دستورالعمل های اتاق عمل

 

دستورالعمل های اتاق عمل

 

1-دستورالعمل اقدامات بعد از عمل جهت بیمار و وسایل و تجهیزات اتاقمربوطه
1-    پس از کنترل وضعیت بیمار و بالا بردن نرده کنار برانکارد ونقل و انتقال وی به ریکاوری توسط بیهوشی ، جراح و اسکراب و سیرکولار انجام شده و بیمار با گزارش کامل تحویل مسئول ریکاوری می شود
2-    نمونه های پاتولوژی کنترل نمایی و پس از اطمینان از کامل بودن و صحیح بودن بر چسب مشخصات و برگه مخصوص توسط پرستار اسکراب یا سیرکولار ، در دفتر مخصوص پاتولوژی ثبت شده و تحویل بیماربر اتاق عمل می شود
3-    گزارش صحیح عمل مکتوب و کامل شده و تحویل مسئول ریکاوری می شود.
4-    وسایل جراحی به نحو صحیح توسط اسکراب جمع آوری شده و بر شستشو و ضدعفونی آن کمک و نظارت می شود.
5-    به مسئول اتاق عمل در مورد آمادگی اتاق جهت شستشو اطلاع داده شده و بر شستشو ونظافت آن نظارت می شود.
6-    در صورت بروز هر نوع مشکل یا مسئله غیر عادی بلافاصله به مسئول اتاق عمل اطلاع داده می شود.

 

7-    وضعیت بیمار هنگام ورود به ریکاوری با ذکر ساعت ورود توسط پرستار ریکاوری ثبت می شود.
8-    راههای هوایی از نظر باز بودن کنترل شده و در صورت لزوم ساکشن می شود.
9-    در صورت عدم وجود صدمه گردنی ، سر بیمار به یک طرف چرخانده شده تا خروج ترشحات و تنفس آسانتر شده.
10-    دستگاه پالس اکسی متری به بیمار وصل می شود.
11-    علائم حیاتی بیمار هر 15 دقیقه گرفته و ثبت شده و به اطلاع پزشک جراح و بیهوشی رسانده می شود. هر نوع تغییر در هوشیاری و علائم حیاتی بلافاصله به اتاق بیهوشی رسانده می شود.
12-    کنترل دقیق اتصالات بیمار ( درن ، همووگ، چست تیوپ ) مرتباً انجام شده و اتصالات به نحو صحیح ثابت می شود.
13-    محل صفحه کوتر از نظر بروز سوختگی ، قرمزی ، تاول کنترل می شود.
14-    در صورت هوشیاری ، ثابت شدن علائم حیاتی و مساعد بودن وضعیت بیمار پس از ثبت اجازه خروج و اعزام به بخش جهت انتقال اطلاع داده می شود.
15-    وضعیت بیمار هنگام انتقال به بخش به طور کامل با ذکر اقداماتی که انجام شده و اقداماتی که نیاز به پیگیری دارد به طور مکتوب در پرونده ثبت می شود.
16-    گزارش تلفنی وضعیت بیمار به اطلاع پرستار مسئول بخش رسانده می شود.
17-    بیمار حضوری با گزارش موارد بند 14 تحویل پرسنل بخش می شود.
18-    -پس از کنترل وضعیت بیمار و بالا بردن نرده کنار برانکارد ونقل و انتقال وی به ریکاوری توسط بیهوشی ، جراح و اسکراب و سیرکولار انجام شده و بیمار با گزارش کامل تحویل مسئول ریکاوری می شود.


2-اقدامات بعد از عمل جهت بیمار و وسایل و تجهیزات اتاق مربوطه


1-نمونه های پاتولوژی کنترل نمایی و پس از اطمینان از کامل بودن و صحیح بودن بر چسب مشخصات و برگه مخصوص توسط پرستار اسکراب یا سیرکولار ، در دفتر مخصوص پاتولوژی ثبت شده و تحویل بیماربر اتاق عمل می شود
2-گزارش صحیح عمل مکتوب و کامل شده و تحویل مسئول ریکاوری می شود.
3-وسایل جراحی به نحو صحیح توسط اسکراب جمع آوری شده و بر شستشو و ضدعفونی آن کمک و نظارت می شود.
4-به مسئول اتاق عمل در مورد آمادگی اتاق جهت شستشو اطلاع داده شده و بر شستشو ونظافت آن نظارت می شود.
5-در صورت بروز هر نوع مشکل یا مسئله غیر عادی بلافاصله به مسئول اتاق عمل اطلاع داده می شود.
6-وضعیت بیمار هنگام ورود به ریکاوری با ذکر ساعت ورود توسط پرستار ریکاوری ثبت می شود.
7-راههای هوایی از نظر باز بودن کنترل شده و در صورت لزوم ساکشن می شود.
8-در صورت عدم وجود صدمه گردنی ، سر بیمار به یک طرف چرخانده شده تا خروج ترشحات و تنفس آسانتر شده.
9-دستگاه پالس اکسی متری به بیمار وصل می شود.
10-علائم حیاتی بیمار هر 15 دقیقه گرفته و ثبت شده و به اطلاع پزشک جراح و بیهوشی رسانده می شود. هر نوع تغییر در هوشیاری و علائم حیاتی بلافاصله به اتاق بیهوشی رسانده می شود.
11-کنترل دقیق اتصالات بیمار ( درن ، همووگ، چست تیوپ ) مرتباً انجام شده و اتصالات به نحو صحیح ثابت می شود.
12-محل صفحه کوتر از نظر بروز سوختگی ، قرمزی ، تاول کنترل می شود.
13-در صورت هوشیاری ، ثابت شدن علائم حیاتی و مساعد بودن وضعیت بیمار پس از ثبت اجازه خروج و اعزام به بخش جهت انتقال اطلاع داده می شود.
14-وضعیت بیمار هنگام انتقال به بخش به طور کامل با ذکر اقداماتی که انجام شده و اقداماتی که نیاز به پیگیری دارد به طور مکتوب در پرونده ثبت می شود.
15-گزارش تلفنی وضعیت بیمار به اطلاع پرستار مسئول بخش رسانده می شود.
16-بیمار حضوری با گزارش موارد بند 14 تحویل پرسنل بخش می شود.

3- اقدامات پرستاری حین عمل

کلیه نیاز های جراح را جهت جلوگیری از اتلاف وقت پیش بینی شده و آماده می گردد.
2- بیمار مرتباً از نظر ایمنی و حمایت فیزیکی توسط پرسنل سیار و اسکراب کنترل می شود.
3- گازهای مصرف شده لنگازها------،... به نحوه مناسب جهت شمارش قرار می گیرد. شمارش همزمان توسط فرد اسکراب و سیار و جراح انجام می شود.
4- با کمک پرستار سیار نمونه پاتولوژی کاملاً از نظر مشخصات و برچسب کنترل گشته و داخل ظرف مخصوص قرار داده می شود.
5- در صورت نیاز به جابه جایی کاملاً تکنیک صحیح رعایت شود.
6- از تماس با قسمت های غیر استریل پایین تر از کمر گان و قسمتهای غیر از سطح ترالی پرهیز می شود.  
7- سوزنها وسایل تیز پس از مصرف در رسیور از جراح تحویل گرفته می شود.
8- کلیه سوزنها و وسایل بسیار بسیار ظریف پس از تحویل از نظر سالم بودن چک می شود.
9- کلیه سوزنها و وسایل تیز مصرف شده در رسیور دارای گاز گذاشته می شود.
10- سیم کوتر و بای پولار، لوله ساکشن حین عمل در جای مناسب به نحوی که تاخوردگی پیدا نکند ثابت می شود.
11- در اعمال عفونی مقررات عفونی رعایت می گردد(استفاده از روکفشی ، شان یکبار مصرف  در تبصره و ...).
12- کلیه وسایل مصرفی حین عمل توسط فرد سیار به روش استریل برای اسکراب باز می شود.
13- میزان خونریزی برآورده شده و گاز های آغشته به خون بر اساس ضوابط جمع آوری می شود.
14- وسایل جراحی ، گازها ، لنگازها و سوزنهای جراحی در سه مرحله شمارش می شود( حین عمل ، قبل از بستن لاله زیر جلد ، قبل از دوختن جلد).
15- مقدار مایعات مصرف شده توسط تکنسین بیهوشی محاسبه  و به اطلاع بیهوشی و جراح رسانده می شود.
16- کنترل جذب و دفع بیمار ( out put , Intake) توسط بیهوشی و فرد انجام شده و در فرم مخصوص جذب و دفع ثبت می شود.
17- پانسمان با کمک جراح انجام می گیرد.
18- کلیه وسایل و پارچه های آلوده از بیمار دور شده و با پوشش کافی آماده اعزام به اتاق ریکاوری می شود.
19 – کلیه اقدامات انجام شده ، مشاهدات پرستار ، میزان تقریبی خونریزی بیمار، تاریخ شروع و خاتمه عمل ، نتیجه شمارش گازها و وسایل ، محل قراردادن صفحه کوتر ، وضعیت بیمار حین خروج از اتاق عمل توسط فرد اسکراب در پرونده در فرم گزارش پرستاری حین عمل ثبت می شود.

تبصره:
1- جهت جلوگیری از انتقال عفونت و حفظ آرامش در اتاق عمل بایستی از حرف زدن زیاد و رفت وآمد بی مورد اجتناب شود.
2- کلیه سوزنها و وسایل تیز و برنده داخل رسیور حمل شده و با استفاده از پنس داخل safety box انداخته می شود.
3- رعایت احتیاطات همه جانبه ( زدن ماسک ، عینک محافظ ، گان) جهت کلیه کسانی که در محیط عمل مشغول به کار هستند اعم از جراحان و پرسنل اسکراب الزامی است .

5-4- اقدامات پس از عمل


5-1- کلیه نیاز های جراح را جهت جلوگیری از اتلاف وقت پیش بینی شده و آماده می گردد.
5-2-- بیمار مرتباً از نظر ایمنی و حمایت فیزیکی توسط پرسنل سیار و اسکراب کنترل می شود.
5-3- گازهای مصرف شده لنگازها------،... به نحوه مناسب جهت شمارش قرار می گیرد. شمارش همزمان توسط فرد اسکراب و سیار و جراح انجام می شود.
5-4- با کمک پرستار سیار نمونه پاتولوژی کاملاً از نظر مشخصات و برچسب کنترل گشته و داخل ظرف مخصوص قرار داده می شود.
5-5- در صورت نیاز به جابه جایی کاملاً تکنیک صحیح رعایت شود.
5-6- از تماس با قسمت های غیر استریل پایین تر از کمر گان و قسمتهای غیر از سطح ترالی پرهیز می شود.  
5-7- سوزنها وسایل تیز پس از مصرف در رسیور از جراح تحویل گرفته می شود.
5-8- کلیه سوزنها و وسایل بسیار بسیار ظریف پس از تحویل از نظر سالم بودن چک می شود.
5-9- کلیه سوزنها و وسایل تیز مصرف شده در رسیور دارای گاز گذاشته می شود.
5-10- سیم کوتر و بای پولار، لوله ساکشن حین عمل در جای مناسب به نحوی که تاخوردگی پیدا نکند ثابت می شود.
5-11- در اعمال عفونی مقررات عفونی رعایت می گردد(استفاده از روکفشی ، شان یکبار مصرف  در تبصره و ...).
5-12- کلیه وسایل مصرفی حین عمل توسط فرد سیار به روش استریل برای اسکراب باز می شود.
5-13- میزان خونریزی برآورده شده و گاز های آغشته به خون بر اساس ضوابط جمع آوری می شود.
5-14- وسایل جراحی ، گازها ، لنگازها و سوزنهای جراحی در سه مرحله شمارش می شود( حین عمل ، قبل از بستن لاله زیر جلد ، قبل از دوختن جلد).
5-15- مقدار مایعات مصرف شده توسط تکنسین بیهوشی محاسبه  و به اطلاع بیهوشی و جراح رسانده می شود.
5-16- کنترل جذب و دفع بیمار ( out put , Intake) توسط بیهوشی و فرد انجام شده و در فرم مخصوص جذب و دفع ثبت می شود.
5-17- پانسمان با کمک جراح انجام می گیرد.
5-18- کلیه وسایل و پارچه های آلوده از بیمار دور شده و با پوشش کافی آماده اعزام به اتاق ریکاوری می شود.
5-19 – کلیه اقدامات انجام شده ، مشاهدات پرستار ، میزان تقریبی خونریزی بیمار، تاریخ شروع و خاتمه عمل ، نتیجه شمارش گازها و وسایل ، محل قراردادن صفحه کوتر ، وضعیت بیمار حین خروج از اتاق عمل توسط فرد اسکراب در پرونده در فرم گزارش پرستاری حین عمل ثبت می شود.


تبصره:
1- جهت جلوگیری از انتقال عفونت و حفظ آرامش در اتاق عمل بایستی از حرف زدن زیاد و رفت وآمد بی مورد اجتناب شود.
2- کلیه سوزنها و وسایل تیز و برنده داخل رسیور حمل شده و با استفاده از پنس داخل safety box انداخته می شود.
3- رعایت احتیاطات همه جانبه ( زدن ماسک ، عینک محافظ ، گان) جهت کلیه کسانی که در محیط عمل مشغول به کار هستند اعم از جراحان و پرسنل اسکراب الزامی است .

4-5-پذیرش و آماده سازی بیمار قبل از عمل


-1- .بیمار توسط مسئول اسکراب یا سیرکولاراز پرسنل بخش تحویل گرفته می شود.تحویل شامل:
کنترل مشخصات بیمار، نوع بیماری،نوع عمل جراحی و محل عمل و مطابقت با پرونده و لیست عمل می باشد و تاریخ و امضاء می شود.
5-2- برگه مراقبتهای قبل از عمل و داروهای مصرف شده کنترل و امضاء می شود.
5-3- بیمار را از نظر بهداشت و حمام ،نداشتن عضو مصنوعی، ناخن یا دندان مصنوعی، نداشتن زیورآلات،نداشتن آرایش و لاک و ناخن
5-4- تعیین محل یا عضو مورد عمل ،شیو ناحیه عمل، داشتن رضایت عمل با امضاء و اثر انگشت بیمار یا ولی قانونی وی و کنترل رزرو خون مشاوره ها و وسایل یا پروتزهای مورد نیاز ( در صورت لزوم) چک می شود و در صورت نداشتن مشکل با حفظ حریم از برانکارد بخش به برانکارد اتاق عمل منتقل می شود.
5-5- آموزشهای پس از عمل(مانند تمرینات تنفس عمیق،حرکت،و.......)در صورت لزوم به بیمار آموزش داده می شود.
5-6- کلیه وسایل بر حسب نوع عمل از نظر مقدار کنترل می شود.
5-7- بیمار پس از اطمینان از آماده بودن اتاق از نظر نظافت،وسایل با تیم با کمک افراد تیم جراحی به تخت عمل منتقل می شود.
5-8- کلیه وسایل بیهوشی آماده شده و برای بیمار 2 تا 3 ورید مطمئن گرفته می شود (بر حسب نوع عمل)
5-9- کلیه وسایل مورد نیاز بیهوشی ، دارو های بیهوشی، ساکشن و.......توسط پزشک و تکنسین بیهوشی آماده می شود.
5-10- کلیه وسایل مورد نیاز جراحی (چراغ سیالیتیک،ساکشن،کوتر، میکروسکوپ و........)کنترل وتنظیم می شود.
5-11- توسط اسکراب و سیرکولار انجام شده با دستور پزشک بیهوشی داروهای مورد نیاز تزریق می شود.
5-12- بیمار بر حسب دستور بیهوشی و جراح در وضعیت مناسب قرار می گیرد.
5-13- پس از حضور جراح و آمادگی اتاق بیمار برای پرپ آماده می شود.
5-14- پگ ها را از نظر مشخصات ثبت شده روی آن کنترل می شود(مشخصات کامل، تاریخ استریل ، تاریخ انقضاء،نوع پک، نام پک کننده و استریل کننده)
5-15- کنترل سلامت بسته بندی از نظر خشک،عدم فرسودگی،سوراخ شدگی،و نحوه صحیح بسته بندی انجام می شود.
5-16- قبل از قرار دادن بسته روی میز آن را از نظر تمیزی و خشکی کنترل می شود. 
5-17- لایه اول پرستار سیار دور از خود باز کردهنوار چسب اتوکلاو نشانگر (اندیکاتور داخل پک کنترل می گردد. پگ،ست، نوار چسب و اندیکاتور تا پایان عمل در اتاق نگهداری می شود.
5-18- پگ مخصوص پرب باز می شود بتادین اسکراپ یا محلول ضدعفونی استاندارد برداشته با حفظ فاصله محل به آرامی داخل ظرف مخصوص پرپ تهیه
می شود .

5-19- جهت جلوگیری از خیس شدن بیمار و تخت در اطراف محیط پرپ نشان قرار داده می شود. 
5-20- پس از اتمام پرپ توسط جراح یا کمک جراح وسایل بدوتماس با دست جراح از وی گرفته و از اتاق خارج می گردد.
5-21- قبل از شروع کارهایی که در تماس با خون و ترشحات بیمار هستنداز وسایل محافظی استفاده می شود (مثل عینک محافظ، چکمه یا کفش جلو بسته)
5-22- وسایل مورد نیاز اسکراب مجدد کنترل و کمبود ها توسط فرد سیار تامین می گردد.
5-23- اسکراب دستها به روش صحیح و با رعایت زمان استانداردتوسط فرد اسکراب و جراحان مربوطه انجام می شود.
5-24- پس از اسکراب دستها به روش صحیح خشک می شود.
5-25- گان دو دستکش به روش بسته و با رعایت کامل نکات استریل پوشیده می شود.

4-6- دستورالعمل کنترل اقلام مصرفی انبار و اتاق پکینگ در اتاق عمل 

1-    کلیه وسایل با آمار موجود مطابقت داده شده و کنترل می شود.
2-    ست ها از لحاظ تاریخ انقضاء و وضعیت ظاهری کنترل شده و اگر نزدیک به تاریخ انقضاست جهت استریل شدن به اتاق استریل یا CSR فرستاده می شود.
3-    کلیه کمبودها در صورت امکان جای گزین شده و جهت تعمییر وسائل خراب درخواست نوشته می شود.
4-    وسائل نیازمند به تعمیر لیست شده و درخواست شده جهت بازدید مهندسیب تجهیزات به وی اطلاع داده می شود.
5-    سایر اقدامات بر اساس دستورالعمل تعمیر و خرید انجام می شود.
تبصره :
1-    وسائل استریل در بسته بندی کاغذی دو لایه یک هفته و بسته بندی پارچه ای دو هفته قابلیت استریل ماندن دارند به شرطی که مرطوب و کثیف نشود.
2-    وسائل و ست های موجود در اتاق عمل به نحوی باشد که توانایی پاسخ به سه بربر ظرفیت جاری پذیرش اتاق عمل در یک روزرا داشته باشد .

4-7- دستورالعمل اماده سازی وسائل جراحی جهت ارسال به

CSR
1-    پس از خاتمه جراحی و خروج بیمار از اتاق ، کلیه لوازم توسط پرسنل اسکراپ مجددا" کنترل و شمارش می شود.
2-    ست ها و لوازم جراحی از خون ترشحات پاک می شود.
3-    سوزن هابیستوری ها که حینعمل داخل گالیپات گذاشته می شود با کمک پنس در جعبه ایمنی saftyانداخته می شود.هرگز این وسایل نباید با دست جابجا شود.
4-    کلیه ست ها با شناسنامه آن تطبیق داده و تحویل مسئول اتاق و اشینگ می شود.
در صورتی که وسایل داخل اتاق عمل شسته و پاک می شوند بایستی :
1-    وسایل ابتدا در محلول ضد عفونی کننده ی استاندارد به مدتی که توسط کارخانه سازنده اعلام می کند قرار دهد.
2-    سپس وسایل هر ست را به طور جداگانه با استفاده از آب سرد ابتدا شسته و از بقایای خون و ترشحات پاک کنید.
3-    پنس های دنداه دار و وسایل دارای حفره و خمیدگی دندانه را بایستی با برس کاملا" پاک کنید.
4-    داخل لوله ها و ماندرن ها را با استفاده از سرنگ و آب سرد کاملا" تخلیه کنید.
5-    با استفاده از مواد شوینده و برس و آب گرم کاملا" وسائل را شستشو و سپس آب کشی کنید.
6-    پس از آب کشی وسائل را در محلول ضد عفونی کننده ی استاندارد به مدت دستور داده شده توسط سازنده بیاندازید.
7-    پس از خروج از محلول ، مجدد وسائل آب کشی شده و پس از خشک کردن پک می شود.
8-    روی پک بایستی با چسب اتوکلاو بسته شده و نوع ست ، نام یا کد پک کننده ،تاریخ استریل و تاریخ انقضای استریل زده شود.
تبصره :
1-    داخل هر ست بایستی شناسنامه آن موجود باشد تا با وسائل موجود همیشه تطبیق و مقایسه شود.
2-    جهت اطمینان یافتن از استریل شدن کامل وسائل تست های مخصوص وجود دارد که نام های مختلفی دارد مثل : اسپورتست و ...که بایستی داخل ست قرار داده شود.
3-    وسائل ظریف بایستی با احتیاط کامل شسته و خشک شده وطبق دستور کارخانه سازنده استریل شوند.

4-8-دستوالعمل باز کردن پک و وسائل استریل


1-    پک ها از نظر مشخصات ثبت شده روی آن کنترل می شود این مشخصات شامل :
تاریخ استریل ، تاریخ انقضاء ، نوع پک ، نام یا کد شخص استریل کننده می باشد.
2-    سلامت بسته بندی از نظر خشک بودن ، عدم فرسودگی و سوراخ شدگی و نحوه صحیح بسته بندی کنترل می شود.
3-    قبل از گذاشتن بسته روی میز محل از نظر تمیزی و خشکی کنترل می شود 
4-    لایه اول دور از خود فرد توسط پرسنل سیر  کولار باز می شود
5-    نوار دور چسب اتوکلاو با طور کامل از بسته جدا می شود.
6-    وسائل پک با شناسنامه داخل پک کنترل می شود.
7-    تست اندیکاتور داخل پک کنترل می شود .
8-    لایه های باز شده طوری در دست نگه داشته می شود که با سطوح غیر استریل برخورد نکند.
9-    در تمام مراحل ، جهت جلوگیری از تماس با سطوح داخلی پک روش اسپتیک رعایت می شود.
10-    وجود هر گونه نقص در پک بلافاصله به مسئول اتاق عمل اطلاع داده می شود.
تبصره : 
1-    نوار چسب اتوکلاو را تا پایان عمل بایستی در اتاق نگهداری شود.
2-    در صورت عدم تغییر رنگ اندیکاتور داخلی ، پک نباید استفاده شود.
4-9-دستورالعمل ثبت و گزارش نویسی در اتاق عمل 
شرح عملیات :
- موارد قابل ثبت قبل از عمل :


1- نحوه تحویل بیمار با اتاق عمل / وضعیت بیمار هنگام پذیرش / نوع عمل / وسایل همراه با ذکر ساعت ورود درگزارش ثبت می شود.
2- کلیه فاکتورهای موثر در عمل ( آزمایشات ،  رزرو خون و گروه خونی علائم حیاتی ، داروهای قبل از عمل ، بیماری های زمینه ای ...) ثبت می شود.
3- وضعیت روانی بیمار آموزش های لازم قبل از عمل 
- حین عمل :
1- ساعت شروع عمل / نوع بیهوشی / محل برش جراحی / محل قرار دادن کوتر
2- هر گونه اتفاق حین عمل ( خونریزی زیاد، شوک ، ایست قلبی،...) با ذکر اقدامات انجام شده و نتایج آن
3- در صورت برداشتن نمونه/ محل نمونه / اندازه تقریبی در گزارش ثبت می شود. 
4- تعداد گازهای مصرفی در پایان عمل شمارش و ثبت می شود.
5- هر نوع داروی مصرفی و داروهای بیهوشی در حین عمل ثبت می شود
6- ساعت پایان عمل ذکر می شود.7- وضعیت بیمار ( الف : سطح هوشیاری   ب: داشتن در نها و کاتترها     ج: وضعیت علائم حیاتی   د: جذب و دفع   ) در هنگام تحویل به ریکاوری به طور کامل در برگه ریکاوری ثبت می شود.
پس از عمل 
1-    وضعیت بیمار هنگام ورود به ریکاوری با ذکر ساعت ورود ثبت می شود
2-    وضعیت بیمار از ورود تا خروج از ریکاوری به طور کامل در برگه ریکاوری ثبت می شود 
3-    هر نوع تغییر وضعیت در هوشیاری و همودینامیک بیمار با ذکر اقدامات و نتایج در پرونده ثبت می گردد.
4-    وضعیت بیمار در هنگام انتقال به بخش به طور کامل با ذکر اقداماتی که انجام شده و اقداماتی که نیاز به پیگیری دارد
5-    ساعت خروج از ریکاوری و اعزام به بخش نیز در پرونده ثبت می شود
6-    کلیه گزارشات خوانا و سازماندهی شده ، ذکر شده است
7-    نام و سمت نویسندگان گزارش ، خوانا و واضح ثبت شده است
8-    کلیه گزارشات دارای تاریخ و ساعت می باشد
9-    بین سطور گزارش فاصله بی مورد وجود ندارد
10-در صورت بروز اشتباه  فقط روی آن فقط خط کشیده شده وکلمه خطا در بالای آن ذکر شده/ کلمه به صورت صحیح در کنار آن نوشته می شود
تبصره :
1- کلیه ثبت هایمربوط به اتاق عمل توسط پرستار اسکراب و سیروکولار انجام می شود.


4-10-دستورالعمل آماده کردن پک پرپ و پک درپ + کمک به جراح در پرپ و درپ بیمار
شرح عملیات:
1-    محل مورد نیاز جهت پرپ مشخص شده و با جراح یا بیهوشی در وضعیت دادن بیمار کمک می شود.
2-    پک ها از نظر سلامت بسته بندی و تاریخ انقضای استریل کنترل می شود.
3-    پک های مخصوص پرپ و درپ روی یک میز در دسترس جراح قرار داده می شود.
4-    اطراف محیط پرپ روی تخت با شان پوشانده می شود تا تخت خیس نشود.
5-    ست پرپ به نحوی که لایه اول دور از فرد باز شود ، با رعایت نکات استریل باز می شود.
6-    بتادین اسکراب یا محلول ضد عفونی استاندارد برداشته شده و با حفظ فاصله فرد با ست ، در حالی که با زاویه 45 در جه نگهداری شده به آرامی مقداری از آن در خارج از ست خالی شده و سپس داخل کاسه مخصوص ریخته می شود.
7-    پس از اتمام پرپ توسط جراح ، پنس توسط جراح در لبه گالیپات زده شده و روی سطح میز قرار داده می شودو سپس توسط فرد سیرکولار از محیط خارج می شود.
8-    پس از پایان پرپ پک درپ برای جرای جراح و اسکراب باز می شود.
9-    جراح و اسکراب ملافه ها و شانهای استریل را به نحوی در اطراف محل عمل قرار می دهند که استریل باقی مانده و در ضمن فقط موضع عمل باز بماند.
10-    کلیه گوشه ها و لایه هایی که روی هم قرار می گیرد با پنس شان ثابت می گردد.
11-    برای حفاظت بیشتر محل عمل روی شانها پرفوره پهن می شود.
تبصره : 
1-    شان اول از محل برش جراحی به پایین و شان دوم از محل برش به بالا پهن می شود سپس شانهای طرفی پهن می گردد.
2-    لبه های تا حوزه شان بایستی به طرف محل عمل بوده و لبه های رویهم افتاده به سمت خارج محل عمل باشد.


4-11- دستورالعمل احتیاط قطرات Droplet
شرح عملیات : 
5-1- بیمار در اتاق خصوصی بستری می شود ولی اقدام خاصی برای کنترل هوای اتاق یا کنترل باز و بسته بودن در اتاق ضرورت    
ندارد.
5-2- هنگام کار با بیمار در فاصله یک متری بیمار از ماسک جراحی استاندارد استفاده می گردد.
5-3-گان و دستکش براساس اصول احتیاطات استاندارد استفاده می شود.
5-4-در صورت انتقال یا جابجایی بیمار به خارج از اتاق ایزوله ، بیمار از ماسک استاندارد جراحی استفاده می کند.

تبصره : موارد استفاده از احتیاط قطرات 
1- برای عفونت هایی مانند باکتری هموفیلوس آنفلوانزای نوع B مهاجم ، مننگوک ، بیماری پنوموکوک مقاوم به چند دارو ، مایکو پلاسما پنومونیه ، سیاه سرفه ، ویروس آنفلوانزا ، اوریون ، سرخچه و پارا ویروس B16  رعایت ایزوله قطرات ضروری است.
2- برای جلوگیری از انتقال بیماریهایی که از طریق هسته قطرات بالاتر از 5 میکرون استفاده می شود بدلیل اندازه بزرگ این قطرات در هوا معلق نمی مانند و تا فاصله زیاد حرکت نمی کنند . این ذرات حین صحبت ، عطسه یا سرفه کردن یا زمان انجام اعمالی مانند ساکشن یا برونکوسکوپی ایجاد می شوند.
4-12- دستورالعمل استریل کردن وسائل در اتوکلاو


شرح عملیات:
1-    قبل از گذاشتن وسائل اتوکلاو  از نظر سلامت کنترل می شود.
بسته به نوع اتو کلاو استفاده شده ( اتوکلاو با فشار بخار یا دارای خلاء ) کنترل کارکرد را انجام می دهند.
2-    بسته های آماده شده به ترتیب وزن از زیر تا بالا داخل بسکتها چیده می شود.
3-    در اتوکلاو بسته شده و با تنظیم درجه های فشار و حرارت و زمان ، استریلیزاسیونشروع می شود.
4-    پس از اتمام زمان و سیکل استریلیزاسیون با اطمینان از خروج بخار در اتوکلاو باز می شود.
5-    وسایل بدون اینکه با دست تماس  پیدا کند یا همان بسکت روی یک سطح تمیز توری جهت خشک شدن کامل قرار داده می شود.
6-    پس از اطمینان از خشک شدن وسائل آنها در انبار وسائل چیده شده یا تحویل اتاق عمل می شود.

تبصره:
1-    وسائل را نبایستی با پنکه خشک کرد چون احتمال آلودگی وجود دارد.
2-    برای استریل کردن محلولها بایستی دو سوم ظرف پر شده و شیشه محلول با در باز داخل اتوکلاو قرار بگیرد.
3-    وسائل نبایستی روی هم قرار بگیرد ، بلکه بایستی کنار هم به نحوی باشد که بخار کاملا" از تمام جهات در آن نفوذ کند وسائل بایستی به تناسب حجم در بسکتها چیده شود .

4-13- دستورالعمل اقدامات پرستاری حین عمل

شرح عملیات :
1- کلیه نیاز های جراح را جهت جلوگیری از اتلاف وقت پیش بینی شده و آماده می گردد.
2- بیمار مرتباً از نظر ایمنی و حمایت فیزیکی توسط پرسنل سیار و اسکراب کنترل می شود.
3- گازهای مصرف شده لنگازها------،... به نحوه مناسب جهت شمارش قرار می گیرد. شمارش همزمان توسط فرد اسکراب و سیار و جراح انجام می شود.
4- با کمک پرستار سیار نمونه پاتولوژی کاملاً از نظر مشخصات و برچسب کنترل گشته و داخل ظرف مخصوص قرار داده می شود.
5- در صورت نیاز به جابه جایی کاملاً تکنیک صحیح رعایت شود.
6- از تماس با قسمت های غیر استریل پایین تر از کمر گان و قسمتهای غیر از سطح ترالی پرهیز می شود.  
7- سوزنها وسایل تیز پس از مصرف در رسیور از جراح تحویل گرفته می شود.
8- کلیه سوزنها و وسایل بسیار بسیار ظریف پس از تحویل از نظر سالم بودن چک می شود.
9- کلیه سوزنها و وسایل تیز مصرف شده در رسیور دارای گاز گذاشته می شود.
10- سیم کوتر و بای پولار، لوله ساکشن حین عمل در جای مناسب به نحوی که تاخوردگی پیدا نکند ثابت می شود.
11- در اعمال عفونی مقررات عفونی رعایت می گردد(استفاده از روکفشی ، شان یکبار مصرف  در تبصره و ...).
12- کلیه وسایل مصرفی حین عمل توسط فرد سیار به روش استریل برای اسکراب باز می شود.
13- میزان خونریزی برآورده شده و گاز های آغشته به خون بر اساس ضوابط جمع آوری می شود.
14- وسایل جراحی ، گازها ، لنگازها و سوزنهای جراحی در سه مرحله شمارش می شود( حین عمل ، قبل از بستن لاله زیر جلد ، قبل از دوختن جلد).
15- مقدار مایعات مصرف شده توسط تکنسین بیهوشی محاسبه  و به اطلاع بیهوشی و جراح رسانده می شود.
16- کنترل جذب و دفع بیمار ( out put , Intake) توسط بیهوشی و فرد انجام شده و در فرم مخصوص جذب و دفع ثبت می شود.
17- پانسمان با کمک جراح انجام می گیرد.
18- کلیه وسایل و پارچه های آلوده از بیمار دور شده و با پوشش کافی آماده اعزام به اتاق ریکاوری می شود.
19 – کلیه اقدامات انجام شده ، مشاهدات پرستار ، میزان تقریبی خونریزی بیمار، تاریخ شروع و خاتمه عمل ، نتیجه شمارش گازها و وسایل ، محل قراردادن صفحه کوتر ، وضعیت بیمار حین خروج از اتاق عمل توسط فرد اسکراب در پرونده در فرم گزارش پرستاری حین عمل ثبت می شود.


تبصره:
1- جهت جلوگیری از انتقال عفونت و حفظ آرامش در اتاق عمل بایستی از حرف زدن زیاد و رفت وآمد بی مورد اجتناب شود.
2- کلیه سوزنها و وسایل تیز و برنده داخل رسیور حمل شده و با استفاده از پنس داخل safety box انداخته می شود.
3- رعایت احتیاطات همه جانبه ( زدن ماسک ، عینک محافظ ، گان) جهت کلیه کسانی که در محیط عمل مشغول به کار هستند اعم از جراحان و پرسنل اسکراب الزامی است .

4-14-دستورالعمل اقدامات پرستاری پس از عمل 

شرح عملیات :
1- کلیه نیاز های جراح را جهت جلوگیری از اتلاف وقت پیش بینی شده و آماده می گردد.
2- بیمار مرتباً از نظر ایمنی و حمایت فیزیکی توسط پرسنل سیار و اسکراب کنترل می شود.
3- گازهای مصرف شده لنگازها------،... به نحوه مناسب جهت شمارش قرار می گیرد. شمارش همزمان توسط فرد اسکراب و سیار و جراح انجام می شود.
4- با کمک پرستار سیار نمونه پاتولوژی کاملاً از نظر مشخصات و برچسب کنترل گشته و داخل ظرف مخصوص قرار داده می شود.
5- در صورت نیاز به جابه جایی کاملاً تکنیک صحیح رعایت شود.
6- از تماس با قسمت های غیر استریل پایین تر از کمر گان و قسمتهای غیر از سطح ترالی پرهیز می شود.  
7- سوزنها وسایل تیز پس از مصرف در رسیور از جراح تحویل گرفته می شود.
8- کلیه سوزنها و وسایل بسیار بسیار ظریف پس از تحویل از نظر سالم بودن چک می شود.
9- کلیه سوزنها و وسایل تیز مصرف شده در رسیور دارای گاز گذاشته می شود.
10- سیم کوتر و بای پولار، لوله ساکشن حین عمل در جای مناسب به نحوی که تاخوردگی پیدا نکند ثابت می شود.
11- در اعمال عفونی مقررات عفونی رعایت می گردد(استفاده از روکفشی ، شان یکبار مصرف  در تبصره و ...).
12- کلیه وسایل مصرفی حین عمل توسط فرد سیار به روش استریل برای اسکراب باز می شود.
13- میزان خونریزی برآورده شده و گاز های آغشته به خون بر اساس ضوابط جمع آوری می شود.
14- وسایل جراحی ، گازها ، لنگازها و سوزنهای جراحی در سه مرحله شمارش می شود( حین عمل ، قبل از بستن لاله زیر جلد ، قبل از دوختن جلد).
15- مقدار مایعات مصرف شده توسط تکنسین بیهوشی محاسبه  و به اطلاع بیهوشی و جراح رسانده می شود.
16- کنترل جذب و دفع بیمار ( out put , Intake) توسط بیهوشی و فرد انجام شده و در فرم مخصوص جذب و دفع ثبت می شود.
17- پانسمان با کمک جراح انجام می گیرد.
18- کلیه وسایل و پارچه های آلوده از بیمار دور شده و با پوشش کافی آماده اعزام به اتاق ریکاوری می شود.
19 – کلیه اقدامات انجام شده ، مشاهدات پرستار ، میزان تقریبی خونریزی بیمار، تاریخ شروع و خاتمه عمل ، نتیجه شمارش گازها و وسایل ، محل قراردادن صفحه کوتر ، وضعیت بیمار حین خروج از اتاق عمل توسط فرد اسکراب در پرونده در فرم گزارش پرستاری حین عمل ثبت می شود.


تبصره:
1- جهت جلوگیری از انتقال عفونت و حفظ آرامش در اتاق عمل بایستی از حرف زدن زیاد و رفت وآمد بی مورد اجتناب شود.
2- کلیه سوزنها و وسایل تیز و برنده داخل رسیور حمل شده و با استفاده از پنس داخل safety box انداخته می شود.
3- رعایت احتیاطات همه جانبه ( زدن ماسک ، عینک محافظ ، گان) جهت کلیه کسانی که در محیط عمل مشغول به کار هستند اعم از جراحان و پرسنل اسکراب الزامی است .
4-15- دستورالعمل پذیرش بیمار در اتاق عمل


عامل انجام کار : پرسنل اسکراب /سیرکوالار
شرح عملیات:
1-    پرسنل خود را به بیمار معرفی کرده و با او ارتباط برقرار می نماید.
2-    برگه مراقبت های قبل از عمل و داروهای مصرف شده با پرونده بیمار ولیست عمل مطابقت داده شده و موارد غیر طبیعی به جراح اطلاع داده می شود.
3-    بیمار از نظر سوابق اعمال جراحی ، بیماری های زمینه ای ، حساسیت های دارویی ، سوابق بیماری های خانوادگی ، محدودیت های حرکتی بررسی شده و نکات غیر طبیعی در پرونده ثبت شده و به جراح اطلاع داده می شود.
4-    بیماربا حفظ حریم از برانکار بخش به برانکار اتاق عمل منتقل می شود.
5-    در مورد نحوه عمل ، وضعیت بیمار پس از جراحی ( درنها ، کاتترها و...) و مراقبتهای اتاق ریکاوری به بیمار توضیح داده می شود.
6-    آموزشهای پس از عمل مانند تمرینات تنفس عمیق و حرکت در تخت با بیمار مرور شده و در صورت لزوم به وی آموزش داده می شود.
7-    کلیه اقدامات انجام شده و نتایج در گزارش پرستاری قبل از عمل ثبت می شود.
تبصره 
1-    بیمار از نظر موارد زیر کنترل می شود: 
2-    بهداشت و حمام –نداشتن عضو مصنوعی ،ناخن یا دندان مصنوعی – نداشتن زیور الات –نداشتن آرایش- لاک ناخن ( جهت خانمها ) – تعیین محل یا عضو مورد عمل –شیو ناحیه عمل –داشتن رضایت عمل با امضاء و اثر انگشت بیمار یا ولی قانونی وی –درخواست خون – آزمایشات ، مشاوره ها – وسائل یا پروتز های مورد نیاز( در صورت لزوم )
4-16- دستورالعمل اقدامات پرستاری حین عمل

4-شرح عملیات :<


مطالب مشابه :


"14 نوع بینی در جهان داریم ! بینی شما كدام است..؟"

هم شیر نــــــمیخورند* آیا میدانستی وزن ۱ قاشق چایخوری از سیاه بینی شما كدام جراحان
430 - * جراحی بینی و روانشناسی *

جراحی بینـــی و جراحان پلاستیک از نظر عملکرد به جز مهارت باید از قدرت امین سیاه
خصوصیات یک چهره زیبا و جذاب

جراحان و متخصصان زیبایی بینی پهن در جامعه ما افریقایی سیاه كردن همه دندانها
دستورالعمل های اتاق عمل

بیمار، نوع بیماری،نوع عمل جراحی و محل عمل و مطابقت با پرونده و لیست سیاه سرفه جراحان
ستاره‌هایی كه زیبایی خودشان را مدیون جراحان هستند+عکس

تام كروز وقتی خیلی جوان بود بینی‌اش را عمل است. ‌جراحان پلاستیك سیاه که به
رندگینامه پرفسور مجید سمیعی بهترین جراح مغز و اعصاب

او در حال حاضر ریاست فدراسیون جهانی انجمن جراحان اعصاب و لیست کاربران سیاه می کنم و
برچسب :