تلفظ حروف الفبای انگلیسی

/ii.gifcol.gif/ d
/d.gifii.gifcol.gif/
c
/s.gifii.gifcol.gif/
b
/b.gifii.gifcol.gif/
a
/e.gifi.gif/
j
/d.gifzh.gife.gifi.gif/
i
/aae.gifi.gif/
h
/e.gifi.gift.gifsh.gif/
g
/d.gifzh.gifii.gifcol.gif/
f
/e.giff.gif/
o
/uh.gifu.gif/
n
/e.gifn.gif/
m
/e.gifm.gif/
l
/e.gifl.gif/
k
/k.gife.gifi.gif/
t
/t.gifii.gifcol.gif/
s
/
e.gifs.gif/
r
/aa.gifcol.gifr-.gif/
q
/k.gifj.gifuu.gifcol.gif/
p
/p.gifii.gifcol.gif/
y
/w.gifaae.gifi.gif/
x
/e.gifk.gif
s.gif/
w
/'d.gifa.gifb.gifl.gifj.gifuu.gifcol.gif/
v
/v.gifii.gifcol.gif/
u
/j.gifuu.gifcol.gif/
        z
/z.gife.gifd.gif
|| z.gifii.gifcol.gif/*

*z.gife.gifd.gif تلفظ بريتانيايي و z.gifii.gifcol.gif تلفظ آمريکايي حرف z است.

 

مرتب سازي حروف الفبا بر اساس اصوات

 

a
 /e.gifi.gif/

h
/e.gifi.gift.gifsh.gif/
j
/d.gifzh.gife.gifi.gif/
k
/k.gife.gifi.gif/
     

/e.gifi.gif/

b
/b.gifii.gifcol.gif/
c
/s.gifii.gifcol.gif/
d
/d.gifii.gifcol.gif/
e
/ii.gifcol.gif/
g
/d.gifzh.gifii.gifcol.gif/
p
/p.gifii.gifcol.gif/
t
/t.gifii.gifcol.gif/
v
/v.gifii.gifcol.gif/

/ii.gifcol.gif/

f
/e.giff.gif/
l
/e.gifl.gif/
m
/e.gifm.gif/
n
/e.gifn.gif/
s
/
e.gifs.gif/
x
/e.gifk.gif
s.gif/
z
/z.gife.gifd.gif
|| z.gifii.gifcol.gif/

/e.gif/

i
/aae.gifi.gif/
y
/w.gifaae.gifi.gif/
         

/aae.gifi.gif/

o
/uh.gifu.gif/
           

/uh.gifu.gif/

q
/k.gifj.gifuu.gifcol.gif/
u
/j.gifuu.gifcol.gif/
w
/'d.gifa.gifb.gifl.gifj.gifuu.gifcol.gif/
       

/uu.gifcol.gif/

r
/aa.gifcol.gifr-.gif/
           

/aa.gifcol.gif/

 

related-links.gif

related-article-leg.gif


مطالب مشابه :


کاربرگ فارسی

یک دو سه - کاربرگ فارسی - کلاس اولی جشن الفبا. عکس 92. تدریس نشانه ی
نقاشی با حروف الفبای فارسی - خلاقیت در کلاس

چند روزی هست که در کلاس زنگ های آخر با حروف الفبا نقاشی می کنیم و دانلود کاربرگ
تلفظ حروف الفبای انگلیسی

مرتب سازي حروف الفبا بر اساس اصوات کاربرگ ها worksheet. آموزش و تلفظ حروف ,اشکال ,رنگها و
پوستر حروف الفبا

علی مرداسی آموزش ابتدایی - پوستر حروف الفبا - - علی مرداسی آموزش کاربرگ نشانه ی
پوستر حروف الفبا

مدرسه ی آبی - پوستر حروف الفبا - مطالب علمی ، آموزشی ، تربیتی در دبستان - مدرسه ی آبی
حروف الفبا اول ابتدایی

روانخوانی و کاربرگ حروف الفبا در رابطه با آموزش حروف الفبای اول ابتدایی مطالب و
یادگیری حروف الفبا با شعر:

اول اندیشمندان کوچک1 - یادگیری حروف الفبا با شعر: - - اول اندیشمندان کوچک1. کاربرگ نشانه
کتاب راهنمای تدریس معلم - پایه ی اول ابتدای ( همه دروس )جدول حروف الفبا برای پایه ی اول

جدول حروف الفبا برای پایه ی تم 19 را بیشتر تمرین کنیم//کاربرگ نشانه ی ذال/تکلیف برای حرف
برچسب :