محاسبۀ جرم مخصوص سیمان (چگالی)


عنوان :   محاسبۀ جرم مخصوص سیمان (چگالی) محل انجام آزمایش :   آزمایشگاه آموزشکدۀ فنی امام علی(ع) طبس زمستان 86                             مقدمه: سیمان یک مادۀ چسبنده است که نقش اصلی آن سمنته کردن موادپر کننده وتشکیل یک ماده حجیم وسفت که ازآن برای کارهای ساختمانی که هم نقش باربری وهم نقش پرکننده وتزئینی دارداستفاده می کنیم، برای استفادۀ بهتربایدخواص وخصوصیات سیمان راشناخت ونسبت به بهبودآن اقدام نمودیکی ازخصوصیاتی که می توان برای سیمان برشمردچگالی آن می باشدکه آن رابا b نمایش داده واین خصوصیت حاصل تقسیم جرم سیمان به حجم آن می باشدلذا برای اینکه بتوانیم چگالی سیمان رابدست آورده مقداری ازآن رااندازه گیری می کنیم وحجم آن را بدست می آوریم. وسایل موردنیاز: 1- مقداری سیمان   2- ترازو بادقت ارگرم      3- بالون لوشاتیله ( که برای محاسبه حجم به کارمی رود)     4- کاردک( برای ریختن سیمان به داخل بالون)     5- نفت سفید        6- پیپت شرح : ابتدا مقدار64 گرم سیمان راجداکرده واین مقداررابرابرm قرارمی دهیم،(سیمان مورداستفاده ازهرنوعی می تواندباشدولی به علت کارایی سیمانهای تیپ 2 و5 دراین منطقه سیمان ها نیز ازاین دونوع می باشد.) نکته : برپیدا کردن حجم64 سیمان ما بایدآن رادربالون لوشاتیله ریخته وباافزایش حجم نفت این حجم راپیداکنیم.سپس مقدار    (ml)251 را ازنفت سفیدجداکرده وآن راV1 می نامیم. V1 = حجم اولیه(حجم نفت سفید) نکته: ازنفت سفیدبه این علت استفاده می شودکه باسیمان واکنش شیمیایی انجام نمی دهد یادیرترانجام می دهدوسیمان گیرش انجام نمی دهد.(ml)   251 نفت سفید دربالون به طوری که به بدنه بالون برخوردنکندوآن راخیس ننمایندریخته(ترجیحاً باپیپت) اگرنفت به بدنه برخوردکرده باشدوباعث خیس شدن آن شده باید بایک پارچه خشک آن راخشک نمود البته بایددقت نمودکه پارچه بانفت برخوردنکرده باشدکه باعث کاهش حجم نفت شود. بااضافه کرد تدریجی سیمان به نفت شاهد افزایش حجم نفت دربالون می شویم البته بایددقت کردکه       اولاً: سیمان   کم کم به نفت اضافه شودتا علاوه برحل شدن وته نشین شدن سبب گرفتگی لولۀ بالون نشود.   ثانیاً  : بااضافه کردن تدریجی سیمان حباب هوای کمتری بین ذرات سیمان باقی می ماند که دقت کار رابالا می برد. برای اینکه سیمان به بدنه بالن نچسبد می توان ازیک لولۀ کاغذی ویک قیف پلاستیکی استفاده کردالبته بایدتوجه داشت که سیمان درلایه های لولۀ کاغذی جمع نشودوخطای کار رابالا ببرد.پس ازافزودن سیمان به نفت حجم سیمان ونفت رادربالون لوشاتیله قرائت کرده وآن راV2 می نمایم.حال بااستفاده ازخودمول زیرمقدارحجم 64gr سیمان رابدست می آوریم .V=V2-V1                         که دررابطه بالاV حجم سیمان وV2 حجم ثانویه یاحجم نفت وسیمان وV1 حجم نفت می باشد. بابدست آوردنV مقدارحجم سیمان ازخودمول چگالی یعنی P = m استفاده کرده وچگالی یاجرم مخصوص سیمان رابدست می آوریم:                                             V   m= 8gr                                                        محاسبات                                        V1= 251cc(ml)  V2= 227.1  cc(ml)                                      V=227.1-251=26.1cc(ml) P= m            P=  80  = 3.06  gr/ml        V                 26.1                                


مطالب مشابه :


مساحت ها ، محیط ها و حجم اشکال هندسی

۱۸) حجم مخروط =
اصول تهیه طرح های اکتشافی (قسمت چهارم)

بین دو سطح بر اساس روش مخروط ناقص محاسبه می محاسبه حجم کانسنگ، عیار متوسط بین
طرح درس سالانه (ریاضی راهنمایی)

فرمول محاسبه حجم هرم توسط دانش آموزان -مقايسه حجم مخروط و استوانه و كشف فرمول حجم مخروط
هندسه

شده بر دو بردار، محاسبه حجم ۴وجهی و هرم ناقص و مخروط ناقص ترن و با فرمول صرف
مروری بر ریاضیات بابلی و مصری

آنها حجم مخروط ناقص یا مصریان چون بیشتر با محاسبه اما آنها فرمول حجم هرم ناقص
تاریخ ریاضیات

فرمول منصوب به با محاسبه ي مساحت ها و حجم هرم ، مخروط و هرم ناقص ، كره
تاریخ ریاضیات

فرمول منصوب به با محاسبه ي مساحت ها و حجم هرم ، مخروط و هرم ناقص ، كره
محاسبۀ جرم مخصوص سیمان (چگالی)

( که برای محاسبه حجم به باتوجه به فرمول چگالی وزن c مخروط
برچسب :