اسامی حیوانات به انگلیسی

نام

معادل فارسی

نام

معادل فارسی

bull

گاو نر

fox

روباه

cow

گاو ماده

bear

خرس

calf

گوساله

polar bear

خرس قطبی

horse

اسب

koala bear

کوالا

mule

قاطر

panda

خرس پاندا

pony

اسب کوتاه

wolf

گرگ

donkey

الاغ

tiger

ببر

sheep

گوسفند

lion

شیر

lamb

بره

leopard

پلنگ

goat

بز

hyena

کفتار

kid

بزغاله

elephant

فیل

pig

خوک، گراز

zebra

گورخر

sow

ماده خوک بالغ

giraffe

زرافه

piglet

بچه خوک

buffalo

بوفالو

cat

گربه

camel

شتر

dog

سگ

raccoon

راکون

mouse

موش

skunk

راسو

bat

خفاش

beaver

سگ آبی

squirrel

سنجاب

boar

گراز نر

chipmunk

سنجاب راه راه

possum

صاریغ

rabbit

خرگوش

kangaroo

کانگورو

moose

گوزن شمالی

porcupine

جوجه تیغی

buck

گوزن نر، خرگوش نر

mole

موش کور

www.manoojanenglish.blogfa.com


مطالب مشابه :


تودیع و معارفه در آموزش و پرورش بزینه رود

تودیع و معارفه در آموزش و پرورش بزینه رود با این وجود آموزش وپرورش بزینه رود در
رئيس آموزش و پرورش بزينه رود توديع شد

رئيس آموزش و پرورش بزينه رود ریاست اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رودبا حضور
بخش بزينه رود ، زرين رود

اداره آموزش وپرورش بزینه رود خادمين افتخاري
بودجه بندی کتاب زبان هفتم (متوسطه اول)

گروه آموزشی زبان انگلیسی بزینه رود اداره آموزش و اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود ;
اسامی حیوانات به انگلیسی

گروه آموزشی زبان انگلیسی بزینه رود اداره آموزش و اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود ;
BLAISE PASCAL

گروه آموزشی زبان انگلیسی بزینه رود اداره آموزش و اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود ;
سامانه پيام كوتاه نماز جمعه زرين رود

اداره آموزش وپرورش بزینه رود خادمين افتخاري
اهميت نماز جمعه

اينجانب خدابنده لو مسئول وبلاگ ستاد اقامه نماز جمعه شهر زرين رود به آموزش وپرورش بزینه رود
برچسب :