نحوه محاسبه عوارض ساختمانی


تعاریف ١– واحدهای مسکونی: عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برای سکونت افراد ویا خانوار ساخته شده و شامل اتاق آشپزخانه و سرویس های لازم باشد. (بدیهی است انجام پاره ای از فعالیت های شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها خواهد بود) ٢– واحدهای تجاری: عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برابر تبصره ذیل بند ٢٤ و ٥٥ قانون شهرداریها به منظور استفاده کسب وپیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظم صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند. ٣– واحد صنعتی: عبارت است از کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاه های صنعتی و دارای موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت وزارت جهاد کشاورزی– صنایع سبک وسنگین و معادن و فلزات ایجاد شده باشد. ٤– واحد اداری: عبارت است از کلیه ساختمان های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی. بدیهی است سایر ساختمان هایی که از شمول بندهای ١و٢ و٣ خارج باشند مشمول تعریف اداری می شوند. تبصره: موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند٬ از نظر پرداخت عوارض پذیره٬ تجاری محسوب می شوند.                                                                                           عوارض صدور پروانه های ساختمانی خانه های مسکونی  تک واحدی تا ٦٠٠ متر مربع ١– تا ١٠٠ مترمربع          ٤٠٪ قیمت منطقه ای ٢– تا ١٥٠ مترمربع          ٧٠٪ قیمت منطقه ای ٣– تا ٢٠٠ مترمربع          ١٠٠٪ قیمت منطقه ای ٤– تا ٣٠٠ مترمربع          ١٣٠٪ قیمت منطقه ای ٥– تا ٤٠٠ مترمربع          ١٥٠٪ قیمت منطقه ای ٦– تا ٦٠٠ مترمربع          ١٨٥٪ قیمت منطقه ای     عوارض صدور پروانه های ساختمانی مجتمع های مسکونی  سطح ناخالص تا ٦٠٠ متر مربع   ١– تا ٢٠٠ متر مربع  قیمت منطقه ای ٥٠٪ × میانگین سطح واحد                                ––––––––––––––––––––––––––                                                                                                                                 ١٠٠                                                ٢– تا ٤٠٠متر مربع  قیمت منطقه ای ٧٠٪ × میانگین سطح واحد                             –––––––––––––––––––––––––––                                                  ١٠٠   ٣– تا ٦٠٠ متر مربع  قیمت منطقه ای ١٠٠٪ × میانگین سطح واحد                              ––––––––––––––––––––––––––––                                                   ١٠٠   میانگین سطح هر واحد عبارت است از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر تعداد واحدهای مسکونی           عوارض صدور پروانه ساختمانی مجتمع های مسکونی  و خانه های تک واحدی بیش از ٦٠٠ متر مربع   ١٢٠٪ قیمت منطقه ای × میانگین سطح واحد ––––––––––––––––––––––                        ١٠٠   عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری – اداری – صنعتی   ردیف طبقات تجاری اداری صنعتی ١ همکف p٦ p٣ p٢ ٢ زیرزمین p٤ p٥⁄ ٢ p ٣ اول p٣ p٢ p ٤ دوم p٥⁄٢ p٥⁄١ p ٥ سوم به بالا p ٢ p p ٦ انبار p p p ٧ نیم طبقه p٥ ⁄٠ p p   نحوه محاسبه عوارض پارکینگ تٲمین شده در ساختمانهای مسکونی – تجاری – اداری – صنعتی و غیره   انباری و پارکینگ مسکونی پارکینگ تجاری پارکینگ اداری پارکینگ صنعتی زیرزمین p p٥⁄١ p p همکف و محوطه p٥⁄١ p٢ p٥⁄١ p٥⁄١ طبقه اول p p٥⁄١ p٥⁄١ p         توضیحات: ١– قیمت منطقه ای عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر می باشد و در اجرای ماده ٦٤ قانون مالیاتهای مستقیم٬ تعیین و ابلاغ میگردد. ٢– در محاسبه عوارض چنانچه زمینی دارای چند ارزش باشد٬ قیمت منطقه ای گرانترین بر ملک مشرف بر معبر محاسبه  خواهد شد. ٣– در هنگام اضافه بنا٬ اضافه اشکوب٬ تبدیل زمین یا پیلوت به مسکونی در مجتمع های مسکونی و خانه های تک واحدی مشروط بر اینکه مقررات و ضوابط شهرسازی رعایت شده باشد٬ عوارض صدور پروانه ساختمانی٠ متراژ بنای ایجادی و یا تبدیل (تک واحدی یا مجتمع) یا استفاده از جدول عوارض تعیین شده٬ بر اساس متراژ کل ٬عوارض اخذ میگردد.  عوارض جدید قابل وصول=عوارض کل بنا به روز–عوارض مساحت بنای قبلی به روز ٤– در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در خانه های تک واحدی و مجتمع های مسکونی در صورتیکه رای قطعی کمیسیون ماده ١٠٠ بر ابقای بنا باشد ٬کل بنا(سطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوط به جدول(تک واحدی یا مجتمع) منظور و مابه التفاوت محاسبه و دریافت خواهد شد. عوارض جدید قابل وصول=عوارض کل بنا به روز–عوارض مساحت بنای قبلی به روز ٥– خانواده های معظم شهدا و بهزیستی و جانبازان بالای ٢٥٪ جانبازی و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد(ره) در زمان صدور پروانه بنای مسکونی تا ١٢٠ متر مربع٬ با ارائه مدارک و مستندات لازم٬ و تجاری یک واحد حداکثر ١٢متر مربع از پرداخت عوارض مربوط به شهرداری برای یکبار معاف میباشند.      (بر اساس قانون بودجه سال  ٨٨) در صورتیکه مساحت بنای مسکونی بیش از ١٢٠ متر باشد٬ تخفیف ١٠٠٪ از ١٢٠ متر مربع و بنای تجاری ١٢ متر مربع از کل عوارض پذیره کسر میگردد و معافیت ١٠٠٪ آماده سازی برای یک واحد برای افراد مشمول بند فوق لحاظ گردد. ٦– احداث ساختمان مساجد ٬ امامزاده ها ٬ تکایا ٬حسینیه ها٬ کتابخانه ها و    موزه ها در کاربری های مربوطه مشمول پرداخت عوارض نبوده لیکن چنانچه قسمت هایی از اماکن مذکور بعنوان تجاری و خدماتی در نظر گرفته شود         بر اساس تعرفه مشمول عوارض مربوط خواهند بود. ٧– ساختمان هایی که در اثر حوادث غیر مترقبه ناشی از زلزله ٬طوفان ٬      آتش سوزی و غیره تخریب گردیده و در زمان صدور پروانه ساختمان به منظور تجدید بنا از پرداخت پذیره ساختمانی به اندازه مساحت تخریب شده٬ متعاقب پرونده موجود در واحد ساختمانی معاف میگردند.(با تشخیص شورای شهر وشهردار) با رعایت ضوابط شهرداری (رعایت بر اصلاحی) در صورت داشتن پروانه ٬ ١٠٠٪ کلیه عوارض مشمول معاف٬ ولی ساختمانی که بدون پروانه باشد برابر ضوابط فقط عوارض پذیره و آماده سازی معاف میگردند. ٨– عوارض پذیره مجتمع های اداری و تجاری مانند پاساژ ٬ تیمچه سرای تا ١٠ متر عمق٬ براساس قیمت منطقه ای جبهه اول و مازاد بر آن به ازای ١٠ متر عمق دوم٬ براساس ٨٠٪ قیمت منطقه ای جبهه اول و مازاد بر ٢٠ متر٬ براساس ٦٠٪ قیمت منطقه ای جبهه اول و در صورتیکه از قیمت منطقه ای جبهه های بعدی کمتر نباشد ( که در این صورت قیمت منطقه ای جبهه های بعد ملاک عمل خواهد بود) محاسبه می شود.  ٩– عوارض پذیره  واحدهای  صنعتی٬ کلا براساس قیمت منطقه ای جبهه  اصلی محاسبه خواهد شد. ١٠– در محاسبه عوارض پذیره نیم طبقه احداثی در داخل سطوح تجاری صرفا مساحت نیم طبقه ایجاد شده ملاک محاسبه است و عمق جبهه براساس بند ٩ تعیین می شود.  ١١– چنانچه در یک سطح تجاری با حفظ مساحت محل و تعداد واحدهای موجود تغییرات شغلی صورت پذیرد و سایر ضوابط رعایت شده باشد هیچگونه عوارضی تعلق نمی گیرد. ١٢– در محاسبه عوارض پذیره در یک متر مربع از چند واحد تجاری و اداری بشرح ذیل عمل میگردد. ١٣– برای صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری اداری و صنعتی در هنگام نوسازی و تجدید بنا در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعیت مندرج در پروانه قبلی (چه قبل و چه بعد از تصویب طرح جامع یا هادی) و یا آخرین گواهی پایان کار تخفیفی معادل ٨٠٪ عوارض پذیره نویسی منظور خواهد شد مشروط به اینکه ساختمان های موردنظر عینا مطابق مفاد پروانه ساختمانی احداث شده و دارای گواهی پایان کار باشد. بدیهی است چنانجه بدون پروانه ساختمانی ایجاد شده باشد و یا دارای تخلف از مفاد پروانه باشد پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت عوارض سال ساخت مشمول تخفیف این بند خواهند بود.  ١٤– عوارض هر متر مربع بنای آموزشی٬ ورزشی٬ درمانی با تعرفه ی صنعتی محاسبه میگردد ولی دفتر اداری بصورت اداری محاسبه خواهد شد. ١٥– ساختمان های مسکونی و پارکینگ احداثی دارای پروانه که تبدیل به تجاری میگردند ضمن طرح در کمیسیون ماده ١٠٠ و دریافت صدور رای مبنی برابقای بنا مشمول عوارض پذیره به نرخ روز میگردند.   عوارض تفکیک اراضی ١– عوارض هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی ١٢٠٪ قیمت منطقه ای روز دارایی. ٢– هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی ٣٥٪ قیمت منطقه ای روز دارایی. ٣– هر متر مربع تفکیک اراضی سایر کاربریهای طرح های توسعه شهری ٣٥٪ قیمت منطقه ای روز دارایی ٤– عوارض تفکیک بندهای  ١و٢و٣ مشمول زمین هایی که براساس ماده ١٤٧ و ١٤٨سند آنها اخذ گردیده نیز می شود. تبصره : ١– در زمان نقل و انتقال کلیه زمین های سنددار و فاقد سند در حریم و محدوده قانونی شهر که بدون مجوز اقدام به تفکیک اراضی نموده اند عوارض تفکیکی و نقل و انتقال براساس ضوابط دریافت گردد. ٢– با توجه به اینکه جهت دریافت سند و یا انتقال سند توسط مالکین نیاز به معرفی نامه از سوی شهرداری به اداره ثبت میباشد لذا نسبت به اخذ حقوق شهرداری از جمله عوارضات تفکیک – نقل و انتقال و کارشناسی و ... اقدام گردد.   عوارض تفکیک اعیانی: عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل ١٠٪ و عوارض تفکیک تجاری و اداری و صنعتی ٢٠٪ ارزش معاملاتی اعلامی از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده قانون مالیات های مستقیم مصوب و اصلاحات بعدی آن تعیین میگردد.   عوارض حق النظاره: با ماخذ ٣٪ از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ میگردد. فرمول: ٣٪× ٥٠ هزار ریال × متراژ کل بنا امکان تامین پارکینگ در ساختمان ها (اعم از مسکونی٬تجاری ٬ اداری ٬ صنعتی) وجود نداشته باشد به هر متر مربع فضای جذب شده پارکینگ (مطابق طرح تفصیلی و هادی شهرها هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری ٢٥ متر محاسبه خواهد شد.) عوارضی معادل ٢٥ برابر ارزش معاملاتی زمین (قیمت منطقه ای زمین) موضوع ماده ٦٤ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان پایه در نظر گرفته شود. فرمول: عوارض حذف پارکینگ = ٢٥ × قیمت منطقه ای × ٢٥ تبصره ١: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان قرار دارد. تبصره ٢: در ساختمان های اداری که کلیه سطوح آن اعم از سطح و طبقات مربوط به یک واحد اداری باشد و همچنین در ساختمانهای صنعتی در شهرهایی که فاقد طرح تفصیلی و هادی است میزان پارکینگ مورد نیاز طبق نظر شورای شهرسازی استان تعیین خواهد شد . تبصره ٣ :شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصرا جهت احداث پارکینگ های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند. تبصره ٤: در مجموعه های مسکونی٬ تجاری و ... که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه٬ واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث میگردد عوارض حذف پارکینگ حذف می شود و مساحت مربوط به پارکینگ تامین شده مشمول عوارض پذیره نخواهد شد.   عوارض مازاد بر تراکم پایه:     عوارض مازاد بر تراکم پایه برای واحدهای تجاری          p ٥⁄٧      عوارض مازاد بر تراکم پایه برای : اداره ٬ صنعتی ٬ مسکونی و سایر کاربری ها                   p٥   عوارض مازاد بر تراکم پایه عبارت است از : تراکمی که مازاد بر تراکم مندرج طرح تفصیلی و جامع و هادی شهر بوده ویا از طریق کمیسیون ماده ٥ شورای عالی شهرسازی و یا معماری و یا کمیته فنی تغییرات طرح های هادی شهر تصویب گردد.   عوارض نقل و انتقال: عوارض معاملاتی که بصورت رسمی در (دفتر رسمی) و غیر رسمی (بصورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح ذیل از فروشنده اخذ میگردد: ١– برای املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات٬ و سرقفلی های معادل ٣٪ ارزش معاملاتی عرصه و اعیانی اعلامی از سوی اداره دارایی و امور اقتصادی. ٢– ساختمانهای مسکونی که براساس مدارک (فیش آب و برق و غیره) تاریخ احداث آنها قبل از ١⁄١⁄٦٧ باشد با اخذ استحکام بنا قابل طرح در کمیسیون ماده ١٠٠ نباشد کلیه عوارض ساختمانی و ٥٠٪ روز محاسبه و از مالکان آنها دریافت گردد. ٣–ساختمانهایی که براساس مدارک (فیش آب و برق و ...) تاریخ احداث آنها قبل از ١⁄١⁄٥٧ می باشد مالکان آنها نیازی به پایان کار نداشته باشند و در زمان نقل و انتقال و یا ... فقط عوارض نقل و انتقال کارشناسی عرصه و اعیان و نوسازی و خدماتی پرداخت نمایند. ٤– ساختمانهایی که قبل از تصویب طرح هادی در حریم شهر بوده و پس از تصویب طرح٬ در داخل محدوده قانونی شهر قرار گرفته اند و فاقد پروانه ساخت باشند (با اخذ استحکام بنا)٬ بدون طرح در کمیسیون ماده ٬١٠٠ پنجاه درصد کلیه عوارض ساختمانی و به نرخ روز محاسبه و وصول گردد. ٥– مالکان ساختمانهای بندهای ٣و٤ در زمان دریافت مجوز ساخت (پایان کار وغیره) از پرداخت هزینه آماده سازی معاف گردند و مالکان ساختمانهای بند ٢ و ٣ و ٤ از پرداخت عوارض حذف پارکینگ معاف گردند. ٦– کلیه معافیت های مندرج در قانون بودجه سال ١٣٨٨ برای شهرداری قابلیت اجرایی داشته باشد. ٧– عوارض حفاری مسیر آسفالت و بتون و فرش موزاییک براساس جدول ارسالی از سوی دفتر فنی استانداری مازندران قابلیت اجرایی برای شهرداری داشته باشد. ٨– متقاضیان احداث هتل آپارتمان که دارای مجوز از سازمان ایرانگردی و جهانگردی باشند از پرداخت عوارض تفکیکی معاف شوند. ٩– برای متقاضیان احداث شهرک فقط ٥٠٪ آماده سازی معاف گردد. ١٠– در صورت عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ و ماده ٧٧ برای هر ماه تاخیر ٥⁄٢٪ از کل مبلغ به عنوان جریمه تاخیر محاسبه و به جریمه افزوده گردد (در صورتیکه علت تاخیر توسط شهردار غیرموجه تشخیص داده شود) ١١– ٢٪ از کل عوارضات ساختمانی به منظور تامین امنیت و امور اجتماعی اهالی از متقاضیان بومی پروانه ساختمانی دریافت و به حساب مربوطه واریز تا به همین منظور هزینه گردد. برای غیربومی عوارض فوق ٤٪ منظور گردد. ١٢– محوطه های باز که بعنوان انبار بصورت سرباز و یا سربسته (آهن فروشان و باراندازها و...) بعنوان انبارp  محاسبه گردد. ١٣– برای بناهای گلخانه ای مسقف کشاورزی با مصالح سبک مانند لوله پلیکا چوب و پوشش پلاستیک و شیشه با تعرفه صنعتی p٢ محاسبه و وصول گردد. ١٤– برای بناهای دامداری وآبزیان با تعرفه صنعتی p٢ محاسبه و وصول گردد. ١٥– احداث واحدهای اقامتی شامل هتل٬ مسافرخانه ها٬ مهمانپذیر دارای مجوز از سازمان ایرانگردی و جهانگردی در کاربری مربوطه با رعایت تراکم مجاز بر مبنای صنعتی عمل میگردد و میزان بناهای تجاری که از معابر اصلی و فرعی در اینگونه بناها قابل دسترسی باشد بر مبنای تعرفه جاری محاسبه و عوارض آن وصول گردد ولی احداث فضاهای خدماتی و تجاری٬ رستوران٬ غرفه های تجاری٬ ورزشی٬ صنایع دستی٬ عتیقه فروشی٬ آرایشی و ... که درب ورودی آنها در داخل مجموعه های مذکور باز شود و به معابر اصلی و فرعی مستقیم راه ندارند دو برابر تعرفه صنعتی محاسبه گردد. ١٦– در محاسبه عوارض پذیره واحدهای تجاری و اداری که بصورت مجتمع و یا پاساژ باشند٬ فضای باز غیر مفید که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته باشند و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رویت می نمایند و فضای آسانسور و راه پله و نورگیرها p محاسبه و وصول گردد. ١٧– ساختمانهای مسکونی فرسوده دارای پروانه ساختمانی (از نظر احداث و استفاده) بالای سی سال عمر و در بافت قدیم محلات شهر به اندازه مساحت اعیانی آنها بشرطی که نوع استفاده آن با کاربری در طرح های مصوب تفاوت ننماید٬ در زمان تجدید بنا و دریافت پروانه ساختمانی از ٥٠٪ کلیه عوارض ساختمانی معاف و زیربنای مازاد آن شامل عوارض قانونی خواهد شد. ١٨– کسانی که قبل از اتمام مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی و حداکثر تا پنج سال اقدام به تمدید آن نمایند٬ مشمول پرداخت عوارض مجدد غیر از کارشناسی و خدمات نخواهند بود . ١٩– کسانیکه بعد از اتمام مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی در محدوده پنج سال اول اقدام به تمدید پروانه نمایند٬ صرفا مابه التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه براساس  محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی ) را پرداخت نمایند. ٢٠– در صورت عدم تکمیل بنا در محدوده پنج سال اول٬ تمدید پروانه مشمول دریافت ٢٠٪ عوارض محاسبه شده با تعرفه جدید و یا ما به التفاوت آخرین عوارض پرداخت شده در پروانه تمدید شده قبلی (هر کدام که مبلغ آن بیشتر باشد) میشود. ٢١– محاسبات اخذ عوارض برای تبدیل واحدهای تجاری از یک واحد به چند واحد یا چند دهنه براساس سال مراجعه به شهرداری خواهد بود. ٢٢– محاسبات عوارض برای مراکز پزشکی٬ درمانی٬ رادیولوژی٬ فیزیوتراپی و موارد مشابه به صورت اداری خواهد بود. ٢٣– مراکز ورزشی٬ هنری٬ فرهنگی که بصورت بخش خصوصی اداره می شوند به صورت اداری محاسبه می شوند و از ٥٠٪ تخفیف هزینه آماده سازی برخوردار می باشند. ٢٤– به منظور تشویق و ترغیب سرمایه گذاران در امر احداث پارکینگ های طبقاتی عمومی٬ ایجاد شهربازی٬ باغ پرندگان٬ احداث بازارچه های محلی٬ پارک کودک و نوجوانان٬ احداث نمایشگاههای دائمی٬ فصلی و ... در زمان صدور پروانه ساختمان به میزان ٥٠٪ از کل عوارضات متعلقه٬ تخفیف لحاظ گردد. ٢٥– چنانچه بناهای مسکونی و تجاری در زمان احداث خارج از محدوده قانونی شهر بوده اند و به علت توسعه شهری داخل محدوده شهر واقع شده اند٬ از پرداخت ٥٠٪  کل عوارضات ساختمانی به نرخ روز معاف خواهند بود. ٢٦– در زمان محاسبه عوارض ساختمانی ٢٪ از کل عوارض بمنظور تامین بهداشت محیط شهری٬از متقاضیان پروانه ساختمانی دریافت و به حساب مربوطه واریز گردد. عوارض نقل و انتقال سرقفلی ها = ٨ برابر قیمت منطقه ای × مساحت بنای احداثی تبصره : در زمان محاسبه عوارض ساختمانی : ٥٪ عوارض زیربنا و پذیره به عنوان عوارض خدمات آتش نشانی از متقاضیان پروانه ساختمانی دریافت گردد. کلیه متقاضیان پروانه ساختمانی چنانچه بخواهند در زمان دریافت پروانه ساختمانی٬ کل عوارض ساختمانی خود را بصورت نقدی تسویه حساب نماید ١٠٪ کل عوارض ساختمانی معاف گردند.   نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمان–جایگاه فروش مواد نفتی       ١– متراژ کلیه بناهای احداثی مسقف شامل دفتر کار٬ سرویس ها٬ مخازن زیر زمینی٬ انبار و... به عنوان زیربنا مورد محاسبه قرار می گیرد. ٢– مساحت سکوهای مدل نصب پمپ که در خارج از ساختمان اداری احداث می گردد٬ معادل مساحت پوشش ایرانیت یا سوله منصوبه بر روی پمپ ها محسوب می شود. ٣– در صورتیکه سکوها غیر مسقف باشند٬  به ازای نصب هر تلمبه بر روی سکو بطور متوسط ١٨ متر مربع محاسبه گردد.               صدور پروانه ساختمانی افراد بومی   کلیه افراد بومی منطقه می توانند تا ٢ پروانه ساختمانی مسکونی٬ ویلایی به صورت بومی دریافت نمایند و یا یک پروانه ویلایی و یک پروانه آپارتمانی تا سقف ٤ واحد به شکل بومی عوارض آنان محاسبه و وصول گردد و مازاد بر آن کل عوارضات ساختمان مسکونی آنان براساس تعرفه غیربومی محاسبه و از آنان وصول خواهد شد. توضیح: تبصره فوق مشمول متقاضیان احداث تعاونی های مسکن٬ کارکنان ادارات و مراکز تفریحی و ... که مجوز از سازمان ایرانگردی و جهانگردی دارند نخواهد شد. افراد بومی منطقه که قصد انتقال پروانه ساختمانی خود به غیر بومی را داشته باشند مابه التفاوت هزینه آماده سازی آنها براساس نرخ روز محاسبه و از افراد خریدار خوش نشین و وصول گردد و مبلغ فوق غیر قابل بخشودگی می باشد. آقای شهردار مجاز است هزینه آماده سازی افرادی را که از بضاعت مالی خوبی برخوردار نیستند تا سقف ٥٠٪ و افرادی که با تایید واحد فنی شهرداری٬ میزان قابل توجهی از زمین آنان در طرح تعریض واقع گردیده در زمان صدور پروانه ساختمانی تا سقف ١٠٠٪ هزینه اماده سازی آنان را معاف نمایند.٢   عوارض سال ١٣٨٨ (به ریال)   ردیف عنوان تصویبی ٨۷ پیشنهاد ٨٨ ٢    ١ عوارض حذف پارکینگ هر واحد ٢٠×قیمت منطقه ای×٢٥ ۲٠برابر قیمت منطقه ای×مساحت یک واحد پارکینگ برابر ضوابط ٢٥ × قیمت منطقه ای × ۲٥ ٢٥ برابر قیمت منطقه ای × مساحت یک واحد پارکینگ برابر ضوابط             ٢ عوارض ٥∕٠٪ پیمانکاری ٥∕٠٪×۲٠٠٠٠٠٠ریال×کل بنا ٥∕٠٪ × ٣٠٠٠٠٠٠ × کل بنا     ٣ عوارض دیوارکشی ٢٠٠٠ ریال × هر متر طول ٣٠٠٠ ریال × هر متر طول     ٤ عوارض دیوارکشی ویلاهای فصلی ٤٠٠٠ ریال × هر متر طول ٥٠٠٠ ریال × هر متر طول     ١– عوارض کسبی واحدهای تجاری داخل پاساژها تا عمق ١٠ متر در همکف ١٠٠٪ عوارض تصویبی و از عمق ١٠ متر به بعد ٨٠٪ عوارض تصویبی و در طبقات زیرزمین و اول تجاری ٦٠٪ و در طبقات دوم به بالا ٥٠٪ عوارض تصویبی اعلام می گردد. ٢– مالکین هتل ها و تالارها موظف خواهند بود ٢٪ درآمد خود را از محل اقامت و پذیرایی مسافران با صدور فاکتور به حساب شهرداری واریز نمایند. ٣– صاحبان کارخانجات موظف خواهند بود ١٪ از درآمد خود را از محل تولید و فروش براساس فاکتور صادره به حساب شهرداری واریز نمایند. ٤– مدیران تعاونی های اتوبوسرانی و سواری رانی برون شهری موظف خواهند بود ٥٪ از بهای بلیط صادره به عنوان عوارض که از مسافرین دریافت می نمایند در زمان دریافت مفاصا حساب نقدا به حساب شهرداری واریز نمایند. ٥– هزینه نصب داربست فلزی برای تبلیغات بانکها و موسسات قرض الحسنه و ... به ازای هر متر مربع سطح اشغال ٥٠٪ ارزش منطقه ای روز دارایی دریافت شود. ٦– نصب کلیه پلاکاردها پارچه هایی که جنبه تبریک تسلیت تقدیر تشویق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با قهرمانان علمی ورزشی و انتصاب ها و ... نوشته می شوند از پرداخت هرگونه عوارض معاف میباشند و در هر صورت منوط به اخذ مجوز از شهرداری می باشند. ۷– جانبازان ٢٥٪ به بالا فرزندان شهدا اسرا افرادهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت ٥٠٪ کل عوارضات کسبی شامل (عوارضات سالیانه عوارض تابلو حق الصدور و .. ) معاف گردند.                پیشنهادات بهای خدمات واحدهای مسکونی ٬ تجاری ٬ اداری و غیره سال ١٣٨٨ براساس دستورالعمل پیوستی استانداری مازندران   ١– بهای خدماتی واحدهای کسبی به میزان ٥٠٪ عوارض کسب با توجه به نوع کسب تعیین میگردد و حداکثر ٥٠٠٠٠٠ ریال بغیر از شیرینی فروشی ها ٢– بهای خدماتی واحدهای اداری– موسسات آموزشی (غیر از مدارس) شرکت های دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی گردند معادل ١٠٠٪ عوارض نوسازی ملک (اعم از ملکی ٬ اجاره ای ٬ رهنی ٬ وقفی) تعیین میگردد حداکثر ٣٥٠٠٠٠٠ ریال. ٣– بهای خدماتی هر واحد مسکونی با ١٠٪ افزایش نسبت به سال ٨۷ وصول گردد. ٤– هرگونه حفاری باید با مجوز شهرداری باشد. ٥– چنانچه وسایل نقلیه مانند تراکتور و کامیون نخاله های ساختمانی خود را در حاشیه خیابانهای اصلی و فرعی شهر تخلیه نمایند در صورت مشاهده ٬ از هر سرویس تراکتور ٥٠٠٠٠٠ ریال و هر سرویس کامیون                                ١٠٠٠٠٠٠ ریال جریمه اخذ گردد. ٦– هزینه خاکبرداری زیر زمین هر متر مکعب ٥٠٠٠ ریال دریافت گردد. (غیر از تامین پارکینگ)     عوارض پیشنهادی و تصویبی ١٣٨٨ ارقام به ریال ردیف عنوان تصویبی ٨٧ پیشنهادی ٨٨ ١ فرمول نحوه محاسبه کلیه عوارض کسبی – ٢٥٪ × مساحت تجاری × قیمت منطقه ای ٢ عوارض حق صدور پروانه های کسبی صادره توسط شهرداری – ٥ برابر عوارض سالیانه همان کسب ٣ حق تجدید پروانه کسب هر پنج سال – ١برابر عوارض سالیانه همان کسب حق افتتاح کسبی برای اولین بار – ٣ برابر عوارض کسبی همان سال ٤ عوارض کارشناسی زمین بر اساس هر متر مربع و کاربری مسکونی ٢٥٠ ٣٠٠ عوارض کارشناسی زمین براساس هر متر مربع و کاربری تجاری مسکونی ٦٠٠ ٧٠٠ عوارض کارشناسی زمین براساس هر متر مربع و کاربری اداری ٣٥٠ ٤٠٠ عوارض کارشناسی زمین براساس هر متر مربع و سایر کاربری ها ٢٠٠ ٣٠٠ ٥ عوارض کارشناسی بنای مسکونی ٥٠٠ ٦٠٠ عوارض کارشناسی بنای تجاری و صنعتی ١٢٠٠ ١٥٠٠ عوارض کارشناسی بنای اداری ٧٠٠ ٨٠٠ عوارض کارشناسی سایر بناها ٤٠٠ ٥٠٠ ٦ هزینه آماده سازی ساختمانهای تک واحدی برای افرادی که سکونت دائم دارند بر ملک × نصف عرض کوچه × ٣٥٠٠٠قیمت پایه بر ملک × نصف عرض کوچه × ٤٥٠٠٠ قیمت پایه هزینه آماده سازی ساختمانهای تک واحدی برای افراد خوش نشین و ویلاهای فصل بر ملک × نصف عرض کوچه × ٤ × ٣٥٠٠٠ بر ملک × نصف عرض کوچه × ٤ × ٤٥٠٠٠ ۷ هزینه آماده سازی ساختمانهای چند واحدی – هزینه آماده سازی تک واحدی + ٣٠٪ × تعداد واحدها × هزینه آماده سازی تک واحدی               ١– عوارض صدور مجوز نصب تابلوهای تبلیغاتی = ٥٠٪ × قیمت منطقه ای × ٢ ٢– برای محاسبه عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی جهت نصب بر روی اماکن تجاری ٬ اداری٬ صنعتی مطابق فرمول زیر عمل گردد: قیمت منطقه ای × مساحت تابلو = عوارض سالیانه تابلو ٣– برای تابلوهایی که برای نصب نیاز به پایه دارند (بیلبوردهای تبلیغاتی) در هنگام محاسبه عوارض تابلو مطابق فرمول زیر عمل گردد: ٤ × قیمت منطقه × مساحت تابلو = عوارض سالیانه بیلبورد تبلیغاتی ٤– برای تبلیغات بازرگانی بر روی دیوارهای مشرف به معابر و خیابانها ی سطح شهر مساحت نوشته شده به عنوان مساحت تابلوها لحاظ و با فرمول زیر عمل گردد: عوارض سالیانه تبلیغات روی دیوار = ٢ × قیمت منطقه ای × مساحت نوشته شده ٥– عوارض نصب پارچه عمودی و افقی در روز ٥٠٠٠ ریال برای هر متر طول در سال ٨٨ کرایه کلیه ماشین آلات شهرداری بدون افزایش ٬ همانند سال ٨٧ پیشنهاد میگردد.     تعرفه خرید خدمات و هزینه صدور پروانه و مجوزهای موضوع تبصره ٣ ماده ٥ آئین نامه اجرایی الحاق یک تبصره به قانون ٬ راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر کلاردشت ردیف عناوین کلی خدمات تصویبی ١ هزینه صدور پروانه تاکسیرانی ٥٠٠٠٠ ٢ هزینه صدور پروانه بهره برداری تاکسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ٥٠٠٠٠ ٣ هزینه تمدید و تعویض پروانه تاکسیرانی ٥٠٪ هزینه صدور ٤ هزینه صدور پروانه نمایندگی تاکسیرانی ١٠٠٠٠٠ ٥ هزینه پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی (سالیانه) تاکسیرانی ١٥٠٠٠٠ ٦ هزینه خدمات و امتیاز پروانه نمایندگی (٥ ساله) ١٠٠٠٠٠ ٧ هزینه نقل و انتقال پروانه نمایندگی در مدت اعتبار تاکسیرانی ١٥٪ بند ٦ ٨ حق امتیاز و هزینه های نقل و انتقال پروانه بهره برداری همراه با سند خودرو ٢٪ ارزش روز خودرو ۹ هزینه صدور دفترچه کمک راننده تاکسی ٥٠٠٠٠ تعرفه خرید خدمات خط ویژه برون شهری ١ هزینه خدمات سالیانه خط ویژه کلاردشت به چالوس ١٠٠٠٠٠ تعرفه خرید خدمات خودروهای تاکسی تلفنی و وانت تلفنی ١ عوارض سالیانه هر دستگاه خودرو مستقر در تاکسی تلفنی شهر و وانت تلفنی ١٥٠٠٠٠ ٢ هزینه ایمنی آتش نشانی برای کلیه ساختمانها در زمان صدور پروانه ساختمانی و یا تمدید و یا اخذ پایان کار سالیانه ٥٪ عوارض بنا و پذیره ٣ هزینه خدمات ایمنی برای کلیه واحدهای کسبی در زمان صدور و تمدید پروانه کسبی ٥٠٠٠٠     ارزش معاملاتی موضوع تبصره ١١ الحاقی ماده ١٠٠ قانون شهرداری ها در سال ١٣٨٨ شهرداری کلاردشت ردیف شرح انواع ساختمانها مبلغ تصویبی هر متر مربع سال ٨٧ پیشنهاد سال ٨٨ ١ ساختمانهای اسکلت بتونی با هر نوع سقف ٥٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ ٢ سساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف ٤٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ ٣ ساختمان اسکلت مختلط مصالح بنایی با ستونهای فلزی یا بتونی که وسط ساختمان اجرا می شود ٣٥٠٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠ ٤ ساختمان اسکلت آجری یا بلوکی ٢٥٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ٥ ساختمان تمام چوب معمولی ٢٥٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ٦ ساختمان تمام چوب صنعتی ٦٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠٠ ٧ ساختمانهای انبار و دهانه بیش از ٤ متر مربع اسکلت آجری یا بلوکی سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف ٢٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ٨ ساختمانهای انبار با اسکلت فلزی و پل سوله های پیش ساخته با هر نوع سقف ٣٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠ ۹ سالن ها یا توقف گاهها با مصالح سنگ٬ آجر٬ بلوک ٬ سیمانی و با هر نوع سقف ٣٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠ ١٠ سالن ها یا توقف گاهها با اسکلت فلزی بتون ارمه ٣٥٠٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠ ١١ سالن های گلخانه ها با هر نوع مصالح و هر نوع سقف ٢٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ١٢ انباری زیر سقف شیب دار ٬ آشیانه و سایبانها با هر نوع اسکلت ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠  


مطالب مشابه :


انواع چارت سازمانی

انواع چارت سازمانی شرکت ساختمانی مانی نمونه چارت سازمانی شرکت قدیمی امریکایی
الگوریتمی از مدل و چارت سازمان های مختلف....*Organization Chart*

شرکت ساختمانی مانی چارت سازمانی آزمايشگاههای نمونه چارت سازمانی شرکت قدیمی
کنترل پروژه کارگاهی برای پروژه های EPC

مرکزی شرکت های پروژه قراردان چارت سازمانی پیشنهاد عملیات ساختمانی
نحوه محاسبه عوارض ساختمانی

نحوه محاسبه عوارض ساختمانی چارت سازمانی شرکت های دولتی و خدماتی که صنف محسوب
چارت سازمانی قوه قضائیه

چارت سازمانی قوه سامانه ثبت شرکت با قوانین و مقررات شهرداری ، امور ساختمانی و
مقدمه ای در طراحی ساختار و نمودار سازمانی

مقدمه ای در طراحی ساختار و نمودار سازمانی یک نقشه ساختمانی دقیق شرکت مشاوره
ساختار سازمانی، کارکردهای آن و نحوه طراحی نمودار سازمانی

طرح کنونی چارت سازمانی را نمودار سازمانی یک شرکت یا یک نقشه ساختمانی دقیق
برچسب :