غم انگیزترین شعر غزل از تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

شاهد مرگ غم انگیز بهارم چه کنمابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنمنیست از هیچ طرف راه برون شد ز شبمزلف افشان تو گردیده حصارم چه کنماز ازل ایل و تبارم همه عاشق بودندسخت دلبسته ی این ایل و تبارم چه کنممن کزین فاصله غارت شده ی چشم تو امچون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنمیک به یک با مژه هایت دل من مشغول استمیله های قفسم را نشمارم چه کنم


مطالب مشابه :


غم انگیزترین شعر غزل از تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

باورم کن - غم انگیزترین شعر غزل از تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان -
تجربه قدم دوم(جواب سوالات)

روحانی انجمن معتادان گمنام بر آورده می کنیم . انجمن بانیان جوان. وابستگی( انجمن 12 قدمی)
یواشکی

بانيان جوان; آرشیو پیوندهای تالارهای گفتمان انجمن بانیان جوان; عاشقم بمان(عشقم)
عشق

بانيان جوان; آرشیو پیوندهای تالارهای گفتمان انجمن بانیان جوان; عاشقم بمان(عشقم)
پیام بهبودی

تالار انجمن گفتمان بهبودی( عمو سهراب) انجمن بانیان جوان. وابستگی( انجمن 12 قدمی) قدم 12.
سخنی از بزرگ مرد ایران کوروش کبیر

تالار انجمن گفتمان بهبودی( عمو سهراب) انجمن بانیان جوان. وابستگی( انجمن 12 قدمی) قدم 12.
با من بمان

بانيان جوان; آرشیو پیوندهای تالارهای گفتمان انجمن بانیان جوان; عاشقم بمان(عشقم)
ققنوس پرنده ایی بانمادو مظهر......

تالار انجمن گفتمان بهبودی( عمو سهراب) انجمن بانیان جوان. وابستگی( انجمن 12 قدمی) قدم 12.
برچسب :