سمینار:نحوه طراحی یک واحد مرغداری گوشتی

نوع طرح :مرغداری گوشتی:

ظرفیت:20000 قطعه،

زمین : مساحت زمین برابر پروانه تاسیس 5400 متر مربع مساحت مسقف براساس دستور العمل های سازمان جهاد کشاورزی در حال حاضر 2400 متر مربع برای یک واحد مرغداری گوشتی 20000 قطعه ای می باشد که باید به صورت ذیل در طراحی نقشه، مد نظر قرار گیرد:

* سالن پرورش 2000 متر مربع

* تاسیسات جانبی:(انبارداران، پیش سالن ها ،خانه کارگری و دفتر مدیر)400 متر مربع

* طراحی تاسیسات

در یک پروزه 20000 قطعه ای با توجه به ابعاد زمین و موفعیت آن می توان حالت های مختلفی را طراحی و اجرا نمود:

الف) طرح اول : دو سالن10000 قطعه ای در امتداد هم

ب) طرح دوم:4 سالن 5000 قطعه ای دو به دو به موازات همدیگر

ج) طرح سوم: دو سالن 10000 قطعه ای به موازات هم

الف) طرح اول : دو سالن 10000 قطعه ای در امتداد هم: در صورتی که زمین مورد نظر حالت مستطیلی داشته وطول آن حداقل 150 متر باشد، پیشنهاد می شود از گزینه الف استنفاده شود و دو سالن به ابعاد5/17 x 14 متر که در بین آنها اتاق فرمان به ابعاد5/4 x14 متر قرار می گیرد را بنا نمود .

با توجه به طول زمین می توان عرض سالن را کمتر یا بیشتر نیز انتخاب نمود ولی باید دقت کرد که تغییر عرض سالن شرایط خاص خود را نیز در نحوه مدیریت ، تعداد تهویه ها ، تعداد ردیف زنجیر دانخوری ، آبخوری ها و سایر نکات فنی را می طلبد وباید ان را رعایت نمود . ولی به نظر می رسد بهترین حالت ، عرض 14 متر باشد که درا ین صورت می توان 6 ردیف زنجیر دانخوری و 6 ردیف آبخوری در سالن نصب نمود.

ارتفاع دیواره های سالن 8/2 متر و در وسط سالن پرورش جهت برقراری شیب مناسب در صورت استفاده از سقف تیرچه و بلوک 1/3  متر خواهد بود. البته می توان با مشورت مهندس ناظر طرح و نظر مجری در پوشش سالن ها با در نظر گرفتن آب و هوای منطقه از سقف های گنبدی یا شیروانی نیز استفاده کرد.

ارتفاع اتاق فرمان یک متر بیشتر از سالن ها انتخاب می شود تا علائه بر تامین حجم مناسب هوای مورد نیاز هیتر ها ، فضای کافی برای نصب دانخوری ها ، تابلو های برق ،لوله های آب وسایر تجهیزات وجود داشته باشد.

درب ها:

1) در ورودی اتاق فرمان حهت راحتی در انتقال و نصب لوازم به ابعاد (120x180 سانتی متر ) تعبیه شود

2) از اتاق فرمان برای هر یک از سالن ها یک عدد در به ابعاد 180x100 سانتی متر به داخل پرورش نصب گردد.

3) در یک سوم انتهای سالن پرورش یک درب به اندازه 180x 100 سانتی متر حهت مواقع ضروری ، تخلیه سالن و غیره نصب گردد.

پنجره ها :

1) با عنایت به اینکه در حال حاضر سیستم تونلی در سالن های مرغداری عملا مورد رضایت بوده و بهترین عملکرد را نشان داده است لذا در ابتدای سالن وبه فاصله دو متر از ابتدای سالن و در ارتفاع 2/1 – 1 متر ، در هر ضلع سالن تعداد 3 عدد پنجره به ابعاد 1x2/1 متر و به فاصله حدود 3 متر از همیدیگر طراحی و تعبیه شود . علی رغم اینکه تامین نور کا ملا مصنوعی می باشد ولی پیشنهاد می شود فواصل 23 ،43 ،63 متری سالن نیز در هر ضلع یک عدد پنجره 1x2/1 متر نصب شود تا ضمن استفاده از نور طبیعی در مواقع لزوم برای تنظیم تهویه سالن ها و میزان هوای ورودی مورد استفاده قرار گیرد.

2) یک عدد پنجره به ابعاد(80x100 سانتی متر) نیز در ضلع مقابل در ورودی پیش سالن حهت ایجاد تهویه و تامین هوای مورد نیاز قرار می گیرد.

تهویه ها :

1) در انتهای سالن با توجه به حجم ، طول و عرض سالن تعداد تهویه ها انتخاب و نصب می گردد . لذا برای سالن به ابعاد 14x5/71 متر ، تعداد 2 عدد تهویه 140 x140 و 3 عدد تهویه 70 سانتی متر به طوری که یک در میان نصب شود ، مورد نیاز است .

2) برای جلو گیری از ورود هوای خروجی سالن پرورش توسط تهویه ها ، به داخل مزارع اطراف و عدم مزاحمت ، به فاصله 2 متر از انتهای سالن دیوار حایل و یا دیوار حیاط مرغداری احداث می شود . همچنین می توان کانال های فلزی یا گالوانیزه هوای خروجی از تهویه ها را به طرف پایین هدایت نمود .

ب) طرح دوم: چهار سالن 5000 قطعه ای دو به دو موازات همدیگر: در صورتی که در زمین انتخابی حالتی مربعی شکل یا شبیه آن داشته باشد می توان دو ردیف سالن شامل دو واحد 5000 قطعه ای که اتاق پیش سالن در وسط آنها قرار دارد ،ایجاد نمود که در این صورت ابعاد سالن ها 12x5 /41 متر ، اتاق فرمان 12x4 متر وارتفاع دیوارها 8/2 متر انتخاب می گردد.

در وپنجره ها :

1) در ورودی اتاق فرمان 8/1 x2/1 متر

2) در ورودی سالن پرورشی 8/1 x1 متر

3)یک عدد درب اضطراری در یک سوم انتهای سالن 8/1x1 متر

4) یک پنجره 8/0 x1 متر در ظلع مقابل در ورودی اتاق فرمان نصب شود

5)در ابتدای سالن و به فاصله دو متر از ابتدای سالن و در ارتفاع 2/1-1 متر ، در هر ضلع سالن تعداد 3 عدد پنجره به ابعاد 8/0x1 و به فاصله حدود 3 متر از همدیگر طراخحی و تعبیه شود .

6)دو عدد پنجره 8/0x1 در 20 و 34 متری ابتدای سالن در دو ضلع طولی نصب شود تا ضمن استفاده از نور در مواقع لزوم برای تنظیم تهویه سالن ها و میزان هوای ورودی مورد استفاده قرار گیرند.

7)تهویه ها در انتهای سالن وبه تعداد دو عدد 120 و 3 عدد 90 سانتی متری به صورت یک در میان تعبیه شود .

ج)طرح سوم: دو سالن 10000 قطعه ای به موازات هم :در صورتی که موقعیت و ابعاد زمین مناسب طرح ها الف یا ب نباشد و مجری طرح خود تمایلی به اجرای روش های یاد شده نداشته باشد، می توان از حالت دو سالن 10000 قطعه به موازات هم استفاده کرد که مختصات آن به شرح ذیل است :

1) هر سالن پرورش به ابعاد 14x71 و ارتفاع دیوار8/2 متر

2) سر سالن و اتاق فرمان به ابعاد 5/3x14 و ارتفاع دیوار 8/3 متر

3) در ورودی سرسالن 2/1x8/1 متر

4) درورودی سالن 1x8/1 متر

5) یک عدد در دو سوم انتهای سالن به طرف حیاط مرغداری و اندازه 1+8/1 متر

انبار:

در انتخاب محل انبار باید بسیار دقت نمود به نحوی که کمتریت فاصله را با اتاق فرمان داشته باشد.

اماکن ورود و خروج وسایل نقلیه سنگین جهت حمل و تخلیه مواد اولیه را داشته باشد.

 نزدیکترین فاصله را با درب ورودی مرغداری داشته باشد .حداقل فضای مورد نیاز جهت احداث انبار 180 متر و حداکثر می توان 240 متر را برای یک واحد مر غداری 20000 قطعه در نظر گرفت لذا برای پروژه حاضر انبار به طول 15 عرض 12 وارتفاع 5 متر انتخاب می شود .درب اصلی انبار باید طوری ساخته شود تا وسایل نقلیه باری به راحتی داخل و خارج شده و باز خود را تخلیه نمایند همچنین با عنایت به موقعیت انبار وسالن ها یک یا دو درب به ابعاد 8/1x1 متر در طرفیت انبار جهت تردد کارگران و حمل و نقل تعبیه می شود.از آنجا که امکان ایجاد گردو خاک در داخل انبار هنگام تخلیه بار و یا تهیه جیره وجود دارد ، لذا دو عدد تهویه 60 سانتی متری و 2 الی 4 عدد پنجره 8/0x1 متر با توجه به موقعیت انبار در نظر گرفته می شود .

خانه کارگری:

در یک مرغداری 20000 قطعه ای حداقل به دو نفر کارگر نیاز است لذا برای محل اسکان آنها دو واحد به مساحت 100 متر مربع شامل یک اتاق خواب، هال،آشپزخانه و سرویس بهداشتی احداث گردد.

موتور خانه :

با توجه به اینکه واحد مرغداری باید در تمام دوره پرورش برق مورد نیاز را درا ختیار داشته باشد لذا یک اتاق به ابعاد 3x4 متر جهت استقرار موتور برق اضطراری و قرار دادن لوازم و اوات یدکی سیستم برق مرغداری ساخته می شود.

 


مطالب مشابه :


آشنایی با شهرستان کوهدشت

گروه آموزشی مشاوران کوهدشت جامع علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر یک لرستان . 4- دانشگاه جامع
دانشگاه‌های استان لرستان

علمی کاربردی. شماره یک نورآباد • شماره یک کوهدشت دانشگاه آزاد اسلامي واحد
اعلام نمرات ناتمام دانشجویان

یک و نیم. 8 این دانشگاه در راستاي مرکز علمی کاربردی واحد 43 در انجمن
فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های نیمه متمرکز دانشگاه علمی کاربردی مقاطع کاردانی و کارشناسی

سرفصل دروس دانشگاه علمی کاربردی. تحصيل به انضمام یک برگ تصویر انتخاب واحد به
برگزاری فراهمایی قطع درختان و گرمایش جهانی

در حال حاضر در لرستان یک علمی دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی جهاد
کتاب كاربرد وسايل سمعي و بصري

فرهنگ و هنر، واحد ها و کاربرد هر یک از این دانشگاه علمی کاربردی
زمان و شرایط دریافت کارت ورود به جلسه جدید کارشناسی ارشد دولتی سال 93

سرفصل دروس دانشگاه علمی کاربردی. سلسله و کوهدشت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف
سمینار:نحوه طراحی یک واحد مرغداری گوشتی

نحوه طراحی یک واحد دانشگاه آزاد اسلامی-واحد مرکز آموزش عالی-علمی کاربردی
معرفی كميسيون تخصصي شوراي تحقيقات

اسلامی واحد خرم آباد جامع علمی کاربردی و عضو هیآت علمی رسمی دانشگاه افراد از طریق یک
شجره سیدمحمدابوالوفای کوهدشت.

اگر بتوانید اینها را یاد بگیرید، میتوانید یک کلمه دانشگاه کوهدشت علمی کاربردی
برچسب :