چک لیست ارزیابی بخش دیالیز

نام بيمارستان: ................................          تاريخ ارزشيابي :  ........................            تعداد تخت : ..........            تعداد بيمار : .............                   

تعداد پرسنل : پرستار .... بهيار ....

بخش دياليز :

 

مدیریت و سازماندهی

برنامه استراتژیک :

ملاحظات

1- نسخه ای از برنامه استراتژیک بیمارستان در این بخش در دسترس است                                                                                           بلی*   خیر*

 

2-در بخش دياليز، نسخه ای خوانا وقاب شده از رسالت بیمارستان، در محلی مناسب و قابل رویت نصب شده است.                                            بلی*   خیر*

 

3-تمام کارکنان بخش دياليز، از رسالت بیمارستان و نقش این بخش در راستای دستیبابی به اهداف استراتژیک آن اطلاع دارند.                             بلی*    خیر*

 

رئیس بخش :

 

شرایط احراز ریاست بخش دياليز ، به ترتيب ارجحيت عبارت است از:

*دارا بودن مدرک دکترای تخصصی نفرولوژي                                                                                                                             بلی*    خیر*

*دارا بودن مدرک دکترای تخصصی داخلي و حداقل 2 سال سابقه كار در بخش دياليز با مدارك آموزشي معتبر بخش دياليز                                 بلی*    خیر*

*دارا بودن مدرک دکترای تخصصی داخلي با مدارك آموزشي معتبر دوره بخش دياليز                                                                              بلی*    خیر*

 

سرپرستار بخش:

 

شرایط احراز برای سرپرستار بخش دياليز، به ترتیب ارجحیت عبارت است:

*دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی ارشد پرستاری داخلي، مدرک RN و حداقل 1  سال سابقه کار در بخش دياليز به علاوه مدارک گذراندن حداقل 40 ساعت دوره های مدیریت عمومی و 40 ساعت دوره های مدیریت پرستاری( دوره های مورد تائید وزارت بهداشت) و گذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی بخش دياليز  بلی*    خیر*

*دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی پرستاری، مدرک RN و گذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی بخش دياليز و حداقل 3 سال سابقه كار در  بخش دياليز به علاوه مدارك گذراندن حداقل 40 ساعت دوره هاي مديريت عمومي و 40 ساعت دوره هاي مديريت پرستاري ( دوره هاي مورد تاييد وزارت بهداشت )        بلی*    خیر*                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                   

*دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی پرستاری،مدرک RNو حداقل 3 سال سابقه کار دربخش دياليز و گذراندن دوره های حرفه ای تکمیل بخش دياليز. بلی*   خیر*                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

*دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی پرستاری، مدرک RN و حداقل 1 سال سابقه کاردربخش دياليز،گذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی بخش دياليز. بلی*    خیر*                                                                                                                                               

 

پرستار بخش دياليز:

 

شرایط احراز برای پرستار بخش دياليز، به ترتيب ارجحيت عبارت است از :

*كارشناس پرستاري با مدرك معتبر دوره آموزشي بخش دياليز با 2 سال تجربه پرستاري                                                                           بلی*    خیر*

*كارشناس پرستاري با مدرك معتبر دوره آموزشي بخش دياليز                                                                                                          بلی*    خیر*

 


پزشک مقیم و پزشك آنكال:

 

1. بخش دياليز در تمام ساعات فعال ، از حضور پزشك مقيمي كه به ترتيب ارجحيت واجد شرايط ذيل است ، برخوردار مي باشد:

* فوق تخصص نفرولوژي                                                                                                                                                    بلی*     خیر*

* متخصص داخلي داراي مدارك معتبر دوره آموزشي بخش دياليز                                                                                                     بلی*     خیر*

* پزشك عمومي داراي مدارك معتبر دوره آموزشي بخش دياليز                                                                                                       بلی*     خیر*

 

2. پزشكان متخصص به صورت شبانه روزي در دسترس (آنكال) هستند.                                                                                             بلی*     خیر*

 


پرستار مسئول شيفت:

 

شرايط لازم براي پرستاران مسئول شيفت در بخش دياليز به ترتيب ارجحيت ، عبارت است از :

*دارا بودن مدرک حداقل كارشناسي پرستاري ، مدرك RN و حداقل 2 سال سابقه كار در بخش دياليز و گذراندن دوره هاي حرفه اي بخش دياليز                                                                                               

                                                                                                                                                                                   بلی*     خیر*

*دارا بودن مدرک حداقل كارشناسي پرستاري ، مدرك RN و گذراندن دوره هاي حرفه اي بخش دياليز                                                       بلی*     خیر*

 

مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی

پرونده پرسنلی

( کاغذی/الکترونیک) هر یک از کارکنان  بخش دياليز، حداقل شامل موارد ذیل بوده و یک نسخه از آن در دسترس رئیس بخش است:

*نام و نام خانوادگی، جزئیات تماس ( شامل تلفن و آدرس فرد و خویشاوندان یا دوستانی که در صورت لزوم، از طریق آنها بتوان با وی تماس گرفت) و سمت سازمانی.                                                                                                                   بلی*       خیر*

*شرح وظایف شغلی امضا شده توسط فرد                                                                                               بلی*       خیر*

*چک لیست های گذراندن دوره توجیهي بدو ورود، مباحث ایمنی، سلامت شغلی و بهداشت محیط امضا شده توسط فرد  بلی*       خیر*

*کپی آخرین مدرک تحصیلی                                                                                                              بلی*       خیر*

*کپی مدارک دوره های آموزشی طی شده                                                                                               بلی*       خیر*

*مستندات مربوط به ارزيابي اولیه و دوره ای توانمندی کارکنان به منظور انجام مسئولیت های محوله                        بلی *       خیر*

*مستندات مربوط به آزمون های دوره ای ارزیابی حرفه ای و غیرحرفه ای کارکنان                                              بلی*        خیر*

*مستندات مربوط به سنوات خدمات به تفکیک محل خدمت                                                                         بلی*       خیر*

ملاحظات

 

لیست کارکنان:

 

1.در بخش دياليز، لیستی از تمام کارکنان این بخش، در تمام اوقات شبانه روز در دسترس بوده و حداقل شامل موارد ذیل است:

*نام ونام خانوادگی                                                                                                                            بلی*       خیر*

*جزئیات تماس (شامل تلفن و آدرس فرد و خویشاوندان یادوستانی که درصورت لزوم،از طریق آنها بتوان باوی تماس گرفت)بلی*      خیر*

*سمت سازمانی                                                                                                                                 بلی*      خیر*

 

2.لیست نوبت کاری شبانه روزی هر ماه با ذکر نام و سمت افراد در آن نوبت کاری، در محلی مناسب و قابل رویت، بر روی دیوار یا تابلو اعلانات نصب شده است                                                                                                                                 بلی*       خیر*

 

3.هر یک از كاركنان بالینی در طول 24 ساعت، حداکثر 12 ساعت به طور متوالی به ارائه خدامات می پردازند ( به جز در موارد بروز بحران که بر اساس برنامه مدیریت بحران سازمان عمل می شود.)                                                                                     بلی*       خیر*

 

4.یک لیست از پزشکان، متخصصان ومشاوره دهندگان آنکال یا مقیم که در موارد اورژانس بتوان با آنها تماس گرفت. در تمام اوقات شبانه روز در بخش دياليز، در دسترس است.                                                                                                               بلی*       خیر*

 

5.لیست نوبت كاري شبانه روزی هر ماه گروه احیا، در محلی مناسب و قابل رویت روی دیوار یا تابلوی اعلانات نصب شده است.  بلی*  خیر*

 

6. برای مواردی که نیازبه حضور اورژانسی پرسنل،خارج از لیست نوبت كاري شبانه روزی است،برنامه ریزی انجام شده است. بلی*      خیر*

 

7. مستنداتی که نشان می دهند محاسبه و چینش کارکنان در هر نوبت کاری، متناسب با تعداد بیماران وحجم کار است در بخش موجود است.     

                                                                                                                                                    بلی*      خیر*

 

دوره توجیهی بدو ورود

 

در بخش دياليز، یک کتابچه/ مجموعه توجیهی برای آشناسازی پرسنل جدید با شرایط عمومی بیمارستان و ویژگی ها و نکات اختصاصی این بخش، موجود است که حداقل شامل موارد ذیل است:

*معرفی کلی بیمارستان ( از جمله نقشه ساختمان، موضوعات مربوط به رعایت حقوق گیرندگان خدمت، ایمنی بیمار، برنامه کنترل عفونت، موضوعات آتش نشانی، مدیریت بحران، مدیریت خطر،ویژگی های فرهنگی و بومی مردم منطقه، نمودار و سلسه مراتب سازمانی، قوانین مربوط به رعایت استانداردهای پوشش، امور اداری و مالی همچون مرخصی ها، تاخیر وتعجیل، حضور و غیاب ، حقوق و مزایا، پاداش و اضافه کار، روند ارتقای شغلی و امکانات رفاهی)                                                                    بلی*       خیر*

*معرفی جزئیات و آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های خاص این بخش و موارد مرتبط با مسئولیت ها و شرح وظایف هر فرد           

                                                                                                                                      بلی*        خیر*

*زیر مجموعه ای حاوی اطلاعات مربوط به تمام تجهیزات اختصاصی این بخش                                      بلی*        خیر*

 


 

آزمون صلاحیت و توانمندی کارکنان

 

1.مستندات نشان می دهند که آزمون اولیه/ دوره ای توانمندی کارکنان با توجه به نقش ها ومسئولیت های آنان، انجام می شود.                                        

                                                                                                                                بلی*       خیر*

 

2.مستندات نشان می دهند که آزمون های توانمندی دوره ای حداقل هر يك سال ، برای تمام کارکنان، برگزار می شوند.                           

                                                                                                                                بلی*       خیر*

 

3.مستندات نشان می دهند که اقدامات اصلاحی به منظور رفع نارسایی های شناسایی شده در آزمون دوره ای توانمندی کارکنان، انجام میگیرد        

                                                                                                                                بلی*       خیر*

 

4.مستندات نشان می دهند که اثر بخشی اقدامات اصلاحی انجام شده در جهت ارتقای توانمندی دوره ای کارکنان، مورد بررسی قرار میگیرند.     

                                                                                                                                 بلی*       خیر*

 

آموزش و توانمند سازی کارکنان

ملاحظات

1. بخش دياليز یک گزارش ارزیابی سالانه از نیازهای آموزشی کارکنان این واحد، در راستای تحقق اهداف برنامه استراتژیک و برنامه بهبود کیفیت سازمان، به واحد آموزش یا کمیته بهبود کیفیت بیمارستان، ارائه می نماید.                                                    بلی*       خیر*

 

2.مستنداتی که نشان می دهند تمام کارکنان، دوره های آموزشی لازم را حداقل سالی یک بار، گذرانده اند در پرونده پرسنلی آنان ، موجود است.                                                                                                                             

                                                                                                                                            بلی*       خیر*

 

3.مستنداتی که نشان می دهند کارکنان حداقل سالی یک بار در دوره های بازآموزی مدون و غیرمدون رسمی و مرتبط شرکت می نمایند، موجود است.                                                                                                                                     بلی*       خیر*

 

4.تمام کارکنان بخش، در فواصل زمانی مناسب، آموزش های لازم در زمینه اجرای صحیح احیای قلبی- ریوی پایه را دریافت می نمایند، موجود است.                                                                                                                                     بلی*       خیر*

 

5.تمام پزشکان و پرستاران بخش دياليز، حداقل سالی یک بار، آموزش های لازم در زمینه انجام احیای قلبی- عروقی پیشرفته و استفاده از دفیبریلاتور، ونتیلاتور و سایر تجهیزات تخصصی مربوطه را دریافت می نمایند، موجود است.                             بلی*       خیر*

 

6.مستنداتي كه نشان مي دهد تمام کارکنان در زمینه نقش خود در تشخیص ارزش ها و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق آنان به طور مستمر آموزش می بینند، موجود است.                                                                                             بلی*       خیر*

 

7.مستنداتي كه نشان مي دهد تمام کارکنان در زمینه ارتقای مهارت های رفتاری و ارتباطی خود، به طور مستمر آموزش می بینند، موجود است.

                                                                                                                                          بلی*       خیر*

 

8.مستنداتي كه نشان مي دهد تمام کارکنان در زمینه ایمنی بیمار، کنترل عفونت، بهداشت محیط، ایمنی و سلامت شغلی، آتش نشانی ، مدیریت خطر و مدیریت بحران، سالانه آموزش می بینند، موجود است.                                                                بلی*       خیر*

 

9.تمام کارکنان این بخش حداقل یک بار در سال، تمرین (Drill) آتش نشانی، انجام می دهند                        بلی*       خیر*

 

کتابچه / مجموعه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

 

1.کتابچه/ مجموعه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط، در این بخش موجود و شامل موارد ذیل است:

*اطلاعات عمومی در ارتباط با ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط                                                             بلی*       خیر*

*اطلاعات اختصاصی برای این بخش ، شامل وجود و استفاده از وسایل حفاظت فردي                                            بلی*       خیر*

 

 

2.اطلاع رسانی در خصوص جدیدترین نکات و روش های ایمن عملکرد و سلامت شغلی ویژه این بخش، با هدف کاهش خطرات شناسایی شده بخش، از طریق بروشور ( جزوه آموزشی ) انجام می شود.                                                                               بلی*       خیر*

 

 

 

 

 

مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی

خط مشی ها و روش ها

ملاحظات

1- یک کتابچه/ مجموعه خط مشی ها و روش ها در بخش دياليز وجود دارد که موضوعات مدیریتی و بالینی این بخش را توصیف می نماید:

*خط مشی ها و روش ها در تمام بیمارستان دارای قالب یکسان و یکنواخت هستند.                                               بلی*       خیر*

*خط مشی ها و روش ها به طور منظم بازنگری می شوند.                                                                             بلی*       خیر*

*خط مشی ها به روشنی مشخص هستند                                                                                                  بلی*       خیر*

*روش ها به روشنی مشخص هستند                                                                                                       بلی*       خیر*

*کتابچه/ مجموعه دارای یک فهرست دقیق است                                                                                        بلی*       خیر*

*کتابچه/ مجموعه دارای نمایه مشخص است                                                                                             بلی*       خیر*

 

2-خط مشی ها و روش ها حداقل شامل موارد ذیل هستند:

*رعایت حقوق گیرندگان خدمت                                                                                                                بلی*       خیر*

*برطرف کردن موانع دسترسی به خدمات مراقبتی(مواردی چون زبان، ناتوانی ها و معلولیت های جسمانی، ارزش ها و اعتقادات و ... ) بلی*        خیر*

*ارائه خدمات استاندارددرتمام ساعات شبانه روزو درتمام روزهای فعال هفته( اعم از تعطیل و غیرتعطیل ، اورژانس و غيراورژانس)       بلی*       خیر*

*فرآیند پذیرش، انتقال دورن و برون بخشی، ارجاع وترخیص                                                                                        بلی*       خیر*

*پاسخ دهی در موارد بحران                                                                                                                               بلی*       خیر*

*كد احياء                                                                                                                                                     بلی*       خیر*

*چگونگي ثبت دستورات مراقبتي و  دارويي كه به صورت شفاهي ( بعنوان مثال توسط پزشك آنكال ) داده مي شوند                    بلی*       خیر*

*استمرار مراقبت مطلوب از بیماران در انتهای هر نوبت کاری و زمان تحویل نوبت.                                                           بلی*       خیر*

*استمرار مراقبت مطلوب از بیماران با تعیین جانشین در مواردی که فرد حتی به مدت کوتاه محل خدمت خود را ترک مینماید     . بلی*       خیر*

*راهنماهاي طبابت باليني حداقل در 5 مورد ازحالات وخيم وشايع در مراجعه كنندگان ( راهنماهاي مورد تاييد وزارت بهداشت)          بلی*       خیر*

*بازبيني راهنماهاي طبابت باليني در فواصل زماني مناسب                                                                                    بلی*       خیر*

*خط مشي جذب كارمند از نظر نسبت پرستار به بيمار                                                                                         بلی*       خیر*

*کنترل عفونت                                                                                                                                   بلی*       خیر*

*مراقبت از فيستول ، كاتتر موقت و دائم                                                                                                        بلی*       خیر*

*استفاده از خون و محصولات خوني                                                                                                            بلی*       خیر*

*چگونگي گندزدایی سریع منطقه دارای احتمال آلودگي توسط بیمار عفونی.                                                                     بلی*       خیر*

* ايمني بيمار                                                                                                                                     بلی*       خیر*

 *شناسايی بیماران حداقل با 2 شناسه که هیچ یک شامل شمارة اتاق یا تخت بیمار نباشد)به ویژه درموارد تشابه اسمی و گروههاي درمعرض خطر( قبل از انجام هرگونه پروسیجر درمانی، تشخیصی، تجويز دارو و یا تزریق خون و فرآورده های خونی.                                           بلی*       خیر*

 

 

 

 

مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی

پذیرش در بخش و ارزیابی بیمار

ملاحظات

1.اولین ارزیابی بیمار توسط پزشک معالج و تکمیل فرم های مربوطه بيمارستان در پرونده بيمار، در محدوده زمانی که توسط بیمارستان مشخص شده است انجام می گیرد.                                                                                                              بلی*       خیر*

 

2.اولین ارزیابی بیمار توسط پرستار وتکمیل فرم های مربوطه بيمارستان در پرونده بيمار ، در محدوده زمانی که توسط بیمارستان مشخص شده است، انجام می گیرد.                                                                                                                   بلی*       خیر*

 

3. طی تمام مراحل مراقبتی بیمار، پزشک معالج بیمار شيفت دياليز بيمار مشخص شده و همه مشاوره ها، در مان ها و مراقبت های لازم ، با اطلاع و هماهنگی وی انجام می پذیرد                                                                                                       بلی*       خیر*

 

4.پزشک معالج داروهای در حال مصرف بیمار را در هنگام پذیرش در بخش، مورد بررسی قرار داده و داروهای لازم را به دستورات دارویی بیمار اضافه می نماید                                                                                                                           بلی*       خیر*

 

5.ارزيابي هاي دوره اي بيماران دياليزي توسط پزشك معالج در بخش دياليز با ثبت در پرونده در محدوده زماني كه توسط بيمارستان مشخص شده است ، انجام مي شود.                                                                                                                     بلی*       خیر*

 

6.يك متخصص تغذيه با صلاحيت كه داراي تجربه با مدرك تاييد شده در تغذيه بيماران كليوي است در شروع برنامه دياليز و سپس هر 6 ماه يكبار بيماران دياليزي را ويزيت و در پرونده بيمار ثبت مي نمايد.                                                                   بلی*       خیر*

 

گزارش پرستاری

 

یک پرستار با مدرک حداقل کارشناسی پرستاری، بیمار را در هر نوبت دياليز در بخش پذیرش نموده و فرم دياليز را تكميل مي نمايد.

 

گزارش پزشکی

 

پزشک معالج، پس از انجام ارزیابی ها و اقدامات لازم، موارد زیر را در پرونده بیمار ثبت می نماید:

*ساعت و تاریخ انجام ویزیت                                                                  بلی*       خیر*

*تمام نتایج حاصل از اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی بیمار                          بلی*       خیر*

*تمام دستورات درمانی، مراقبتی، بررسی ها و اقدامات پاراکلینیکی لازم                بلی*       خیر*

*توضیحات و آموزش های ارائه شده به بیمار وهمراهان وی توسط پزشک معالج    بلی*       خیر*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی

پرونده بیمار

ملاحظات

1.برای تمام کارکنانی که مجاز به ثبت اطلاعات در پرونده یا گزارش های مربوط به بیمار هستند. حداقل های قابل قبول برای نوشتن شرح حال، معاینه فیزیکی و گزارش های مربوط به بیمار، مشخص شده است                                                         بلی*       خیر*

 

2.در ثبت مستندات در پرونده بیمار ( یا سایر گزارش های مربوط به بیمار) حداقل موارد ذیل رعایت می شوند:

*تمام اطلاعات با خودکار نوشته می شوند                                                                                     بلی*       خیر*

*تمام مستندات با خط خوانا ثبت می شوند                                                                                    بلی*       خیر*

*نام ، نام خانوادگی و شماره پرونده بیمار در تمام صفحات و روی جلد پرونده وی ثبت می شوند                     بلی*       خیر*

*زمان و تاریخ ثبت هر یک از اطلاعات وارد شده ، مشخص است                                                         بلی*       خیر*

*در پایان تمام مستندات پرونده و گزارش های بیمار، امضا ومهر ثبت کننده اطلاعات آمده است                     بلی*       خیر*

*هیچ فضای خالی بین و پایان نوشته ها و امضای انتهای آنها وجود ندارد                                                بلی*       خیر*

*در مستندات و گزارش های مربوط به بیماران، هیچ نوع وسیله اصلاح کننده و پاک کننده اطلاعات ( مانند لاک غلط گیر) استفاده نشده است.

                                                                                                                                       بلی*       خیر*

*در صورتی که در پرونده بیمار جمله ای اشتباه نوشته شده باشد، روی آن فقط یک خط کشیده شده و بالای آن نوشته می شود « اصلاح شد»  و در پایان دستورات پزشک و گزارش پرستاری تعداد موارد خط خوردگی با حروف ذکر شده و سپس امضا مهر و سمت فرد ثبت می گردد.

                                                                                                                                           بلی*       خیر*

*مستندسازي در بخش دياليز بايد در فرم هاي طراحي شده خاص اين بخش باشد و در پرونده بيمار نگهداري شود  بلی*       خیر*

 

3. پرونده بيمار حداقل شامل موارد زير است:

* برگه پذيرش بيماران بخش همودياليز ( ابلاغيه معاونت سلامت وزارت بهداشت )

* آخرين EKG

* چك ليست آزمايشات

* برگه ويزيت پزشك

* كاردكس دارويي

* خلاصه دياليز شيت براي حداقل 3 ماه اخير ( ابلاغيه معاونت درمان وزارت بهداشت )

* برگه هاي دياليز شيت يك ماه اخير

* يك كپي از آخرين گزارش هاي بررسي هاي پاراكلينيك بيمار

 

تذکر: برخی از موارد خاص ثبت کاغذی هستند و در صورت ثبت الکترونیک اطلاعات بررسی نخواهند شد

 

ارزیابی و مراقبت مستمر از بیمار

 

1.پزشکان، پرستاران و سایر افرادی که در فرآیند مراقبت از بیمار، با پزشک معالج وی همکاری می کنند، به منظور تجزیه وتحلیل ، یکپارچه نمودن و استمرار ارزیابی ها و مراقبت ها، با یکدیگر مشارکت می نمایند.                                                   بلی*       خیر*

 

2.بیماران از جهت مدیریت درد و برطرف کردن نیازهای تسکینی، به طور مستمر ارزیابی و کنترل می شوند.         بلی*       خیر*

 

3.اقدامات مراقبتی، بر اساس برنامه ها و دستورات ثبت شده در پرونده انجام می شوند                                   بلی*       خیر*

 

4.اطلاع رسانی و اعلام نتایج معوقه تست های پاراکلینیک به بیماران و مراقبان آنان بعد از ترخیص از بیمارستان صورت می پذیرد. 

                                                                                                                                  بلی*       خیر*

 

 

 

مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی

دستورات دارویی:

ملاحظات

1.یک نسخه از کتاب  دارویی که توسط کمیته دارویی بیمارستان و منطبق با فهرست دارویی ملی تهیه شده است، در بخش دياليز در دسترس است                                                                                                                    بلی*       خیر*

 

2.کتاب دارویی، حاوی شرح داروهای كليوي ، اورژانسي و نیز روش تجویز آنها، محاسبه دوز دارویی و عوارض ناخواسته احتمالی آنها است.               

                                                                                                                               بلی*       خیر*

 

3.فرآیند تعیین دوز دارویی، محاسبه، روش و تجویز داروها توسط پزشک انجام و ثبت می شود.                      بلی*       خیر*

 

4. فرآيند محاسبه و اجراي دستورات دارويي توسط پرستار انجام وثبت مي شود.                                         بلی*       خیر*

 

5.فرآیند محاسبه و اجرای دستورات دارویی، داروهاي پرخطرتوسط دو كارشناس پرستاري انجام و ثبت می شود و با درج امضای هر کارشناس، تایید می گردد. داروهای خطرناک حداقل شامل موارد ذیل هستند:

*تمام مخدرها و داروهای تزریقی تحت کنترل وزارت بهداشت                                                                    بلی*       خیر*

*دیگوکسین وریدی                                                                                                                             بلی*       خیر*

*انسولین                                                                                                                                          بلی*       خیر*

*اولین دوز آنتی بیوتیک های وریدی                                                                                                         بلی*       خیر*

*ترکیبات تغذیه کامل وریدی                                                                                                                  بلی*       خیر*

* ویال های چند دوزی                                                                                                                         بلی*       خیر*

*خون و فرآورده های خونی                                                                                                                    بلی*       خیر*

*کلرور پتاسیم ( مطابق سازمان جهانی بهداشت در خصوص راه حل های نه گانه ایمنی بیمار )                                  بلی*       خیر*

 

6.بیمارستان فرایندی را جهت اطمینان از اینکه داروی درست، به روش درست و از راه صحیح ، در زمان درست و به مقدار درست، به فرد درست داده می شود پیش بینی و مکتوب ساخته است و کارکنان مطابق آن عمل می نماید                                       بلی*       خیر*

 

7.همواره آنتی دوت ها و یک لیست از آنها در یک مکان مناسب و در دسترس، در بخش دياليز وجود دارد             بلی*       خیر*

 

8.قفسه دارويي بخش دياليز حاوي حداقل داروهاي موردنياز طبق ليست معاونت سلامت وزارت بهداشت بوده و در يك مكان مناسب جهت دسترسي وجود دارد.                                                                                                                   بلی*        خیر*

 

9.سرپرستار بخش یا پرستار مسئول شیفت، داروهای مخدر را کنترل می کند.                                               بلی*       خیر*

 

10.داروهای مخدر باید در تمام مواقع در کمد قفسه قفل دار، محفوظ باشند وکلید نزد پرستار مسئول داروهای مذکور، نگهداری شود.

                                                                                                                                   بلی*       خیر*

 

آموزش بيمار و همراهان :

 

1.به بیماران دياليزي وهمراهانشان توضیحات مناسب و قابل درک در مورد نوع مراقبت در نظر گرفته شده، روش های جایگزین، پیامدهای احتمالی ناشی از درمان و هر گونه هزینه مورد انتظار ارائه می شود.                                                                      بلی*       خیر*

 

2.نام فرد یا افراد مسئول ارائه آموزش به بیماران وهمراهان آنان در پرونده بیمار ثبت شده است.                         بلی*       خیر*

 

3.بروشور ( جزوه آموزشی) در رابطه با حداقل 5 مورد از شایع ترین علل مراجعه و بستری در هر بخش تخصصی و همچنین نکات بهداشتی درمانی مهمی که بیماران این بخش، باید رعایت نمایند، در بخش بخش دياليز برای استفاده بیماران وهمراهان آنان در دسترس است.

                                                                                                                                    بلی*       خیر*

 

* تغذيه ، نگهداري ACCESS ( دسترسي عروقي جهت انجام همودياليز ) ، نحوه مصرف داروها ، مراقبت از عفونت ، كنترل وزن و تعادل مايعات                                                                                                                                   

                                                                                                                                            بلی*       خیر*

 

 

امکانات و ملزومات

خدمات پشتیبانی بخش های پاراکلینیک

ملاحظات

1.خدمات پشتیبانی بخش دياليز باید به صورت شبانه روزی در دسترس باشد مانند: تصویربرداری، آزمایشگاه،خدمات دارویی و بانک خون        

                                                                                                                                            بلی*       خیر*

 

2.یک سیستم برای بازبینی و ارائه گزارش تصاویر توسط یک تصویربردار حداکثر ظرف 24 ساعت، همراه با گزارش بالینی وجود دارد

                                                                                                                                            بلی*       خیر*

 

3.فهرست آزمایش های بخش اورژانس و جدول زمان بندی پاسخ دهی آنها مطابق با فهرست و زمان پاسخ دهی تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجود است .                                                                                          بلی*       خیر*

 

4.امکان دریافت پاسخ آزمایش های اورژانسي در زمان معین مطابق با الزامات تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجود است و در این خصوص کتباً ّ با آزمایشگاه توافق شده است                                                                              بلی*       خیر*

 

ترالی  اورژانس

 

1.ترالی اورژانس در دسترس بوده مطابق آیین نامه وزارت بهداشت، حداقل حاوی موارد ذیل است:

*دفیبریلاتور                                                                         


مطالب مشابه :


بیرجند |جدا کردن یارانه افراد تازه ازدواج کرده و فرزند جدید

یارانه ها برای از طریق ثبت پس از تولد یارانه نوزادان و نیز
عرضه کارت الکترونیکی یارانه‌ای خرید کتاب دانشجویی از طریق بانک صادرات

عرضه کارت الکترونیکی یارانه‌ای از طریق بانک و نسبت به ثبت نام كارت
دولت و رفاه اجتماعی

مردم از طریق افزایش ثبت‌نام در مقطع متوسطه، مرگ‌ومیر نوزادان و امید
با یارانه نان خداحافظی کنید

حمایت از طریق یارانه های ناشی از حذف یارانه، برای مردم نوزادان بیمارستان
فقر و اشتغال- ادبیات مربوطه 3 ( دنباله مطالبی از گزارش نهایی طرح تحقیقاتی )

های تخصیصی برای یارانه از طریق تجزیه شاخص مرگ ومیر نوزادان، امیدبه
چک لیست ارزیابی بخش دیالیز

در صورت لزوم، از طریق آنها از موارد خاص ثبت کاغذی هستند برای نوزادان، کودکان
رئیس اداره ثبت احوال:در سال جاری 850 شناسنامه نوزاد صادر و 150 شناسنامه متوفی باطل شده است

*صدور شناسنامه ناشی از فقدان (المثنی) * ثبت ولادت که فقط از طریق برای تغییر نام
اطلاعیه مهم ثبت نام آزمون استخدامی صندوق تامین اجتماعی

اطلاعیه مهم ثبت نام رسانه ای برای تمام 1-آواي تكاب تمامي اخبار خود را از وب سايت
برچسب :