انواع ماتریسها

ماتریس مربعی

ماتریسی است که تعداد سطرها و ستونهای آن با هم برابر باشد.

ماتریس سطری

ماتریسی است که یک سطر دارد. مثلا

4c797585fdd28bcbb586ecea53378515.png


 

ماتریس ستونی

ماتریسی است که یک ستون دارد. مثلا

869891a083b88a1a29c00a44d22e79ee.png


 

ماتریس c4afbcd64e3a10871776c84297f77aa6.png

ماتریسی است که فقط یک عضو دارد. مثلا

f7e21167a154aff42fa4444401f453fc.png


 

ماتریس صفر

تمام عضوهای آن ماتریس برابر صفر می‌باشد. این ماتریس در جمع ماتریسها حکم عدد صفر را در جمع اعداد حقیقی دارد یعنی عضو خنثی است.

d675b3fc871e629b2fed076f1a269647.png


 

ماتریس واحد یا یکه

ماتریسی است مربعی که عضوهای قطر اصلی آن همگی برابر با یک و بقیه عضوهای آن برابر صفر می‌باشد. این ماتریس را با I نشان می‌دهند. مثلا

86a67318ec7fc64cd673ac46e1c739ae.png


!ماتریس قرینه
اگر ماتریسی را در عدد 1- ضرب کنیم قرینه آن ماتریس بدست می‌آید. بعبارت دیگر قرینه یک ماتریس ، ماتریسی است که عضوهای آن قرینه عضوهای ماتریس اصلی باشند.

ماتریس قطری

ماتریسی است مربعی که قطر اصلی آن اعداد حقیقی بوده و سایر عضوهای آن برابر صفر باشد. مثلا

68d4ab96f08e432f95f75f13fad8dde8.png


 

ماتریس عددی یا اسکالر

ماتریسی است قطری که عضوهای قطر اصلی آن برابر باشند. مثلا

8918d18802423db1e2275751efd08abc.png


 

ماتریس منفرد

ماتریسی است مربعی که دترمینان آن برابر صفر باشد. یعنی ff81b48048f700ddb80cf55a7507e10d.png

ماتریس غیرمنفرد یا وارون‌پذیر

اگر در یک ماتریس مربعی دترمینان آن صفر نباشد به آن ماتریس غیرمنفرد می‌گویند. یعنی e91246612baaa61e37d1d82efc61bf74.png

ماتریس معکوس یا ماتریس وارون

ماتریس مربعی A را در نظر می‌گیریم اگر ماتریسی مانند B پیدا شود بطوریکه داشته باشیم AB=BA=I به ماتریس B وارون یا معکوس ماتریس A می‌گویند معمولا ماتریس معکوس A را بصورت 9e687b97749fdf1f55587cfe98586f84.png نشان می‌دهند و در نتیجه داریم:

1d5c210cb228b36d6f448507f071b846.png


 

ماتریس همسازه

اگر در یک ماتریس مربعی به جای هر عضو ، کوفاکتور آن را قرار دهیم ماتریسی بدست می‌آید که به آن همسازه می‌گویند. ماتریس همسازه A را با N نمایش می‌دهند.


e10fec782890eb0dfd1c9fd3d5021362.png
13f1490b9c82853e8cc6193e30a94389.png
برای هر 310ac0825073dc689574f16c814f7943.png در ماتریس 2e16dbe63f6dfdaced6784a6506bff2c.png ، همسازه 310ac0825073dc689574f16c814f7943.png برابر است با عدد
کوفاکتور عضو 310ac0825073dc689574f16c814f7943.pngb9e7c3e9ee13b0d6a21ce2315db6b9ec.png
بطوریکه ، 6e13de22c1205f722e46e5efce04c887.png را دترمینان ماتریس حاصل از حذف سطر i ام و ستون j ام ماتریس A می‌توان تعریف کرد.

ماتریس وابسته یا الحاقی

به ترانسپوزه ماتریس همسازه A ماتریس وابسته A می‌گویند و آن را با 64cba058baa317bf497e3b8a4568299b.png نشان می‌دهند.

ماتریس متقارن

اگر ترانسپوزه یک ماتریس با آن ماتریس برابر باشد آن ماتریس را متقارن می‌نامند بعبارت دیگر ماتریس A متقارن است در صورتیکه 8934ea0fe616b06ded9d159bf3697126.png باشد. اگر در ماتریس جای سطرها و ستونها را عوض کنیم و ماتریس تغییر نکند به آن متقارن می‌گویند.

ماتریس ضدمتقارن یا آنتی‌متقارن

هرگاه قرینه ترانسپوزه ماتریس A برابر A شود، به آن ماتریس ضدمتقارن می‌گویند و داریم c64a552e0d4ad60899926cb44895be84.png

ماتریس پایین مثلثی

اگر در یک ماتریس مربعی تمام عضوهای بالای قطر اصلی صفر باشند به آن ماتریس پایین مثلثی می‌گویند یعنی 7e59f7daf7a94d08585cc56a9d1deb3d.png

ماتریس بالا مثلثی

اگر در یک ماتریس مربعی تمام عضوهای پایین قطر اصلی صفر باشند به آن ماتریس بالا مثلثی می‌گویند. یعنی89916035d4bea17324c0e63b18c64f26.png

ماتریس متعامد

اگر در ماتریس مربعی A داشته باشیم bded7837ec19a26b8702e82e0bc67f00.pngبه ماتریس متعامد می‌گویند.


مطالب مشابه :


ماتریس

زندگی با ریاضیات - ماتریس - آموزش ریاضی ماتریس. ماتریس عبارت است از آرایشی (آرایه‌ای)
جدول ماتریسی (swot)

ماتریس swot. فرصت‌ها o. تهدیدها t. قوت‌ها(s) ـ سند توسعه آموزش و پرورش در برنامه
اموزش متلب_ماتریس ها

مهندسی مکانیک - اموزش متلب_ماتریس ها - امید وارم با انجام مثالهای فوق تونسته باشم ذهنتون
ماتریس (MATRIX)

برنامه نویسی - ماتریس (matrix) - آموزش برنامه نویسی .::از شما برای انتخاب این وبلاگ متشکریم::. از
معکوس ماتریس 3 * 3 و بالاتر ( n * n )

hot technologies - معکوس ماتریس 3 * 3 و بالاتر ( n * n ) - knowledge is power
انواع ماتریسها

ماتریس مربعی. ماتریسی است که تعداد سطرها و ستونهای آن با هم برابر باشد. ماتریس سطری
برچسب :