معرفی تالار شهر (City Hall)

بررسی تاریخی چگونگی طرح ریزی مراکز شهری در دنیای پیشرفته صنعتی نمایانگر آن است که تعبیه اینگونه مراکز رفته رفته به صورت سنتی مطلوب و رایج درآمده است. به عنوان نمونه جدا از سابقه مراکز خدماتی در ایران ذکر نمونه هائی چند روشنگر این مهم خواهد بود.
در طرح‌هائی که در مکتب های مختلف شهرسازی اروپایی در زمینه‌های گوناگون اعم از تدوین الگو برای ایجاد شهرهای جدید و با برنامه ریزیها توسعه و احیا در شهرهای قدیمی و ماندگار برای ایجاد مراکز ارائه خدمات شهری داده می‌شود غالباً برنامه ریزان به نوعی بر تمرکز مجموعه ای از عملکردهای خدماتی شهری همساز و یا مکمل یکدیگر تأکید دارند. این فلسفه خواه در طراحی یک مرکز خدماتی در مقیاس شهرکی کوچک و خواه در معیار منطقه ای عظیم در حد یک متروپل همواره رعایت گردیده است، اگرچه در هر یک بسته و نوع ویژگی های ها و سنن مرسوم و نیز نیازهای عامل مقطع اجرای طرح و برنامه‌های آتی، دیاگرام فضائی خاص برای شکل گیری معماری پروژه تدوین شده است در تاریخ شهرسازی ایران مرکز خدماتی مجتمع در هر دوره بلند مدت شکل ویژه ای داشته است اگرچه این نوع از مراکز ارائه خدمات را با انواع غربی آن نمی توان همسنگ دانست اما در روزهائی که حکومت های متمرکز و دارای امکانات و بنیه بالای مالی و اقتصادی در راس قدرت بوده و فرصت و مجال کافی برای تحکیم ارکان قدرت و تثبیت شکل معماری ابنیه حکومتی و خدماتی داشته اند، اشکال خاصی از این گونه مراکز با محتوا و اندیشه ویژه همان دوره بخصوص صورت تحقق بخود گرفته اند. بی‌شک نوع احتیاجات و قلت مراکز مختلف خدماتی در مقیاس با زندگی اجتماعی کنونی تعدد عملکردهای آنان را در حد پائینی نگاه می‌داشته است، که به هیچ رو با عدد اینگونه ارادات و ارگان های خدماتی در زندگی روزمره جامعه شهری مبانیتی ندارد. به طور کلی تصویری که از عملکرد فضاهای مزبور می تواند امروزه مطرح باشد در مرحله نخست فضائی با وحدت در فرم و تاکید بر استیل معماری مشخص عصر و ترکیبی جا افتاده از کلیه المان های ارزشمند خدماتی دوره مورد بحث بوده است. عناصری چون بازار به عنوان کاملترین عرصه داد و ستد و کانون برقراری معتبرترین شکل مراودات و روابط اجتماعی به اقتصادی و نیز ابنیه ای نظیر مسجد، حسینیه، حمام، آب انبار، تیمچه- کاروانسرا و همچنین مرکز حکومتی، شامل نظمیه ، ادارات ایوانی و احیاناً مقر حکمران محلی برای نمایش تغزیه و ورزش و ... من حیث المسموع پاسخگوئی بخش اعظم نیازهای زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان را به صورت جامع بر عهده داشته اند.
به عنوان نمونه هسته های کوچک محله ای به عنوان کوچکترین مراکز تجمع خدمات در سطح شهرها همواره به اشکال متفاوت در بافت های کهن شهرهای مختلف ایران وجود داشته اند. که هم اینک نیز نمونه‌های بارز و کاملاً تیپیک آنها را می توان در شهرهائی چون یزد و کاشان که از گزند تحولات و تغییرات بنیادی در بافت کهن کمتر آسیبی دیده‌اند مشاهده نمود.
در روند خدمات رسانی شهری این مراکز در مقیاس های مختلف تا بدانجا پیش می‌روند که میدان ون میدان گنجعلی خان کرمان و میدان نقش جهان اصفهان به مثابه بارزترین مراکز تجلی قدرت و تعیین وحدت و انسجام حکومتی و کانون ارائه خدمات شهری (خدمات لازم در زمان ساخت مجموعه) عرض اندام می نمایند.
نکته مهمی که به این مقال می‌توان اشاره ای کوتاه بدان داشت مطرح گردیدن نقطه ای شاخص و یگانه در بافت در هم تنیده شهری است که بافت عمومی شهر، مراکز مختلف خدماتی، معابر و فضاهای سبز و حتی سمت و سوی حرکت روزمره مردم و جریانات جهتی خاص می‌داده و عملاً به مثابه صورت مشخصه یک شهر و در مواردی وجه مشخصه معماری و شهرسازی یک کشور در اذعان مردم این سرزمین و بیگانگان نقش می بسته است. بارزترین نمونه چنین موردی میدان نقش جهان است که به عنوان یک نقطه عطف در بطن شهر اصفهان و در مقیاسی بزرگتر در سطح ایران و باز هم در مقیاسی بسیار عظیم تر تا بدانجا که به عنوان میراث فرهنگی و جهانی ثبت گردیده است.
آنچه که امروزه در شرایط کنونی کشورمان می تواند به عنوان میراث فرهنگی و تاریخی از مراکز کهن خدماتی به برنامه ریزی و شهرسازان کنونی به ارث رسد، همانا ارزشهای معمارانه و ویژگی‌های و نحوه عملکرد این کانون های با ارزش از جذب مردم طی چندین قرن متمادی و خصوصیات کالبدی به یاد ماندنی آنهاست.
از سوی دیگر در بررسی نمونه های غربی سيتي هال بی تردید شیوه کار و نوع برخورد آنان با مسائل اجتماعی و فرهنگی و روش مدیریت متمرکز آنها حائز اهمیت است. این گروه از فضاهای خدماتی به لحاظ آنکه در دوره حاضر و منطبق با شرایط زندگی در قرن 21 در حال ارائه خدمات می باشند فضاهای زنده و دارای ارزش های کاربردی در شهرسازی نوین تلقی می گردند.
سيتي هال در تمامی شهرهای بزرگ جهان صنعتی با مختصر تفاوت هائی ماهیت بنائی سمبلیک و واحد را در سطح شهر داشته، عمدتاً عملکردهای تشریفاتی دارد که در قالب سالن ها و فضاهای خاص و بزرگ برای برگزاری مجامع و کنفرانس های مهم و مراسم ویژه تجلی می یابد و در هر یک کلام عملکردهای خدماتی آن در مقایسه با عملکرد تشریفاتی فوق در مقام دوم اهمیت قرار می گیرد.
تالار شهر به مفهوم عام آن مکانی است که به همه مردم شهر تعلق دارد و همچنان که شهر متعلق به شهروندان است تالار شهر نیز خانه نمادین شهروندان بشمار می آید و لازم به ذکر است که ماهیت استقلال عملکرد تالار شهر از عملکرد شهروندان در اداره شهرشان مایه می گیرد.
شورای شهر به عنوان نماینده شهروندان عملیات شهرداران را زیر نظر دارد و امور اجتماعی شهر در این انجمن و شوراهای آن حل و فصل می گردد. نشست ها و گردهمائی‌های متعددی که مربوط به شورای اصناف، شورای شهر و شهرستان و استان می باشد، در همین محل تشکیل می گردد. تالار شهر سمبل و نهاد شهر و مرکز گردهمایی عمومی و ارتباط و تعامل میان مردم در عرصه مسائل شهری است. نقش این فضا در اکثر شهرهای دنیا ایجاد جاذبه و کنش برای همکاری مردم و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ارتقاء کیفی و کمی خدمات و فضاهای شهری است. در تالار شهر، آندسته از تنگناها و گره های شهری مورد بررسی قرار می گیرد. که دولت و نهادهای دیگر شهری به تنهایی قادر به حل آنها نیستند. مهمترین مخاطبان تالار شهر، شهروندان شهرند. شهروندان که برای ظهور خلاقیتهای فردی و کسب تجربه ها و اندیشه های جدید فضاهایی مانند تالار شهر نیاز دارند.
هر چند تالار شهر شخصیت نمادین و واحدی است که خود به تنهائی مجموعه ممتازی را تشکیل می دهد، اما به لحاظ پاره ای ارتباطات تنگاتنگ و مستقیم با شهرداریها، به طور سنتی و معمول در جوار ساختمان شهرداری بنا می شود و جزء مجموعه شهرداری محسوب می گردد. البته این تقرب فیزیکی باعث نفی استقلال ماهوی و وجود مرتب بر آن از جمله حجم و جلوه نمادین مجموعه تالار شهر از دیدگاه معمارانه نخواهد بود.
بنابراین با شناختی اصولی از کیفیت درونی عملکرد تالار شهر می بایستی شخصیت ممتاز بنای آن را در طراحی در نظر گرفت و در یک ترکیب فیزیکی مساعد که حاصل جانمایی متناسب در مجموعه می باشد، استغنای کامل اصلی تجمع و شوراها را در وجوه کالبدی مجموعه بنای تالار شهر منظور نمود.
تأکید بر عدم تداخل بالفعل وظایف تالار شهر با عملکردهای ساختمان شهرداری و بها دادن به وجود مميزه هر یک از اجزای ساختمان شورای شهر در جهت ابراز وجود این مرکز، در تقابل با عظمت بنای شهرداری موثر خواهد افتاد. ؤ
در روند برنامه ریزی و فضایابی آنچه مورد نظر است، ایجاد فضایی برای مجامع گردهمائیها و مرکزی برای تبادل آراء شورای محلی، ناحیه‌ای، شهری و استانی، همواره با اجزاء اداری، فرهنگی و خدماتی است که در جهت تقویت مشارکت شهروندان به منصه ظهور خواهد رسید. البته پیچیدگی، ویژگی و تفاوت های فرهنگی را تلقی در هر شهر موجب می شود تعریف دقیقی و ثابتی از تالار شهر پدید نباید اما آنچه مسلم است این است که بررسی پاره ای از مراکز خدماتی و يا سیتی هال های شهرهای در کشورهای صنعتی پیشرفته می تواند در این روال، روشنگر شیوه برخورد با مسئله ازدید معماران و برنامه‌ريزان بزرگ محسوب گردد


مطالب مشابه :


معرفی تالار شهر (City Hall)

معمار و معماری - معرفی تالار شهر (City Hall) - مقاله, پلان, دتایل, 3دی مکس ,عکس و - معمار و معماری
مطالعات تالار شهر

دانلود پروژه های معماری www. irannb.com - مطالعات تالار شهر - بزرگترین مرجع پروژه های معماری با
دانلود مطالعات تالار شهر و شورای شهر

دانلود مطالعات تالار شهر و شورای شهر. مطالعات تالار شهر و شورای شهر. فهرست مطالب. فصل اول
تالار شهر در جهان

معین عمران - تالار شهر در جهان - وبلاگی برای مهندسین » برنامه طراحی قوس دایره ای
شورای شهر لندن London City Hall

تالار معماری - شورای شهر لندن را به چالش طلبید و با طراحی یک رمپ معلق که از طبقه
تالار شهر لندن (2002_1998) معمار طراح : سر لرد نورمن فاستر

تالار شهر لندن تالار شهر لندن(2002_1998) معمار طراح:سر لرد نورمن فاستر. افتخارات و پروژه ها
معماری تالارها

سابقه احداث تالار شهر در تالار شهر منچستر که توسط Alfred Waterhouse، معمار انگلیسی، طراحی شده
تالار شهر

تالار شهر در ایران Urban Architecture City Hall in Iran علی­رغم سابقه طولانی احداث تالار شهر در دنیا که در
برچسب :