نمونه سوالات آزمون كارداني به كارشناسي حسابداري -- کارشناسی به كارشناسي حسابداري ۸۸

سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي حسابداري صنعتي


سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي حسابداري صنعتي 83
طي يكماه، عمليات كارگاهي عبارت از: خريد 000 900 ريال مواد اوليه، تحويل 000 800 ريال مواد مستقيم به خط توليد، پرداخت 000 700 ريال دستمزد مستقيم كارگران و 000 600 ريال هزينه هاي تعمير و نگهداري بوده، با فرض استفاده از نظام ادواري، براي «كدام رويداد» ثبتي انجام نمي گيرد؟
1) هزينه هاي تعمير و نگهداري 2) خريد مواد 3) پرداخت دستمزد 4) مصرف مواد

132_ در سيستم حسابداري صنعتي موسسه اي كه تمامي فعاليتهاي آن در يك محل صورت مي گيرد و از دفاتر متمركز استفاده مي كند؛ جهت ثبت 000 160 ريال دستمزد مستقيم و 000 140 ريال حق بيمه منقضي شده، «چه حسابي» بدهكار مي شود؟
1) كنترل سربار 2) كنترل دفاتر مالي
3) كنترل كالاي در جريان ساخت 4) كنترل دفاتر صنعتي

133_ جمع ساعات كار يك شركت توليدي 1200 ساعت (75% مستقيم، 5/12% غيرمستقيم توليدي و بقيه مربوط به بخش اداري و فروش)، نرخ ساعتي دستمزد 000 2 ريال، ماليات حقوق و دستمزد
000 132 ريال و بيمه سهم كارگر و كارفرما جمعاْ به ميزان 30% حقوق و دستمزد بوده؛ بابت ثبت ليست مربوط در اداره مركزي شركت، دفاتر صنعتي «چه مبلغ» بدهكار مي گردد؟
1) 000 100 2 2) 000 400 2 3) 000 583 2 4) 000 952 2

134_ طي يكدوره در كارخانه اي: از كل دستمزد به مبلغ 000 800 ريال معادل 75% آن مستقيم و بقيه غيرمستقيم، جمع سربار كارخانه 000 700 ريال، جمع هزينه هاي توليدي 000 000 2 ريال، بهاي تمام شده كالاي ساخته شده 000 100 2 ريال، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته 000 200 2 ريال و موجوديهاي كالاي در جريان ساخت و كالاي ساخته شده آخر دوره به ترتيب 000 300 و 000 200 ريال بوده؛ مورد نادرست، كدام است؟
1) موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره 000 400 2) بهاي اوليه 000 400 1
3) موجودي كالاي ساخته شده اول دوره 000 300 4) هزينه هاي تبديل 000 300 1

135_ ظرفيت عادي موسسه اي 000 8 واحد توليد، و در سطح ظرفيت 000 5 واحد: هزينه متغير كل 000 200 ريال و كل هزينه توليد 000 320 ريال بوده، در ميزان توليد 000 6 واحد، هزينه ثابت هر واحد توليد «چند ريال» است؟
1) 25 2) 24 3) 20 4) 15

136 (158)_ سال گذشته در يك توليدي: نرخ جذب سربار براي هر ساعت كار ماشين 5/6 ريال، سربار واقعي 000 221 ريال و ساعات كار واقعي ماشين 000 36 ساعت بوده؛ بستن اضافه يا كسر جذب سربار به حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، موجب چه تغييري در رقم اين حساب مي گردد؟
1) كاهش 000 13 2) افزايش 000 2 3) افزايش 000 13 4) كاهش 000 2

137(159)_ نگهداري هزينه پيمانها، مشابه «هزينه يابي به چه روشي» است؟
1) تاريخي 2) استاندارد 3) مرحله اي 4) سفارش كار

138(160)_ اطلاعات دايره اي نشان مي دهد: كالاي در جريان ساخت اول و آخر دوره به ترتيب 300 و 400 واحد و واحدهاي شروع شده به توليد 200 2 واحد بوده؛ براساس روش fifo «چه تعداد» از واحدهايي كه اقدام به توليد آنها شده، در اين دوره تكميل گرديده است؟
1) 700 1 2) 800 1 3) 100 2 4) 300 2

139(161)_ مواد اوليه مرحله پاياني ساخت نوعي محصول در درجه 30% تكميل آن از لحاظ هزينه تبديل اضافه مي شود. اطلاعات توليد اين مرحله شامل موجودي ابتداي دوره 000 2 واحد (از لحاظ هزينه تبديل 40% تكميل)، آحاد دريافتي از دايره قبل 000 50 واحد، موجودي پايان دوره 500 2 واحد (از لحاظ هزينه تبديل 20% تكميل) و ضايعات عادي 500 واحد (شناسايي در پايان فرآيند توليد) بوده؛ معادل آحاد تكميل شده از لحاظ هزينه تبديل به روش ميانگين، چقدر است؟
1) 000 49 2) 500 49 3) 000 50 4) 200 50
140(162)_ در كارخانه اي، توزيع هزينه هاي آخرين مرحله توليد محصولي شامل بهاي تمام شده واحدهاي تكميل شده 000 300 8 و ارزش كار در جريان ساخت آخر دوره 000 700 1 ريال بوده، در ثبت انتقال محصول به انبار؛ كالاي در جريان ساخت مرحله، «چه مبلغ» بستانكار مي گردد؟
1) 000 700 1 2) 000 600 6 3) 000 300 8 4) 000 000 10

141(163)_ كدام سربار؛ از هزينه هاي عمومي كارخانه بوده و بين دواير خدماتي و توليدي استفاده كننده از آن، تسهيم مي شود؟
1) مواد غير مستقيم 2) اضافه كاريها 3) دستمزد غيرمستقيم 4) روشنايي كارخانه

142(164)_ در موسسه اي طي يكماه: مقدار استاندارد مواد 70 كيلوگرم، مواد مصرفي استاندارد
000 35ريال، انحراف مساعد مواد 600 2 و مواد خريداري و مصرف شده 72 كيلوگرم بوده؛ در اين صورت، كدام مورد «نادرست» است؟
1) نرخ واقعي 450 ريال 2) انحراف مساعد مقدار 900 ريال
3) نرخ استاندارد 500 ريال 4) انحراف مساعد نرخ 500 3 ريال

143(165)_ حسابدار موسسه اي جهت محاسبه انحراف كارايي دستمزد، رابطه:
نامساعد / ريال 80= ( 152 ساعت – A ) 40 ريال = انحراف كارايي دستمزد
را نوشته؛ A مجهول مورد نظر او، كدام است؟
1) ساعت كار استاندارد 150 2) ساعت كار واقعي 150
3) ساعت كار استاندارد 154 4) ساعت كار واقعي 154

144(166)_ «اضافه جذب سربار»، چه نوع انحرافي است؟
1) انحراف مساعد حجم سربار 2) انحراف مساعد هزينه سربار
3) انحراف نامساعد حجم سربار 4) انحراف نامساعد هزينه سربار

145(167)_ قيمت فروش نوعي محصول يك شركت 000 50، هزينه متغير توليد هر واحد 000 35 و كل هزينه هاي ثابت دوره 000 450 4 ريال بوده، با توجه به نرخ مالياتي 15% شركت؛ توليد و فروش «چند واحد محصول» به مبلغ 000 700 1 ريال سود بعد از ماليات مي انجامد؟
1) 393 2) 410 3) 427 4) 430
      سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی حسابداری سال 83 سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی حسابداری سال 83 111_ با توجه به اطلاعات زير مبلغ سود خالص كدام است؟ ( ارقام به ميليون ريال ) 1_ سرمايه اوليه 500 362 2_ سرمايه گذاري مجدد 000 85 3_ برداشت شخصي 000 30 4_ سرمايه پايان دوره 100 469 1) 600 21 2) 750 44 3) 600 51 4) 500 89 112_ كدام مورد از حسابهاي موقت محسوب نمي شود؟ 1) بدهيها 2) برداشت شخصي 3) درآمد 4) هزينه 113_ به ازاي برگشت چك در صورت نداشتن موجودي (بي محل) كداميك از ثبت هاي زير صحيح است؟ 1) بدهكار = صندوق ، بستانكار = چكهاي دريافتني 2) بدهكار = حساب چكهاي در جريان وصول ، بستانكار = حساب چكهاي دريافتني 3) بدهكار = حساب بانك ، بستانكار = حساب چكهاي در جريان وصول 4) بدهكار = حسابهاي دريافتني ، بستانكار = چكهاي دريافتني در جريان وصول 114_ در اول سال 82 مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول موسسه تجاري گلبانگ معادل 000 720 ريال بود و طي سال 82مبلغ 000 140 ريال از حسابهاي دريافتني سوخت گرديد. در پايان سال 82 در صورتيكه ذخيره لازم 000 430 ريال برآورد شده باشد، كداميك از ثبت هاي زير و به چه مبلغ درست است؟ 1) بدهكار = مطالبات مشكوك الوصول 000 430 ، بستانكار = ساير درآمدها 000 430 2) بدهكار = حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول 000 150 ، بستانكار = ساير درآمدها 000 150 3) بدهكار = ذخيره مطالبات مشكوك الوصول 000 140 ، بستانكار = حساب هزينه مطالبات مشكوك الوصول 000 140 4) بدهكار = حساب هزينه مطالبات مشكوك الوصول 000 580 ، بستانكار = ذخيره مطالبات مشكوك الوصول 000 580 115_ مانده حسابهاي دريافتني موسسه گلرنگ متشكل از اقلام زير است: شركت گلبو 000 300 ريال شركت گلبانگ 000 200 ريال شركت گلنوش 000 180 ريال بررسي ها نشان مي دهد كه وصول مطالبات از شركت گلبانگ 100% و از شركت گلنوش 50% و از شركت گلبو 40% امكان پذير است. مبلغ حسابهاي دريافتني مشكوك الوصول كدام است ؟ 1) 000 470 2) 000 410 3) 000 680 4) 000 210 116_ به ازاي دريافت سفته در مقابل ارائه خدمات كدام يك از ثبت هاي زير بايد صورت گيرد؟ 1) بدهكار = حسابهاي دريافتني ، بستانكار = حساب درآمد 2) بدهكار = حساب اسناد دريافتني ، بستانكار = حساب درآمد 3) بدهكار = حساب اسناد دريافتني ، بستانكار = صندوق 4) بدهكار = حساب اسناد دريافتني ، بستانكار = حساب فروش 117_ كدام مورد از عوامل مؤثر در تعيين استهلاك نيست؟ 1) ارزش اسقاط 2) بهاي تمام شده دارايي ثابت (واقعي) 3) نرخ تورم 4) عمر مفيد دارايي 118_ اطلاعات زير از يك نوع كمپوت در فروشگاه 110 طي آبان ماه سال 82 در دست است: تعداد _ عدد بهاي واحد (ريال) موجودي كالاي ابتداي ماه 800 000 1 خريد مورخ 10/8 110 200 1 خريد مورخ 20/8 600 250 1 در صورتيكه در مورخ 30/8/82، 000 1 عدد كمپوت موجود باشد، مبلغ موجودي با استفاده از روش اولين صادره از اولين وارده (fifo) كدام است؟ 1) 000 040 1 2) 000 200 1 3) 000 280 1 4) 000 230 1 119_ با استفاده از اطلاعات سوال 118، ارزش موجودي پايان آبان ماه با استفاده از روش اولين صادره از آخرين وارده (lifo) كدام است؟ 1) 000 280 1 2) 000 230 1 3) 000 040 1 4) 000 200 1 120_ تحقق درآمدهاي غير نقدي در كدام يك از گزينه هاي زير باعث تغيير نمي شود؟ 1) داراييها 2) بدهيها 3) سرمايه 4)سرمايه و بدهيها سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83 حسابداري شركتها 83 161(137)_ حسابداري فعاليتهاي تضامني، به «چه دليل» از اهميت ويژه اي برخوردار است؟ 1) تعداد به نسبت كم شركتهاي تضامني به ثبت رسيده 2) امكان گزارشگري رويدادهاي مالي آنها در دفاتر غيررسمي 3) تعداد بسيار زياد شراكتهاي به ثبت نرسيده 4) هر سه مورد 162(138)_ سرمايه يك شركت تضامني در زمان تأسيس 000 500 4 ريال ثبت شده كه از اين بابت: شريك اول مبلغ 000 800 2 ريال حسابهاي دريافتني و شريك دوم 000 200 2 ريال وجه نقد و 000 300 ريال حسابهاي پرداختني آورده داشته؛ البته طبق توافق شركا، مبلغي به عنوان مطالبات مشكوك الوصول منظور گرديده؛ «مبلغ سرمايه شريك اول» چقدر گزارش شده است؟ 1) 000 800 2 2) 000 700 2 3) 000 600 2 4) 000 500 2 163(139)_ تفاوت شركتهاي تضامني با واحدهاي تك مالكي؛ از نظر تعدد عناوين حسابهاي مورد استفاده، در «كدام طبقه» است؟ 1) دارايي 2) هزينه 3) بدهي 4) سرمايه 164(140)_ در يك شركت تضامني به ثبت رسيده در اداره ثبت شركتها: سرمايه هاي آبان و آذر به ترتيب 000 500 2 و 000 000 2 ريال؛ و سود خالص يكدوره فعاليت شركت 000 500 1 ريال شده كه مبلغي از آن به عنوان پاداش آذر منظور و بقيه به نسبت سرمايه ها بين شركا تقسيم گرديده و بر اثر اين تقسيمات، حساب جاري هر يك از شركا به اندازه هم افزايش يافته؛ پاداش آذر، معادل «چند درصد» سود خالص بوده است؟ 1) 5- 2) 10 3) 15 4) 20 165(141)_ در يك شركت تضامني: رجب با 000 600 و شعبان با 000 800 ريال سرمايه شريك بوده، در صورت توافق ايشان بر پذيرش رمضان به عنوان شريك جديد با 000 000 1 ريال سرمايه و حق تعلق 40% شركت؛ پاداش حاصل از اين رويداد، «چه مبلغ و اختصاص به چه كسي» دارد؟ 1) رجب و شعبان 000 40 2) رمضان 000 40 3) رجب وشعبان 000 100 4) رمضان 000 100 166(142)_ سهم الشركه يكي از شركاي شركت تضامني مبلغ 000 200 1 ريال بوده كه شركا با خروج او طي صدور چكي به مبلغ 000 900 ريال از حساب جاري شركت در وجه وي موافقت نموده اند؛ بر اثر اين رويداد، در سرمايه شركت « چه تغييري» ايجاد مي شود؟ 1) 000 200 1 افزايش 2) 000 900 كاهش 3) 000 300 افزايش 4) 000 200 1 كاهش 167(143)_ در تاريخ انحلال يك شركت تضامني؛ مانده حسابهاي برداشت و سرمايه شريكي به ترتيب 3 و 33 ميليون ريال، ولي در پايان عمليات 23 ميليون ريال وجه نقد بابت تصفيه شركت دريافت داشته؛ البته طي عمليات تصفيه، اثاثه شركت معادل 13 ميليون ريال به نامبرده واگذار گرديده، سهم او از سود يا زيان تصفيه به «چه صورت» بوده است؟ 1) صفر 2) زيان 13 3) سود 6 4) زيان 10 168(144)_ يك شركت سهامي عام كه با حداقل سرمايه مقرر در قانون تجارت ايران تشكيل شده و سهام خود را به بالاترين مبلغ اسمي مجاز منتشر كرده، «چه تعداد سهم» توانسته است صادر نمايد؟ 1) 500 2) 100 3) 000 5 4) 000 1 169(145)_ در يك شركت سهامي، بابت فروش سهام عادي به بهاي هر سهم 800 1 ريال: وجوه نقد 000 135 ريال بدهكار و سهام عادي 500 112 ريال بستانكار شده؛ مورد نادرست مربوط به اين رويداد، كدام است؟ 1) سهام منتشره 75 سهم 2) صرف هر سهم 300 ريال 3) ارزش اسمي هر سهم 500 1ريال 4) افزايش سرمايه پرداخت شده شركت 500 112 ريال 170(146)_ يكي از پذيره نويسان سهام شركت كه معادل 70% مبلغ 40 سهم 000 5 ريالي را واريز نموده ولي نسبت به مطالبه بقيه مبلغ آن به تعهد خود عمل نكرده و شركت 3 ماه بعد از مهلت مقرر با تحمل 000 20 ريال هزينه هاي فروش، سهام او را به مبلغ 000 220 ريال فروخته؛ با توجه به نرخ بهره 20% در سال، چقدر از شركت طلب دارد؟ 1) 000 157 2) 000 140 3) 000 137 4) 000 130 171(147)_ در صورتي كه برنامه اي در شركت براي وصول مبلغ «تعهد صاحبان سهام عادي» وجود نداشته باشد، تحت چه عنواني آن را گزارش مي نمايند؟ 1) كاهنده سهام عادي تعهد شده 2) دارايي جاري 3) كسر سهام عادي 4) دارايي غير جاري 172(148)_ در يك شركت سهامي كه 000 1 سهم عادي يكهزار ريالي و 500 سهم ممتاز 8% يكهزار ريالي منتشر نموده؛ مجمع عمومي پس از يكسال فعاليت، معادل 000 60 ريال سود سهام تصويب و اعلام كرده، «چه مبلغ» از اين سود به سهامداران ممتاز اختصاص مي يابد؟ 1) 800 4 2) 000 20 3) 200 23 4) 000 40 173(149)_ براي پرداخت سود سهام شركت، مانده كافي در «چه حسابي» لازم است؟ 1) سود انباشته 2) اندوخته هاي اختياري 3) سود خالص سال مالي 4) وجوه نقد 174(150)_ سرمايه يك شركت سهامي متشكل از 500 1 سهم عادي 000 10 ريالي بوده؛ در پايان سال گذشته، ايجاد مانده حساب زيان انباشته به مبلغ 000 800 7 ريال؛ شركت را ملزم به اعمال ماده 141 قانون تجارت و صدور سهام جديد نموده، «مبلغ اسمي هر سهم جديد صادره» چقدر است؟ 1) 800 4 2) 200 5 3) 200 7 4) 800 7 175(151)_ موسسه اي كه مبالغ داراييها و بدهيهاي آن 000 300 1 و 000 300 ريال بوده؛ جهت تبديل به شركت سهامي، جواز انتشار 1000 سهم عادي يكهزار ريالي را اخذ نموده؛ در ثبت اين تبديل، «چه حسابي» بدهكار مي شود؟ 1) داراييها 2) سرمايه موسسه 3) بدهيها 4) سهام عادي


سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83
اصول حسابداري ( 1 و 2 و 3 ) 116_ گزارش «چه نوع بدهي» در ترازنامه؛ بر جمع مبلغ بدهيهاي موسسه، بي تأثير است؟ 1) حصه جاري بدهيهاي بلندمدت 2) ذخيره ايام مرخصي كاركنان 3) بهره پرداختني بدهيهاي بلندمدت 4) ذخيره تضمين محصول 117_ پايان سال در تراز آزمايشي: مانده حسابهاي دريافتني 000 200 1 و ذخيره مطالبات مشكوك الوصول 000 200 ريال بدهكار بوده، و تعديلات مربوط: شامل 000 300 ريال وصول طلب سوخت شده قبلي و منظور نمودن مطالبات مشكوك الوصول به ميزان 10% مانده حسابهاي دريافتني است؛ خالص حسابهاي دريافتني در ترازنامه پايان سال «چه مبلغ» گزارش مي شود؟ 1) 000 450 1 2) 000 350 1 3) 000 170 1 4) 000 080 1 118_ مانده حساب بانك دفتر كل موسسه اي 000 444 و اقلام باز شامل چك صادره ثبت نشده بابت خريد ملزومات 000 777، چك صادره وصول نشده بابت خريد كالا 000 222، وصول وجه چك دريافتي ارائه شده توسط بانك 000 999 و واريز نقدي موسسه در ساعات پاياني 000 555 ريال بوده؛ «مانده صورتحساب ارسالي بانك چه مبلغ» است؟ 1) 000 111 2) 000 333 3) 000 666 4) 000 888 119_ در صورت موردنظر بودن سنجش و ارزيابي سودآوري نمايندگي فروش با استفاده از روش ادواري: وقتي موسسه؛ قيمت تمام شده كالاي فروش رفته مربوط به نمايندگي را بدهكار كند، «چه حساب مربوط به آن» را بستانكار مي نمايد؟ 1) فروش 2) كالاي ارسالي 3) موجودي كالا 4) خلاصه سود و زيان 120_ صورتحساب كالاهاي ارسالي به شعبه معادل 132% قيمت تمام شده تنظيم مي گردد، در روش ادواري؛ كالاي ارسالي از اداره مركزي كه مبلغ اضافه بر قيمت تمام شده آن 000 600 1 ريال باشد، به «چه ميزان» در دفاتر شعبه مستقل منعكس مي شود؟ 1) 000 600 6 2) 000 000 5 3) 000 400 3 4) 000 112 2 121_ «كدام اصول حسابداري»؛ علاوه بر كاربرد در مورد اطلاعات كمي، اطلاعات توصيفي و غير كمي را نيز شامل مي شود؟ 1) بهاي تمام شده 2) تحقق درآمد 3) افشاء 4) تطابق هزينه ها با درآمدها 122_ «مورد درست» كدام است؟ 1) هزينه: كاهش در سرمايه بر اثر برداشت 2) حساب حقيقي: حساب موقت 3) تغيير در اصول حسابداري: تغيير در روش هاي حسابداري 4) مانده عادي حساب: آن سمت حساب كه جمع كمتري دارد. 123_ ثبت خريد 000 800 ريال كالا با شرايط « ن/40 _ 3/15» و پرداخت 000 45 ريال بابت هزينه حمل آن، در صورت تسويه حساب نقدي با فروشنده طي 2 هفته پس از خريد؛ جمعاْ حساب موجودي كالا را «چه مبلغ» افزايش مي دهد؟ 1) 000 845 2) 000 821 3) 650 819 4) 000 800 124_ يك بازرگاني با گزارش موجودي كالا در ترازنامه پايان سال به مبلغ 000 000 37 ريال؛ طي يادداشتهاي پيوست، مبناي گزارش را اقل قيمت تمام شده يا قيمت بازار ذكر و از اين بابت 000 000 8 ريال زيان اعلام نموده؛ در ثبتي كه به اين منظور صورت گرفته، «موجودي كالا» چه وضعي داشته است؟ 1) بدهكار 000 000 8 2) بستانكار 000 000 29 3) بستانكار 000 000 8 4) بدهكار 000 000 29 125_ يك صفر سمت راست «كدام اقلام» مربوط به دارايي ثابتي كه براي فروش گذاشته شده، اشتباهاْْ تايپ نشده است؟ 1) ارزش متعارف 000 800 2) بهاي اعلام شده 000 700 3) ارزش دفتري 000 600 4) بهاي تمام شده 000 500 126_ شركتي با پرداخت 250 ميليون ريال يك موسسه را خريداري كرده، قيمت بازار كل داراييهاي مشهود موسسه 260 ميليون ريال و كل بدهيهاي موسسه 30 ميليون ريال بوده؛ ثبت اين رويداد مالي، موجب نشان دادن «چه مبلغ» افزايش در سرقفلي شركت مي گردد؟ 1) 10 2) 20 3) 30 4) افزايش نمي يابد. 127_ در تجارتخانه اي طي يك دوره: بهاي تمام شده كالاي فروش رفته 000 850، افزايش در موجودي كالا 000 20 و كاهش در حسابهاي پرداختني تجاري 000 30 ريال بوده؛ «چقدر وجه نقد» بابت خريد كالا، پرداخت شده است؟ 1) 000 900 2) 000 860 3) 000 840 4) 000 800 128_ براساس آيين نامه نحوه تنظيم، تحرير و نگهداري دفاتر، در صورت استفاده مودي از سيستم حسابداري كامپيوتري؛ «يكي از وظايف وي» در طي سال مالي، چيست؟ 1) تهيه دستي صورتهاي مالي ماهانه 2) ثبت عمليات روزانه در دفاتر روزنامه و كل 3) تهيه دستي ترازآزمايشي اختتامي 4) حداقل 12 ثبت خلاصه اسناد ماهانه در دفاتر روزنامه و كل 129_ در يكسال فعاليت: سود ويژه شركت اصلي 000 210، زيان ويژه واحد فرعي الف 000 50 و سود ويژه واحد فرعي ب 000 80 ريال بوده و شركت اصلي 80% سهام واحد الف و 75% سهام واحد ب را در اختيار داشته؛ سود ويژه اي كه شركت اصلي گزارش مي نمايد، «چه مبلغ» است؟ 1) 000 210 2) 000 220 3) 000 230 4) 000 270 130_ با توجه به نسبت سرمايه 4 واحد تجاري در يك دوره مالي؛ بستانكاران بلندمدت «كدام واحد» از بهترين ديدگاه برخوردارند؟ 1) 55% 2) 51% 3) 49% 4) 45%


سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83
سازمان و مديريت 83 191_ سيستم هاي باز، فاقد «چه حالتي» هستند؟ 1) رسيدن به كمال 2) تعادل هميشه در تغيير 3) رسيدن به فنا 4) پيروي از يك نقشه معين و الزامي 192_ «كدام مورد»، از اطلاعات مورد نياز مربوط به پيش داشته هاي محيطي جهت تهيه برنامه در يك شركت بزرگ است؟ 1) تغييرات تكنولوژيكي 2) منابع طبيعي 3) نيروي انساني 4) سرمايه 193_ در فرآيند تصميم گيري؛ «چه مرحله اي» بلافاصله بعد از پيدا كردن راه حلها، بايد پيموده شود؟ 1) انتخاب يك راه حل 2) ارزيابي راه حلها 3) اجراي صحيح 4) نظارت بر اجرا 194_ حيطه مديريت وسيع تر مدير در يك سازمان با «كدام مورد»، رابطه مستقيم دارد؟ 1) افزايش هزينه ها 2) جريان طولاني ارتباطات 3) پستهاي سازماني بيشتر 4) گرايش به سمت عدم تمركز 195_ مديريت؛ در قبال ايجاد روابط غيررسمي در سازمان، چه مي تواند بكند؟ 1) ايجاد هماهنگي با معيارهاي آن 2) جلوگيري از شكل گيري آن 3) اقدام به از هم پاشيدن آن 4) كنترل آن 196_ «تنظيم و طبقه بندي فعاليتهايي كه براي رسيدن به هدفها و طرحها لازم باشد»، چه اصطلاحي دارد؟ 1) ستاد 2) سازماندهي 3) تشكيلات 4)سلسله مراتب 197_ «كدام مورد» از پايه هاي قدرت مدير، در گرو اقتدار سازماني رسمي است؟ 1) مهارت 2) مقام 3) مرجعيت 4) فره مندي 198_ استفاده از «كدام تكنيك كنترل و نظارت» با نقش تعيين كننده زمان در آن، آگاهيهاي لازم را به موقع در اختيار مديران قرار مي دهد؟ 1) تجزيه و تحليل نقطه سر به سر 2) گزارشهاي آماري 3) مسير بحراني 4) بودجه 199_ سياست درهاي باز در مورد مديران، به برقراري «چه نوع ارتباطي» توجه دارد؟ 1) افقي 2) از پايين به بالا 3) دوراني 4) از بالا به پايين 200_ برقراري مكانيزمهاي استخدام رسمي و برخورداري كاركنان از بيمه هاي مختلف و طرحهاي بازنشستگي در سازمان، به برطرف كردن «نياز طبقه چندم» آنان (از پايين هرم مازلو Maslow) كمك مي نمايد؟ 1) چهارم 2) سوم 3) دوم 4) اول


سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83
حسابداري دولتي 83 146(136)_ فرم خلاصه حساب كل وجوه دريافتي و پرداختي و موجودي يكماهه وزارتخانه ها و موسسات دولتي، از «چند ستون مبالغ» تشكيل شده است؟ 1) 2 2) 3 3) 7 4) 8 147(168)_ «كدام ويژگي» در حسابداري سازمانهاي دولتي؛ ممكن است معادله اصلي حسابداري را به تساوي داراييها با بدهيها و مازاد، تبديل نمايد؟ 1) احتياط 2) شخصيت حقوقي 3) ثبات رويه 4) تداوم فعاليتها 148(169)_ ارائه خدمات در يك دوره مالي توسط سازمان دولتي ت معادل 100 2، كمكها و اعانات دريافتي 200 2، اعانات پرداختي 300 2 و هزينه هاي پرداختني 400 (ميليون ريال) بوده؛ مازاد هزينه ها بر درآمدها به روش نقدي «چقدر كمتر» از محاسبه آن به روش تعهدي است؟ 1) 600 2) 500 3) 200 4) 100 149(170)_ داراييهاي ثابتي كه به عنوان هديه در سازمانهاي دولتي دريافت مي گردد، به «چه قيمتي» در حسابها ثبت مي شوند؟ 1) ارزش برآوردي عادلانه 2) بهاي تمام شده 3) ارزش جاري بازار 4) ارزيابي حرفه اي 150(171)_ از صورتهاي مالي كه در شركتهاي دولتي تهيه مي شود، كدام است؟ 1) صورتحساب تغييرات در سود انباشته 2) صورتحساب درآمدها، هزينه ها وتغييرات در مازاد 3) ترازنامه تركيبي از كليه حسابهاي مستقل 4) صورت مقايسه هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب 151(172)_ در «چه نوع بودجه اي»، اعتبارات هر سازمان به تفكيك فصول و مواد هزينه مشخص مي گردد؟ 1) برمبناي صفر 2) برنامه اي 3) متداول 4) عملياتي 152(173)_ «كدام ستون»، ويژه سند حسابداري مورد استفاده ذيحسابيها (در مقايسه با اسناد حسابداري بخش خصوصي) است؟ 1) مبلغ بستانكار 2) كد رديفهاي عمومي 3) عنوان حساب 4) كد حساب دفتر كل 153(174)_ در صورت تقليل مبلغ اعتبارات مصوب به ميزان كاهش درآمدهاي پيش بيني شده، «چه حسابي» بستانكار مي گردد؟ 1) تخصيص اعتبار 2) درآمدها 3) اعتبارات مصوب 4) درآمدهاي پيش بيني شده 154(175)_ در حساب مستقل وجوه جاري يك موسسه دولتي با توجه به برخي مانده حسابهاي پايان سال: شامل تعهدات قطعي نشده 6، اعتبارات مصوب 7، جاري با خزانه _ بودجه جاري 8 و اعتبارات تخصيص يافته 90 (ميليون ريال)؛ «مبلغ هزينه سال جاري» چقدر بوده است؟ 1) 100 2) 95 3) 83 4) 69 155(176)_ تمركز چه وجوهي در خزانه، در «يك حساب واحد» صورت مي گيرد؟ 1) عمومي 2) اختصاصي 3) سپرده 4) درآمد شركتهاي دولتي 156(177)_ طرح ايجاد جاده اي كه دوره تكميل آن 3 ساله بوده؛ از آغاز سال 80 به تصويب رسيده و از محل اعتبارات همين سال مبلغ 000 000 25 ريال بابت آن هزينه و مبلغ 000 000 10 ريال پيش پرداخت شده، بدهكار آرتيكل پايان سال 80 مربوط به اين رويداد در دفاتر حساب مستقل وجوه عمراني به «چه صورت» است؟ 1) هزينه طرحهاي عمراني 000 000 35 2) حساب انتظامي _ طرح در دست اقدام 000 000 25 3) دارايي در جريان تكميل 000 000 25 4) سرمايه گذاري دولتي در داراييهاي ثابت عمومي 000 000 35 157(178)_ برخي از مانده حسابهاي حساب مستقل وجوه اختصاصي در پايان سال: شامل خزانه تمركز وجوه اختصاصي 000 250، بانك پرداخت اختصاصي 000 200، پيش پرداخت اختصاصي سال جاري 000 150 و علي الحساب اختصاصي سال جاري 000 100 ريال بوده؛ «چه مبلغي» به حساب درآمد عمومي كشور، منتقل مي شود؟ 1) 000 700 2) 000 500 3) 000 450 4) 000 350 158(179)_ از حسابهاي مربوط به حساب مستقل وجوه سپرده، «كدام حساب موقت» است؟ 1) تنخواه گردان رد سپرده 2) سپرده هاي دريافتي 3) خزانه تمركز وجوه سپرده 4) سپرده هاي استردادي 159(180)_ در مراحل مربوط به پرداختهاي وجوه بازنشستگي كاركنان سازمانهاي دولتي، «نقش سازمان بازنشستگي» چيست؟ 1) تسجيل 2) واريز 3) پرداخت 4) هر سه مورد 160(181)_ ذيحسابي گروه حسابهاي اوراق بهادار، با تحويل اوراق بهادار درخواستي به واحدهاي تابعه كه معادل وجه فروش آنها بوده، «چه حسابي» را بستانكار مي نمايد؟ 1) اداره كل اوراق بهادار 2) اوراق بهادار مصرفي 3) تنخواه گردان اوراق بهادار 4) مخزن اوراق بهادار


سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83
اقتصاد خرد 83 201_ در «چه نوع بازاري»، موسسه توليدي در سطح قيمت متعادل با منحني تقاضاي به صورت خط افقي مواجه است؟ 1) رقابت خالص 2) انحصار خالص 3) رقابت انحصاري 4) انحصار چند جانبه 202_ تابع هزينه بلندمدت بنگاهي در يك صنعت با هزينه هاي ثابت كه فعاليت كاملاْ رقابتي داشته (q مقدار محصول در ماه و هزينه ها بر حسب واحد پول رايج) بوده؛ منحني عرضه بلندمدت اين صنعت، به صورت «چه تابعي» است؟ 1) 200=p 2) 300=p 3) 400=p 4) 500=p 203_ موسسه اي داراي 2 عامل توليد كار و سرمايه و مواجه با بازده ثابت نسبت به مقياس: در صورت افزايش مقدار سرمايه به ميزان 10% ولي ثابت نگاهداشتن مقدار كار، محصول آن به «ميزان چند درصد» افزايش خواهد داشت؟ 1) 5% 2) كمتر از 10% 3) 10% 4) بيشتر از 10% 204_ برقراري رقابت كامل در بلندمدت: 1) براي رسيدن به رفاه لازم نيست. 2) براي رسيدن به رفاه كافي است. 3) براي رسيدن به رفاه لازم است. 4) مي تواند رفاه را به حداكثر برساند. 205_ «قيمت حداكثر»، چگونه تعيين مي شود؟ 1) بوسيله دولت 2) بالاتر از قيمت تعادلي 3) معمولاْ در مواقع مازاد عرضه 4) به جهت تخصيص مطلوب منابع و عوامل توليد در درازمدت 206_ كارائي اقتصادي را ضمن پاسخ به «كدام وظيفه هر سيستم اقتصادي» مي توان مورد بررسي قرار داد؟ 1) چه توليد شود؟ 2) چگونه توليد شود؟ 3) براي چه كسي توليد شود؟ 4) بقا و رشد اقتصادي چگونه تأمين شود؟ 207_ مصرف كننده اي كه تابع مطلوبيت كل او از كالاي به صورت باشد، در نقطه سيري «چه تعداد» از اين كالا مصرف مي نمايد؟ 1) 3 2) 4 3) 5 4) 6 208_ «مورد نادرست» در خصوص منحني هاي بي تفاوتي، كدام است؟ 1) داشتن شيب منفي 2) تحدب نسبت به مبدأ مختصات 3) متقاطع نبودن آنها 4) داراي فواصل برابر از يكديگر 209_ ميزان حساسيت عرضه كالايي كه تابع آن به صورت بوده؛ در قيمت 3 واحد پولي، چگونه بيان مي شود؟ 1) كاملاْ با كشش 2) بي كشش 3) با كشش 4) با كشش واحد 210_ دو كالا كه افزايش در ميزان مصرف يكي از آنها باعث كاهش تمايل نسبي مصرف كننده به مصرف آن ديگري گردد: 1) عادي 2) مكمل 3) رقيب 4) گيفن


سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83
حسابرسي 83 176(152)_ حسابرسي؛ توسط حسابرسان مستقل، «چه اصطلاحي» دارد؟ 1) سالانه 2) رعايت 3) ضمني 4) عملياتي 177(153)_ حسابرسان مستقل؛ در كار رسيدگي به صورتهاي مالي صاحبكار، به «چه عنواني» شناخته مي شوند؟ 1) وكيل 2) اشخاص ذينفع 3) پيمانكار مستقل 4) اشخاص ثالث 178(154)_ انجام همكاريهاي ممكن بين حسابرسان داخلي و مستقل، موجب «افزايش كدام مورد» مي گردد؟ 1) كيفيت رسيدگيها 2) هزينه حسابرسي 3) ميزان آزمونهاي محتوا 4) زمان رسيدگي 179(155)_ در اظهارنظر مشروط حسابرس؛ براي بيان «كدام مورد» از كلمه با توجه به استفاده مي شود؟ 1) عدم افشاء كافي در موارد كاملاْ با اهميت 2) ابهام قابل توجه در تعيين يا برآورد رويدادهاي احتمالي 3) مسائل كم اهميت مربوط به رعايت اصول حسابداري 4) محدوديتهاي ايجاد شده نسبت به حدود رسيدگي از سوي صاحبكار 180(156)_ انتخاب مسير رسيدگي از اقلام مختلف صورتهاي مالي به عقب: به حسابهاي دفتر كل و از كل به روزنامه تا به مدارك اوليه، اطمينان از «چه موضوعي» را براي حسابرس فراهم مي سازد؟ 1) انعكاس صحيح معاملات 2) ثبت تمامي معاملات 3) واقعي بودن معاملات 4) هر سه مورد 181(157)_ در رسيدگي به موجوديها، «كدام مورد» مربوط به روش هاي حسابرسي است؟ 1) نظارت بر شمارش اقلام 2) قضاوت در مورد ميزان مدارك كافي 3) اعمال مراقبتهاي تخصصي و حرفه اي 4) افشاء اطلاعات به نحو مناسب و كافي 182_ «كدام مستندات حسابرس طي رسيدگيها» از خارج از منابع در حيطه اختيارات صاحبكار، بدست مي آيد؟ 1) بازرسي مدارك 2) تأييديه صاحبكار 3) تجزيه و تحليل ثبتهاي حسابداري 4) تأييديه بانكي 183_ تأكيد شما به عنوان حسابرس؛ در شرايط افزايش قابل توجه نرخهاي مالياتي، بر رسيدگي بيشتر در «كدام مورد» است؟ 1) كنترلهاي داخلي 2) رعايت يكنواختي 3) معاملات نسيه 4) وجوه نقد 184_ درتهيه كاربرگ اصلي اموال، ماشين آلات و تجهيزات؛ بر «چه موضوعي» تأكيد مي شود؟ 1) آزمونهاي استهلاك 2) تجزيه وتحليل حساب تعميرات 3) تغييرات اقلام مربوط در طي دوره 4) تجزيه و تحليل هزينه نگهداشت 185_ «كدام اقلام صورت سود و زيان» در ارتباط با اثبات اقلام ترازنامه، قابل اث


مطالب مشابه :


سوالات اصلی اصول بازار سرمایه شهریور 91 + پکیج کامل + سوالات چند دوره قبل و جزوات آزمون بورس

سوالات اصلی اصول بازار سرمایه و مقررات اصول بازار سرمايه نمونه سوالات آزمون
معرفی رشته حسابداری:

نمونه سوالات آزمون ارشد و (مديران ، سرمايه محاسبه ريسك بازار شركت‌ها ، استفاده
مواد امتحاني و ضرايب کنکور کارشناسي ارشد رشته مجموعه مديريت:

نمونه سوالات آزمون ارشد و دکتری و 10- بازار‌يابي 12- مديريت سرمايه‌گذاري و ريسك
نمونه سوالات آزمون كارداني به كارشناسي حسابداري -- کارشناسی به كارشناسي حسابداري ۸۸

نمونه سوالات آزمون _ سرمايه يك شركت شده يا قيمت بازار ذكر و از اين
مجموعه‌ی نمونه سوالات عمومی رایج در آزمون های استخدامی

خدمت سربازی,منابع نمونه سوالات و نمونه سوالات آزمون عمومي با بازار
نمونه سوالات تستی مدیریت مالی ۲- بخش اول

نمونه سوالات تستی مدیریت بازار سرمايه، بازار اوراق بهادار سوالات آزمون جامعه
اطلاعات لازم براي سرمايه‌گذاري در بورس

نمونه سوالات آزمون کافی درباره این بازار، مشورت با افراد براي سرمايه
نمونه سوالات دروس سرمايه گذاري در بورس و سياستهاي پولي و مالي

نمونه سوالات دروس سرمايه گذاري در بورس نمونه سوالات - اصول سوالات و کلید آزمون
فراخوان همكاري علمي و تحقیقاتی بانك سينا

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 94 نمونه سوالات آزمون ارشد و دکتری و منابع دکترا,
نمونه سوالات تستی مدیریت مالی(1) - بخش دوم

نمونه سوالات تستی بازار کارا بازاري است که در آن قيمت سوالات آزمون جامعه
برچسب :