هوش معنوی

 

هوش معنوی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

هوش معنوی یا SQ را می توان همان توانایی دانست که به ما قدرتی می دهدو رویاها و تلاش و کوشش برای به دست آوردن آن رویاها را می دهد.
این هوش زمینهتمام آن چیزهایی است که ما به آنها معتقدیم و نقش باورها، هنجارها، عقاید و ارزش هارا در فعالیت هایی را که بر عهده می گیریم در بر می گیرد.
هوشی که به واسطه آنسوال سازی در ارتباط با مسائل اساسی و مهم در زندگی مان می پردازیم و به وسیله آندر زندگی خود تغییراتی را ایجاد می کنیم.

با استفاده از هوش معنوی به حل مشکلات با توجه به جایگاه، معنا و ارزش آن مشکلات میپردازیم. هوشی که قادریم توسط آن به کارها و فعالیت هایمان معنا و مفهوم بخشیده وبا استفاده از آن بر معنای عملکردمان آگاه شویم و دریابیم که کدامیک از اعمال ورفتارهایمان از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگی مان بالاتر و عالیتر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازیم.
یکی از نمادهایی که معمولا درتوضیح این هوش به کار گرفته می شود، نماد گل نیلوفر است که در آن با تلفیق سنت وعقاید موجود در شرق و غرب و با استعانت از مسائل علمی، مدلی قابل لمس و زیبا برای SQ ارائه داد.

در این مدل هر سطح از گلبرگ ها یکی از سه توان پایه ای در بشر هستند. بیرونی ترینگلبرگ ها، نشانگر شش نوع «خود» است. همان طور که اشاره شد هوش معنوی یکی از تواناییهای ذاتی و فطری در انسان است که همانند سایر هوش ها چنانچه مورد توجه قرار گیرد میتواند پرورش یافته و توسعه یابد.
به عبارتی SQ قابل توصیف و توضیح و اندازهگیری است. برای اندازه گیری این هوش می توان به سنجش مهارت ها و توانایی هایی کهناشی از این هوش است بپردازیم.
افرادی که دارای هوش معنوی هستند دارای اینصفات می باشند:
-
قدرت مقابله با سختی ها، دردها و شکست ها
-
بالا بودنخودآگاهی در این افراد
-
حسی که این افراد را هدایت درونی می کند
-
درسگرفتن از تجربیات و شکست ها
-
از دشواری های زندگی فرصتی می سازد برای دانستن
-
توانایی ایستادگی در برابر جمع و هم رای نشدن با عامه مردم
-
گفتن «چرا؟»
-
پرداختن به سجایای اخلاقی و اهمیت دادن به آنها
-
توانمند بودن درخودداری و کنترل خویش
-
برخوردار بودن از حس انعطاف پذیری بالا
برای روشنتر شدن هوش معنوی مثالی از هوش هایی می زنیم که نشانگر هوش چندگانه است که با هوشجسمی آغاز می شود با PQ نمایش می دهند.
این هوش ابتدایی ترین کانون توجه ما رابه خود اختصاص می دهد در واقع PQ آگاهی جسمی و نحوه استفاده ماهرانه از آن را شاملمی شود. قسمت بعدی هوش منطقی یا عقلا نی IQ است. هوشی که در حال حاضر بیش از سایرهوش ها در سیستم های آموزشی مورد توجه قرار می گیرد.
پس از IQ سطح دیگری است کهبه EQ اختصاص دارد این هوش در زمینه کسب موفقیت در بازار کار نقش مهمی دارد و ما رادر حین برقراری ارتباط یاری می دهد و از این بابت مهم تر بوده و تا حدی از قابلیتپیشگویی برخوردار است.

آخرین لا یه SQ است که هدایت و معرفت درونی، حفظ تعادل فکری، آرامش درونی و بیرونیو عملکرد همراه با بصیرت، ملا یمت و مهربانی را شامل می شود.
IQ
به منزلهدروازه برای ورود است. در صورت برخوردار نبودن از حداقل لا زم IQ قادر به ورود درفضای دلخواه برای مطالعه رشته مورد علا قه مان نخواهیم بود، اما آن چه ما را درزمره بهترین ها در شغلمان و رشته مورد علا قه مان جای می دهد میزانEQ در ماست.
EQ
و SQ به هم مرتبطند. اما در عین حال دو هوش متفاوت و جدا از هم به حساب میآیند.
بهره مندی از حداقل EQ می تواند شروع مناسبی را در سفرهای روحانی و معنویفرد در پی داشته باشد، چرا که کمی خودآگاهی و همدلی برای شروع این روند لا زم است،اما به محض آغاز تمرینات معنوی، هوش معنوی خود می تواند در رشد EQ نقش بسیار تقویتکننده و فعال کننده داشته باشد.
از طرف دیگر رشد EQ نیز می تواند در رشد وارتقای SQ موثر باشد. در واقع EQ و SQ تاثیری مستقیم و مثبت بر یکدیگر دارند و رشدو توسعه هر یک باعث پرورش وتوسعه دیگری می شود.

باید دانست که کامپیوترها نیز از میزان IQ بالا یی برخوردارند و اغلب حیوانات دارای EQ بالا یی هستند اما این تنها انسان است که از هوش معنوی SQ برخوردارند، هوشی تحولپذیر، توانایی ای که به او قدرت می دهد تا خلا ق باشد و قوانین و نقش ها را دستخوشتغییرات خودنماید، بتواند تحولا ت اساسی ایجاد کند و دنیای اطرافش را به بهترین شکلمتحول سازد.

 

نویسنده : ناهید ابراهیمی

روزنامه مردم سالاری

 

آزمون یار پویا


مطالب مشابه :


هوش معنوی

هوش معنوی یا sq را می توان همان توانایی دانست که به ما قدرتی می دهد و رویاها و تلاش و کوشش برای
هوش معنوی

با استفاده از هوش معنوی به حل مشکلات با توجه به جایگاه، معنا و ارزش آن مشکلات می پردازیم.
هوش معنوی

فرزانگان - هوش معنوی - - فرزانگان اما در چند سال اخير، مفهوم جديدي وارد حوزه روان شناسي دين
هوش معنوی یا SQ بُعدِ ناشناخته بشر

افسر جعفری منصورآبادی - هوش معنوی یا sq بُعدِ ناشناخته بشر - امور فرهنگی و هنری
هوش معنوي

هوش معنوي به كشف عقل و حكمت در امر مسايل احساسي و شعوري مي‌پردازد هوش معنوی همانند ساير
هوش معنوی

هوش معنوی هوش معنوی یا sq را می توان همان توانایی دانست که به ما قدرتی می دهد و رویاها و تلاش و
هوش معنوی چیست؟

براي روشن تر شدن هوش معنوي مثالي از هوش هايي مي زنيم که نشانگر هوش چندگانه است که با هوش جسمي
هوش معنوی

روانشناسي عمومی و روزمره - هوش معنوی - در مورد مسائل روانشناسي ساده ، روزمره ،كاربردي و علمی
برچسب :