پرداخت سنوات پرسنل قراردادی

باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم و قوانین کار ، یکی از سوالاتی که در برخی از شرکتها مطرح می باشد  این است که پرداخت سنوات پرسنل قراردادی در پایان هرقرارداد بنفع شرکتها می باشد ویا بیشتر منافع پرسنل مربوطه را تامین می نماید ؟

برای  پاسخ به این سوال می بایست موضوع را از منظر شرکتها و پرسنل جداگانه بررسی نمائیم :

الف) ازدید شرکتها

درشرایط فعلی اقتصادی و بادرنظرگیری سودسپرده بانکها وموسسات اعتباری غیر بانکی مجاز که بنظر درصد سود مذکور بیشتر از درصد افزایش حقوق اعلامی توسط دولت است (باتوجه به روند چندسال گذشته) سپرده گذاری سنوات توسط شرکتها بنفع این بنگاههای اقتصادی خواهد بود . مضافا" این که سود  حاصل مطابق بند ۲ ماده ۴۲۹ *(۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم " سود ویا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز وسپرده های مختلف نزدبانکهای ایرانی و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف است " معاف از مالیات نیز می باشد .

حال اگر این روند چند سال ادامه پیدا کند درصد سودسپرده نسبت به درصد افزایش حقوق دولت نیز به صورت تصاعدی بیشتر خواهد شد  . برای مثال اگر سود بانکی را ۲۰٪ وافزایش حقوق را ۱۸٪ در نظر بگیریم ، برای سال اول این فاصله ۲٪ ، برای سال دوم حدود ۵٪

 {((۱۸٪ * ۱۸/۱) + ۱۸/۱) - ((۲۰٪ * ۲/۱) +۲/۱ )}

و برای سالهای بعدی نیز به همین ترتیب بیشتر خواهد گردید .

از طرف دیگر شرکتها می توانند مبلغ مذکور را یک نوع وام بابهره مناسب و بدون پیچ و خم های اداری وضمانت تلقی و در هنگام ترک کار (بازنشستگی ، استعفا و ....) سنوات را محاسبه و همانند اقساط وام پرداخت نمایند .

ب) از دید پرسنل

مطابق بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم " حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری وپایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وارث و حق سنوات وحقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود " معاف از مالیات است .

باتوجه به ماده فوق الذکر وباعنایت به اینکه  اگر قرارداد پرسنل بلافاصله پس از قرارداد قبلی منعقد گردد مشمول معافیت قانون مذکور نمی شود و پرسنل می بایست بابت سنوات دریافتی ، مالیات پرداخت نمایند و در صورتیکه پرسنل را حداقل مشمول پرداخت ۱۰٪ مالیات حقوق در نظر گرفته و فاصله میان سپرده بانکی و مبلغ افزایش حقوق اعلامی توسط دولت را همانند پیش فرض بند " الف " در نظر بگیریم پرداخت سنوات در پایان هر قرارداد بنفع پرسنل نخواهد بود .

شایان ذکر است که باتوجه به اینکه در شرایط کلی پرسنل (کارمندان و کارگران ) معمولا" سرمایه گذاران خوبی نیستند و باعنایت به بار روانی برنامه ریزی روی مبلغ بزرگتر ، بنظر دریافت مبلغ تجمعی سنوات در هنگام ترک کار بنفع پرسنل خواهد بود .

نتيجه :

علیهذا باتوجه به جمیع مراتب صدرالاشاره و با امعان نظر به اینکه پرداخت سنوات در پایان هر قرارداد نه بنفع  پرسنل است و نه شرکتها ، اصرار اکثر بنگاههای اقتصادی ( حتی برخی از شرکتهای بزرگ و بورسی ) برای تسویه حساب سنوات پرسنل در پایان هر قرارداد و بلافاصله انعقاد قرارداد جدید از دید مالی نویسنده بنظر قابل توجیه نمی باشد و شاید عدم توجه به شرایط و قوانین موجود ویا تفکر سنتی دلیل این مهم باشد !

در پایان از تمامی دوستان تقاضا دارد که با نظرات خود راهنمای این کارگروه گردند .


مطالب مشابه :


مبناي محاسبه سنوات وبازخريد آن

مبناي محاسبه سنوات وبازخريد آن ماده 24 قانون کار: درصورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يامدت
نحوه محاسبه ماليات عيدي،سنوات،طلب مرخصي و بن قسمت دوم

حسابداري - نحوه محاسبه ماليات عيدي،سنوات،طلب مرخصي و بن قسمت دوم - حسابداری و اقتصاد
مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن

مالیات حقوق و - حقوق بازنشستگي و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات وحقوق ايام
نحوه محاسبه ذخیره سنوات کارکنان

حسابداري - نحوه محاسبه ذخیره سنوات کارکنان - اجرا و مشاوره کلیه امور مالی و حسابداری و آموزش
محاسبه سنوات و عیدی و مالیات آنها به زبان ساده

پیشگامان - محاسبه سنوات و عیدی و مالیات آنها به زبان ساده - پیشگامان در ارائه خدمت (تايپ
پرداخت سنوات پرسنل قراردادی

پرداخت سنوات پرسنل و پرسنل می بایست بابت سنوات دریافتی ، مالیات پرداخت نمایند و در
نحوه محاسبه ماليات عيدي،سنوات،طلب مرخصي و بن

حسابداري - نحوه محاسبه ماليات عيدي،سنوات،طلب مرخصي و بن - حسابداری و اقتصاد کامپیوتر
حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی مالیاتی

۱- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است.
فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان

4-طبق قانون شركت ملزم به پرداخت سالي يكماه سنوات مي باشد و لي اگر عرف و رويه مالیات به
اظهارنامه مالیاتی

جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات - در قسمت مانده زیان سنوات قبل مورد تائید واحد مالیاتی
برچسب :