طرح درس نمونه درس تاریخ ایران و جهان (۲ )( انقلاب مشروطه ایران)

طرح درس نمونه : تهیه شده توسط صادق آل ابراهیم رویسی دبیر تاریخ شهرستان شادگان

نام کتاب درسی

موضوع درس

منبع مطالعه

صفحات کتاب

شیوه اجرا

تاریخ اجرا

مدت جلسه

مرجع

تاریخ

انقلاب مشروطیت ایران (1)

تاریخ ایران و جهان ( 2 )

چاپ 85

187ـ176

فردی

طبق جدول بودجه بندی

90 دقیقه

تاریخ مشروطه ایران احمد کسروی

رهبران مشروطه ابراهیم صفایی

هدف های کلی : ( رئوس مطالب و مفاهیم درس :

آشنائی دانش آموزان ( فراگیران ) با علل وقوع انقلاب مشروطیت ایران

حیطه شناختی

تدوین هدف های جزئی

اهداف معلم از آموزش

تدوین هدف های رفتاری

دانش آموزان در پایان درس قادر به فهم مسائل زیر خواهند بود

دانش

دانش

درک و فهم

کاربرد

تجزیه و تحلیل

ترکیب

ارزشیابی

آشنای با چگونگی به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه

چگونگی اوضاع ایران رابه هنگام آغاز سلطنت مظفر الدین شاه را بیان کنند

*

*

*

آشنایی با مشروطیت از نظر لغوی و مفهومی

حکومت مشروطه را تعریف کنند

*

*

*

آشنایی با علل و زمینه های وقوع انقلاب

برخی از علل فکری و اقتصادی مشروطه را بیان کنند

*

*

*

*

*

آشنایی با زمینه های فکری انقلاب مشروطیت

برخی از شخصیت های تاثیر گذار فکری انقلاب را نام ببرند

*

*

*

*

آشنایی با حوادث حوادث جهان و تاثیر آنها در انقلاب

تاثیرات حوادث جهانی ( قرن 19م) در بیداری مردم ایران راذکر کنند

*

*

*

*

*

آشنایی با زمینه های اقتصادی داخلی و خارجی

روند وقوع مهاجرت صغرا را بیان کنند

*

*

*

آشنایی با چگونگی آغاز انقلاب

رهبران انقلاب و مهاجرت صغرا را نام ببرند

*

*

*

آشنایی با صدر اعظم شاه ( عین الدوله )

مهم ترین درخواست های مهاجران را ذکر کنند

*

*

*

آشنایی با مهاجرت صغرا

اوضاع اقتصادی ایران را در آستانه انقلاب شرح دهند

*

*

*

*

آشنایی با مهم ترین درخواست های مهاجران

نقش و تاثیرعین الدوله در شکل گیری انقلاب را بیان کنند

*

*

*

پیش نیاز های درسی : آگاهی از تاثیرات انقلاب صنعتی اروپا بر ایران ـ اصلاحات امیر کبیر و ادامه آن در دوره ناصرالدین شاه ـ قرار داد ها و اعطای امتیازات به کشورهای اروپایی

فعالیت های قبل از تدریس

ارزشیابی تشخیصی یا ارزشیابی ورودی یا رفتاری

از دانش آموزان خواسته شود که راههای آشنایی ایرانیان با اوضاع اروپا را در دوره ی قاجار را تاثیر آن را در وقوع انقلاب مشروطه بیان کنند 2ـ تاثیر اصلاحات انجام شده در دوره عباس میرزا ـ قائم مقام و امیر کبیر را تحلیل کنند 3 ـچرا کشورهای اروپائی ( انگلیس و روسیه ) به راحتی می توانستند امتیازات فراوانی از شاهان قاجار بگیرند .

روش تدریس

سخنرانی ، نمایش فیلم و عکس ، استفاده از گچ ( ماژیک ) تخته ، نقشه ، پرسش و پاسخ ، مباحثه ، روز نامه های آن دوران

مراحل تدریس

روش فعالیت های پیشنهادی

شیوه و روش

وسایل کمک آموزشی

معلم

دانش آموز

وقت


مطالب مشابه :


نمونه طرح درس سالانه درس تاریخ معاصر

نمونه طرح درس سالانه درس تاریخ مطالعات تاریخ معاصر ایران پیوندهای روزانه
طراحی آموزشی طرح درس روزانه(تاریخ معاصر)

طراحی آموزشی طرح درس روزانه(تاریخ معاصر) بارم بندی کتاب تاریخ معاصر ایران. بخشنامه
یک طرح درس نمونه روزانه از تاریخ ایران و جهان2 ( صفویه)

درس تاریخ - یک طرح درس نمونه روزانه از تاریخ ایران و جهان2 کلاس تاریخ معاصر ایران.
طرح درس سالانه تاریخ معاصر ایران

طرح درس سالانه تاریخ طرح درس سالانه تاریخ معاصر ایران طرح درس روزانه ایران در
سوالات تاریخ معاصر ایران

( کلاسداری ـ طرح درس) ایران یادداشت های روزانه. پرسش های آزمون درس تاریخ معاصر ایران
نمونه طرح درس سالانه تاریخ معاصر ایران سال سوم تجربی و ریاضی

نمونه طرح درس سالانه تاریخ معاصر ایران سال سوم تجربی و ریاضی نمونه طرح درس روزانه.
نمونه طرح درس تاریخ معاصر

نمونه طرح درس تاریخ معاصر مجله الکترونیکی تاریخ معاصر ایران; پیوندهای روزانه.
طرح درس نمونه درس تاریخ ایران و جهان (۲ )( انقلاب مشروطه ایران)

طرح درس نمونه درس تاریخ ایران و جهان نمونه سوال تاریخ معاصر ایران. یادداشت های روزانه.
برچسب :