نمونه سوال تیزهوشان ورودی راهنمایی


1-یک کتاب ۱۴۵ صفحه دارد برای شماره گذاری صفحات این کتاب جند رقم به کار رفته است ؟

2-مساحت مثلثی ۳۲ سانتی متر مربع است اگر ارتفاع ۴ سانتی متر باشد قاعده ان چند سانتی متر است ؟

3-اگر تولید مثل حشره ای در هر سال دوبرابر شود بعد از چند سال تولید مثل ۸برابر می شود

4-مجموع سه عدد فرد متوالی ۱۴۱ می باشد عدد بزرگتر چند است ؟

5-تعداد قطرهای یک هشت ضلعی چند تاست ؟

6-اگر مربعی روی وتر یک مثلث قائم الزاویه ی متساوی الساقین بسازیم مساحت مربع چند برابر مساحت مثلث می شود ؟

7-اگر از چهار برابر عددی نصف آن را کم کنیم باقی مانده ۱۴ می شود آن عدد کدام است ؟

8-اختلاف دو عدد ۵۱ می باشد در صورتی که عدد بزرگ سه دوم باشد عدد کوچک کدام است ؟

9-یک قوطی مکعب مستطیلی شکل به طول ۶ و عرض ۵و ارتفاع ۸ سانتی متر داریم مساحت کل قوطی چه قدر است ؟

10-نصف عددی به اضافه ثلث آن عدد به اضافه ربع آن عدد مساوی است با ۱۳ مقدار آن عدد چند است ؟

11-سارا می خواهد برای هر کدام از دوستانش یک مداد هدیه بخرد اگر مداد 15 ریالی بخرد 20 ریال زیاد می آورد اگر مداد 5/17 ریال بخرد 10 ریال کم می آورد دوستانش چند نفرند ؟

الف) 8 ب) 10 ج) 12 د) 14

12- مجموع دو زاویه متقابل به راس 150 درجه است مکمل هر یک از زاویه ها چند درجه است؟

الف) 30 ب) 105 ج) 15 د) 40

13- کارگری کاری را2 روزه انجام می دهد کارگر دیگری همان کار را 3 روزه انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند در یک روز چه مقدارا ز کار را انجام می دهند ؟

الف)‌دوششم ب) پنج ششم ج) یک دوم د) تمام کار

14- کدام جمله درست است ؟

الف) درهر متوازی الاضلاع دوقطر باهم مساوی است

ب) دربعضی لوزی ها دو قطر با هم مساویند

ج) درمستطیل دو قطر برهم عمودند

د) درهر ذوزنقه دوقطر با هم مساوی است

15- دو سال پیش سن پدری 7 برابر سن پسرش بود سه سال دیگر سن پدر 4 برابرسن پسرش خواهد بود سن فعلی پدر چند سال بیشتر از سن فعلی پسرش است ؟

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الف) 7 ب) 27 ج) 30 د) 37

16- چهارپنجم پول احمد برابر چهارنهم پول مصطفی است اگر مصطفی 16 ریال بیشتر از احمد پول داشته باشد احمد چند ریال دارد الف) 45 ب) 81 ج) 20 د) 72

17- اگر میا نگین 8 درس دانش آموزی 5/17 باشد و نمره 3 درس او 15، 17 ، 5/15 باشد و در دروس دیگر نمرات یکسان داشته باشد نمره هر یک از دروس دیگر را حساب کنید ؟

الف) 18 ب) 17 ج) 5/17 د)5/18

18- اگر ساعت 4و5 دقیقه باشد زاویه بین عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار چند درجه است ؟

الف) 30 ب) 60 ج) 5/92 د) 120

19- یک کارگر با تجربه کاری را در 20 روز و یک کارگر بی تجربه همان کار را در 30 روز انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند آن کار چند روزه تمام می شود ؟

الف) 12روز ب) 15 روز ج) 50روز د) 10روز

20- از تبخیر 15 کیلو گرم آب دریاچه ای 900 گرم نمک به دست آمده است چند درصد آب آن دریاچه نمک است ؟

الف) % 5/13 ب) %9 ج) %6 د) %60

21- کدام گزینه صحیح است ؟

الف) متوازی الاضلاع نوعی لوزی است

ب ) متوازی الا ضلاع دارای یک محور تقارن بیشتر نیست

ج) لوزی مربعی است که قطر های آن نا مساوی است

د) مجموع زاویه های یک شش ضلعی 720 درجه است

22- اندازه اضلاع قائمه مثلث قائم الزاویه ای 5 و 12 است مقدار تقریبی ارتفاع وارد بر وتر آن کدام گزینه است ؟

الف) 2/5 ب)5 ج)6/4 د)1/4

23- دو زاویه یک مثلث 45و 60 درجه است دو زاویه یک مثلث دیگر 75و60 درجه است کدام گزینه صحیح است ؟

الف) دومثلث متشابه نیستند ب) دومثلث متشابه هستند

ج) شاید دو مثلث متشابه باشند د) بعید است دو مثلث متشابه باشد

24- با پمپ ( آ ) در 10 ساعت آب استخر تخلیه می شود با پمپ ( ب) در 6 ساعت آب استخر تخلیه می شود اگر هر دو پمپ با هم کار کنند آب استخر در چند دقیقه تخلیه می شود ؟

الف) 150 ب) 160 ج)225 د)480

 


مطالب مشابه :


سوالات تیزهوشان ورودی راهنمایی

کانون فارابی -میلاد - سوالات تیزهوشان ورودی راهنمایی - کانون ریاضی فارابی و زبان میلاد
سوالات آزمون ورودی مدارس تیزهوشان 93-94 به همراه پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی مدارس تیزهوشان 93 سوالات تیزهوشان ورودی مدارس راهنمایی
نمونه سوالات آزمون ورودی تیزهوشان و مدارس نمونه

نمونه سوالات آزمون ورودی تیزهوشان و مدارس نمونه ,نمونه سوالات زبان راهنمایی تیزهوشان
نمونه سوال تیزهوشان ورودی راهنمایی

نمونه سوال تیزهوشان ورودی راهنمایی. نمونه سولات همه مقاطع، نمونه سوالات تیزهوشان سوم
نمونه سوالات ورودی راهنمایی و دبیرستان نمونه دولتی

نمونه سوالات ورودی راهنمایی و چند نمونه سوال آزمون ورودی راهنمایی نمونه دولتی و
نمونه سوال ریاضی تیزهوشان (ورودی به دبیرستان)۱

نمونه سولات همه مقاطع، نمونه سوالات تیزهوشان سوم راهنمایی (ورودی دبیرستان)
آزمون ورودی دبیرستان استعداد درخشان مرحله دوم کشوری سال 90- 89

نمونه سوالات تیزهوشان سوم راهنمایی. نمونه سوالات تیزهوشان سوم راهنمایی+نمونه سوالات نمونه
سوالات ازمون ورودی تیزهوشان 90 - 89

کلاس ریاضی تیزهوشان - سوالات ازمون ورودی پایه دوم راهنمایی. ازمون ورودی تیزهوشان 90
نمونه سوالات آزمون ورودی ابتدایی به راهنمایی مدارس تیزهوشان

دانلود نمونه سوالات پایه نمونه سوالات آزمون ورودی ابتدایی به راهنمایی مدارس تیزهوشان
نمونه سوالات عربی سوم راهنمایی

نمونه سوالات تیزهوشان سوم نمونه سوالات تیزهوشان سوم راهنمایی+نمونه سوالات نمونه سوم
برچسب :