ارسال بودجه بندی درس زمین شناسی وعلوم زمین

            بسمه تعالي

                                                                    شماره:4

                                                                    تاريخ: 19/07/1389

به:گروه آموزشی درس زمین شناسی مستقردرسازمان آموزش وپروش استان مازندران

از:گروه آموزشي درس زمين شناسي بابلسر

موضوع: ارسال بودجه بندی

باسلام واحترام فراوان،به استحضار همکاران محترم می رساند که بودجه بندی درس زمین شناسی سال سوم وعلوم زمین 1وعلوم زمين2  سال چهارم رشته ی علوم تجربی جهت اطلاع واستفاده همکاران محترم ارسال می گردد.

 

                                  محمد رضا      يوسفي روشن

                       سرگروه آموزشي درس زمين شناسي بابلسر

     به نام خدا                                                                                       

بودجه بندی کتاب درس علوم زمین شناسی «1» سال چهارم رشته علوم تجربی

نام ماه

شماره ی هفته

شماره ی جلسه ی سالانه 

شماره طرح روزانه

عناوین درس برای تدریس دریک جلسه

نکات مهم درتدریس

مهر

1

1

1

تجزيه وتحليل نمره درس زمين شناسي درخرداد ماه 1386،مقدمه «تعريف زمين شناسي،تعريف مدارات ونصف النهارات،طول وعرض جغرافيايي،ورود به بحث زمين شناسي وايجادانگيزه وتدريس زمين زيست گاه ما واندازه گيري محيط كره زمين

بحث دراهميت زمين شناسي درزندگي روزمره وكنكورو...كارعملي كادرهاي رنگي وفعاليت عملي خارج ازكلاس

مهر

2

2

2

تدريس حركت انتقالي زمين وانحراف محورزمين واختلاف زمان تاساختمان دروني زمين

توجه به شكل ص7 وحل تمرين اختلاف ساعت،سوالات سنوات گذشته وسوالات كنكورواستفاده ازرايانه واينترنت وانيميشن اثردوپلر، earthview

مهر

3

3

3

ساختمان دروني زمين تاخصوصيات وتركيب گوشته  

بحث درموردروش هاي مستقيم وغيرمستقيم درون زمين،محدويت ها وامكانات

مهر

4

4

4

خصوصيات وتركيب گوشته تاميدان مغناطيسي

توجه به شكل ص20و21،رسم شكل ص22 «فعاليت خارج ازكلاس»

آبان

1

5

5

ميدان مغناطيسي زمين تازمين ناآرام

بحث وبررسي شكل هاي ص25و26فكركنيدص27ومقايسه نمودارهاي ص28و29 واستفاده ازاينترنت وانيميشن

آبان

2

6

6

زمين ناآرام

تا سرآغاز يك تحول

طرح پرسش هاي بحث برانگيزوتفكر برانگيز ازشكل هاي ص32وفكركنيدص33

آبان

3

7

7

سرآغازيك تحول فكري

تا زمين لرزه

بحث درمورد علت واهميت جريان هاي كنوكسيون دراستونسفرومختصري ازتكتونيك صفحه اي ومنطقه ،شكل هاي ص45و46،نقطه داغ وشكل ص46 ونمايش Animation

آبان

4

8

------

آزمون ميان ترم ازمطالب تدريس شده

استفاده ازانواع سوالات تستي ،تشريحي،درك وفهمي و...

آذر

1

9

8

زمين لرزه

تا امواج زمين لرزه

توجه وبحث درشكل تفسير كنيدص51وشكل ص52

آذر

2

10

9

امواج زمين لرزه

تاآتشفشان ها وفرآيندهاي آتشفشاني

استفاده ازمنحني 1-4 وحل مسائل مربوط به بزرگي زلزله ودامنه امواج ومقدار انرژي ،تحقيق كنيدص56 واستفاده ازرايانه وانيميشن ها

آذر

3

11

10

آتشفشان ها وفرآيندهاي آتشفشاني تافعاليت هاي آتشفشاني

بحث درباره آتشفشان هاي ايران ومنطقه وموارد استفاده واهميت آنها درزمين شناسي اقتصادي .....

آذر

4

12

11

طبقه بندي فعاليت هاي آتشفشان ها تاساختمان هاي تكتونيكي وكوهزايي

بحث گران روي،مقايسه شكل 7-5 ص67 با شكل ص51وشكل15-3ص45

دي

1

13

12

ساختمان هاي تكتونيكي وكوهزايي تاشواهدي درسنگ ها

بررسي شكل ص72،رسم اشكال ومقايسه اشكال ص79باص45و67 واستفاده ازانيميشن

دي

2

14

-----

امتحانات هماهنگ پايان ترم اول

ارائه ي نمونه سوالات امتحاني وبارم بندي فصول درامتحانات پايان ترم و....

دي

3

15

-----

امتحانات هماهنگ پايان ترم اول

ارائه ي نمونه سوالات امتحاني وبارم بندي فصول درامتحانات پايان ترم و....

دي

4

16

13

بررسي وضعيت نمرات علوم زمين ومقدمه درس علوم زمين شناسي2

 بررسي معدل كمي وكيفي نمرات درس زمين شناسي ومقايسه كلاس ها ومقدمه شروع درس علوم زمين 2«نمرات دانش آموزان (نتايج) ازطريق دفترمدرسه اعلام گردد»

به نام خدا

بودجه بندی کتاب درس علوم زمین شناسی 2 دوره چهارم رشته علوم تجربی

نام ماه

شماره ی هفته

شماره ی جلسه ی سالانه 

شماره طرح روزانه

عناوین درس برای تدریس دریک جلسه

نکات مهم درتدریس

بهمن

1

17

14

شواهدی در سنگ ها تا اصول قابل استفاده وتعیین سن نسبی

رسم شکل، توجه به شکل ص83 تفسیر کنید ص87 ورسم شکل |پیشروی وپسروی دریا ، چینه بندی متقاطع ، ریپل مارک ، ترکهای گلی ، دگرشیبی و......

بهمن

2

18

15

اصول قابل اندازه گیری درتعیین سن مطلق تا تحولات گذشته

تفسیر کنید ص89 وفکر کنید ص91 وحل نمونه مسئله سن مطلق کربن 14 ورادیوم و......

بهمن

3

19

16

تحولات گذشته زمین تا دوران پالئوزوئیک

بحث درباره تفسیر کنید ص98 واهمیت توجه به جدول شماره 1-8 ص101 وبیشتر بدانید ص102

بهمن

4

20

17

دوران پالئوزوئیک تا جایگاه زمین

معرفی نمونه های فسیل دورانهای زمین شناسی وبحث در باره دایناسورها وبیشتر بدانید سرزمین ایران در دورانهای زمین شناسی

اسفند

1

21

18

آزمون دو فصل از مطالب تدریس شده

استفاده از انواع سئوالات تستی ، تشریحی ، درک فهم وواگرا و....

اسفند

2

22

19

جایگاه زمین تا ماه نزدیکترین همسایه

بحث درباره تفسیرکنید ص112 وشکل 3-9 وحل نمونه مسئله قانون سوم کپلر ، استخراج نتایج جدول ص116

اسفند

3

23

20

ماه نزدیکترین همسایه تا ستارگان

تفسیر کنید ص119، فکر کنید وجمع آوری اطلاعات ص120 وتفسیر کنید .بسازید ص121

اسفند

4

24

21

ستارگان و ویژگی های ستارگان

انجام عملی اندازه گیری کنید ص 124 و تعیین فعالیت عملی خارج از کلاس برای مشاهده ستاره و سیاره در شب ، تعیین روش اختلاف منظر وبحث در باره منشای جهان وکهکشانها

فروردین

1

-----

-----

تعطیلات  عید نوروز

انجام فعالیت عملی وتحقیقات علمی وبررسی سئوالات کنکور

فروردین

2

-----

-----

تعطیلات عید نوروز

بررسی سئوالات کنکور سنوات گدشته که تعداد 1000 نمونه سئوال کنکورکه دراختیار دانش آموزان قرار گرفته است

فروردین

3

25

22

رسم نقشه تا نقشه های زمین شناسی

یک درجه طول وعرض جغرافیایی چند کیلومتر است ، حل مسئله طول وعرض جغرافیایی ، ساعت ومقیاس نقشه ورسم منحنی میزان ونیمرخ

فروردین

4

26

23

نقشه های زمین شناسی تا زمین در خدمت انسان

توجه وبحث در باره شکل های 7-11 تا شکل 17-11 کتاب و ارائه نقشه زمین شناسی

اردبیهشت

1

27

24

زمین در خدمت انسان تا اثرات سوخت های فسیلی

بحث در باره منابع معدنی وارزش سوخت وزمین شناسی اقتصادی ومنابع معدنی ایران واستان

اردبیهشت

2

28

25

اثرات سوخت های فسیلی

اهمیت انرژی هسته ای ، اهمیت دستیابی ایران به انرژی هسته ای وتفاوت ارزش انرژی هسته ای با انرژی های فسیلی واثرات منابع انرژی در زندگی وبحث کنید ص 164   

اردبیهشت

3

29

26

بررسی ومرور مطالب تدریس شده ورفع اشکال

بررسی سئوالات کنکور وسئوالات تشریحی امتحانات نهایی سنوات گذشته

اردبیهشت

4

30

-----

امتحانات هماهنگ پایان ترم دوم

ارائه ی نمونه سئوالات امتحانی وبارم بندی فصول در امتحانات پایان ترم

خرداد

1

31

-----

امتحانات هماهنگ پایان ترم دوم

----------------------

        به نام خدا                                                                                       

بودجه بندی کتاب درسي زمين شناسي سال سوم متوسطه رشته تجربي

نام ماه

شماره ی هفته

شماره ی جلسه ی سالانه 

شماره طرح روزانه

عناوین درس برای تدریس دریک جلسه

نکات مهم درتدریس

مهر

1

1

1

مقدمه درس وتدريس جلدوپشت جلد كتاب وفهرست مطالب براي ورود به مباحث زمين شناسي وايجادانگيزه

بحث درباره ي اهميت وجايگاه مطالعات زمين شناسي درشناخت عظمت خالق زندگي روزمره ،كنكور

مهر

2

2

2

تدريس فعالت هاي عملي درس شماره1،اندازهگيري كنيدص4و5،تفسيركنيدص5و6 ،فعاليت عملي ص10وباكس ص11

انجام گروه بندي وفعاليت عملي دانش آموزان درگروه ،تحقيق كنيدص9(فعاليت خارج ازكلاس)

مهر

3

3

3

درس علم زمين شناسي ، موضوع وروش تااول بخش اول كتاب

جمع بندي ونتيجه گيري فعاليت هاي عملي جلسه گذشته ،ترسيم طرح ص12دردفترزمين شناسي

مهر

4

4

4

چرخه ي آب ،آب درهوا

 تاويژگي هاي الكترومغناطيسي اتمسفر

اهميت لايه اوزون وتقيق درباره آن (فعاليت عملي خارج ازكلاس )

آبان

1

5

5

ويژگي هاي الكترومغناطيسي اتمسفر تافشارهوا

بحث درباره شكل هاي كتاب،اثرگلخانه اي،كشت گلخانه اي وامواج ماهواره هاي فرازمين و.....

آبان

2

6

6

تدريس فشارهوا

تارطوبت نسبي

دستورساخت رطوبت سنج براي فعاليت عملي خارج ازكلاس ، ترسيم شكل ها براي نصب دركلاس

آبان

3

7

7

انجام فعاليت عملي اندازه گيري رطوبت نسبي هواي كلاس ، محاسبه وتعيين رطوبت نسبي ،تدريس رطوبت

كارگروهي وعملي توسط دانش آموزان واستفاده ازرطوبت سنج شناخته شده ، حل مسئله ،بحث وتفسير كنيد ص43

آبان

4

8

8

ابرومه،توده هوا،جبهه ي هوا، پيش بيني وضع هوا،آب وهوا،عوامل موثردرآب وهوا وانواع آب وهوا

تحقيق منيد ص36و37به عنوان فعاليت عملي خارج ازكلاس ،بحث درباره شكل هاي كتاب وانجام فعاليت عملي ص39 دراوقات فراغت

آذر

1

9

------

آزمون كتبي ازمطالب تدريس شده (ميان ترم)

استفاده ازانواع سوالات تستي،تشريحي،درك وفهمي ،واگراو.....

آذر

2

10

9

آب دريا

تاجريان هاي اقيانوسي

تفسي نمودارهاي ص44وص45مقايسه كنيد ص46 ،بحث درنوشته ي شكل 4-2 به وسيله دانش آموزان

آذر

3

11

10

جريان هاي دريايي

تاآب درخشكي

طرح سوال ازنقشه ص48وص49،روش اندازه گيري ژرفاي آب ها و.....

آذر

4

12

11

آب درخشكي،آب هاي جاري

تاآبخوان  

شكل هاي ص54وص55وص56،سوالات بالاي ص55 ،حل مسئله ازتخلخل رس ها وپرشدن درياچه ها

دي

1

13

12

آبخوان

تااول بخش 2«چرخه ي سنگ»

تحقيق كنيدص58وص60وجمع آوري اطلاعات ص63«فعاليت عملي خارج ازكلاس »،مقايسه كنيدص59

دي

2

14

-----

امتحانات هماهنگ پايان ترم اول

ارائه ي نمونه سوالات امتحاني وبارم بندي فصول درامتحانات پايان ترم و....

دي

3

15

-----

امتحانات هماهنگ پايان ترم اول

ارائه ي نمونه سوالات امتحاني وبارم بندي فصول درامتحانات پايان ترم و....

دي

4

16

13

چرخه سنگ

تا شناسايي كاني ها

 رسم چرخه ي سنگ ،شكل ص67وارائه دستور ساخت بلور

به نام خدا

بودجه بندی کتاب درس علوم زمین شناسی 2 سال چهارم رشته علوم تجربی

نام ماه

شماره ی هفته

شماره ی جلسه ی سالانه 

شماره طرح روزانه

عناوین درس برای تدریس دریک جلسه

نکات مهم درتدریس

بهمن

1

17

14

فعاليت عملي شناسايي كاني ها

كارگروهي،عملي تعيين مشخصات كاني ها «رنگ،رنگ خاكه،سختي و.... واستفاده ازجعبه كاني ها

بهمن

2

18

15

شناسايي كاني ها

تاطبقه بندي كاني ها

مقايسه ي نتايج كار جلسه قبل بامطالب تئوري كتاب درسي واستفاده ازجعبه كاني ها

بهمن

3

19

16

كاني هاي ماگمايي

«سيليكات ها –غيرسيليكات ها»

مشاهده ي كاني هاي ماگمايي وتوجه به اشكال گوناگون بنيان ها واستفاده ازوسايل كمك آموزشي رايانه وانيميشن

بهمن

4

20

17

كاني هاي رسي،كاني هاي دگرگوني

مشاهده ي كاني هاي رسي ، دگرگوني، تحقيق درباره موارد استفاده از كاني ها

اسفند

1

21

18

ماگماتيسم وسنگ هاي آذرين

شكل ص89،نمودارص91وص93،ساخت هاي آذرين منطقه

اسفند

2

22

19

طبقه بندي سنگ هاي آذرين

كارگروهي وعملي سنگ آذرين،نمودارص94 ،فعاليت عملي ص69،تحقيق كنيدص97

اسفند

3

23

20

سنگ هاي رسوبي

تاطبقه بندي سنگ هاي رسوبي 

كارگوهي وعملي سنگ هاي رسوبي ،نمودارص98وص99وص100

اسفند

4

24

21

طبقه بندي سنگ هاي رسوبي

كارگروهيوعملي سنگ رسوبي وطبقه بندي ،نمودارص105وص110

فروردین

1

-----

-----

تعطیلات  عید نوروز

انجام فعالیت عملی وتحقیقات علمی وثبت گزارش آنها دردفتر زمين شناسي

فروردین

2

-----

-----

تعطیلات عید نوروز

مطالب مشابه :


بررسی نامه های دریافتی از شهرستانها و مناطق

28/8/90 طرح درس زمین شناسی سوم 552- 16/3/91 طرح درس سالانه زمین طرح درس زمین شناسی
ارسال بودجه بندی درس زمین شناسی وعلوم زمین

رساند که بودجه بندی درس زمین شناسی سال سوم وعلوم زمین 1وعلوم ی سالانه شماره طرح
بودجه بندی کتاب زمین شناسی سال سوم تجربی

بودجه بندی کتاب زمین شناسی سال سوم شماره جلسه سالانه. شماره طرح درس زمین شناسی
تقویم اجرایی سالانه

گروه زمین شناسی. 2- طرح درس زمین شناسی سال سوم سالانه گروه زمین شناسی
طرح درس سالانه درس علوم تجربی پایه سوم راهنمایی

طرح درس سالانه درس علوم طرح درس سالانه درس علوم تجربی سال سوم انجمن زمین شناسی
طرح درس سالانه درس علوم پایه دوم راهنمایی

طرح درس سالانه درس طرح درس سالانه درس سنگ های دگرگونی ، آزمایشگاه سنگ شناسی. سوم. 1. 2.
طرح درس روزانه کتاب علوم زمین دوره پیش دانشگاهی

طرح درس روزانه 3- از گروه سوم خواسته می شود تا به 13:32 توسط گروه زمین شناسی استان
چگونگی تهیه الگوی طرح درس سالانه

طرح درس سالانه را طرح سال سوم دبیرستان گروههای آموزشی جغرافیا و زمین شناسی
برنامه گروه درس زیست شناسی ناحیه 2استان قزوین–سال تحصیلی 92-1391

فراخوان طرح درس روزانه و سالانه تحلیل اماری از وضعیت قبولی زمین شناسی سوم تجربی
فعالیت گروه ها تا تاریخ 23/12/1389

نمونه سوال زمین شناسی سوم طرح درس روزانه فصل 5 زمین شناسی . بودجه بندی و طرح درس سالانه.
برچسب :