تعبیر دیدن ' انگشتان ' در خواب

تعبیر دیدن ' انگشتان ' در خواب - "> لارپردیس - تعبیر دیدن ' انگشتان ' در خواب

index_92.gif لارپردیس index_91.gif
تعبیر دیدن ' انگشتان ' در خواب
تعبیر دیدن ' انگشتان ' در خواب ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن پنج انگشت دست راست نمازهای پنجگانه است . پنج انگشت دست چپ فرزندان برادر است و بعضی از معبران نیز گفته اند که انگشت شست نماز صبح است و انگشت سبابه نماز ظهر و انگشت میانی نماز عصر و انگشت کنار ان نماز مغرب و انگشت کوچک نماز عشا و صلاح و درستی در نمازها است و اگر دید انگشت دست راست ندارد فرزند یا برادرش می میرد و بعضی هم گفته اند به فرزند یا برادرش مصیبتی می رسد . کرمانی می گوید : اگر ببیند انگشتان را در هم گذاشته است تنگدست می شود و اگر ببیند انگشتان را با هم جمع کرد کار برادران و فرزندانش را درست می کند و اگر ببیند انگشتان را فروبست ومشت کرد کارها بر او و خانواده اش بسته می گردد . جابر مغربی می گوید : اگر ببیند انگشت شست او بریده بود قوه و مالش را از دست می دهد و اگر ببیند انگشت اشاره او بریده شده در نمازهای فریضه تقصیر و کوتاهی می کند و اگر انگشت میانی او قطع شده در شهر او پادشاهی یا بزرگی می میرد و اگر ببیند انگشت بعد از میانی قطع شده به اموالش زیان می رسد و اگر ببیند انگشت کوچکش قطع شده نوه او می میرد . اسماعیل اشعث می گوید : انگشتان پا در خواب دلیل زینت و ارایش است . اگر در خواب انگشتان پا را درشت و نیرومند ببیند کار ازدواج و دامادی او درست می شود و اگر برخلاف این ببیند کارش سرانجام نمی گیرد . اگر ببیند به انگشت پای او اسیب و افتی رسید به طوری که نمی توانست راه برود به سبب از دست رفتن مال غم و اندوهی بزرگ به او می رسد و اگر کم و کسری در انگشتان دست و پایش ببیند کارش خراب و دگرگون می شود . خلف اصفهانی می گوید : اگر ببیند از انگشت بزرگ (شست) او شراره اتش بلند شد یا از انگشت اشاره او خون امد با مادر زن خود فساد و خیانت می کند و اگر ببیند از انگشت او صدا و اواز بلند شد در میان خویشان و بستگان او مجادله و گفتگو می شود . حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر انگشتان بر شش وجه است : 1. فرزند 2. برادرزادگان 3. خدمتکاران 4. دوستان و یاران 5. قوت و نیرومندی 6 نمازهای پنجگانه . و اگر ببیند انگشتانش افتاد یا قطع شد از افرادی که ذکر شد جدا و دور می شود و اگر ببیند انگشت او شکست یکی از افراد خانواده او می میرد .


مطالب مشابه :


انگشتان

در خواب نامه هاي سنتي پنج گانه، انگشتان دست چپ طوري که راه رفتن براي او به
علل گزگز و خواب رفتگي انگشتان دست

گزگز،کرختی،بی حس شدن و خواب رفتگي انگشتان دست علامت نسبتا شايعی است که خواب رفتن دست
علل گزگز و یامورمور ویا سوزن‌سوزن شدن دست و پاها چیست ؟

از شایع ترین علائم غلظت خون میتوان به خواب رفتن سریع دست و پا در انگشتان دست
تعبیر دیدن ' انگشتان ' در خواب

پنج انگشت دست چپ فرزندان اگر در خواب انگشتان پا را درشت به سبب از دست رفتن مال غم و
انگشتان

نام انگشتان دست در صورتی که خواب رفتن در دست و پا محدود به صرفا برای افراد چپ دست
انگشت

و پنج انگشتان دست چپ به سبب رفتن مال. اگر انگشتان دست و خواب انگشتان خود
تعبیر خوابهای شما ....دیدن انگشتان

هر يک از انگشتان دست راست نماينده يکي از نمازهاي پنج گانه، انگشتان دست چپ رفتن براي او به
علل خواب رفتن دست و پا

(سمت چپ -گوشه پایین تکراری زیاد انگشتان باشد.علائم آرام کردن خواب رفتن دست و پا است
تورم دست

بر اعصاب دست، قفل شدن انگشتان و هدر رفتن زمان دست(درد دست، خواب رفتگی و
برچسب :