اموزش بافت دستبند های نوروزی

آموزش بافت دستبند دوستی طرح سیب

آموزش بافت دستبند دوستی طرحالگو بافت این دستبندآموزش بافت دستبند دوستی طرحخب حالا ببینیم چه مقدار نخ لازم داره

وسایل مورد نیاز:رشته نخ کتان نیاز داریم.نخ های قرمز رو ۱۲۰-۱۳۰ سانتیمتر بگیرین و نخ های سفید  سبز رو ۱۱۰ سانتیمتر.بعد از زدن حلقه یا گیس بافت به سلیقه ی خودتون،نخ ها رو به این ترتیب بچینینآموزش بافت دستبند دوستی طرحدوستای گلم بافتن این دستبند مستلزم بلد بودن تمام گره های دستبند دوستیه.عزیزانی که آ«شنایی ندارن میتونن از لینک زیر استفاه کنن آموزش ابتدایی بافت دستبند دوستی    مرحله اول: بافت دستبند به صورت دسته ای هست یعنی هر دو تا نخ کتار هم یه دسته گفته میشه و به من گره زده میشه پس ما ۱۲ رشته نخ در ۶ دسته برای بافت داریم برای بافت این رج کافیه گره برگردون رو بلد باشیم چون بایدبه تمام دسته ها گره برگردون چپ بزنیمآموزش بافت دستبند دوستی طرحمرحله دوم: طبق روال بافت دسته ای یه رج در میون نخ اول و آخر رج رو کنار میذاریم و بقیه نخ ها رو میبافیم این نخ های کنار گذاشته شده توی رج بعد استفاده میشن حالا دسته ی اول رو گره برگردون راست میزنیم دسته ی دوم و سوم گره برگردون چپ لازم دارن دسته ی چهارم گره برگردون راست و آخرین دسته گره چپ به راست زده میشهآموزش بافت دستبند دوستی طرحمرحله سوم: نخ هایی که رج قبل کنار گذاشته بودیم برمیگردونیم توی بافت  دسته ی اول رو گره برگردون چپ میزنیم دسته ی دوم و سوم گره راست به چپ میزنیم دسته ی چهارم و پنجم گره برگردون راست و آخرین دسته رو گره چپ به راست میزنیمآموزش بافت دستبند دوستی طرحمرحله چهارم: نخ های سر و ته رج رو کنار میذاریم و با یه گره چپ به راست برای دسته ی اول شروع میکنیم دومین دسته گره برگردون راست و سومین  چهارمین دسته گره برگردون چپ میخوره آخرین دسته هم مثل رج های قبل گره چپ به راست لازم دارهآموزش بافت دستبند دوستی طرحمرحله پنجم: نخ های کنار گذاشته رو برمیگردونیم توی بافت  با یه گره برگردون راست برای دسته ی اول و دو گره چپ به راست برای دسته ی دوم و سوم شروع میکنیم دسته ی چهارم گره برگردون راست،دسته ی پنجم گره برگردون چپ و آخرین دسته هم گره برگردون راست میخورهآموزش بافت دستبند دوستی طرحمرحله ششم: نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم سه دسته ی اول رو گره برگردون چپ میزنیم دسته ی چهارم گره برگردون راست و آخرین دسته رو گره برگردون چپ میزنیمآموزش بافت دستبند دوستی طرحمرحله هفتم: بعد از برگردوندن نخ های کنار گذاشته شده از مرحله قبل،۵ دسته ی اول رو باید گره برگردون راست بزنیم آخرین دسته هم گره برگردون چپ لازم دارهآموزش بافت دستبند دوستی طرحمرحله هشتم: سر و ته رج رو کنار میذاریم و دسته ی اول رو گره چپ به راست میزنیم باقی دسته ها تا انتهای رج گره برگردون چپ لازم دارنآموزش بافت دستبند دوستی طرحمرحله نهم: نخ ها برمیگردونیم توی بافت و با یه گره برگردون چپ برای دسته ی اول بافت این مرحله رو شروع میکنیم دسته ی بعدی گره چپ به راست و دسته ی سوم و چهارم گره راست به چپ میخورن دسته ی بعدی گره برگردون راست و آخرین دسته گره راست به چپ میزنیمآموزش بافت دستبند دوستی طرحمرحله دهم: نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم  دسته ی اول رو گره چپ به راست میزنیم بقیه دسته ها تا انتها گره برگردون راست میخورنآموزش بافت دستبند دوستی طرحمرحله یازدهم: نخ های کنار گذاشته از رج قبل رو برمیگردونیم توی بافت دو تا دسته اول گره برگردون چپ لازم دارن دو دسته ی بعدی رو گره راست به چپ میزنیم دو تا دسته ی آخر هم مثل دو دسته ی اول گره برگردون چپ میخورنآموزش بافت دستبند دوستی طرحمرحله دوازدهم: بعد از کنار گذاشتن نخ های اول و آخر رج،به هر ۵ دسته نخ گره برگردون راست مزنیمآموزش بافت دستبند دوستی طرحو دستبند ماهی ....

دستبند دوستی ماهی

آموزش بافت دستبند دوستی طرح

این هم الگوی بافت این دستبند

8551

 

وسایل مورد نیاز:

ما به ۱۰ رشته نخ کتان در دو رنگ احتیاج داریم. نخ های رنگ زمینه که آبی هست رو ۱۰۰-۱۱۰ سانتیمتر بگیرین و نخ های قرمز رو ۱۲۰-۱۳۰ سانتیمتر

میتونین ابتداش رو گیس بافت کنین یا حلقه ببافین و بعدش نخ ها رو به این ترتیب بچینین تا آموزش رو شروع کنیم

آموزش بافت دستبند دوستی طرح

مرحله اول:

هر دو تا نخی که کنار هم هستند اصطلاحا یه دسته گفته میشه و اون د نخ به هم گره زده میشن

پس ۱۰ رشته نخ ما به ۵ دسته تقسیم میشه

برای شروع بافت هم کافیه که به هر ۵ دسته نخ ،گره چپ به راست بزنیم

آموزش بافت دستبند دوستی طرح

مرحله دوم:

نخ ابتدا و انتهای رج رو کنار میذاریم

این کار رو یه رج درمیون انجام میدیم و از نخ های کنار گذاشته شده توی رج بعدی استفاده میکنیم

بعد از کنار گذاشتن نخ ها ما ۸ رشته نخ در ۴ دسته برای بافت داریم

دسته ی اول رو گره چپ به راست میزنیم

دسته ی دوم رو گره راست به چپ

دسته ی سوم و چهارم رو مثل دسته ی اول گره چپ به راست میزنیم

آموزش بافت دستبند دوستی طرح

مرحله سوم:

نخ هایی که توی رج قبل کنار گذاشته بودیم رو برمیگردونیم توی بافت تا دوباره ۵ دسته نخ برای بافتن داشته باشیم

دسته ی  اول رو گره چپ به راست میزنیم

دسته ی دوم رو گره راست به چپ

حالا سه دسته نخ دیگه داریم و به هر سه تا گره چپ به راست میزنیم

آموزش بافت دستبند دوستی طرح

مرحله چهارم:

نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم

حالا باید دسته ی اول رو گره برگردون راست بزنیم

دسته ی دوم و سوم رو گره چپ به راست میزنیم

دسته ی چهارم هم گره برگردون چپ لازم داره

آموزش بافت دستبند دوستی طرح

مرحله پنجم:

نخ های کنار گذاشته رو که برگردوندیم توی بافت،دسته ی اول رو گره چپ به راست میزنیم

دسته ی دوم رو گره برگردون چپ و دسته ی سوم رو گره چ۱ ب راست میزنیم

دسته ی چهارم باید گره برگردون راست زده بشه و آخرین دسته گره چپ به راست

آموزش بافت دستبند دوستی طرح

مرحله ششم:

نخ سر و ته رو رها میکنیم تا دسته ی اول از ۴ دسته ی این رج رو گره برگردون راست بزنیم

و دسته ی بعدی گره چپ به راست ازم دارن

دسته ی آخر هم گره برگردون چپ میخوره

آموزش بافت دستبند دوستی طرح

مرحله هفتم:

نخ ها رو برمیگردونیم تو ی بافت

دسته ی اول،دوم و سوم رو گره چپ به راست میزنیم

دسته ی چهارم گره راست به چپ و آخرین دسته مثل سه دسته ی اول گره چپ به راست زده میشه

آموزش بافت دستبند دوستی طرح

مرحله هشتم:

اول و آخر رج رو کنار میذاریم

دو دست هی اول رو گره چپ به راست میزنیم

دسته ی سوم رو باید گره راست به چپ بزنیم

یه دسته نخ باقی مونده هم گره چپ به راست لازم داره

آموزش بافت دستبند دوستی طرح

مرحله نهم:

نخ ها ی کنار گذاشته از رج قبل رو که برگردوندیم به تمام دسته ها گره چپ به راست میزنیم

آموزش بافت دستبند دوستی طرح

مرحله دهم:

ابتدا و انتهای رج رو کنار میذاریم تا به دسته اول گره چپ به راست بزنیم

دسته ی دوم گره راست به چپ لازم داره

حالا نوبت دو دسته ی آخر که گره چپ به راست میخورن

آموزش بافت دستبند دوستی طرح

مرحله یازدهم:

نخ ها برمیگردونیم توی بافت

دسته ی اول رو گره چپ به راست  و دسته ی دوم رو گره راست به چپ میزنیم

باقی دسته ها تا انتهای رج گره چپ به راست میخورن

آموزش بافت دستبند دوستی طرح

مرحله دوازدهم:

نخ ها رو که برگردوندیم توی بافت،سته ی اول رو گره برگردون راست میزنیم

دسته ی دوم و سوم رو گره چپ به راست

دسته ی چهارم هم گره برگردون چپ میزنیم

آموزش بافت دستبند دوستی طرح

مرحله سیزدهم:

بعد از برگردوندن نخ ها  دسته ی اول رو گره چپ به راست میزنیم

دسته ی دوم رو گره راست به چپ و باقی دسته ها گره چپ به راست زده میشن

آموزش بافت دستبند دوستی طرح

مرحله چهاردهم:

نخ های سر و ته رج رو کنار میذاریم تا دسته ی اول رو گره چپ به راست بزنیم

دسته ی دوم رو گره راست به چپ میزنیم

دو دسته نخ باقی مونده هم گره چپ به راست زده میشن

آموزش بافت دستبند دوستی طرحامیدوارم مورد پسند شما قرار گرفته باشه 

تا اموزش بعدی بای....


مطالب مشابه :


آموزش بافت دستبند دوستی,دوره مقدماتی

آموزش بافت دستبند دوستی دستبند دوستی نشانه ایست میان شما و کسانی که دوستشان دارید.
اموزش بافت دستبند های نوروزی

آموزش بافت دستبند دوستی طرح سیب. الگو بافت این دستبند خب حالا ببینیم چه مقدار نخ لازم داره
اموزش بافت دستبند ضربدری

طرحش ساده اس و آقا پسرای گل هم میتونن ازش استفاده کنن. اینم الگوی بافت دستبند دوستی ضربدر
اموزش بافت دستبند برگی ورژن جدید

برای بافت این دستبند دوستی ما نیاز به ۱۲ رشته نخ به اندازه۸۰تا۹۰سانت داریم که البته به
برچسب :