حوزه تصحيح


حوزه ی تصحیح اوراق امتحانات نهایی : تعریف : حوزه ي تصحيح اوراق امتحانات نهايي مكاني است امن و مناسب كه در آنجا اوراق امتحانات نهايي حوزه هاي اجرا جمع آوري و تصحيح مي گردد. شرایط و ضوابط حوزه ی تصحیح : ١-حوزه ي تصحيح از نظر موقعيت محلي و جغرافيايي بايد در جايي امن و مناسب واقع شده باشد. ٢- هر حوزه براي تصحيح اوراق امتحاني حداكثر 3000 نفر شركت كننده تشكيل خواهد شد. بايد ازتشكيل حوزه هاي تصحيح با بيش از 3000 نفر شركت كننده خودداري شود. ٣- بايد از نصب هر گونه تابلو ، اطلاعيه و……… كه نشان دهنده ي محل حوزه ي تصحيح است خودداري شود. ٤- براي حوزه هاي تصحيح اوراق ، فضاهاي مشروحهي زير لازم است: ٤- اتاق ويژه ي نگهداري اوراق امتحاني : محلي است مناسب جهت نگهداري اوراق امتحاني ، پاكت چسب و مهر شده ي سر برگ اوراق ، ليست شركت كنندگان و ديگر مدارك و اسناد مربوط به حوزه ي تصحيح ، كه با توجه به آمار شركت كنندگان در امتحانات ، گنجايش قرار دادن چنددستگاه كمد، فايل و…… راداشته باشدوبايددرامن ترين مكان واحدساختماني و دور از رفت و آمدافراد قرار گيرد وداشتن در و پنجره ي كمتر ، حفاظ آهني ، درِ ورودي محكم و داراي قفل و كليد ضروري است. ٤- دفتركار رئيس و منشي حوزه ي تصحيح اوراق: محلي است كه علاوه بر فضاي مناسب براي جادادن دوميز كار، درنزديكي و جنب محل نگهداري اوراق امتحاني قرار گرفته باشد. درصورت كمبود فضا مي توان با رعايت مسائل ايمني از اتاق ويژه ي نگهداري اوراق امتحاني به عنوان دفتركار رئيس و منشي حوزه استفاده نمود. -اتاق يا سالن مناسب با فضا و نور كافي به منظور تصحيح اوراق ويژه ي برادران مصحح -اتاق يا سالن مناسب با فضا و نور كافي به منظور تصحيح اوراق ويژه ي خواهران مصحح -اتاقي مناسب و تميز جهت نماز خانه - سرويس كامل دستشويي ، توا لت و آبدارخانه توجه : كليه ي فضاهاي فوق الذكر بايد نزديك به هم بوده و سعي شود در يك طبقه از واحد ساختماني قرار گرفته باشد. وسایل و امکانات حوزه ی تصحیح اوراق : ١- كمد و فايل جهت نگهداري اوراق و سر برگ ها و ساير اسناد و وسايل مصرفي به تعداد لازم ٢- ميز تحرير بزرگ به تعداد دو دستگاه جهت رئيس و منشي حوزه ٣- رايانه و چاپگر به همراه تجهيزات جانبي آن ها به تعداد لازم ٤- ميز مخصوصرايانه به تعداد مورد نياز ٥- ميز تحرير كوچك به تعداد لازم جهت مصححين ٦- صندلي راحت و مناسب به تعداد لازم ٧- د فاتر بازديد ، تحويل و تحول اوراق به مصححين ، رمز ، هماهنگي و مشخصات مصححين اوراق امتحاني و …… ٨- ماشين دوخت به تعداد لازم ٩- استامپ ، جوهر استامپ ، كاربن ، كارتن ، پوشه ، چسب نواري و چسب مايع ١٠ - قيچي ، سوزن ته گرد ، سوزن دوخت ، نخ پرك ، دستگاه پلمب سربي ١١ - ماژيك كوچك و بزرگ در رنگ هاي مختلف ، خودكار آبي ، مشكي ، قرمز ، سبز ، مداد و مدادپاك كن ١٢ - پاكت مخصوصبه منظور نگهداري اوراق و سر برگ آن ها ١٣ -مهر وسجاده ١٤ - وسايل حرارتي و برودتي ١٥ - يخچال ١٦ - پارچ آب و ليوان ١٧ - وسايل روشنايي ١٨ - وسايل چاي خوري ١٩ - وسايل ميوه خوري و غذا خوري ٢٠ - مواد پاك كننده ( صابون ، مايع ظرفشويي و…..) ٢١ - كپسول آتش نشاني آماده به كار ( داراي تاريخ شارژ معتبر ) ٢٢ - جعب هي كمك هاي اوليه حاوي لوازم و داروهاي مورد نياز عوامل حوزه ی تصحیح اوراق : تعريف : عوامل حوزه ي تصحيح به افرادي گفته مي شود كه با ابلاغ رسمي رئيس سازمان / مدير / رئيس آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحيه درحوزه ي تصحيح اوراق امتحانات نهايي در چارچوب وظايف تعيين شده انجام وظيفه مي نمايند. رئيس حوزه ی تصحيح اوراق : تعريف : رئيس حوزه ي تصحيح اوراق فردي است كه به پيشنهاد كارشناس مسؤول / كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي و تأييد و ابلاغ رئيس سازمان / مدير/ رئيس آموزش و پرورش محل ازبين معلمان ، مديران و يا كاركنان متعهد ، مجرب و رسمي شاغل وزارت آموزش و پرورش به اين سمت تعيين مي شود و براساس وظايف خود زير نظر رئيس سازمان / مدير/ رئيس اداره آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحيه انجام وظيفه مي نمايد. شرح وظايف : ١- كليه ي شرح وظايف مربوط به خود و ديگر عوامل حوزه ي تصحيح و مواردي از حوزه اجرا كه لازم است ، از قبل به دقت مطالعه و از جزئيات آن آگاهي حاصل نمايد. ٢- آئين نامه هاي آموزشي را به دقت مطالعه نموده و موارد آن را مد نظر داشته باشد. ٣- شرايط حوزه و وسايل و امكانات مورد نياز حوزه را مطابق با شيوه نامه مربوط در نظر بگيرد وتمهيد مقدمات لازم را به عمل آورد. ٤- با توجه به آمار شركت كنندگان كه اوراق آن ها جهت تصحيح به آن حوزه ارسال مي شود طبق ضوابط ذيل ، نسبت به انتخاب عوامل حوزه ي تصحيح و پيشنهاد و معرفي آن ها به رئيس سازمان / مدير/ رئيس آموزش وپرورش محل ، جهت تأييد و صدور ابلاغ اقدام نمايد. ٤- تا 1500 نفر شركت كننده يك نفر به عنوان منشي مسلط به رايانه و از 1501 تا 2500 نفر يك منشي اضافه گردد و از 2501 نفر به بالا يك نفر ديگر به عنوان منشي اضافه شود. ٤- تا سقف 2000 نفر شركت كننده 1خدمتگزار و از 2001 نفر به بالا يك نفر خدمتگزار اضافه خواهد شد. ٥- پيش بيني هاي حفاظتي در مورد حوزه ي تصحيح اوراق امتحاني به ويژه اتاق نگهداري اوراق امتحاني و اسناد و مدارك را معمول دارد. ٦- قبل از شروع كار تصحيح جلسه ي توجيهي با شركت كليه ي عوامل حوزه ي تصحيح ، در محل حوزه ي مربوط تشكيل داده و ضمن تحويل شرح وظايف ، وظايف هر يك از آنان را تشريح و براي تصحيح اوراق هر درس ، با نظر مصححين همان درس درباره ي چگونگي تصحيح اوراق ، تبادل نظر به عمل آورد. ٧- كليه ي دفاتر ، اسناد و مدارك مربوط به حوزه ي تصحيح و نسخه اي از ابلاغ مصححين و ديگرعوامل حوزه را با دقت نگهداري نمايد. ٨- جاي قرار گرفتن كارتن اوراق امتحاني هر درس را به تفكيك تصحيح نشده ، تصحيح اول ، تصحيح دوم و……… در قفسه هاي كمد ، از قبل مشخصو برچسب هاي لازم را بر روي آنها نصب نمايد و تعداد كارتن هاي هر درس را با توجه به آمار حوزه كه آماده شده و برچسب آن الصاق گرديده در قفسه هاي مشخصشده قرار دهد. ٩- كليه ي نمون برگ ها و صورت جلسات لازم را از قبل دريافت و در جاي مخصوصخود در دسترس قرار دهد. ١٠ -با هماهنگي مسؤولان مربوط فردي مطمئن و متعهد را جهت حفاظت از حوزه ي تصحيح به عنوان نگهبان انتخاب نموده و مقدمات اقامت ايشان را در ساعات تعطيلي حوزه به ويژه در هنگام شب ،در حوزه فراهم آورد و در حضورش درِ حوزه را پلمب سْربي نموده و طي صورت جلسه ا ي تحويل وي نمايد. ١١ -مقدمات و نحوه ي پذيرايي عوامل حوزه را پيش بيني و از قبل مشخص نمايد. ١٢ - بر اجراي امور در حوزه ي تصحيح اوراق مطابق با شيوه نامه ها و ضوابط مربوط نظارت دقيق و مستمر نمايد. ١٣ - اولين جلسه ي هماهنگي مصححين درسي را كه امتحان آن به عمل آمده است ، تشكيل داده وتصميمات لازم را برابر ضوابط و مقررات اتخاذ و در دفتر مربوط ثبت نمايدوبه امضا مصححين برساند و سپس مصححين تصحيح اوراق را شروع نمايند. ١٤ - پاكت اوراق امتحاني رسيده از حوزه ي اجرا را با كمك منشي و در حضور رئيس حوزه ي اجراو ناظر ثابت به شرح زير تحويل گيرد: - ابتدا چسب و مهر پاكت محتوي اوراق امتحاني را بررسي نمايد. - پاكت را از محل بُرش گشوده ، پس از شمارش اوراق امتحاني و سر برگ اوراق غايبين آن را با صورتجلسه ي تنظيمي حوزه ي اجرا مطابقت دهند و نسبت به تنظيم و امضاي قسمت پاياني صورت جلسه ي مربوط (نمون برگ شماره ٩) اقدام نمايند. - نظارت نمايدتاسربرگ اوراق غايبين نيزبه تفكيك درس ورشته در پاكتي جداگانه نگهداري شود. - اوراق امتحاني تحويل گرفته شده را در اتاق ويژه ي نگهداري جاي داده و يك نسخه صورت جلسه تنظيمي رانزد خود نگه دارد و نسخه ي ديگر را به رئيس وناظرثابت حوزه ي برگزاري تحويل دهد. - در صورت هر گونه اختلاف ، كمبود ، خدشه و قلم خوردگي مراتب را در صورت جلسه ي تنظيمي قيد و به امضاي رئيس حوزه و ناظر ثابت حوزه ي اجرا برسانند و گزارش لازم را به مسؤولان مربوط ارائه نمايد. ( به ويژه بسته هايي كه از طريق پُست دريافت مي شود) ١٥ -اوراق امتحاني راكه ازحوزه هاي اجرارسيده است درمحل نقطه چين بامهراسم وياامضاي خودمهرنمايد. ١٦ - نظارت نمايدتا شماره ي رمزسربرگ وته برگ اوراق را كه خود از قبل تعيين نموده است و غير ازمنشي شخص ديگري از آن اطلاع ندارد ، توسط منشي حوزه بر سربرگ و ته برگ اوراق درج شود. ١٧ -دقت نمايد تا در تمام برگ هاي اوراق امتحاني و سر برگ هاي مربوط به هر شركت كننده ، شماره ي رمز درج شده باشد. ١٨ - دفتر رمز و سر برگ ها ي اوراق امتحاني رمز زده شده ، بايد تا قبل از ا لصاق سر برگ ها ، به صورت محرما نه حفظ و نگهداري شود. ١٩ - تذكرات لازم را درمورد قيد نام ، نام خانوادگي و امضاي مصححين در اوراق امتحاني به عمل آورد وتأكيد نمايد ك هنمرات داده شده دراوراق امتحاني توسط آنان با عدد و با حروف نوشته شود. ٢٠ - نظارت نمايد تا هر ورقه ي امتحاني توسط ٢ نفر مصحح ، به عنوان مصحح اول و مصحح دوم به صورت جداگانه و كامل تصحيح شود. - نظارت نمايد تا تحويل و تحول كليه ي اوراق امتحاني بين منشي و مصحح در هر مرحله ، به صورت رسمي و بر اساس مندرجات نمون برگ شماره ١٢ انجام پذيرد. - در صورت اختلاف نمره بين مصحح اول و دوم و عدم توافق آن ها ، تصحيح سوم به طور كامل بايد توسط مصحح سوم ( غير از مصحح اول و دوم ) انجام گيرد و نمره ي مصحح سوم ملاك عمل خواهد بود. - در صورت اختلاف نمره بين مصحح اول و دوم و توافق آن ها با هم ، مصححين نمره ي توافق شده را تأييد و امضا نمايند بدون اين كه در نمره ي قبلي داده شده خدشه اي وارد نمايند . ٢٢ - تصحيح و تجديدنظر اوراق امتحاني هردرس فقط بايد توسط دبيرمتخصص همان درس انجام شود. ٢٣ - رئيس حوزه ي تصحيح موظف است از زمان شروع تا پايان كار روزانه ي حوزه ي تصحيح ،به صورت مستمر در محل حوزه حضور داشته و انجام وظيفه نمايد. ٢٤ -كارتصحيح اوراق امتحاني هردرس،حداكثريك هفته پس از انجام امتحان همان درس به اتمام برسد. - نظارت نمايد تا قبل از ثبت نمرات در سيستم رايانه اي ، ٥ تا ١٠ درصد اوراق امتحاني توسط گروه هاي آموزشي مورد بازنگري قرار گرفته باشد. ٢٥ -كليه ي اوراق امتحاني بايد در حوزه ، توسط مصححين تصحيح شود و به هيچ وجه نبايد از آن خارج شود. - رئيس و منشي حوزه ي تصحيح اوراق به هيچ وجه نمي توانند در همان حوزه به عنوان مصحح انجام وظيفه نمايند. ٢٦ - گزارش تخلف مكشوفه توسط مصححين يا ديگران را به كميسيون رسيدگي به تخلفات اعلام و نتيجه را اخذ و توسط منشي از طريق سيستم رايانه اي در ليست ثبت مشخصات و ريزنمرات شركت كنندگان اعمال نمايد. ٢٧ - دفتري پيش بيني نمايد تا كليه ي نظرات بازديد كنندگان در آن ثبت شود. ٢٨ - در پايان برگزاري امتحان هر درس همراه با تحويل اوراق امتحاني از رؤساي حوزه ي اجرا ،بايد يك نسخه ليست شركت كنندگان آن درس را نيز از ايشان تحويل گيرد. ٢٩ - در امر ثبت نمرات در سيستم رايانه اي حوزه ي تصحيح و دريافت نتايج اوليه ي دروس نهايي وكنترل آن با نمرات اوراق به تفكيك درس ، نظارت نمايد. ٣٠ - نسخه هاي ويژه ي اعلام نتايج را بايد در پاكت گذاشته و چسب ، مهر و منگنه نموده و به مديريت / اداره آموزش و پرورش محل تسليم نمايد و از اعلام نتيجه به صورت انفرادي و يا موردي خودداري نمايد. ٣١ -اعتراضات را مطابق مفاد آيين نامه هاي آموزشي و در زمان مقرر دريافت ، و از مصححين مربوط دعوت نمايد تا نسبت به بررسي و تجديد نظر اوراق امتحاني معترضين رسيدگي به عمل آورند و ليست نتايج حاصله را به صورت كتبي به همراه ديسكت مربوط به اطلاع مديريت /اداره ي آموزش وپرورش برساند. - مصححي كه به عنوان تجديدنظر كننده جهت رسيدگي به اعتراضات دعوت م يشود، نبايدجزو مصححين اول ، دوم و سوم همان ورقه باشد. - در مناطقي كه در بعضي از دروس فني و حرفه اي فقط از يك دبير متخصص برخوردار مي باشد به طور استثنا تصحيح اول و دوم توسط همان دبير انجام شود. -اعتراض مجدد از سوي شركت كنندگان به هيچ عنوان وارد نبوده مگر در موارد استثنا و با تشخيص كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي استان و در صورت پلمب اوراق امتحاني بايد مجوز بررسي آن توسط اداره ي كل سنجش وارزشيابي تحصيلي صورت گيرد . ٣٢ - ليست ثبت مشخصات وريز نمرات شركت كنندگان درامتحانات نهايي به همراه ديسكت يا حاوي اطلاعات آن ها در نزد رئيس حوزه ي تصحيح به مدت ٣ سال حفظ و نگهداري شود. CD ٣٣ - پس از اتمام كار حوزه ي تصحيح ، كليه ي اوراق امتحاني شركت كنندگان را بسته بندي و درداخل گوني قرارداده و درِ آن را توسط كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي و حراست پلمب سُربي نمايد و به همراه يك نسخه از اسناد و مدارك مربوط به حوزه ي تصحيح به كارشناسي سنجش وارزشيابي تحصيلي آموزش وپرورش مربوط تحويل نمايد. ٣٤ - فهرست عوامل حوزه ي تصحيح راتهيه و تنظيم نموده و آن را به رئيس سازمان / مدير/ رئيس /ادار ه ي آموزش و پرورش محل جهت پرداخت حق ا لزحمه آنان ارائه نمايد. ٣٥ -گزارش مشروح كار حوز ه ي تصحيح اوراق را ازشروع تاپايان همراه باآماروارقام شركت كنندگان به تفكيك مواد درسي و درصد قبولي تهيه نمايد و به رئيس سازمان / مدير/ رئيس اداره ي آموزش وپرورش محل ارائه نمايد. منشی حوزه ی تصحيح اوراق : تعريف : منشي حوزه ي تصحيح اوراق فردي است كه به پيشنهاد رئيس حوزه ي تصحيح اوراق وبا تأييد و ابلاغ رسمي رئيس سازمان/ مدير / رئيس اداره ي آموزش و پرورش شهرستان / منطقه /ناحيه از بين معلمان ، مديران و كاركنان رسمي متعهد و مجرب آموزش وپرورش كه مسلط به رايانه باشد به اين سمت منصوب و براساس شرح وظايف خود زير نظر رئيس حوزه ي تصحيح انجام وظيفه مي نمايد. شرح وظا يف : ١- شرح وظا يف خود و ديگر عوامل حوزه ي تصحيح و مواردي از حوزه اجرا را كه لازم است ، ازقبل به دقت مطالعه و از جزئيات آن آگاهي كامل حاصل نمايد. ٢- آيين نامه هاي آموزشي را به دقت مطا لعه نمايد و مفاد آن را مد نظر داشته باشد . ٣-در تهيه ي وسايل ، امكانات و لوازم مورد نياز حوزه با رئيس حوزه همكاري نمايد و در تهيه ي نمون برگ ها ، تمهيد مقدمات و ساير امور ، اقدام لازم به عمل آورد. ٤-از محل كار و دفتر خود بازديد نمايد و پيش بيني هاي لازم را انجام دهد و با نظر رئيس حوزه دررفع اشكالات احتما لي ا قدام نمايد. ٥-در جلسه ي توجيهي عوامل حوزه ي تصحيح كه توسط رئيس حوزه تشكيل خواهد شد شركت و صورت جلسه ي مربوط را تنظيم نمايد. - اهم شرح وظايف مصححين اوراق امتحاني را پس از نوشتن و در معرضديد آنان نصب نمايد. ٦- برنامه ي زماني كارحوزه را با نظر رئيس حوزه تهيه و به اجرا بگذارد. ١- دفاتر رمز، تحويل و تحول اوراق امتحاني به مصححين ، بازديد از حوزه ، هماهنگي و مشخصات مصححين را با نظر رئيس حوزه تهيه و آماده نمايد. ٢- كارتن مخصوص اوراق امتحاني و برچسب هاي مربوط را آماده نموده و در جاي مربوط قرار دهد. ٣- در حفاظت از محل نگهداري اوراق امتحاني با رئيس حوزه همكاري لازم را به عمل آورد. ٤- صورت مشخصات ( محل كار ، سكونت ، نمونه ي امضا ، شماره ي تلفن ، ميزان تحصيلات ،شماره پرسنلي ، رشته تحصيلي ، ميزان حقوق دريافتي و شماره ي حساب بانكي ) كليه ي عوامل حوزه ي تصحيح را همراه با ديگر تلفن هاي ضروري ديگر دريافت و در دفتري درج نمايد. ٥- فهرست مشخصات حوزه هاي اجرايي ، كه اوراق امتحاني آنها جهت تصحيح به آن حوزه ارسال مي گردد شامل: رشته ، آمار ، نام ونام خانوادگي رئيس حوزه ، آدرس ، شماره ي تلفن و هم چنين يك نسخه از برنامه ي امتحانات مربوط را تهيه نمايد. ١٢ - در تحويل گرفتن پاكت اوراق امتحاني رسيده از حوزه هاي اجرا ، بر اساس ضوابط تعيين شده بارئيس حوزه ي تصحيح همكاري نمايد . ١٣ - پس از بازبيني چسب ، مهر يا امضا و منگنه ي پاكت اوراق رسيده از حوزه ي اجرا ، تاريخ ساعت رؤيت را در پشت پاكت درج نموده و به تأييد خود ، رئيس حوزه تصحيح ، رئيس و ناظر ثابت حوزه ي اجرا برساند . ١٤ - پس از مشخصشدن شماره ي رمز توسط رئيس حوزه ي تصحيح ، قبل از جدا نمودن سر برگ اوراق امتحاني ، شماره رمز را به طور دقيق با رنگ قرمز بر روي كليه ي سر برگ ها و ته برگ هادر محل مخصوص قيد نمايد . ١٥ - قبل از ثبت شماره ي رمز ، با ماشين دوخت ته برگ اوراق را در محل معين ( گوشه سمت چپ اوراق ) به هم الصاق و دقت نمايد كه كليه ي اوراق از محل بُرش به مهر رئيس حوزه ي تصحيح مهر شده باشد . ١٦ - سر برگ اوراق را به طريقي از ته برگ جدا نمايد كه به طور كامل از محل بُرش ،سر برگ ها از ته برگ ها جدا شود و شماره رمزها مخدوش و يا پاره نشود . ١٧ - دورِ كليه ي سر برگ هاي جدا شده را بدون اينكه رديف شماره رمز آن ها به هم بخورد با نخ و يا نواري از كاغذ ، بسته و در پاكت مخصوص قرار دهد . ١٨ - درِ پاكت سر برگ ها را ببندد ، و پس از چسب و مهر رئيس حوزه در محل مناسب قرار دهد وروي پاكت نام درس ، شروع وپايان شماره را يادداشت نمايد. ١٩ - اوراقي را كه سر برگ آن جدا شده است ، در كارتن مخصوص و كمد مربوط به خود قرار دهد . ٢٠ - سر برگ اوراق غائبين را نيز به تفكيك درس و رشته در پاكتي جداگانه نگهداري نمايد. ٢١ - اوراق امتحاني را جهت تصحيح به شرح زير در اختيار مصححين قرار دهد : - ابتدا اوراق را به ترتيب شماره مسلسل رمز به صورت ٥٠ تايي از هم تفكيك نمايد . - براي هر ٥٠ نسخه اوراق امتحاني يك پوشه / پاكت در نظر بگيرد و روي آن نام درس ، رشته ، ابتدا و انتهاي شماره رمز را قيد نمايد . - در هر پوشه / پاكت ، يك نسخه نمونه ي سؤال وراهنماي تصحيح مربوط به آن درس را قرار دهد و مفادصورت جلس هي هماهنگي مصححين درمورد نحوه ي تصحيح را به اطلاع آنانبرساند. - اوراق را نيز همراه با سؤال و راهنماي تصحيح در پوشه / پاكت قرار دهد و در اختيار تصحيح كنندگان بگذارد و در دفتر تحويل و تحول اوراق با قيد ساعت و تاريخ تحويل از آنان  امضا دريافت دارد. (نمون برگ شماره ١٢) - پس از تصحيح ، عين اوراق را در همان پوشه / پاكت از مصححين دريافت ، شمارش و ( تاريخ ، روز و ساعت را در دفتر مربوط قيد و امضا نمايد . (نمون برگ شماره ١٢) - در هر تحويل و تحول اوراق ( كامل يا ناقص) بين منشي و مصححين ، قيد تاريخ ، روز ، ساعت و امضا ضروري مي باشد . - اوراق تصحيح شده را در محلي كه از قبل مهيا شده قرار دهد و در انتهاي كارِ روزانه ، در حضوررئيس حوزه ونگهبان درِ حوز هي تصحيح رابسته و پلمب سُربي نمايد وصورت جلسه ي مربوط را تنظيم نمايد. - اوراق امتحاني بايد توسط مصححين در همان حوزه تصحيح شود و به هيچ وجه نبايد، از حوزه تصحيح خارج شود . ٢٢ -اوراق تصحيح شده توسط مصحح اول را به ترتيب فوق در اختيار مصحح دوم جهت تصحيحمجدّد قرار دهد . ١- در صورتي كه در اوراق تصحيح شده ، اختلاف نمره بين مصحح اول ودوم وجود داشته باشد ومصححين به توافق نرسند ، اين قبيل اوراق را به ترتيب فوق در اختيار مصحح سوم جهت تصحيح قرار دهد . - در صورت اختلاف نمره بين مصحح اول و دوم و توافق آن ها با هم ، مصححين نمره ي توافق شده را تأييد و امضا نمايد بدون اين كه در نمره ي قبلي داده شده خدشه اي وارد نمايند . ٢٤ - غيبت در هر درس مربوط به شركت كننده را در سيستم رايانه اي حوزه ي تصحيح ثبت واين امر را با صورت جلسات و سر برگ غايبين كنترل نمايد . ٢٥ - قبل از وارد نمودن نمرات اوراق امتحاني در سيستم رايانه اي حوز هي تصحيح موارد زير را انجام دهد : - جمع نمره ي در صدي از اوراق امتحاني تصحيح شده را كنترل نمايد. - امضا ، نام ونام خانوادگي مصححين را كنترل نمايد . - كنترل نمايد تصحيح اول ، دوم و سوم توسط مصححين به صورت كامل انجام شده باشد و درصورت مشاهده ي هر گونه مشكل يا نا هماهنگي ، رئيس حوزه را در جريان امر قرار دهد . - دقت شود اوراقي كه تصحيح اول و دوم آن انجام شده و نمرات داده شده با هم اختلاف دارند وارد سيستم رايانه اي نشود ، چون اين گونه اوراق در صورت عدم توافق بين مصحح اول ودوم بايد جهت تصحيح به مصحح سوم ( غير از مصحح اول و دوم ) واگذار شود و نمره مصحح سوم قطعي و لازم الاجرا خواهد بود . ٢٥ - پس از اين كه نمرات داده شده ، توسط مصححين به طور كامل كنترل و بررسي شد( بدون اينكه به سر برگ آن مراجعه شود ) چنانچه هيچ گونه اشكالي در كار نبود با مجوز رئيس حوزه ، سر برگ اوراق ، از درون پاكت بيرون آورده شود و با دقت نظر خاصباتوجه به شمارهي رمز آن به ته برگ همان ورقه دوخت شود . - دقت نمايد قبل از وارد نمودن نمرات در سيستم رايانه اي ، ٥ تا ١٠ درصد اوراق توسط گروه هاي آموزشي مورد بازنگري قرار گرفته باشد. ٢٦ - براي وارد نمودن نمرات اوراق امتحاني در سيستم رايانه اي حوزه تصحيح ، بهتر است به طريق زير انجام شود : - يك نفر مسؤول قرائت نمرات اوراق امتحاني باشد و نمرات داده شده را قرائت نمايد . - نفر ديگر مسؤوليت وارد نمودن نمرات را به عهده بگيرد و نمره ي قرائت شده توسط نفر اول رادرسيستم رايانه اي واردنمايد و پس ازواردنمودن نمرات، دوباره اين كاربرعكس انجام شود . ٢٧ - رأي كميسيون رسيدگي به تخلفات را در مورد شركت كنندگان متخلف در سيستم رايانه اي حوزه تصحيح اعمال نمايد .  - گزارش تخلف مكشوفه توسط مصححين و يا ديگران را پس از صورت جلسه( نمودن برگ شماره ١١ ) به كميسيون رسيدگي به تخلفات ارجاع نموده و نتيجه را درسيستم رايانه اي حوزه ثبت نمايد . ٢٨ - پس از وارد نمودن نمرات در سيستم رايانه اي حوزه ي تصحيح ، ليست هاي اوليه (كنترلي) واصلي ثبت مشخصات و ريز نمرات كليه ي شركت كنندگان را به تفكيك واحد آموزشي در سه نسخه از سيستم مذكور دريافت دارد تا پس از تأييد خود و رئيس حوزه ، يك نسخه از آن در نزدرئيس حوزه تصحيح حفظ و نگهداري شود و ٢ نسخه ديگر به كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي تحويل گردد . ٢٩ - در ليست ثبت مشخصات و ريز نمرات شركت كنندگان ، بايد وضعيت متخلفين امتحانات بر اساس آراي صادره از كميسيون رسيدگي به تخلفات امتحاني مشخصو معين گردد و فهرست اسامي متخلفين با ذكر مشخصات كامل و نتيجه رأي ، ضميمه ليستي شود كه به كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي آموزش و پرورش مربوط تحويل مي گردد . ٣٠ - برابر مفاد آيين نامه هاي آموزشي اعتراضات رسيده از طريق مديريت / ادارات آموزش و پرورش را ، با نظر رئيس حوزهي تصحيح مطابق با برنامهي زماني جمع آوري نمايد و اقدام لازم را به عمل آورد.  - قبل از تحويل دادن اوراق معترضين به مصححين ، بايد سر برگ اوراق مذكورجدا شود . ٣١ – نتيجه اعتراضي كه منجربه تغيير نمره مي شود ضمن اعمال در سيستم رايانه اي حوزه تصحيح ،ليست نتيجه ، استخراج و پس از امضاي رئيس حوزه به مديريت / ادارهي آموزش و پرورش مربوط ارسال نمايد .  - پاسخ اعتراضات دانش آموزان و داوطلبان آزاد بايد توسط آموزشگاه مربوط داده شود . به هيچ عنوان پاسخ اعتراضات از طريق حوزه ي تصحيح به اعتراضكنندگان داده نشود . ٣٢ - پس از اعلام نتايج قطعي با نظر رئيس حوزه ي تصحيح ، كليه ي اوراق امتحاني هر حوزه را به تفكيك حوزه ي اجرا ، رشته و درس ، بسته بندي و درگوني قرار دهند تا توسط كارشناسي سنجش وارزشيابي تحصيلي و حراست هر يك به طور جداگانه و مستقل پلمب سربي و روي هر گوني مشخصات محتواي گوني ثبت شود و سپس اوراق و كليه ي سوابق امتحاني را به اتفاق رئيس حوزه ي تصحيح به كارشناسي سنجش وارزشيابي تحصيلي مديريت /اداره ي آموزش و پرورش مربوط تحويل و رسيد دريافت نمايند . مصحح اوراق امتحانی تعريف : مصحح فردي است كه به پيشنهاد رئيس حوزه ي تصحيح و با تأييد و ابلاغ رسمي رئيس سازمان / مدير / رئيس اداره ي آموزش و پرورش محل از بين معلمان متعهد و مجرب رسمي شاغل وزارت آموزش و پرورش كه در همان سال تحصيلي به عنوانمدّرس آن درس انجام وظيفه مي نمايد به اين سمت تعيين و بر اساس شرح وظايف خود زير نظر رئيس حوزه ي تصحيح انجام وظيفه مي نمايد . شرح وظايف : ١- شرح وظايف مربوط به خود و ديگر عوامل حوزه ي تصحيح را از قبل به دقت مطالعه و از جزئيات آن ها آگاهي كامل حاصل نمايد . ٢- در جلس هي توجيهي كه توسط رئيس حوزه تشكيل وعوامل حوزه در آن حضوردارند شركت نمايد . ٣- به منظور هماهنگي و يكنواختي در امر تصحيح اوراق ، با توجه به سؤال و راهنماي تصحيح درس مربوط ، در آغاز تصحيح اوراق و با نظرديگر مصححين بر اساس نمره ي ريزشده ي سؤال ،به تصحيح چند ورقه به طور مشترك اقدام نمايد و موارد مورد توافق را در دفتر هماهنگي مصححين صورت جلسه و امضا نمايد . - از تعبيرات مختلف در مورد پاسخ به غير از توافق هاي كسب شده مطابق با سؤال و راهنماي تصحيح مربوط ، پرهيز نمايد . - مصحح بايد از كاهش يا افزايش بارم تعيين شده ي هر سؤال ، خودداري نمايد . ٤- ريز بارم هر سؤال را روي نوشته ها ، شكل ها ، فرمول ها و قسمت هاي مختلف كه بر اساس راهنماي تصحيح به آن ها نمره تعلق مي گيردبه طور جداگانه وجزء به جزء مشخصو ثبت نمايدوجمع نمره ي متعلق به پاسخ هر سؤال را در سمت چپ ورقه ي امتحاني ، بدون خدشه وقلم خوردگي به طور خوانا بنويسد . ٥- پس از تصحيح كامل هر ورقه ، دوباره بررسي و كنترل نمايد تا نمرات داده شده ، نمرات واقعي واستحقاقي هر پاسخ باشد . ٦- نمرات هر ورقه ي امتحاني را جمع و كنترل نمايد و در حاشيه ي سمت راست ورقه ي امتحاني ( در محل مشخص شده ) بدون خدشه و قلم خوردگي با عدد و حروف به طور واضح و خوانا درج و پس از نوشتن نام و نام خانوادگي خود آن را امضا نمايد . ٧- در تمام مراحل تصحيح و نمره گذاري ، مصحح اول بايد از قلم قرمز و مصحح دوم از قلم سبزاستفاده نمايد و از به كار گيري قلم هاي متفاوت با رنگ هاي مختلف خودداري شود .  – مصحح سوم و تجديد نظر كننده بايد در تصحيح و نمره گذاري ، از قلم آبي يا مشكي حسب مورد استفاده نمايند ( چنانچه پاسخ سؤال توسط شركت كننده ، با قلم آبي نوشته شده است ،مصحح با قلم مشكي آن را تصحيح و نمره گذاري نمايد . و بالعكس ) ٨- لازم است هر ورقه ي امتحاني دو مرتبه و توسط دو مصحح به طور جداگانه تصحيح شود( مگر در موارد خاصكه در منطقه دبير منحصر به فرد دارد ) و مصحح دوم ورقه ي امتحاني رابدون در نظر گرفتن تصحيح اول ، به معناي واقعي همانند مصحح اول تصحيح و اقدام به نمره گذاري نمايد . و سپس جمع نمرات داده شده را در محل مربوط با عدد و حروف ثبت و با درج نام و نام خانوادگي خود زير آن را امضا نمايد . - در مناطقي كه در بعضي از دروس فني و حرفه اي فقط از يك دبير متخصصبر خوردار مي باشد به طور استثنا تصحيح اول و دوم توسط همان دبير انجام خواهد پذيرفت . - در صورت اختلاف نمره بين مصحح اول و دوم و توافق آن ها با هم ، مصححين نمره ي توافق شده را تأييد و امضا نمايند بدون اين كه در نمره ي قبلي داده شده خدشه اي وارد نمايند . - در صورت بروز اختلاف نمره بين مصحح اول و دوم و عدم توافق آن ها ، مصحح سوم كه توسط رئيسحوزه تصحيح اوراق انتخاب گرديده است( غيرازمصحح اول ودوم) ، ورقه امتحاني رابراي بار سوم تصحيح و پس از ثبت نمرهي آن در محل مربوط ( با عدد و حروف ) ودرج نام ونام خانوادگي خود زير آن را امضا نمايد . در اين صورت نظر مصحح سوم قطعي ولازم الاجرا خواهد بود . - در نمره گذاري هر سؤال توسط مصححين از نمرات اعشاري استفاده شود . ٩- چنانچه درحين تصحيح اوراق امتحاني ، مصحح موارد تخلفي را تشخيصدهد مراتب را با ذكر دليل به منشي يارئيس حوز هي تصحيح جهت طرح و اتخاذ تصميم نهايي در كميسيون تخلفات اعلام نمايد. ١٠ - مصحح موظف است كليه ي اوراقي كه هر دفعه از منشي حوزهي تصحيح دريافت مي دارد و يا عودت مي دهد به طور دقيق شمارش ، كنترل و در دفتر مربوط با ذكر ساعت تاريخ ( تحويل و تحول امضا نمايد . (نمون برگ شماره ١٢) ١١ - درتصحيح اوراق دروس يكه نيازبهجمع ومعدلگيري داردبا نهايت دقت عمليات مزبور را انجام دهد. ١٢ - مصحح موظف است ورقه ي امتحاني را در محل حوزه ، تصحيح نمايد و خارج نمودن ورقه ازحوزه ي تصحيح به هيچ عنوان مجوزي ندارد و ممنوع است . ١٣ - مصحح موظف است در طول مدت تصحيح اوراق و در حوزه تصحيح ابلاغ خود را همراه داشته باشد . ١٤ - مصحح موظف است بر اساس جدول زمان بندي كه توسط حوزه مشخصو ابلاغ مي شودهمكاري لازم را معمول نمايد . ١٥ - چنانچه در موارد استثنا و به دلايلي موجه از قبيل اشتباه در شمارش نمرات يا نمره گذاري ،نمره اي مخدوش شد دوباره نمره ي اصلاح شده توسط مصحح تأييد و امضا گردد .  


مطالب مشابه :


آدرس وب سایت آموزش پرورش ( بخشنامه )( فیش حقوقی ) آذربایجان غربی

اداره آموزش و پرورش ناحيه 1
حوزه اجرا

سنجش آموزش و پرورش بگمارد تا پس از مشاهده ي كارت ورود به جلسه ي فيش حقوق
حوزه تصحيح

سنجش آموزش و پرورش شده باشد و درصورت مشاهده ي هر گونه مشكل يا نا فيش حقوق
سازمان حمایت از کودکان بی سرپرست

فيش حقوق كاركنان در كانون اصلاح و مسئولين آموزش و پرورش قرار گرفت و
نقش كاركنان نامرئي در استفاده مناسب از منابع بخش سلامت

مدیریت منابع انسانی مشاوره مدیریت استخدام حقوق و دستمزد
آخرین مهلت ثبت نام برای دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی دررشته های مدیریت راهبردی / آینده پژوهی / مدیری

فيش حقوق / شهرستان مشاهده ودریافت دانش پژوهان جوان / دانش آموزي / كانون پرورش فكري
نوآوری در توسعه محصول

را مي توان مشاهده پرورش خلاقيتها و مي تواند در فيش حقوق كاركنان به
آموزش گام به گام انجام يك پروژه تحقيقاتي

کانون پرورش فکری دادن آزمایش، مشاهده و مصاحبه ، ابزار كانون زبان استان
سخني با والدين كلاس اوّلي ها

سامانه ، فيش حقوق نزديك با كاركنان مدرسه و تماس آموزش و پرورش ، سازمان مرکزی
برچسب :