تاریخچه شرکت PioneeR

pioneer_logo_copy.gif

پایونیر از طریق قرون

Nozomu Matsumoto founded Pioneer as an audio products manufacturer in 1938, making speakers in his garage. Nozomu Matsumoto پایونیر به عنوان تولید کننده محصولات صوتی در سال 1938 تاسیس شد ، ساخت بلندگو در پارکینگ خود را.

Today Pioneer is a world leader in electronics products for the car, home and business markets, respected for our role in introducing such innovations as consumer laser disc (1979), car CD player (1984), GPS car navigation (1990), DVD-Video player (1996), high definition plasma display (1997) and organic electroluminscent (OEL) display (1997).  To this day, Pioneer still develops and manufactures innovative and high-tech entertainment and electronic products. امروز پایونیر که یکی از پیشروان در محصولات الکترونیک برای ماشین ، خانه و بازار های کاری ، برای نقش خود را در معرفی ابداعاتی از قبیل دیسک مصرف کننده لیزر (1979) ، ماشین دستگاه پخش سی دی محترم (1984) ، جیپیاس ناوبری خودرو است (1990) ، دی وی دی پخش کننده فیلم (1996) ، صفحه نمایش پلاسما تعریف بالا (1997) و آلی electroluminscent (OEL) نمایش (1997) : برای این روز ، پایونیر هنوز توسعه و تولید کننده انواع سرگرمی های ابتکاری و با تکنولوژی بالا و محصولات الکترونیکی است.

As we move further into the 21st century, the environment of the electronics industry is changing rapidly. همانطور که ما حرکت بیشتر به قرن 21st ، محیط زیست در صنعت الکترونیک به سرعت در حال تغییر است. In the midst of such change, even more foresight and flexibility are required, particularly in research and development.  R&D has been crucial to Pioneer's growth, creativity and leadership.  With seven percent of revenues invested back into R&D, we continue to develop imaginative products that best fit the lifestyle of the new century. در میان چنین تغییراتی ، حتی بیش از پیش بینی و انعطاف پذیری هستند ، لازم است به خصوص در تحقیق و توسعه. تحقیق و توسعه شده است بسیار مهم و اساسی پایونیر در رشد ، خلاقیت و رهبری با هفت درصد از درآمد دوباره به تحقیق و توسعه سرمایه گذاری ، ما همچنان به توسعه محصولات تخیلی که بهترین جا شیوه زندگی در قرن جدید است.

Whether it's a PureVision plasma television with crystal clear high definition images or a sound system for your car that allows you to hear every bass-thumping note, we want to add that extra feature that makes the music and movies really touch your soul.  In many ways, our corporate slogan says it all - sound.vision.soul. چه این PureVision تلویزیون پلاسما با شفاف تصاویر با کیفیت بالا و یا سیستم صوتی برای ماشین خود را که به شما اجازه می دهد به گوش هر نت باس - thumping ، ما می خواهیم برای اضافه کردن این قابلیت اضافی که باعث می شود فیلم و موسیقی واقعا لمس روح خود را در بسیاری از راه ، شعار شرکت ما می گوید که تمام -- sound.vision.soul.

"Sound" not only indicates Pioneer's very origin - the audio field - but also refers to our aim to resonate with customers. "صدا" نه تنها نشان دهنده منشاء بسیار پایونیر است -- زمینه صوتی -- بلکه اشاره به هدف ما را به مشتریان با طنین انداز.

"Vision" refers to the video business in which Pioneer maintains a leadership position with Blu-ray Disc technology and next generation plasma displays at the core.  It also suggests the company's clear commitment to the future and innovation. "چشم انداز" اشاره به کسب و کار تصویری است که در آن پیشگام حفظ موقعیت رهبری با بلو ری دیسک و نمایش فن آوری نسل بعدی پلاسما در هسته آن نیز حاکی از تعهد روشن شرکت به آینده ، و نوآوری.

"Soul" emphasizes Pioneer's determination to raise entertainment to the level of pure emotion.  Pioneer truly believes in the power of sound and vision to 'move the heart and touch the soul.' "روح" بر عزم پایونیر برای بالا بردن سرگرمی به سطح از احساسات خالص است. پایونیر واقعا در قدرت صدا و چشم انداز معتقد به 'حرکت قلب و لمس روح.'

Everyone's got soul. کردم هر کس را روح. The never-ending challenge is to find better ways to feel it deeper down inside.  At Pioneer, the slogan "Move the Heart and Touch the Soul," means more than words can express. چالش بی پایان است برای یافتن راه های بهتر و بیشتر به احساس می کنم آن را عمیق تر می کنن. در پیشگامان ، شعار "حرکت قلب و لمس روح" به معنای بیش از کلمات می توانند بیان کنند. It's our mission to stir as many senses and sensibilities as we can through the wonders of everlasting sound and vision. این ماموریت ما به هم بزنید به عنوان حواس و احساسات بسیاری از ما را از طریق به عنوان شگفتی های ماندگار و صدا می تواند چشم انداز است.

 ماهانه "پایونیر تاریخچه" ستون توسط ریچارد سی Schmal 1980 شروع به ظاهر شدن در لاول تریبون در ماه ژانویه و همچنان تا به امروز. With Mr. Schmal's permission, the columns will now also be available over the Internet. با اجازه آقای Schmal است ، ستون ها هم اکنون نیز در دسترس بر روی اینترنت می باشد. The only parts omitted are references to upcoming Historical Society meetings and other events that have no relation to the actual story of each column. قطعات تنها حذف هستند به مراجع تاریخی جلسات آینده جامعه و رویدادهای دیگری که هیچ رابطه با داستان های واقعی از هر ستون. Any small changes, additions and clarifications to the original stories have been done under Mr. Schmal's direction. هر تغییر کوچک ، ارسال شده و توضیحات به داستان اصلی بوده است ، تحت نظارت آقای Schmal انجام می گیرد.


مطالب مشابه :


فروش پانل های مدل جی وی سی، پایونیر ، سونی، ال جی و غیره

فروش انواع پنل هاي پخش اتومبيل - فروش پانل های مدل جی وی سی، پایونیر ، سونی، ال جی و غیره .
پایونیر

پایونیر. گاهی دلت که نشستن داخل ماشین مساوی هس با روشن شدن دستگاه پخش و گوش دادن موزیک و
تاریخچه شرکت PioneeR

پایونیر از طریق قرون . Nozomu Matsumoto founded Pioneer as an audio products manufacturer in 1938, making speakers in his garage.
برچسب :