تعبیر ' ازدواج کردن ' در خواب

تعبیر ' ازدواج کردن ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند زن گرفت شرف و بزرگی پیدا می کند و اگر عزب و مجرد است با زنی ثروتمند ازدواج است و اگر ببیند زنش را طلاق داد شرف و بزرگی را از دست می دهد و اگر ببیند با زنی که مرده است ازدواج کرد و با او همبستر شد از ملک و مال ان زن چیزی به او می رسد و اگر ببیند با او همبستر نشد مقدار کمی از مال او را به دست می اورد . اگر زنی در خواب ببیند مرد مرده ای با او ازدواج کرد و در خانه زن با او همبستر شد مال ان زن کاهش می یابد یا حال و وضع ان زن دگرگون می شود و اگر مردی ببیند زن گرفت ولی او را ندید و اسم او را ندانست اجلش نزدیک شده است و اگر زن را دید ولی خانه ناشناس باشد و ان خانه متعلق به مرده ای باشد و ان مرده با زن همبستر شود ان زن می میرد و اگر ان خانه اشنا باشد به مال ان زن نقصان و کاهش وارد می شود .

کرمانی می گوید : اگر زنی شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد ولی عروسی را نبیند عزت و احترام پیدا می کند و مالش زیاده می شود و اگر ببیند که می خواهد عروسی کند ولی عروس را ندید و نشناخت برای او خطر مرگ هست و بعضی می گویند که شخصی به دست او هلاک می شود و اگر ببیند بیمار است و با زنی ناشناس ازدواج کرد یا کسی ببیند زنش شوهر کرده و ان شوهر را به خانه اورده است مال فراوانی پیدا می کند . واگر ببیند با زنی بد و نابکار ازدواج کرد و با او همبستر شد کار دشواری برایش اسان می شود و اگر با او همبستر نشد فایده اش کمتر است .

جابر مغربی می گوید : اگر کسی ببیند با دختری دوشیزه ازدواج کرد و دوشیزگی او را برداشت در ان سال زنی می گیرد یا کنیزی به دست می اورد و از پادشاه خیر و نیکی به او می رسد و اگر ببیند به حرام و نامشروع دوشیزگی دختر را برداشت مال حرامی به دست می اورد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر زن گرفتن در خواب بر 4 وجه است : 1. بزرگی و مقام 2. افزایش مال 3. اسایش 4. شادی و سرور .


مطالب مشابه :


کودک به چشمانم زل زد و بعد پشت در ناپدید شد

تعبیر خواب سال است که خواب می بینم بچه دار به سرعت نا امید شدن و دست از تلاش شستن
ناباروری و پسر شدن جنین

صرف نظر از بچه دار شدن اگر می کسی ولو بچه خواب گرم در پسر شدن بچه اثر حتمی دارد
تعبیر دیدن 'جماع (نزدیکی) ' در خواب

تعبیر دیدن 'جماع (نزدیکی) ' در دانیال (ع) می گوید : جماع کردن در خواب روا شدن حاجت است .
تعبیر ' ازدواج کردن ' در خواب

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر زن گرفتن در خواب بر 4 وجه است : 1. بزرگی و مقام 2. افزایش مال 3.
تعبیر خواب با حرف الف - تعبیر خواب آب - آب بینی - آب تیره

تعبیر خواب با حرف در خواب بیند از بینی او اب آید نشان بر بچه دار شدن است و پسر - کل کل و
حرف س

آب كشيدن از چاه براي كسي كه زن حامله دارد به تولد نوزاد پسر صاحب خواب از بچه دار شدن
تعبیر خواب باتلاق - تعبیر خواب باد - تعبیر خواب باد رها کردن -

تعبیر خواب از باتلاق رد شدن در خواب نشانه ی ان است که فشار سختی روی ضد دختر و پسر
مردی که حامله شد همراه با عکس های جالب حاملگی!!!!!!!!!!

متخصص بهداشتی و حتی اعضا خانواده وی همواره با تصمیم او برای بچه دار شدن پسر بودن و
تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب خویش را مانند پسر خود اینکه بچه دار می شوید . اگر خواب ببینید
برچسب :