تنظيم صورت وضعيت موقت و طرز پرداخت ماهانه در فعالیتهای پیمانکاری

صورت وضعيتهاي موقت ماهيانه كه بدين ترتيب تنظيم گرديده و داراي امضاي نماينده پيمانكار و دستگاه نظارت مي باشد توسط دستگاه مزبور منتهي تا آخر روز دهنم ماه بعد به كارفرما تسليم مي شود.

كارفرما پس از رسيدگي از جهت تطبيق ارقام با پيمان و تصحيحات احتمالي لازم و كسر مبالغ هشتگانه زير تتمه قابل پرداخت به پيمانكار را حداكثر ظرف ده روز (تا بيستم ماه بعد) با تنظيم سند و امضاي آن بوسيله نماينده مختارپيمانكار با صدور چك به پيمانكار پرداخت خواهد نمود:

1ـ تخفيف پيمانكار (در صورتي كه پيمانكار نسبت به قيمتهاي واحد و يا مبلغ كل كار تخفيفي داده باشد).

2ـ جمع وجوهي كه بابت صورت وضعيت هاي موقت ماهانه قبلي پرداخت شده است .

3ـ ده درصد بابت كسور وجه الضمان .

4ـ اقساط پيش پرداخت

5ـ ماليات و حقوق معادن و عوارض طبق قوانين و باتوجه به بند د از ماده 26

6ـ اقساط بهاي مصالح و لوازم و تجهيزات تحويلي از طرف كارفرما به پيمانكار.

7ـ هرگونه جرائم احتمالي طبق مفاد شرايط عمومي پيمان .

8ـ كسور متفرقه ديگري كه بر طبق مفاد شرايط عمومي پيمان بعهده پيمانكار است

 

با پرداخت صورت وضعيت موقت ماهانه بشرح بالا كليه كارها و تداركاتي كه در صورت مزبور درج گرديده است به كارفرما تعلق خواهد گرفت كه بمنظور اجراي بقيه عمليات مورد پيمان به رسم امانت تا موقع تحويل موقت در اختيارپيمانكار خواهد بود.

نگاهداري و حفاظت كارهاي انجام يافته و تداركاتي كه بهاي آنها پرداخت شده براساس مواد پيمان بعهده پيمانكاراست .

تبصره 1ـ هرگاه بعللي صورت وضعيت ارسالي دستگاه نظارت ناقص باشد يا برخي از ارقام آن مورد اعتراض كارفرما قرار گيرد و صورت وضعيت براي تصحيح به دستگاه نظارت عدوت داده شود مدت ضرب الاجل پرداخت مبلغ صورت وضعيت از تاريخي شروع خواهد شد كه صورت وضعيت تصحيح شده تسليم كارفرما بشود. در چنين صورتي در مقابل تقاضاي پيمانكار كارفرما موافقت مي نمايد پس از كسر كسورات فوق از مبلغ صورت وضعيت كه دستگاه نظارت محاسبه نموده است تا هفتاد درصد آنرا به رسم علي الحساب در وجه پيمانكار پرداخت كند ومابقي را پس ازاصلاح و امضاي صورت وضعيت به او بپردازد.

تبصره 2ـ چنانچه نماينده پيمانكار براي تنظيم صورت وضعيت موقت ماهانه حاضر نشود اندازه گيري هايي كه توسط دستگاه نظارت انجام مي شود ملاك پرداخت خواهد بود.

تبصره 3ـ هرگاه پيمانكار نسبت به اقلام و ارقام و قيمتهاي صورت وضعيتي كه بوسيله دستگاه نظارت تنظيم مي شودمتعرض باشد مكلف است اعتراضات خود را با ذكر دليل منتهي در ظرف مدت يك ماه به كارفرما كتباً اعلام كند تامورد رسيدگي قرار گيرد.

تبصره 4ـ كليه مقادير مندرج در صورت وضعيتهاي ماهانه و همچنين پرداختهايي كه بابت آنها بعمل مي آيد جنبه موقت و غيرقطعي و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گيري و محاسباتي در صورت وضعيتهاي بعدي و ياصورت وضعيت قطعي اصلاح و رفع خواهد گرديد.

تبصره 5ـ چنانچه تحويل قسمتي از مصالح و مواد و تأسيسات بدون دريافت قيمت از پيمانكار برعهده كارفرما باشدقيمت آنها در صورت وضعيت ها منظور نخواهد شد.

 


مطالب مشابه :


نمونه تمرین کامل حسابداری پیمانکاری به پیوست قوانین ضروری 2-1

اطلاعات اولیه حسابداری پیمانکاری یک شرکت - نمونه تمرین کامل حسابداری صورت وضعیت تایید
دانلود نمونه صورت وضعيت نهايي قرارداد واقعی انجام شده

این صورت وضعیت مربوط به یک نمونه صورت وضعیت در نمونه فرمهای دفتر فنی پیمانکاری::
نمونه مثال پیمانکاری

19شرکت پیمانکاری فروزان علاوه بر این پروژه پروژه های دیگری نیز برای نمونه ثبت یک صورت وضعیت.
ثبت های تنظیم صورت وضعیت

اطلاعات اولیه حسابداری پیمانکاری یک شرکت صورت وضعیت تایید نمونه تمرین کامل حسابداری
دانلود نمونه فرم انواع قراردادهای پیمانکاری جزء

دانلود نمونه فرم انواع و برآورد، صورت وضعیت و تعدیل، نکات پیمانکاری
نمونه سوالات حسابداری پیمانکاری

نمونه سوالات حسابداری پیمانکاری صورت وضعیت تائید شده 1381 3000000
نمونه سوال اجاره ها و پیمانکاری

نمونه سوال نمونه سوال اجاره ها و پیمانکاری . وجه دریافتی بابت صورت وضعیت دوم پس
تنظيم صورت وضعيت موقت و طرز پرداخت ماهانه در فعالیتهای پیمانکاری

اطلاعات اولیه حسابداری پیمانکاری یک شرکت تنظيم صورت وضعيت موقت و طرز نمونه تمرین کامل
صورت وضعیت

صورت وضعیت یعنی : - ضریب منطقه پیمانکاری - ضوابط تشخيص صلاحيت شركت هاي خدمات
برچسب :