برگزاری مرحله بین المللی لیگ علمی پایا


سومین مرحله لیگ علمی پایا به صورت بین المللی و با حضور 10 کشور از تاریخ دوشنبه 4 شهریورماهلغایت چهارشنبه 6 شهریورماه در اردوگاه شهید باهنر شهر تهران برگزار خواهد شد.

در مرحله نهایی لیگ علمی حدود 500 دانش آموز در قالب بیش از 100 تیم دانش آموزی در مقاطعابتدایی،راهنمایی و دبیرستان در رشته های علوم پایه به رقابت خواهند پرداخت.

ما به تیم های راه یافته به مرحله نهایی خدا قوت و دست مریزاد می گوییم و مطمئنیم که قله هایموفقیت منتظرند تا گروه های کوچک اما توانمندتان را بر فراز خود ببینند

 

آزمون های مرحله نهایی

آزمون فردی

این آزمون به صورت 10 سوال پاسخ کوتاه بوده که اعضای گروه به صورت فردی به آنها پاسخ خواهندداد و مدت زمان پاسخ گویی نیز 70 دقیقه می باشد. در آزمون فردی تنها بایستی پاسخ نهایی را درپاسخ نامه قید نمایید و نیازی به نوشتن راه حل تشریحی نمی باشد.

آزمون تشریحی

این آزمون شامل 6 سوال تشریحی می باشد که در ابتدا دانش آموزان به 5 سوال که قبلا توسط خودگروه تقسیم شده به صورت فردی پاسخ داده و سپس سوال آخر را به صورت گروهی با همکاری همهاعضا گروه پاسخ خواهند داد.

آزمون امدادی

این آزمون از 5 قسمت تشکیل شده است. در این آزمون اعضای گروه به ترتیب پاسخ گویی به بخشهای مختلف آزمون، در حوزهی امتحانی استقرار یافته و نفر اول پس از به دست آوردن جواب و ثبت آندر پاسخ نامه ی مخصوص، با مطلع کردن مسوول جلسه ی امتحان نتیجه ی مرحله ی اول را به نفردوم داده و جلسه ی امتحان را ترک می نماید و این روند به همین ترتیب تا نفر پنجم ادامه می یابد.پس توصیه می شود حتما تا قبل از شروع آزمون تصمیمات نهایی خود را در زمینه ی چیدمان اعضا وترتیب پاسخ گویی به سوالات مشخص کرده و به همان ترتیب در جلسه ی امتحان حاضر شوید. به یادآورید مسابقه دوی امدادی را که هر دونده پس از طی مسافت مربوطه خود چوب را به نفر بعدی برایادامه مسیر تحویل می دهد و پایان مسابقه زمانی است که آن تکه چوب به خط پایان رسیده باشد.

زمان پیشنهادی ما برای پاسخ گویی به هر سوال 10 دقیقه می باشد؛ اما برای کل آزمون 50 دقیقهاختصاص داده شده است که گروه می تواند با توجه به سطح توانمندی اعضا آن را مدیریت نمایند.

توجه  : 1اگر هر یک از اعضای تیم در زمان تعیین شده، قادر به پاسخ گویی به سوال مربوط به خودنباشد می تواند آن سوال را در اختیار نفر بعدی قرار دهد تا نفر بعدی امکان مطالعه سوال را داشتهباشد و فرآیند 5 حلقه ای حل مساله متوقف نشود. در این صورت زمان برای نفرات بعدی ذخیره خواهدشد.

توجه  :2 گروه ها باید بدانند که امتیاز هر مرحله تنها به جواب نهایی اختصاص دارد، پس در پاسخنامه فقط باید جواب نهایی قید شود و پس از اتمام حداکثر زمان در نظر گرفته شده برای آزمون امدادیسوالات مربوط به آن مرحله جمع آوری می شود.

ارایه ی طرح های پژوهشی

 

طبق سین اجرایی که در خوابگاه نصب شده است صورت می پذیرد. گروه های منتخب تنها 20 دقیقهفرصت دارند که از طرح خود دفاع نمایند و به گروه هایی که براساس زمان بندی که اعلام خواهد شد

در محل ارایه حاضر نشوند، فرصت دوبار های جهت دفاع از طرح داده نخواهد شد.

 

قوانین انضباطی

رعایت حجاب اسلامی (برای خانم ها پوشش چادر)الزامی است.

رعایت پوشش مناسب در فضای خوابگاه و محوطه اردوگاه الزامی می باشد.

30 دقیقه پیش از شروع هر آزمون حضور افراد در محل اجرا الزامی می باشد.

اعضای تیم های پذیرش شده تحت هیچ شرایطی حق خارج شدن از اردو را بدون مجوز مسوول اردوگاهندارند و خروج آنها باعث کسر امتیاز تیم می گردد.

پذیرایی در زمان و مکان مشخص طبق سین اجرایی اردو صورت می گیرد و در سایر ساعات اعلامشده مسوولین اردو تعهدی بابت پذیرایی از شرکت کنندگان را ندارند.

حفظ احترام و شان تیم های خارجی که به میزبانی همه ی شما در اردوگاه حضور دارند، الزامی است.

قوانین اعتراضات

تیم ها در صورت داشتن هر گونه اعتراض به سوالات، نحوه برگزاری آزمون و نحوه داوری به پاسخ گویعلمی در  ساعات اعلام شده مراجعه کنند.

مدت زمان رسیدگی به اعتراضات 1 ساعت بعد از آزمون است. به اعتراضات بعد از آن ترتیب اثر نخواهدداده شد.

اعتراضات در شورای علمی بررسی میشود و در صورت تایید به آن ترتیب اثر داده می شود و به تیممعترض اطلاع داده می شود.

قوانین علمی

سوالات امتحانی برای دانش آموزان ایرانی به زبان فارسی و برای دانش آموزان غیر ایرانی به زبانانگلیسی، فرانسه و  عربی ارایه می گردد.

به پاسخ های اشتباه نمره ی منفی تعلق نمی گیرد.

سوالات مقاطع ابتدایی و راهنمایی به صورت ترکیبی یعنی شامل دروس ریاضی، فیزیک و شیمی باعنوان علوم  پایه خواهد بود.

گروه باید دقت کنند که تا پایان زمان آزمونها، به جز آزمون امدادی، پاسخ برگی جمع آوری نمی شود.ورود افراد جایگزین به جای غایبین باعث حذف کل گروه از مسابقات می شود.

گروه ها می بایست نیم ساعت قبل از شروع آزمون، در محل برگزاری آزمون حاضر باشند.

چنانچه اعضای گروهی کمتر از 5 نفر باشد(سه یا چهار نفر) در آزمون امدادی، یک یا دو نفر از اعضایگروه می توانند حداکثر به یک سوال بیشتر پاسخ دهند. این موضوع قبل از توزیع سوالات باید با مسوولآزمون هماهنگ شود.


مطالب مشابه :


نتایج نهایی ششمین دوره لیگ علمی پایا

لیگ علمی پایا - نتایج اما هم اکنون با توجه به افزایش روز افزون متقاضیان شرکت در آزمون پایا
سرفصل و مواد امتحانی مرحله ی شهرستانی لیگ بین المللی پایا – دوره ی ششم

لیگ علمی پایا افزون متقاضیان شرکت در آزمون پایا خشنود می شویم شما هم به جمع نتایج
برگزاری مرحله بین المللی لیگ علمی پایا

لیگ علمی پایا افزون متقاضیان شرکت در آزمون پایا خشنود می شویم شما هم به جمع نتایج
سوالات لیگ علمی پایا

لیگ علمی پایا افزون متقاضیان شرکت در آزمون پایا خشنود می شویم شما هم به جمع نتایج
منابع مطالعاتی و سرفصل های آزمونی مرحله نهایی ششمین دوره لیگ علمی پایا

لیگ علمی پایا افزون متقاضیان شرکت در آزمون پایا خشنود می شویم شما هم به جمع نتایج
پاسخ به سوالات ششمین دوره لیگ علمی پایا

لیگ علمی پایا می توانند سوالات آزمون های خود را مطرح نموده و در نتایج تحقیقات
برچسب :