مشهد به قزوين1050 كيلومتر

مسیر پیشنهادی:از مشهد مقدس به قزوين ۱۰۵۰ كيلومتر

مسير يابي:مشهدمقدس، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار، ايوانكي، تهران(پل افسريه )،ميدان اول شهر كرج،هشتگرد،آبيك، قزوين .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر قزوين۱۰۱۳كيلومتر است .( جاده بصورت آزادراه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر قزوين۹۳۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر قزوين۸۲۰ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا قزوين۷۴۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا قزوين۶۲۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا قزوين۵۶۷كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا قزوين۵۰۱كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا قزوين۳۸۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا قزوين۲۷۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا قزوين۲۳۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران :

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران (پل افسريه) تا قزوين۱۷۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افسريه ) تا ميدان اول شهر كرج:

از تهران(پل افسريه)  تا ميدان اول شهر كرج(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا قزوين ۱۱۲كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

ميدان اول شهركرج به هشتگرد:( از اتوبان)

ازميدان اول شهر كرج تا هشتگرد ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس۹۷۳ كيلومتر است و فاصله هشتگرد تا قزوين ۷۷كيلومتر است. ( جاده بصورت آزاد راه)

هشتگرد به آبيك:( از اتوبان)

از هشتگرد تا آبيك ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تا مشهد مقدس۹۹۱ كيلومتر است و فاصله آبيك تا قزوين ۵۹كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

آبيك به قزوين:

از آبيك تاميانه كمر بندي قزوين ۵۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قزوين تامشهد مقدس ۱۰۵۰كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

مسیر پیشنهادی:از قزوين به مشهد مقدس ۱۰۵۰ كيلومتر

مسير يابي:قزوين، آبيك، هشتگرد، ميدان اول شهر كرج، تهران (پل افسريه)، ايوانكي ، گرمسار ، سمنان ، دامغان ، شاهرود، ميامي ، داورزن ، سبزوار ، نيشابور ، ملك آباد ، مشهد مقدس .

قزوين به آبيك:

ازميانه كمر بندي قزوين به آبيك ۵۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تا ميانه كمر بندي قزوين ۵۹ كيلومتر است و فاصله آبيك تا مشهد مقدس ۹۹۱كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

آبيك به هشتگرد:

ازآبيك تا هشتگرد ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا قزوين ۷۷كيلومتر است و فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس ۹۷۳كيلومتر است . ( جاده بصورت آزاد راه)

هشتگرد به ميدان اول شهر كرج:

ازهشتگرد تا ميدان اول شهر كرج۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان اول شهر كرج تا قزوين ۱۱۲كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ميدان اول شهر كرج تا تهران( پل افسريه ):

ازميدان اول شهر كرج تا تهران( پل افسريه)(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه درنتيجه تهران(پل افسريه) تا قزوين ۱۷۰كيلومتر است و فاصله تهران( پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افرسيه) به ايوانكي:

از تهران( پل افسريه) تا ايوانكي ۶۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا قزوين ۲۳۶كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس ۸۱۴كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به گرمسار:

از ايوانكي تا گرمسار۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا قزوين ۲۷۰كيلومتر است و فاصله گرمسار تا مشهد مقدس ۷۸۰ كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به سمنان:

ازگرمسار به سمنان ۱۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا قزوين ۳۸۹كيلومتراست و فاصله سمنان تا مشهد مقدس ۶۶۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به دامغان:

ازاول كمر بندي سمنان تا اول كمر بندي دامغان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  دامغان تا قزوين ۵۰۱كيلومتراست و فاصله دامغان تا مشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به شاهرود:

ازاول كمر بندي دامغان تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شاهرود تا قزوين ۵۶۷كيلومتر است و فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به ميامي:

ازميانه كمر بندي شاهرود تا ميامي ۶۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا قزوين ۶۲۸كيلومتر است و فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به داورزن:

ازميامي تا داورزن ۱۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله داورزن تا قزوين ۷۴۴كيلومتر است و فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به سبزوار:

از داورزن تا اول كمر بندي سبزوار ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا قزوين ۸۲۰كيلومتر است و فاصله سبزوار تا مشهد مقدس ۲۳۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به نيشابور:

ازاول كمر بندي سبزوار تا ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) ۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نيشابور تا قزوين ۹۳۰كيلومتر است و فاصله نيشابور تا مشهد مقدس ۱۲۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به ملك آباد:

از ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) تا عوارضي ملك آباد ۸۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا قزوين ۱۰۱۳كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد مقدس:

از عوارضي ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا قزوين ۱۰۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

مشهد به به قزوین 1

ضمنا"نقاط دیدنی استان قزوین در خط سیر جاده و شهر قزوين بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: قزوين

مقصد سفر: تاكستان

مسیر سفر: قزوين- تاكستان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : برج باراجين- عمارت شهرداري - كليساي ارامنه - منطقه حفاظت شده باشگل - خررود - مقبره پير تاكستان - قز قلعه - آبكلو - محوطه باستاني خله كوه - امامزاده زرلان - نرگه - امامزاده هفت صندوق - امامزاده صالح، نهاوند- عمارت بانك ملي قاجاري - امامزاده كمال ضيا آباد .

2-مبدأ سفر: قزوين

مقصد سفر: آوج

مسیر سفر: قزوين- بوئين زهرا- آوج

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : برج باراجين - عمارت شهرداري - كليساي ارامنه - چشمه آبگرم معدني خرقان - هفت چشمه- خرقان داغ - غار قلعه كرد - غار سفيد كوه - غارهاي عباس آباد - غار كوه سنگي - غار سلطان بلاغ - درياچه دريابك(پرسبانج) - آبشار طبيعي شاه دره - رودخانه خررود - رودخانه كلنجين آوه - رودخانه رودك - درخت چنار كهنسال پروان - برج هاي دوگانه خرقان - كاروانسراي شاه عباسي - قلعه لطفعلي خان - گبر قلعه - قلعه گوي چاقان - امامزاده محمد طاهر - امامزاده علاءالدين - امامزاده منصور - حسينيه منصور - قوشه امام هرائين - چهل دختران زرين دره .

3-مبدأ سفر: قزوين

مقصد سفر: الموت

مسیر سفر: قزوين- الموت

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : برج باراجين - عمارت شهرداري - كليساي ارامنه - قلعه حسن صباح - قلعه لمبسر - قلعه قسطين لار - قلعه بيدلان - قلعه نويزرشاه- قلعه ميمون دژ- درياچه اوان- طبيعت بكر الموت- دره شاهرود- غار حاجت خانه- غار ولي- غار سفيد آب- ايوان سنگي نياق- بقعه امامزاده علي اصغر .

4-مبدأ سفر: قزوين

مقصد سفر: طارم سفلي

مسیر سفر: قزوين- طارم سفلي

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : برج باراجين - عمارت شهرداري - كليساي ارامنه - قلعه شميران- برج هاي دوگانه شميران- برج ساسان- برج كوچك- چنار هزار ساله سيردان- باغهاي زيتون- آبشار ماهين- قلعه فردوس- نارين قلعه- جنگل شامه دشت- كليساي آلتين كش- امامزاده قاسم- مسجد جامع سيردان .

نقاط دیدنی شهرو حومه قزوین :

بارگاه مطهر امازاده حسین -  بقعه پیغمبریه – موزه آقابابا – دروازه قدیم تهران – عمارت چهل ستون (موزه)- آرامگاه حمد الله مستوفی – قله شمیران – مسجدجامع عتیق – مسجد النبی – حسینیه امینی ها – میمون قلعه – دریاچه زیبای اوان – امامزاده علی – مجموعه تاریخی بازار قزوین – قلعه حسن صباح(الموت) –عمارت عالی قاپو- امامزاده اسماعیل – آب انبار سردار- دروازه درب کوشک – مسجد حیدریه – عمارت کلاه فرنگی (چهل ستون)– کاروانسرای سعد السلطنه – قلعه لمبسر – کاروانسرای سلطان آباد – مسجد سنجیده – مدرسه و مسجد صالحیه – سرای رضوی – سرای سعدیه – مسجد پنجه علی .

 


مطالب مشابه :


30 حوزه رای گيری انتخابات نظام مهندسی تهران

25 شهرداري هشتگرد هشتگرد- بلوار آيت اله خامنه اي 26 سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران كريم
رأي شماره 107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

در خصوص شکايت آقاي کريم کمالي به طرفيت شهرداري هشتگرد داير به اعتراض به رأي کميسيون
معرفی وآشنایی با فاز 5 شهر جديد هشتگرد برای سرمایه گذاری

اطلاع رساني املاک 118 - معرفی وآشنایی با فاز 5 شهر جديد هشتگرد برای سرمایه گذاری - اطلاع رساني .::.
جدول خاموشي در كرج، شهريار، ساوجبلاغ و نظرآباد

( بعثت و وليعصر- قسمتي از شهر هشتگرد شهر صنعتي دهداري سعيد آباد- شهرداري هشتگرد )
ارای جدید دیوان عدالت اداری

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده - ارای جدید دیوان عدالت اداری - انجام وکالت و ارایه خدمات
نرم افزار دستور(حفوفی)

دانشجویان حقوق هشتگرد - نرم افزار دستور - شهردارى، عمران و نوسازى شهرى، نظام مهندسى و
حمل كالا به تمام نقاط كشور

شركت حمل و نقل كالابران تندبار هشتگرد ارائه كننده آماده همكاري با كليه شهرداري ها در
دفتر طرح ساماندهی وانت بارها

شركت حمل و نقل كالابران تندبار هشتگرد ارائه كننده آماده همكاري با كليه شهرداري ها در
مشهد به قزوين1050 كيلومتر

هشتگرد به ميدان اول شهر كرج: برج باراجين- عمارت شهرداري - كليساي ارامنه
مقايسه هزينه‌اي «تهران» و «مسكن‌مهر»

چالش‌هاي شهرسازي پرند، هشتگرد و پرديس به گزارشي كه در فصلنامه تخصصي شهرداري‌تهران در
برچسب :