربری و شرایط طبقه بندی کشتی ها خواهد بود .

تبصره 2:حمل کالا به وسیله کشتی دربست (چارتر) مجاز می باشد.

تبصره 3:ترانسشیپمنت طبق عرف حمل و نقل بین المللی و بیمه مجاز است.

تبصره 4:پارت شیپمنت (حمل به دفعات)مجاز است.

تبصره 5: دوبه کاری که جهت تخلیه کالا از کشتی صورت می گیرد مجاز است.

تبصره 6: حمل مرکب داخلی (خشکی/ دریایی)تحت پوشش بوده و مشمول حق بیمه اضافی نخواهد بود.

ماده 6- ارزش مورد بیمه: طبق اعلام بیمه گزار و به استناد اسناد و مدارک

ماده7-خطرات بیمه شده:

محمولات بیمه شده در این بیمه نامه طبق شرایط زیر تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت

Institute Cargo Clause C

ماده 8-مدت اعتبار بیمه نامه:

بر اساس مواد(8) و (9) شرایطC  و بند 5 ماده (2) شرایط عمومی بیمه نامه های باربری است.

ماده 9- نرخ حق بیمه:

الف)نرخ حق بیمه حمل وارداتی کالاهای این تفاهم نامه طبق کلوز اعلام شده در ماده 7 برابر با............ در هزار ارزش مورد بیمه خواهد بود.

ماده 10-نحوه پرداخت حق بیمه : به شکل نقدی

ماده 11-تعهدات بیمه گزار:

11.1. بیمه گزار موظف  است مشخصات محموله شامل نوع، مقدار و ارزش کالا، مبدا و مقصد ،نحوه حمل(زمینی،دریایی،هوایی)،شماره و تاریخ سفارش/پروفرما را جهت صدور بیمه نامه به بیمه گر قبل از حمل اعلام نماید و گواهی بیمه دریافت نماید. اعتبار قرارداد منوط به این اقدام بیمه گزار می باشد.

11.2. هرگاه نماینده موسسه حمل و نقل ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تخلیه کالا نسبت به صدور گواهی کسر تخلیه اقدام نمایند بیمه گزار با ارسال یک برگ اظهار نامه رسمی مسئولیت او را متذکر و ضمن قطع مرور زمان بارنامه ،درخواست جبران خسارت وارده را می نماید. در این مورد صورت مجلس گمرک،رو نوشت اظهار نامه رویت شده و اظهار نامه ارسالی به موسسه حمل و نقل و اصل و رونوشت اسناد حمل وخرید و ترخیص کالا برای بیمه گر ارسال گردیده و طی آن درخواست پرداخت خسارت کسر تخلیه را می نماید و بیمه گر موظف است در صورت کامل بودن اسناد حداکثر ظرف مدت 15 روز نسبت به تسویه خسارت اقدام نماید.

11.3. در موقع ترخیص کالا از گمرک در صورت اطلاع از فقدان کالای بیمه شده در بندر و یا گمرک ،بیمه گزار متعهد است از مقامات بندری یا گمرک ،گواهی فقدان و کسری کالا را دریافت نموده و این گواهی و اسناد مربوطه را ضمن درخواست خسارت، به بیمه گر ارائه دهد.

11.4. نمایندگان بیمه گر ،بیمه گزار و ارزیاب خسارت در زمان بازدید از کالای خسارت دیده، نسبت به امضا صورت جلسه بازدید اولیه اقدام خواهند نمود.

11.5. بیمه گزار در صورت اطلاع از  وقوع هرگونه خسارت به مورد بیمه در هنگامی که کالا در ید متصدی حمل و نقل خارجی و یا داخلی قرار دارد و یا اعلام خسارت همگانی (General average) یا عملیات و هزینه های نجات(Salvage)، می بایست فورا مراتب را به صورت کتبی به بیمه گر اعلام نماید.

11.6. چنانچه پس از ورود مورد بیمه به گمرکات کشور خسارتی در آن مشاهده گردید قبل از انقضا مدت اعتبار بیمه نامه و بار نامه و قبل از ترخیص کالا از گمرک مراتب را به بیمه گر اطلاع داده و درخواست بازدید کالای خسارت دیده را بنماید.

11.7. مدارک لازم برای رسیدگی به خسارت

در صورت بروز خسارت به کالای تحت پوشش این تفاهم نامه ،بیمه گزار فقط از سری مدارک مشروحه ذیل ،مدارک مرتبط با آن خسارت را که مورد درخواست بیمه گر قرار خواهد گرفت تهیه و در اختیار وی قرار دهد:

  • اسناد حمل شامل بارنامه حمل خارجی
  • اسناد خرید شامل سیاهه خرید و سیاهه بسته بندی فروشنده
  • صورت مجلس گمرکی در صورت موجود بودن
  • تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی در مورد خسارات ناشی از حادثه وسیله حمل
  • تصویر پروانه ورودی کالا
  • گواهی کسر تخلیه
  • گزارش بازدید خسارت تایید شده توسط یمه گر
  • بارنامه حمل داخلی(شامل بارنامه شرکتی یا بیجک و یا بارنامه دولتی)
  • تصویر(CMR)(فقط در صورت بروز حادثه به وسیله نقلیه حامل کالا در خارج از کشور)
  • اعلامیه ورود کالا به مرز

 

 ماده 12- تعهدات بیمه گر:

بیمه گر متعهد انجام بند های ذیل می گردد:

الف) در صورت وقوع هر گونه خسارت به کالای بیمه شده ،بیمه گر موظف است پس از دریافت اعلام خسارت توسط بیمه گزار بلافاصله و در حداقل زمان ممکن  در محل تعیین شده حاضر و از کالای خسارت دیده بازدید نموده و نسبت به تنظیم صورت مجلس اقدام نماید.

ب) بیمه گر موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز برای بررسی خسارت و با توجه به شرایط بیمه نامه ،شرایط عمومی و خصوصی خسارت وارده را ظرف مدت 30 روز در وجه بیمه گزار پرداخت نماید.

ج) خسارت وارده به ریال و در ایران پرداخت می شود.

د)کلیه هزینه های عرف کارشناسی به عهده بیمه گر خواهد بود.

ماده 13-موسسات بازدید کننده خسارت:

بیمه گر و بیمه گزار نسبت به کارشناسان مستقل و ارزیابان خسارت توافق می نمایند تا در صورت بروز حادثه منجر به خسارت نسبت به بازدید کالا و ارزیابی خسارت اقدام نمایند.گزارش این کارشناسان مستقل مورد تایید بیمه گر و بیمه گزار می باشد.

ماده 14-مدت و فسخ تفاهم نامه:

چنانچه هر یک از طرفین به تعهدات خود بر اساس این تفاهم نامه عمل ننمایند طرف دیگر می توانند با ارسال اخطار کتبی یک ماهه نسبت به فسخ قرار داد اقدام نماید. فسخ تفاهم نامه با شرایط گفته شده در این ماده به دلیل عدم تمایل هریک از طرفین به ادامه همکاری با طرف دیگر نیزامکان پذیر می باشد. اثر فسخ از تاریخ اعلام ،یک ماه خواهد بود بدیهی است کلیه گواهی ها و  الحاقیه ها و بیمه نامه هایی که قبل از تاریخ درخواست فسخ بر اساس این تفاهم نامه صادر گردیده به اعتبار خود باقی خواهد ماند و بیمه گزار مکلف به پرداخت حق بیمه های مربوط خواهد بود.

ماده 15-موارد پیش بینی نشده:

چنانچه مواردی در این تفاهم نامه پیش بینی نشده باشد،طبق شرایط  و عرف بیمه و قوانین جاری مملکت عمل خواهد شد و در صورتی که تغییر و اصلاح برخی از مفاد و شرایط مندرج در آن با توافق طرفین ضروری به نظر برسد موارد جدید به وسیله الحاقیه، ضمیمه ی تفاهم نامه خواهد گردید که در این صورت الحاقیه های صادره جز لاینفک تفاهم  نامه خواهد بود.

ماده 16-حل اختلاف: در مورد اختلاف های ناشی از این تفاهم نامه ،طرفین باید تمامی تلاش خود را برای حل اختلاف بطور دوستانه از طریق مذاکره به کار بندند. در صورتی که ظرف 30 روز از زمان دریافت نامه طرح موضوع اختلاف  از سوی طرف دوم، اختلاف موصوف به طور دوستانه فیصله نیابد ،اختلاف مورد بحث به هیاتی متشکل از یک نفر نماینده بیمه گزار  و یک نفر نماینده بیمه گر ارجاع می شود. در صورتی که ظرف 30 روز از زمان  تعیین نمایندگان مذکور ،نسبت به موارد حل اختلاف توافق حاصل نشود،دادگاه های صالحه ایران ،مرجع نهایی حل اختلاف می باشند.

ماده 17-مدت تفاهم نامه:

مدت اعتبار این  تفاهم نامه از ساعت 12 ظهر روز ....... شروع و تا ساعت 12 ظهر روز ......... خاتمه می یابد و در صورتی که هر یک از طرفین  در انقضا مدت خاتمه تفاهم نامه طبق ماده 14  اقدام به فسخ آن ننمایند این تفاهم نامه به خودی خود  برای یک سال بعد با صدور الحاقیه تمدید خواهد شد.

ماده 18- سود مشارکت در منافع

چنانچه ضریب خسارت بیمه گذار در طی مدت بیمه نامه،کمتر از 50% سود بیمه ای (حق بیمه های دریافتی منهای هزینه های بیمه گری) گردد، مبلغ 15% از حق بیمه های دریافتی به عنوان سود مشارکت در منافع به بیمه گذار عودت داده می شود.

ماده19- تعداد مواد و نسخ این قرارداد

این قرارداد در 19 ماده و در دو نسخه اصل تهیه می شود که هر نسخه در اختیار یکی از طرفین قرارداد قرار می گیرد.

محل امضای بیمه گر و بیمه گزار 

تاریخ عقد قرارداد


مطالب مشابه :


نمونه قرارداد کار موقت وزارت کار

بسمه تعالی. وزارت کار و امور اجتماعی. نمونه قرارداد کار. اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب ...
دانلود مجموعه نمونه قرارداد های پیمانکاری و ساختمانی

نمونه قرارداد شراکت کارگاه – فروشگاه نمونه قرارداد خرید کالای صنعتی-دولتی با خصوصی نمونه نمونه قرارداد خرید دستگاه کارخانه نمونه قرارداد واگذاری تعمیرات ،نگهداری و راهبری تأسیسات نمونه قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت ...
بیمه باربری- نمونه قرارداد بیمه باربری وارداتی با کلوز C

قرارداد بیمه باربری باز یک ساله از تاریخ ....... تا ...... ماده 1-اساس تفاهم نامه: این تفاهم نامه بر اساس قانون و مقررات بیمه در ایران و طبق شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه های باربری و شرایط پیوست که جز لاینفک این تفاهم نامه است ما بین شرکت بیمه .
نمونه قرارداد پیش فروش ساختمان با تطبیق قانون و آئین نامه جدید

بنام خداوند جان آفرین حکیم سخن درزبان آفرین باتوجه به تصویب آیین نامه اجرائی قانون پیش فروش ساختمان درتاریخ 07/03/1393 درهیات محترم وزیران ودراجرای ماده 2 آیین نامه مارالذکروبه منظورارائه نمونه قرارداد پیش فروش به مراجع ذیربط ودرراستای ...
نمونه قرارداد پیش فروش قطعی مسکن با شرکت عمران پرند و پیمانکار

اعضای محترم تعاونی نمونه واقعی قرارداد پیش فروش مسکن که آنالیز قیمت و مشخصات ملک و نحوه واریز آورده و تاریخ تحویل خانه در آن دقیقا ذکر شده است را برای شما به نمایش می گذارم تا آندسته از عزیزانی که خام دروغ ها و فریب های سودجویان و کلاهبرداران ...
نمونه قرارداد کارکنان دفترخانه

دفتر اسناد رسمی 354 مشهد - نمونه قرارداد کارکنان دفترخانه - همراه با سردفتران.
نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

عبارت است ازمشارکت در ساخت 100سهم/6 دانگ مورد معامله (به شرح ماده 2 ) که سازنده متعهد است در قبال ثمن معامله ، ملک فوق را طبق ضوابط با حداکثربنای مجاز با متراژ پروانه ساخت صادره شهرداری و جزئیات آتی این قرارداد ساخته و از هر حیث آماده نماید و بابت ...
نمونه قرارداد حق التدريس

دبیرستان حضرت رسول اکرم خرم آباد ناحیه 2 - نمونه قرارداد حق التدريس - دبیرستان هیآت امنایی حضرت رسول اکرم (ص) - دبیرستان حضرت رسول اکرم خرم آباد ناحیه 2.
دانلود نمونه فرم های قراردادهای پیمانکاری ساختمانی

دفتر فنی مهندسی کارینو/ عمران و معماری - دانلود نمونه فرم های قراردادهای پیمانکاری ساختمانی - پرتال مهندسین عمران و معماری *دانلود فایل های عمران و معماری*جزوه،فایل اتوکد،پروژه،عکس،کتاب،فیلم...
نمونه قرارداد ساده برقکاری

سیم کشی ساختمان در تبریز - نمونه قرارداد ساده برقکاری - سیم کشی ساختمان، انواع نصبیات، دتکتور، آیفون و انواع نورپرداز - سیم کشی ساختمان در تبریز.
برچسب :