آگهی استخدام دادگستری خراسان جنوبی


الف - شرايط عمومي استخدام
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران .
2- نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
3- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
4- داشتن توانائي جسمي و رواني متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلا به بيماري‌هاي مسري به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگستري جمهوري اسلامي ايران
5- اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرّح درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
6- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
7- نداشتن منع استخدامي در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني.
8- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت دائم براي آقايان
9- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي با معدل حداقل 14 و بالاتر براي رشته‌هاي غير فني و مهندسي و حداقل معدل 12 براي رشته‌هاي فني و مهندسي

تذكر1:رشته‌هاي شغلي فني مهندسي عبارتند از: كاردان برق، مهندس برق، مهندس راه و ساختمان، كاردان ارتباطات و مخابرات، كاردان تاسيسات، مهندس تاسيسات،

تذكر 2: متقاضيان شركت در آزمون مي بايست بعد از پايان ثبت نام الكترونيكي (اينترنتي) كد رهيگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهدارند. ضمنا ورود مجدد به سايت و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون و اطلاع از نتيجه آزمون فقط با استفاده از كد رهگيري امكان پذير خواهد بود. ب - مهلت و نحوه ثبت نام:
1- ثبت نام از طريق اينترنت انجام خواهد شد. متقاضيان واجد شرايط مي بايست به سايت (www.modiriat.org و يا www.dadiran.ir) مراجعه و مراحل ثبت نام را از تاريخ 12/09/92 حداكثر تا تاريخ 23/09/92طي نمايند و نسبت به واريز مبلغ 114000 ريالبه صورت الكترونيكي و از طريق كارتهاي بانكي متصل به شبكه شتاب به عنوان حق شركت در آزمون استخدام اقدام نمايند (ايثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذكور معاف مي باشند.)
2- ثبت نام و پرداخت وجه به هيج عنوان موجب ايجاد تعهد استخدامي براي دستگاه نمي شود.
3- به مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد ضمنا وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود.

ج- تذكرات:
1-رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد(25%) و آزادگان زير يك سال اسارت به شرط دارابودن شرايط مذكور درآگهي از اولويت مقرر در قانون جامع حمايت از ايثارگران برخوردار خواهند بود.
2- كاركنان قرارداد كار معين دادگستري جمهوري اسلامي ايران كه در آزمون تبديل وضع به پيماني مورخ 17/03/92 قبول شده‌اند حق شركت در آزمون سراسري را ندارند
3 - افراديكه بطور پيوسته با شوراهاي حل اختلاف همكاري داشته‌اند به شرط اشتغال و دارابودن شرايط مندرج در آگهي متناسب با سابقه خدمت حداكثر از 5 امتيازدر آزمون عمومي برخوردار خواهند بود. (بابت هر يك سال سابقه خدمت، يك امتياز)
4- معلولين عادي به شرط دارابودن سايرشرايط مندرج دراين دفترچه (علي‌الخصوص بند 4 شرايط عمومي استخدام) از 3% سهميه قانوني بهره‌مند خواهند بود.
5- داوطلبان بومي در صورت كسب حد نصاب نمره لازم و داشتن شرايط مندرج در آگهي تاسقف 50% مجوزهاي استخدامي از اولويت لازم برخوردار مي‌باشند و رقابت در بين افراد بومي همان مناطق انجام خواهد شد. چنانچه نسبت به باقيمانده سهميه، ساير افراد بومي رتبه لازم را در بين كليه افراد كسب كرده باشند امتياز فوق مانع از جذب آنها به ميزان بيشتر از 50% سهميه نخواهد شد.

داوطلبان بومي به افرادي اطلاق مي‌شودكه داراي يكي از شرايط مندرج در بند‌هاي ذيل باشند
• محل تولد آنها با محل جغرافيايي مورد درخواست (استان مورد تقاضا) يكي باشد
• حداقل 5 سال از سنوات تحصيلي داوطلب (ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان) به صورت پيوسته در استان مورد درخواست گذرانده شده باشد.
• فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح درصورتيكه محل 3 سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرستان) با استان مورد تقاضا يكي باشد نيز بومي تلقي مي‌شوند.
6 –حافظان قرآن داراي درجات (1 تا 5)از ده درصد امتياز در امتحان عمومي و به همين ميزان، در امتحان تخصصي يا مسابقه تخصصي يا مصاحبه تخصصي بهره مند خواهند شد.
7- مشمولين بندهاي1 ، 2 ، 3 ،4 و5قسمت جضروريست گواهي لازم را از مراجع ذيصلاح حسب مورد اخذ و پس از قبولي در آزمون، همراه با ساير مدارك به دادگستري استان مربوطه ارسال نمايند. ضمناً اعضاي خانواده محترم جانبازان زير 25% و آزادگان زير يك سال اسارت درصورت دارابودن كارت شناسايي معتبر از بنياد شهيد و امور ايثارگران تصوير آن را ضميمه، درغيراينصورت گواهي لازم را از بنياد مذكور اخذ و ارسال نمايند.

توضيح اينكه به استناد ماده 21 قانون جامع حمايت از ايثارگران، افراد مشروحه ذيل از شركت در آزمون معاف مي‌باشند (هماهنگي لازم در اين خصوص قبلاً با بنياد شهيد و امور ايثارگران بعمل آمده است).
• خانواده شاهد:شامل والدين، همسر، فرزند، خواهر و برادر شهيد، مفقودالاثر و اسير
• جانبازان و آزادگان
• همسر و فرزندان جانبازان 25% و بالاتر
• فرزندان و همسران آزادگان با سابقه اسارت يك سال و بالاتر 8- بهثبت نام دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك معادل(به استثناء دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده‌اند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر با ارزش علمي را دارند) ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9- تاريخ فراغت از تحصيل، تاريخ ترخيص خدمت نظام وظيفه و همچنين تاريخ صدور كارت پايان خدمت و يا معافيت دائمداوطلبان بايد قبل از زمان برگزاري آزمون باشد و مدارك تحصيلييا كارت پايان خدمتو يا معافيت دائم كه بعد از تاريخ مذكور اخذ شده باشد مورد قبول نخواهد بود.
10- داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي و يا پيماني و يا بازخريد خدمت شده دادگستري جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي باشند.
11- حداقل سن 20 سال تمام و حداكثر سن براي دارندگان مدرك تحصيليفوق ديپلم 30 سال(متولدين 23/09/62به بعد )، ليسانس 32 سال (متولدين23/09/60 به بعد) و براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر 34 ســال(متولدين23/09/58 به بعد) مي‌باشد.
12-مسؤوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، گزينش و جذب، محرز شود كه داوطلب به اشتباه و يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم و در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مذكور لغو و بلااثر مي‌شود.
13-مواد آزمون عبارتند از:
الف – آزمون عمومي شامل:
1 –معارف اسلامي 2- رياضي و آمار مقدماتي 3- زبان انگليسي عمومي 4- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني 5- زبان و ادبيات فارسي
ب- آزمون تخصصي:
سئوالات تخصصي از رشته‌هاي تحصيلي پيش‌بيني شده در شرايط احراز رشته‌هاي شغلي مندرج در آگهي تهيه خواهد شد. تبصره: اقليت‌هاي ديني از پاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف مي‌باشند و امتياز آن در ساير موارد امتحان توزيع مي‌شود. ج - آزمون چهار مهارت اوليه ICDL شامل (مهارتهاي مباني كامپيوتر، Windows ، Word ، Excel و تايپ ده انگشتي با سرعت حداقل 150 حرف در دقيقه) اين آزمون حداكثر سه ماه پس از پذيرفته شدن در آزمون‌هاي عمومي، تخصصي و مصاحبه انجام مي‌شود.
14- نظر به اينكه براي اشتغال در برخي از مشاغل نياز به طي دوره آموزش شغلي مي‌باشد، بنابراين پذيرفته‌شدگان موظفند در شش ماهه اول خدمت، دوره مربوطه را با موفقيت طي نمايند.
15–اشتغال قبول‌شدگان از بدو استخدام در رشته‌ شغلي پذيرفته شده و در منطقه جغرافيايي انتخابي حداقل به مدت ده سال خواهد بود ( در اين مدت امكان ا نتقال و جابجايي وجود نداشته و تعهد محضري لازم از قبول‌شدگان اخذ خواهد شد.)
* زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون از تاريخ 20/10/92 لغايت 26/10/92 با استفاده از كد رهگيري از همين سايت خواهد بود.

* تاريخ برگزاري آزمون روز جمعه 27/10/92 در نظر گرفته شده است.

آگهی استخدام دادگستری

آگهی استخدام دادگستری

توصيه هاي مهم معاون اداري و مالي دادگستري كل استان خراسان جنوبي به داوطلبان استخدام كادر اداري قوه قضائيه

2شرايط شركت در آزمون (از لحاظ سن-مدرك تحصيلي-شرايط احراز شغل از نظر رشته تحصيلي و گرايش هاي مربوط-معدل - جنسيت- تاريخ فراغت از تحصيل- تاريخ پايان خدمت يا دريافت كارت معافيت و...) را داريد نسبت به ثبت نام اقدام و اطلاعات فرم ثبت نام را بصورت دقيق تكميل نمائيد.

 3 – در هر مرحله از مراحل گزينش و استخدام كه معلوم شود اطلاعات داوطلب دقيق نبوده و يا ناصحيح باشد از استخدام وي اجتناب شده و از فهرست پذيرفته شدگان حذف خواهد شد.

 4 – كد رهگيري ثبت نام خود را يادداشت و نگهداري نماييد ، چون در ساير مراحل استخدام بخصوص در دريافت كارت ورود به جلسه آزمون واعلام نتيجه آزمون مورد نياز داوطلبان محترم مي باشد.

 5 – ثبت نام صرفاً از طريق سايت مربوط و به صورت اينترنتي انجام و اطلاعيه هاي آزمون نيز از طريق سايت اطلاع رساني مي شود. لذا از مراجعه حضوري و يا تماس تلفني به دادگستري حتي المقدور اجتناب نماييد.

 6 – در انتخاب رشته شغلي و محل جغرافيايي خدمت بويژه ضرورت اقامت دائم در شهر محل خدمت دقت فرماييد.چون امكان تغيير محل خدمت پذيرفته شدگان آزمون حداقل بمدت 10 سال مقدور نخواهد بود.

 7 – داوطلبان عزيزي كه استان محل خدمت مورد تقاضاي آنان خراسان جنوبي مي باشد با عنايت به سهميه دادگستري كل استان در رشته هاي شغلي و محل جغرافيايي خدمت به شرح جدول ذيل محل خدمت و رشته شغلي خود را انتخاب نمايند.

 

رديف

 

عنوان رشته شغلي

 

محل جغرافيايي خدمت

 

شرايط احراز

 

طبقه شغلي

 

جنسيت

 

ساير شرايط

 

مرد

 

زن

 

1

 

تقرير نويس

 

بيرجند ، خوسف ، نهبندان،درميان،زيركوه و سربيشه

 

*

 

 

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي:حقوق،فقه و مباني حقوق اسلامي،علوم قضائي،فقه و حقوق اماميه،الهيات-فقه و مباني حقوق اسلامي و يا دارا بودن مدرك تحصيلي حوزوی (سطح 2)

 

تذكر مهم: الهيات و معارف اسلامي بدون پسوند فقه و مباني مورد پذيرش نخواهد بود.

 

4

 

2

 

كاردان تأسيسات

 

بشرويه،درميان،زيركوه،
سرايان،سربيشه،طبس،
قاين و نهبندان

 

*

 

 

 

دارا بودن ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي:

 

مهندسي تأسيسات(حرارت و سيالات)، مهندسي مكانيك(تأسيسات حرارتي و برودتي،تأسيسات)

 

4

 

3

 

كارشناس آمار موضوعي

 

بيرجند

 

*

 

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي:آمار،آمار اقتصادي و اجتماعي،آمار كاربردي،آمار نيروي انساني.

 

4 و 5

 

4

 

كارشناس امور فرهنگي

 

بيرجند

 

*

 

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي: مديريت امور فرهنگي،امور فرهنگي

 

4و5

 

5

 

كارشناس شبكه

 

بيرجند

 

*

 

 

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي:مهندسي كامپيوتر(گرايش سخت افزار و نرم افزار)،انفورماتيك، مهندسي سيستم، كاربرد كامپيوتر و آناليز سيستم ، علوم كامپيوتر، تجزيه و تحليل سيستمها،مديريت IT ، مهندسي IT

 

4و5

 

6

 

كارگزين

 

بيرجند

 

*

 

*

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم و يا دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي : مديريت دولتي،مديريت اداري، علوم اداري،مديريت سيستمها

 

3و4

 

7

 

متصدي امور دفتري

 

بيرجند،نهبندان،خوسف،
درميان،زيركوه و سربيشه

 

*

 

 

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم و يا دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي :مديريت دولتي، مديريت پرسنلي،مديريت اداري و علوم اداري

 

3و4

 

8

 

مسئول ابلاغ و اجرا

 

بيرجند،سربيشه،قاين،
زيركوه،بشرويه،درميان،
طبس،فردوس و نهبندان

 

*

 

 

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در يكي از رشته هاي تحصيلي : خدمات قضائي ، ارشاد و معاضدت قضائي، حقوق(گرايش ثبتي)و دانشنامه ليسانس در رشته تحصيلي حقوق

 

3و4

 

9

 

مسئول خدمات اداري

 

بيرجند،خوسف و سربيشه

 

*

 

 

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم و يا دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي : مديريت دولتي،مديريت پرسنلي،مديريت اداري،مديريت خدمات اداري،علوم اداري،امور اداري و مديريت

 

3و4

 

10

 

مسئول خدمات مالي الف

 

بيرجند،درميان،سربيشه،قاين و نهبندان

 

*

 

 

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم و يا دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي : مديريت مالي،حسابداري،حسابداري و امور مالي

 

3و4

 

11

 

مسئول خدمات مالي ب

 

بيرجند،خوسف و درميان

 

*

 

*

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم و يا دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي : مديريت مالي،حسابداري،حسابداري و امور مالي

 

3و4مطالب مشابه :


استخدامي دادگستري- وب سايت كافي نت آفتاب شهركرد

كافي نت آفتاب شهركرد - استخدامي دادگستري- وب سايت كافي نت آفتاب شهركرد -
استخدامي+قوه قضاییه+93-92

استخدامي+قوه قضاییه+93-92. هاي مسري به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگستري جمهوري
اطلاعيه دادگستری جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزمون استخدامی سال 92

آزمون وکالت , آراء وحدت رویه جدید , آزمون وکالت 92 , آزمون قضاوت 92 , منابع وکالت 92
استخدام قوه قضائیه

شرايط را از طريق برگزاري آزمون و انجام مراحل گزينش براي خدمت در دادگستري استخدامي
اطلاعيه ثبت نام آزمون استخدام کادر اداری قوه قضائیه (دادگستری استان فارس - سال 92)

سال 92) الف - شرايط پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگستري جمهوري منع استخدامي در
آزمون استخدامی كارشناس رسمي دادگستري سال 1393

آزمون استخدامی كارشناس رسمي دادگستري داراي ارزش استخدامي وکالت 81 تا 92
آگهی استخدام دادگستری خراسان جنوبی

7- نداشتن منع استخدامي در 12/09/92 حداكثر تا به سهميه دادگستري كل استان در
برچسب :