آموزش رندر داخلی VRay - Rendering an interior scene tutorial

آموزش رایگان رندر داخلی Vray:                                           مترجم: جعفرصیدی

دوستان عزیز، اگه مقاله یا سایتی در مورد آموزش Vray دیدید که به درد بخور هست،لینکش رو در قسمت نظرات پایین همین صفحه بدید تا برای همه ترجمه اش کنم.

در این درس،صحنه زیر رو با موتور رندر وی ری کار میکنیم.برای شروع لطفا این فایل رو دانلود کنید.

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

مرحله اول: رندر اول.

1.1 فایل رو باز کنید.

2.1 Vray رو به عنوان موتور رندر جاری انتخاب کنید.(از آنجایی که تنظیمات پیش فرض وی ری برای رندرهای سریع اولیه مناسب نیست، لطفا این تنظیمات رو انجام دهید):

3.1 به منوی Global switches بروید و تیک Override mtl رو بزنید.

 4.1بهمنوی Vray: Image Sampler(Antialising) بریدوازسهگزینه،  Fix را انتخابکنید.

5.1 Resolution (ریزولیشن) را روی  400 × 320 تنظیم کنید.

 6.1بهمنوی Settings بریدودرمنوی System اندازهباکتهایرندرراروی 32 × 32 تنظیمکنید.

 7.1اختیارامیتوانیدگزینه Frame stamp راجهتنوشنزمانرندر(قسمتزیرینکادرفریمبافر)رابزید.

 8.1صحنهرارندربگیرید:

 

 

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

مرحله دوم.پیش نمایش GI

1.2  GI را از سربرگ Indirect illumination روشن کنید.

2.2  موتوررندر اول و دوم را  روی Light Cache بگذارید.

3.2 در منوی Select Cache مقدار Subdivs را روی 500 بگذرید.(این مقدار برای تست رندر است،در آخر برای رندرهای نهایی این مقدار را روی 1000 میگذاریم).

4.2 در منویLight Cache ،تیک گزینه Show calc phase را بزنید.

5.2 رندر بگیرید :

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

نتیجه کار پراز نویز است اما این(تنظیمات) روش خوبی برای دیدن نورپردازی اولیه است. 

مرحله سوم :لکه ها و نویزها

1.3 تازمانیکهصحنهخیلیتاریکاست، بایدیهمقدارروشنشکنیم.راههایزیادیبرایانجاماینکار وجود دارد.یک راه ایناستکهمقدارنورراافزایشدهیم.امااینکارباعثمیشودمناظقیکهبهطورمستقیمدرمعرضنورهستند،بسیارروشنشوند ایندرحالیاستکههنوزنقاطتاریکیدرصحنهوجوددارد.مانندتصویرزیر:

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

شما میتوانید ببینید که افزایش قدرت نور باعث روشنتر شدن تصویر و همچنین افزایش کنتراست نورپردازی شده است.صحنه همچنان تیره است. مامیتوانیم قدرت نور را بیشتر هم کنیم،اما این کار باعث سوختن نقاطی میشود که به طور مستقیم با نور خورشید برخورد کرده اند. و همچنین باعث کند شدن محاسبات GI میشود.به جای افزایش میزان قدرت نور، ما به سادگی متریال ها را روشن تر میکنیم.

 2.3 به قسمت  Override mtl در کادر رندر بروید و آن را با کلیک و درگ داخل یکی از پالت های خالی کادر متریال ادیتور بی اندازید.

3.3 در قسمت diffuse color مقدار رنگ را روی 200,200,200 بگذارید.

3.4 رندر بگیرید:

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

نتیجه خیلی بهتره.ما هنوز همان مقدار نور در صحنه داریم،اما بازتاب بیشتری داریم و در نتیجه افزایش نور در کل صحنه.در این لحظه مقدار قدرت نور و رنگ نور و ...را میتوانید تنظیم کنید.و این درحالی است که ما بازخورد نسبتا سریعی با نورپردازی داریم.

مرحله 4: GI بهتر.

تنظیماتی که ما برای GI انجام دادیم برای اغلب تست رندرها مناسب است. اما حالا وقت عوض کردن تنظیمات است.

1.4 موتور رندر اول را روی Irradiance map بگذارید.

2.4 مقدار Surrent Perset را روی Medium بگذارید.

3.4 تیک گزینه Show Calc. Phase را بزنید.

4.4 صحنه را رندر بگیرید.

رندر صحنه نسبت به قبلی بیشتر طول میکشد،زیرا Vray نیاز به دقت محاسبه بیشتری برای GI دارد.

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

مرحله پنجم :محاسبات antialiasing دقیقتر و نویزهای کمتر.

ظاهر GI خوب است اما هنوز محاسبات antialiasing راانجام نداده ایم و در نتیجه نویزهایی را درقسمت جلوی پنجره داریم.حال به آنها می پردازیم.

1.5 به منویImage sampler  بروید و گزینه Adaptive QMC را انتخاب کنید.

2.5 GI را خاموش کنید.

3.5 رندر بگیرید.

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

محاسبات آنتی الایزینگ انجام شده،اما نویزها بیشتر هم شده اند!!!!

4.5 مقدار Min. samples را در QMC sampler روی 16 بگذارید و برای Noise threshold عدد 0.002 را واردکنید.

5.5 رندر:

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

 

 نویزها کم شدند اما هنوز مقدار کمی نویز دارند.کاهش مقدار Noise threshold و افزایش Min. samples بیشتر از این مقادیری که وارد کرده ایم،تاثیری ندارد.ما به مقدار بیشتری از samples هابرای نقطه ای که نور مستقیم آفتاب خورده (نور جلوی پنجره) نیاز داریم.برای انجام این کار،یک راه این است که به قسمت پارامترهای خود نورمان برویم و عدد subdivs را زیاد کنیم.حال اگر تعداد زیادی نور در صحنه داشته باشیم ،به خاطر راحتی کار میتوانیم از سربرگ Settings و از گزینه Global subdivs استفاده کنیم.   6.5 به قسمت Global subdivs بروید و عدد 4 را وارد کنید.

 

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

هنوز هم مقداری نوریز وجود دارد.اما ما هنوز میتوانیم مقدار عدد Global subdivs راتا زمانی که به نتبیجه مناسب برسیم، افزایش دهیم.وبه نظر میرسد که عدد 16 مقدار مناسبی باشد.

7.5 عدد 16 را برای Global subdivs وارد کنید و رندر بگیرید:

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

مرحله ششم: رندر نهایی با GI

بالابردن مقدار Global subdivs روی irradiance map هم تاثیر میگذارد.حالا اگر GI رو هم فعال کنیم.رندر خیلی سنگین میشود.مانیاز به انجام بعضی تنظیمات داریم:

1.6 GI رو روشن کنید.

2.6 مقدار Hemispheric subdivs را روی 8 تنظیم کنید تا مقدار Global subdivs را جبران کند.(چون مقدار Global subdivs  رو یه مقدار بالا تنظیم کرده ایم،مقدار Hemispheric subdivs را روی 8 که یه عدد خیلی پایین است تنظیم میکنیم).

3.6 رندر :

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

این پایان  قسمت اول از این آموزش هست.در محله بعدی ما متریال را هم اضافه میکنیم.


قسمت دوم: رندر با متریال.

مرحله اول: رندر با متریال.

1.1 Override mtl را در منوی Global switches خاموش کنید.

2.1 گزینه reflection/refraction Max depth limit را در همان منو روشن کنید.

3.1 GI رو خاموش کنید.

4.1 مقدار Noise treshold را در منوی QMC sampler روی عدد 0.005 برای تست رندرهای سریع تنظیم کنید.

5.1 رندر:

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

مرحله دوم:پیش نمایش (Preview)متریالها درحالتی که GI روشن باشد.

1.2 GI را روشن کنید

2.2 برای سریع تر شدن رند،گزینه Light cache را برای موتور رندر اول انتخاب کنید.

3.2 رندر:

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

حالا با این تنظیمات و تست رندر سریع می توانید تنظیمات متریال را انجام دهید.

مرحله سوم:GI بهتر برای متریالها

1.3 موتور رندر اول را روی Irradiance map تنظیم کنید.

2.3 مقدار QMC Noise threshold را روی 0.002 تنظیم کنید.

3.3 مقدار light cache Subdivs را روی 1000 تنظیم کنید.

4.3 رندر:

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

این رندر پایانی صحنه ای است که ما در مرحله بعد انجام میدهیم.


قسمت سوم: رندر گرفتن تصویر نهایی.

مرحله اول: تنظیم Vray برای ریزولیشن بالاتر.

1.1 ریزولیشن را روی 1600 1300 تنظیم کنید.

2.1 اندازه باکت های رندر را روی 64 64 تنظیم کنید.

ما نیاز داریم که پارامترهای irradiance map را تنظیم کنیم.وقتی که ریزولیشن را دو برابر کردیم،می توانیم مقادیر Max rate و  Min rate را نصف کنیم.

3.1 از منوی irradiance map و لیست Current Preset ،گزینه Custom را انتخاب کنید.

4.1 عدد 5- را برای Min rate و 3- را برای Max rate انتخاب کنید.

5.1 رندر:

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

فایل Save شده کارهایی که تا حالا انجام داده ایم،رو از اینجا دانلود کنید.

قسمت پنجم: مرحله Post-processing.

تصویر خوب به نظر میرسد.اما اغلب میخواهیم یه مقدار تیره،روشن یا ...شود.به جای تغییر دادن نور و رندر دوباره،شما میتوانید از برنامه post processing (پس پردازش)استفاده کنید.

مثلا اینجا همان تصویر را داریم ولی مقادیر gamma تنظیم شده.من از 1فایلpng.و نرم افزار IrfanView

استفاده کرده ام.ولی در هر صورت شما میتوانیدبا هر نرم افزاری که راحت تر هستید مثل HDRShop مخصوص فایل های HDRI. استفاده کنید.

VRay Tutorials - Rendering an interior scene tutorial

 

منبع                                                            پایان


مطالب مرتبط:

تکنیک کاهش زمان رندر در Vray

پلاگین کاهنده زمان رندر

آموزش کاربردی Vray

 

_http://vrayshop-amozesh.blogfa.com_


مطالب مشابه :


آموزش رندر داخلی VRay - Rendering an interior scene tutorial

دانلود آموزش فارسی ویری vray 3dsmax2014 تنظیم Vray برای ریزولیشن بالاتر.
دانلود پلاگین SolidRocks 1.5

این پلاگین مخصوص کاربرانی است که برای تنظیمات solidrock،دانلود Vray assistant،دانلود
دانلود آموزش ساخت چمن به صورت واقعی3d max -vray

دانلود آموزش ساخت چمن به صورت واقعی3d max -vray - مطالعات خانه های برای
آموزش اسکچاپ

آموزش اسکچاپ - دانلود پروژه های دانشجویی معماری , دانلود از آن میتوانیم برای طراحی
نرم افزار گوگل اسکچاپ

این آموزش به طراحی کامل یک ساختمان از روی پلان در نرم افزار گوگل اسکچاپ (Vray) نیز به طور
برچسب :