حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

HardHatArea.gif

سيستم حسابداري موسسات پيمانكاري بايد طوري طراحي شود که سود يا زيان دقيق پيمان در پايان کار تعيين شود. در حسابداري قراردادهاي  بلندمدت پيمانكاري ازاصول هزينه يابي سفارشکار تبعيت ميشود. از اين رو، براي آنكه بهاي تمام شده هر طرح بطور جداگانه مشخص شود بايد براي هر قرارداد پيمانكاري که منعقد ميشود حسابي جداگانه در دفاتر افتتاح و براي سهولت مراجعه به اسناد و مدارك نظير برگ درخواست کالا، حواله انبار و ليست دستمزد به هر پيمان شماره خاصي اختصاص يابد.

مساله اساسي در حسابداري پيمانكاري تعيين مخارج ودرآمد هر دوره مالي در طول مدت قرارداد است. در موردحسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري ذکر نكات زيرضروري است:

1- دورهاي که مخارج مربوط به يك طرح شناسايي ميشود با امضاي قرارداد آغاز و با تكميل آن خاتمه مي يابد.

2- مخارجي را که پيمانكار قبل از انعقاد قرارداد براي شرکت در مناقصه انجام ميدهد در صورتي که قابل تشخيص و شناسايي باشد جزو بهاي تمام شده پيمان محسوب ميشود در غيراين صورت جزو هزينه هاي دوره وقوع خواهد بود.

3- در يك واحد پيمانكاري مخارج انجام شده را ميتوان به ترتيب زير طبقه بندي کرد:

الف-مخارج مستقيم، مانند مواد و مصالح مصرفي درپيمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه واستهلاك ماشين آلات بكار گرفته شده در پيمان که جزو بهاي تمام شده پيمان به شمار ميآيد.

ب -مخارج غيرمستقيم، مانند هزينه تعميرگاه مرکزي، طراحي و خدمات فني که بين پيمانهاي مختلف مشترك است که معمولابرمبناي معقولي مانند دستمزد مستقيم، موادمستقيم و مبلغ پيمان بين پيمانهاي مختلف سرشكن ميشود.

ج -مخارج بي ارتباط با پيمانها، مانند هزينه هاي تحقيق و توسعه، هزينه هاي مالي غير مرتبط باپيمانها و هزينه استهلاك ماشين آلات وتجهيزاتي که در پيمانها بكار گرفته نشده است. اين مخارج جزوبهاي تمام شده پيمان به حساب نمي آيد زيرا با پيشرفت هيچيك ازپيمانها ارتباط ندارد. اما در برخي مواردهزينه هاي عمومي و اداري، هزينه هاي تحقيق وتوسعه و هزينه هاي مالي که بطور مشخص باقرارداد معيني ارتباط دارد به عنوان بخشي ازمخارج انباشته پيمان به حساب ميآيد.

4 - ضمانتنامه هايي که پيمانكار در طول اجراي طرح به کارفرما تسليم مي نمايد ميتواند به شكل آماري خارج ازدفاتر و يا در حسابهاي انتظامي ثبت شود.

دانلود پروژه مالی حسابداری پیمانکاری                      دانلود


مطالب مشابه :


حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

پروژه حسابداری دولتی حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری تعریف پیمان :
پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری سپید کار

یادگاری - پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری سپید کار - یادگار
دانلود پروژه حسابداری - پیمانکاری

آموزشی / اطلاعات عمومی / حسابداری - دانلود پروژه حسابداری - پیمانکاری -
حسابداری پیمانکاری

حسابداری - حسابداری پیمانکاری - حسابداری موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه
حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

دانلود پروژه مالی حسابداری پیمانکاری دانلود. موضوعات پروژه های ارسالی
ثبت های حسابداری پیمانکاری

پروژه های در جریان مناقصه ** نقد ** بابت خرید اسناد برچسب‌ها: ثبت های حسابداری پیمانکاری
دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پیمانکاری

انجمن تحقیق و توسعه حسابداری - دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پیمانکاری - کنکورحسابداری از
امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری و پروژه های ساختمانی آرینا سازه

آرینا سازه - امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری و پروژه های ساختمانی آرینا سازه - نرم
برچسب :