آیه 53 سوره عنکبوت - ایه 53سوره اعراف درابطال سحر

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   پس در آن تاکید بر تهی از این عمل است.  
سوره:   عنکبوت  
آیه:   53  
صفحه:   403     

سوره العنکبوت مشتمل بر 69 آیه - سوره شماره 29

ایه 53سوره اعراف درابطال سحر , استخاره به سوره عنکبوت