طراحی و تولید درس آزاد

« باسمه تعالی »
« درس آزاد »
این درس، ایستگاه اندیشیدن و درنگ کردن و آفریدن است. میدان فراخی است تا هر دانشآموز با نظارت
و هدایت معلّم ، آن پاره ي نادیده و احتمالاً از قلم افتاده ي نمود هاي فرهنگی و جلوه هاي آداب و رسوم
و سنّت هاي بومی – منطقه اي خود را پدیدار کند و یا به باز شناسی و معرّفی چهره هاي فکر و فرهنگو ادب
دیار خویش بپردازد ؛ بنابراین درس آزاد ، مجالی است تا دانش آموز و معلّم به یاري هم ، به فراخور ذوق
و علاقه ، دلبستگی هاي فرهنگبومی و نیاز ها و بایسته هایی که در دیگر درس ها به چشم نیامده اند یا نیاز
به دگر باره و دقیق تر و عمیق تر دیدن دارند ، باز گو نمایند.
به بیان دیگر درس آزاد ، فرصتی است تا دانش آموز و معلّم درتألیف کتاب مشارکت داشته باشند و هر یک
خود را در شکل گیري کتاب سهیم ببینند و کتاب را از آن خود بدانند ؛ به گونه اي که دانش آموزان
پس از تألیف درس آزاد می توانند نام خود رادر ردیف نام پدید آورندگان کتاب ثبت کنند. بر پایه ي آن چه
گفته شد اهداف درس آزاد را می توان بدین گونه بر شمرد :
-1 تشخیص کاستی هاي احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتواي مناسب
-2 پرورش توانایی تولید ماده ي درسی در دانش آموزان با نظارت و هدایت دبیران
-3 پاسخ به نیاز هاي دبیران ، دانش آموزان و اولیا
-4 بهره گیري از مشارکت همکاران در تألیف کتاب
-5 بهره گیري از تعامل دانش آموز و خانواده در سازماندهی و تألیف کتاب
-6 آشنایی با برخی از نمود هاي فرهنگی و جلوه هاي آداب و رسوم و سنّت هاي بومی یا منطقه اي
-7 شناخت بیشتر شخصیت هاي علمی و فرهنگی محلّ زندگی
-8 توجه عمیق تر به لهجه ، گویشو نشانه هاي زبان محلّی
-9 پرورشتوانایی نویسندگی و بهره گیري از تفکّر و نقد و تحلیل
-10 ایجاد علاقه نسبت به فرهنگ محلّی و فولکلور و آثار ادبی و زبانی منطقه اي
روشهاي تولید درسآزاد :
براي نوشتن و تولید درسآزاد یکی از روشهاي زیر پیشنهاد می شود :
1) هر دانش آموزي به صورت مستقل و فردي براي تولید درس آزاد اقدام نماید.
2) دانش آموزان به صورت گروهی و با مشارکت تمام افراد گروه ( تقسیم بندي دانش آموزان کلاس
به چند گروه ) براي تولید درس آزاد اقدام نمایند.
3) تولید درس در کلاس( مجموعه نظر هاي دانش آموزان کلاس با راهنمایی و رهبري معلّم درکلاس)
توجه  : طرح موضوعاتی مناسب با عنوان و محتواي فصل در حوزه ي فرهنگ و زبان و آداب محلّی ،
نیاز هاي ویژه ي دانش آموزان و ناگفته هاي کتاب ، در این قسمت پیشنهاد می شود.
موضوع درس آزاد :
معرّفی شاعران ، نویسندگان ، بزرگان ، عالمان ، هنرمندان و ... کرمانشاهی ، آداب و رسوم ، زبان ها ،
لهجه ها ، آثارباستانی و مکان هاي تاریخی ، مذاهب ، نمایش و بازي هاي محلّی ، ضرب المثل ها و ....
منابع :
-1 اینترنت
-2 کتاب باغ هزار گل : فرشید یوسفی ( معرّفی 302 شاعر کرمانشاهی )
-3 کتاب حدیقه ي سلطانی : محمد    علی سلطانی ( 6 جلد )
-4 کتاب دستور توصیفی زبان فارسی : دکتر فریدون اکبري شلدر ه اي ، دکتر سید   بهنام علوي مقد م ،
دکتر حسین قاسم پور مقد م
-5 کتاب هاي زبان فارسی دوره ي متوسطه 
-6 کتاب آرایه هاي ادبی سال سوم آموزش متوسطه    ( رشته ي ادبیا ت   و علوم انسانی )
هر درس شامل قسمت هاي زیر است :
1) متن درس: * شعر * نثر
* هر درس عنوان مناسب داشته باشد.
2) تصاویر مناسب : از تصاویر زیبا ، جذّاب ، پر کشش با رنگ آمیزي زنده– همخوان با درون مایه ي درس–
در جهت تقویت فهم و درك محتواي درساستفاده شود.
3) خود ارزیابی: پرسش هایی از متن درس در سه سطح ذیل طرح شود :
-1 سؤال هم گرا : سؤالی که پاسخ کِامل آن داخل متن درساست.
-2 سؤال بینابین : سؤالی که نیمی از پاسخ آن داخل متن درساست.
-3 سؤال واگرا : سؤالی که پاسخ آن داخل متن درس نیست  اما مرتبط با متن درس است.
... -4
4) دانش هاي زبانی و ادبی :
* نکته ي او ل : جنبه ي زبانی و دستوري دارد. * نکته ي دوم : جنبه ي نگارشی و ادبی دارد.
* نکته ها باید تکراري نباشد و مثال هایی از آن در متن درس وجود داشته باشد.
5) کارگروهی
6) نوشتن :
-1 سؤالات املایی
-2 سؤالات قرائت فارسی
-3 سؤالات نگارشی
-4 نکات املایی یا انشایی ( دو نکته)         * در طراحی درس آزاد محدودیت زمانی وجود ندارد                                                            *درس آزاد را می توان در دفتر نیز نوشت                                           


مطالب مشابه :


چندتا عکس از کهنوج

باغ انـــگور در کــــهنوج. دانشــگاه آزاد واحــد کـــهنوج. خـــیابان ولـــیعصر(عج)
سنسورها

با سلام من رضا توسلی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه ازاد کهنوج هستم این وبلاگ متعلق به تمام
اخبار کهنوج

چند خبــر از رودبارزمین؛ 1- یک کارچاق کن در دادگستری کهنوج دستگیر شد. دادستان عمومی و انقلاب
اطلاعاتی در مورد فولاد

انجمن مکانیک دانشگاه آزاد واحد کهنوج - اطلاعاتی در مورد فولاد - تکنولوژی مهندسی مکانیک خودرو
آلومینیوم در خودرو

انجمن مکانیک دانشگاه آزاد واحد کهنوج - آلومینیوم در خودرو - تکنولوژی مهندسی مکانیک خودرو
استان جیرفت،استان کهنوج!!

استان جیرفت یا کهنوج؟!! سلام خدمت کهنوجی های عزیز و اهالی محترم رودبارزمین. دوست عزیزی توی
طراحی و تولید درس آزاد

'گروه ادبیات فارسی کهنوج - طراحی و تولید درس آزاد - آموزش زبان وادبیات فارسی در مدارس
برچسب :