فسخ رأي كميسيون ماده 56

به حكايت پرونده كلاسه

........مطروحه در شعبه چهارم دادگاه عمومي قزوين اداره منابع طبيعي قزوين دادخواستي به خواسته فسخ رأي مورخ 26/2/81 به شماره.....صادره از كميسيون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 مربوط به پلاك........به طرفيت خوانده آقاي .....به شرح ذيل مطرح مي نمايند .

رياست محترم دادگستري شهرستان قزوين

سلام عليكم؛

احتراماً، به استحضار آن مقام مي رساند دراجراي قسمت اول ماده

2 قانون حافظت و بهره برداري 29 هكتار از كل اراضي پلاك.........ملي اعلام كه پس از آگهي در روزنامه شهاب زنجان مورخ 27/9/80 و روزنامه كار و كارگر در تاريخ 6/10/80 و الصاق آگهي در محل و آگهي اعلام منابع ملي جهت اطلاع به عموم موضوع كميسيون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 مطرح و كميسيون فوق اقدام به صدور رأي مبني بر فسخ نظريه جنگلداري به مساحت 500/116 متر مربع زارعي نموده است . طبق بند ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56، قاضي محتزم كميسيون مي بايست با ملاحظه و مطالعه نظريه كارشناسي اقدام به صدور رأي مي نمود. زيرا بر اساس نظريه كارشناس اراضي با پوشش گياهان مرتعي و مورد استفاده جهت تعليف احشام و فاقد هرگونه سابقه احياء و زراعت در گذشته و در حال حاضر نيز اراضي داراي نباتات خودرو بوده لذا تقاضاي فسخ رأي كميسيون را دارد .

سرپرست اداره منابع طبيعي قزوين

سپس در تاريخ 9/2/82 معاونت ارجاع دادگستري پرونده را به شعبه چهارم دادگاه عمومي قزوين ارجاع پس از وصول دادخواست دفتر شعبه اقدام به ثبت آن در رايانه دادگاه و سپس كلاسه مي نمايد. مدير دفتر پس از ملاحظه دادخواست به خواهان اخطار تا نسبت به تقويم دعوي اقدام نمايد والا دادخواست وي در صورت عدم اقدام ظرف 10 روز پس ابلاغ رد خواهد شد . پس از ابلاغ اخطاريه نماينده حقوقي اداره خواهان طي لايحه اي دعوي مطروحه را به مبلغ 000/100/3 ريال تقديم مي نمايد دفتر گزارش تكميلي پرونده را تنظيم و رياست محترم دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ اوراق و ضمايم دادخواست را به خوانده و دعوت از خواهان صادر مي نمايد.

وقت رسيدگي به تاريخ

15/5/82 تعيين و خوانده وفق ماده 69 رسيدگي دعوت مي شود و نماينده خواهان نيز استحضار از وقت رسيدگي مطلع مي شود .

در وقت رسيدگي نماينده حقوقي اداره خواهان حاضر و خوانده نيز حضور دارند نماينده حاضر اظهار مي نمايد

: «خواسته به شرح دادخواست تقديمي است تقاضاي فسخ رأي كميسيون را دارمخوانده نيز اظهار مي نمايد : «دعوي خواهان مورد قبول نمي باشد و كميسيون نظريه خود را صحيح و منطبق با وضع موجود صادر نموده است . دادگاه به لحاظ فني و تخصصي بودن موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع و ضمن صدور قرار مقتضي و تعيين حق الزحمه 000/300 ريالي در خصوص سابقه كاربري ملك تقاضاي نظريه مي نمايد. دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي جهت اجراي قرار كارشناسي صادر و خواهان پس از توديع حق الزحمه كارشناس ، دفتر از طرفين دعوت مي نمايد . در وقت رسيدگي طرفين و كارشناس رسمي دادگستري حاضر و جهت اجراي قرار به محل مورد نظر عزيمت و بعداً كارشناس نظريه خويش را بدين شرح اعلام كه سابقه زمين مورد اختلاف مرتع نبوده و يا آثار احياء آن موجود مي باشد ، دادگاه پس از وصول نظريه دستور پرداخت حق الزحمه و ابلاغ نظريه به طرفين را صادر و وقت رسيدگي جهت قرائت نظريه در جلسه و ادامه رسيدگي صادر مي نمايد . وقت رسيدگي تعيين و طرفين در دادگاه حاضر مي شوند . در جلسه رسيدگي نماينده خواهان اعلام مي نمايد به نظريه كارشناس معترض بوده و قبلا لايحه اعتراضيه خود را تقديم نموده است دادگاه پس از اعلام ختم جلسه رسيدگي موضوع را به هيأت 3 نفره كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع تا مطابق قرار سابق الصدور نظريه مستدل خويش را ظرف 25 روز تقديم نمايند . وقت نظارت نيز اقدامات لازم از قبيل توديع حق الزحمه و دعوت از كارشناس معمول و كارشناسان منتخب با توجه به وضعيت موجود و اعتراض خواهان مجدداً نظريه كارشناس منتخب قبلي را تأئيد مي نمايد دادگاه در وقت نظارت پرونده را ملاحظه و پس از مطالعه نظريه كارشناس و عليرغم وصول لايحه اعتراضيه از سوي اداره خواهان دستور به تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين صادر كه وقت رسيدگي تعيين و طرفين به رسيدگي دعوت مي شوند . در جلسه رسيدگي نماينده اداره حقوقي خواهان و خوانده شخصاً حضور دارند واز دادگاه تقاضاي رسيدگي مي نمايند دادگاه با توجه به مراتب فوق ختم دادرسي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد :

 

«

رأي دادگاه»

در خصوص دعوي خواهان اداره منابع طبيعي قزوين به طرفيت خوانده آقاي ........به خواسته فسخ رأي كميسيون ماده واحده راجع به ماده

56 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع به شرح محتويات پرنده نظر به اينكه موضوع جهت تشخيص به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع و كارشناس منتخب زمين متنازع فيه را داراي سابقه كشت و آثار احياء اعلام و بر اثر اعتراض خواهان موضوع به هيأت 3 نفره ارجاع و هيأت فوق نيز بر همان مبنا اعلام نظر نمودند كه پس از ابلاغ نظريه به طرفين اعتراض مستدل از سوي خواهان معمول نگرديد و به نظر دادگاه نيز با اوضاع و احوال مسلم قضيه مباينتي ندارد . لذا مستند به قانون تشكيل كميسيون تعيين تكليف اراضي اختلافي و نيز مواد 257،265،197 قانون آئين دادرسي مدني حكم به رد دعوي خواهان و بي حقي مشاراليه صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه هاي تجديد نظر استان قزوين از طريق دفتر اين دادگاه مي باشد .

رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين

«نظريه كارآموز»:

به نظر مي رسد رسيدگي دادگاه و ارزيابي ادله طرفين به نحو صحيح و دقيق صورت پذيرفته است و دادگاه در مقام رسيدگي به لحاظ فني بودن موضوع قرار ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري را صادر نموده است گرچه پس از اعتراض خواهان موضوع مجدداً به هيأت

3 نفره ارجاع گرديده لكن عليرغم اعتراض مجدد دادگاه از ترتيب به اعتراض خودداري و رأي خويش را برهمان مبنا صادر نموده است كه به نظر، اين اقدام دادگاه در عدم ترتيب اثر به اعتراض اداره خواهان مطابق با اصول و قواعد حاكم بر اعادي حقوقي است زيرا آنچه كه در قانون آئين دادرسي مدني به عنوان اعتراض آمده قطعاً ناظر بر اعتراضاتي است كه موجه و مستدل باشد والا صرف اعتراض كافي نمي باشد .

به هر حال تدبير دادگاه و نظر قضائي قاضي بر عدم ترتيب اثر دادن به اعتراض با هدف وصول و تحقق آن و تسريع در رسيدگي در خور توجه مي باشد

.

ليكن تجديد جلسات مكرر دادرسي بدون علت قانوني و موجهه از نواقص موجود در پرونده مي باشد كه به نوبه خود موجب اطاله دادرسي گرديده است

.


مطالب مشابه :


نحوه تنظيم دادخواست جهت ارائه در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي

دادخواست - نحوه با وصول دادخواست و گواهي تكميلي آن توسط مدير دفتر دادگاه، رياست دادگاه يا
دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش

دادخواست و پيوست هاي آن بايد به با وصول دادخواست و گواهي تكميلي آن توسط مدير دفتر
نمونه احکام دادسرای انتظامی قضات برای قضات متخلف

2- خواهان مطابق دادخواست صادر شده و خواهان دادخواست تكميلي داده كه با
فسخ رأي كميسيون ماده 56

مدير دفتر پس از ملاحظه دادخواست به خواهان اخطار دفتر گزارش تكميلي پرونده را تنظيم و
نحوه تنظيم دادخواست.اقسام دعوا.شرايط تحقق دعوي و.....

دادخواست خواهان بايد به با وصول دادخواست و گواهي تكميلي آن توسط مدير دفتر دادگاه
سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل

وكيل شاكي به شرح دادخواست و لايحه تكميلي تقديمي علي‎الاصول دادخواست بايد به
حق فسخ یكجانبه نیست

با تقديم دادخواست و ضمائم است وراث وي طي دادخواست تكميلي به عنوان
راي شماره۴۷۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

وكيل شاكي به شرح دادخواست و لايحه تكميلي تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اهواز انجام
یک پروند و یک رای به خواسته های:1 تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ2-الزام به تنظيم سند رسمي ملك

حقوق و قانون ایران،ارشد حقوق،آزمون مشاوران حقوقی،آزمون وکالت،دانلود مقالات حقوقی و فقهی
رأي شماره‌هاي 283 الي 285 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اطلاعات تخصصی ذیحسابان - رأي شماره‌هاي 283 الي 285 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - اطلاع رسانی و
برچسب :