درباره بیمه بدنه اتومبیل بدانیم.


   امروزه افزايش تعداد خودروها و حجم سنگین ترافيك و درنتيجه بالا رفتن ضـريب خسارات و تصادفات و همين طور پائين آمدن ميانگين سني رانندگان ، گرانقيمت بودن اتومبيلهاي جديد ، بالا رفتن هزينه هاي مربوط به تعميـرات و دستمزدها و... اهميت و نياز به بيمه بـدنه اتومبيل را پـر رنگتر نموده است.


   بيمه نامه بدنه اتومبیل داراي پوششها و تعهدات متنوعي است كه درذيل کلیات آنرا ميخوانيد:

 

 

  پوششهای بیمه نامه بدنه اتومبیل:

 

  الف )  جبران خسارتهاي ناشي از تصادفات و برخورد با هـر جسم خارجي ( غير عمد ) چه راننده  خودرو مقصـر باشـد چه نباشـد . ( البته دارا بودن گواهينامه  متناسب با وسيله نقــليه مورد بيمه الزامي است.)

 

 ب ) جبران خسارتهاي ناشي از آتشسـوزي

 

 ج )  شكست شيشه در اثر تصادف

 

 د )  شکست شـیشه به هـر دلیل ( پوشش اضافی )

 

 هـ)  سـرقت كلي خـودرو

 

  و)  سـرقت  قطعات خودرو و خسارتهاي ناشي ازآن ( پوشش اضافی )

 

  ز)  پرداخت هـزينه  اياب و ذهاب در زمان توقف خـودرو در تعمـيـرگاه  بعـلت خطـرات موضوع بيمه ، بجز سـرقت ( پوشش اضافی )

 

  ح)  پرداخت هـزينه انتقال خودرو متوقف دراثر حوادث مورد بيمه

 

 ت)  پرداخت  خسارتهاي ناشي از زلزله ، سيـل ، طوفان ، تگـرگ  ( پوشش اضافی )

 

 ی)  پرداخت خسارتهای ناشی از ریختن رنگ، اسید... ( پوشش اضافی )

 

 ک) پرداخت خسارتهای ناشی از برخورد  قطعات اتومبیل با هـم  ( پوشش اضافی رایگان )

 

 

    تسهيلات و تخفیفات بيمه نامه بـدنه اتومبیل: 

 

   پرداخت اقسـاطي حق بيمه:

( ۲۰٪ مبلـغ حق بيمه نقد مابقي طي اقساط حداكثر بمدت ۸ماه ، هر قسـط  حداقل  ۰۰۰ر۳۰۰ ريال )

 

  ۲۰٪ تخفيف بهپزشـكان و اعضاء نظام پزشكي.

 

  ۲۰٪ تخفیف به اعضاء نظام پرستاری.

 

  ۲۰٪ تخفيف به اعضاء هيئت علمي.

 

  ۲۰٪ تخفیف به خودروهای صفر کیلومتر. ( تا ۹۰ روز از تاریخ تحویل )

 

  ۲۰٪ تخفیف به مشاغل و گروه های شغلی خاص

 

  ۱۰٪ تخفیف بابت پرداخت نقدی حق بیمه بدنه اتومبیل

 

   و ...تخفیف به مناسبتهای مختلف

 

 

 

    تخفيف عدم خسارت :

 

   چنانچه طي يكسال بيمه اي بيمه گذار از بيمه نامه بدنه خود استفاده  ننمايد هنگام تمديد بيمه نامه براي سال دوم از ۲۵٪ تخفيف عدم خسارت بهره مند مي گردد و اين تخفيف تا حداكثـر ۶۰٪  مبلغ حق بيمه بشـرح ذيل افزايش مي يابد:

 

  سال اول تمديد : ۲۵٪ حق بيمه

  سال دوم تمديد : ۳۵٪ حق بيمه

  سال سوم تمديد : ۴۵٪ حق بيمه

  سال چهارم تمديد : ۶۰٪ حق بيمه

 

   *بديهي است بعد از دريافت هــرگونه خسارت از محل بيمه نامه بدنه، بيمه گذار از بعضی از تخفـيفات مذكور محروم خواهـد شد.

 

   تبصـره : طبق بخشنامه جديد مديريت بيمه هاي اتومبيل دريافت خسارت سـرقت فقط باعـث كسـر تخفيف مربوط به سـرقت شده و تخفيف مربوط به سابقه عـدم خسارت، به قوت خود باقي خواهد بود.

 

 

   نحـوه دريافت خسارت از محل بيمه نامه بدنه :

 

  طبعاً بيمه گـر جهت تنظيم هر پرونده خسارتي نياز به مدارك مشخص و اسناد مستدلي دارد كه بتواند براساس آن به مورد خسارتي رسيدگي نمايد؛

 

   براي دريافت خسارتهاي مختلف علاوه بر اصل بيمه نامه بدنه:

 

   اصل گواهينامه راننـدگی ( متناسب با وسيله نقليه موردبيمه)

   اصــل بيمه نامه شخص ثالث

   اصل سند مالكيت يا برگه معاملات نيم برگي ( بنچـاق )

   مراجعه مالك خودرو

 

   مداركي دیگری نیز به فراخور خسارت (درصورت لزوم) مورد نيازاست كه مشـروح آنرا در ذيل ميخوانيد:

 

  براي دريافت خسارت تصادفات، ارائه گـزارش پليس و يا كـروكي اصلی (اصطلاحا" کروکی مادر) الـزامي است.

 

    براي دريافت خسارتهاي مربوط به آتشوزي ارائه گزارش آتشنشاني و گزارش پلیس ۱۱۰ الزامي است.

 

    براي دريافت خسارتهاي مربوط به سـرقت كلي خودرو اطلاع دادن به پليس ۱۱۰ و نهايتا" اداره آگاهي الزامي است.

 

   درصـورتی که اداره آگاهی پس از طی مدت قانونی بعد ازاعلام سرقت، خودرو مسروقه را کشف ننماید ، سند خودرو موردبيمه ( مسروقه ) به شـركت بيمه منتقل و پس از کسـر فرانشیزهای متعلقه و کسورات احتمالی، معـادل ارزش روز خودرو (به شرط آنکه ارزش بیمه شده در زمان سرقت، از ارزش مندرج در بیمه نامه بیشتر نباشد.) خسارت پرداخت مي گردد 

 

   درصـورت كشف خودرو طی مدت قانونی، خسارتهاي احتمالي و ارزش قطعات سرقت شـده بعد از كسـر فرانشيـز قابل پرداخت مي باشـد.

 

   براي دريافت خسارتهاي مربوط به سـرقت در جای قطعات خودرو، اطلاع به پليس ۱۱۰ و دريافت گزارش ممهور به مهـر كلانتري منطقه مربوطه و يا گـزارش افسـر تجسس الزامي است.

 

 براي دريافت خسارتهايي كه توسط مقصر ناشناس به خودرو در حال پارك وارد آمده باشد، گزارش پليس ۱۱۰ و یا مراجع ذیصلاح جــريان رسيدگي و پرداخت خسارت را سـرعت خواهـد بخشید و براي خسارتهاي دوم به بعد، گــزارش پلیس ۱۱۰ الزامي است.

 

 

    فرانشـيــز چیست؟

 

    فرانشيز درصد مشخصي از هـر خسارت مي باشـد كـه قابل پرداخت نيست و از مبلغ كـل خسارت محاسـبه شده،  كسـر مي گردد و به عهده بیمه گذار می باشد.

 

     فرانشيز خسارت اول بيمه بدنه ۱۰٪ مبلغ خسارت و حداقل ۰۰۰ر۵۰۰ ريال مي باشـد.

     فرانشیز خسارت دوم ۲۰٪‌ مبلغ  خسارت و حداقل ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ريال مي باشـد.

     فرانشیز خسارت سوم و بعدی ۳۰٪ مبلغ خسارت و حداقل ۰۰۰ر۵۰۰ر۱ ريال مي باشـد.

     فرانشيز خسارت سرقت و شكست شيشه همواره  ۲۰٪ مبلغ خسارت مي باشـد.

     - از سال سوم عدم خسارت به بعد با پرداخت حق بیمه اضافی فرانشیز با شرایطی اعمال نمیشود.

 

 

    سـايـر شـرايط:

 

    خسارت ناشي ازبازشدن و بالا آمدن درب موتوردر حين حـركت خودرو ، قابل پرداخت نيست.

 

    تبصره : این پوشش در حال حاضر به صورت رایگان به بیمه نامه های بدنه الحاق می باشد.

 

    در صـورت مستي، عمد بيمه گذار، نداشتن گواهي نامه متناسب با وسيله نقليه مورد بيمه، اعمال متقلبانه بيمه گذار و يا راننده، صـدور بيمه نامه بنام شخصي بجز مالك خودرو ( مگـر با شـرائط خاص )، خسارتهاي واردهبه خودرو مورد بيمه، قابل پرداخت نيست.

 

    بازدید سلامت: پس از دريافت هـرخسارت و تعمـیر نقـــاط  آسيب ديـده خـودرو، بیمه گذار می بایستجهت بازديد سلامت خــودرو بـه شـرکت بیـمه مراجعه و قسمتهای تعمیر و تعویض شده را به رویت کارشناس شرکت بیمه برساند. در این صورت چنانچه موردبيمه از ناحـيه خسارت ديده قبلي ، مجددا" مورد خسارت واقع شـود بيمه گر پرداخت خسارت جدید را متقبل خواهد شد.

 

   درصورت پرداخت خسارت بیش از 30% مبلغ بیمه شده و یا ارزش روز وسیله نقلیه (هر کدام کمتر باشد) درصورت عدم تکمیل سرمایه بیمه شده با رعایت شرایط مربوط طی الحاقیه، خسارت احتمالی بعدی مشمول قاعده نسبی سرمایه می گردد.

 

   

    كسـر بابت استهلاک:

 

    از مبلغ خسارت محاسبه شده براي قطعات خودروهاي با سن بيش از ۵ سال بازاي هرسال  ۵٪ و حداكثر ۲۵٪ بابت استهلاك قطعات كسـر خواهد شد.

     - از سال سوم عدم خسارت "کسر بابت استهلاک" با پرداخت حق بیمه اضافی اعمال نخواهد شد.

    كسر بابت استهلاك قطعات مصرفي مثل « باطري و لاستيك » همواره ۵۰٪ مبلغ خسارت می باشـد.

 


     نرخ حق بيمه بـدنه خودروهاي سواري ( درهزار )

 

نوع  خـــــــودرو

ميليون اول

ميليون دوم

ميليون سـوم

ازميليون سوم بالاتر

  ۴ سـيلنـدر   

۲/۱

۶/۱

۰/۲

۴/۲

 بیش از۴ سـيلندر

۴/۱

۸/۱

۲/۲

۶/۲

 

 

 

 

 

 

      *حق بیمه پوششهای تکمیلی و عوارض و مالیات مربوطه به حق بیمه های فوق اضافه می گردد.

 


       آئین نامه شماره ۵۳ شورای عالی بیمه مصوب اسفند ۱۳۸۴ قابل اجرا از ۳۱/۰۶/۱۳۸۵

      حق بیمه بدنه اتومبیل خود را حساب کنید.

      سوالات متداول بیمه بدنه

      سوالی دارید؟... همین حالا بپرسید...


      مراکز پرداخت خسارت بیمه های اتومبیل


مطالب مشابه :


بیمه

ي كه 100% قبول دارن سابقه دوم اينكه وقتي بخوان به شما سابقه بيمه بدن هرچي سابقه داريد
درباره بیمه بدنه اتومبیل بدانیم.

بيمه نامه بدنه ا تومبیل داراي پوششها و تعهدات متنوعي است كه در ذيل کلیات آنرا ميخوانيد:
جزئيات لايحه جديد بيمه بيكاري/مدت برخورداري از مقرري بيمه بيكاري

افق نو - جزئيات لايحه جديد بيمه بيكاري/مدت برخورداري از مقرري بيمه بيكاري - نکته ها از دید یک
تصویب نهایی طرح بهبود محيط كسب و كار/بیمه بیکاری

كليات طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار در جلسه علني امروز - يكشنبه - مجلس تصويب شد.
بيمه جات

Hiker of Australia - بيمه جات - - Hiker of Australia نوشته شده در تاريخ یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۷ توسط |
فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان

بانک اطلاعات حسابداری حاسب ملی-واحدآموزش - فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان
تعيين شرايط قطع كمك‌ هزينه‌ بيكاري/ اتمام بررسي بيمه بيكاري

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده‌ي 32 طرح بيمهي بيكاري 6 ماه سابقهي حضور در
بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سني

سابقه کار متنا و ب و پرداخت حق بيمه در کارهاي سخت و زيان آ و ر داشته باشند بد و ن شرط سني مي
اصول اساسي حاكم بر نظام بيمه هاي اجتماعي

تامین اجتماعی - اصول اساسي حاكم بر نظام بيمه هاي اجتماعي - در حوزه بیمه و تامین اجتماعی
روزشمار بيمه در ايران و جهان

بیمه - روزشمار بيمه در ايران و جهان - {{(( هیچ وقت خسته و نا امید نشوید.شاید آخرین کلید در را
برچسب :