نمونه شرح وظایف مسئولین ورزشی

شرح وظايف مسئول امور حقوقي و املاك

۱- تهيه و تنظيم و جمع آوري آمار ، اسناد و مدارك مربوط به اراضي ورزشي در سطح استان .

2- تهيه و تنظيم و جمع آوري آمار اماكن ورزشي تحت مالكيت ادارات تابعه .

3- پيگيري امور مربوط به ثبت و اخذ سند مالكيت تاسيسات و اماكن ورزشي ادارات تابعه اداره كل.

4- وصول اخطاريه ها و احضاريه هاي مختلف و پيگيري آنها و ارائه گزارش آن به مقام مافوق .

5- شركت در جلسات كميته هاي انضباطي هياتهاي ورزشي .

6- شركت در جلسات متشكله و دعاي اقامه شده از طرف اداره كل يا عليه آن و ارائه گزارش به مقام مافوق .

7- بررسي و رسيدگي به شكايات واصله در حد قوانين و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاكي يا به سازمان ارجاع كننده با هماهنگي مقام مافوق .

8- تهيه متن قراردادهاي منعقده اداره كل با اشخاص حقيقي و حقوقي .

9- پيگيري امور حقوقي مربوط به وسائط نقليه و خودروهاي اداره كل .

10- پيگيري امور حقوقي مربوط به انشعابات آب و برق و گاز .

11- اقدامات مربوط به مصدوميت هاي احتمالي ورزشكاران – مربيان – داوران و غيره كه در حين مسابقات يا تمرينات وقوع مي يابد پيگيري مي نمايد .

12- نسبت به تهيه شناسنامه به املاك و تاسيسات ورزشي و اداري اقدام مي نمايد .

13- انجام ساير امور مشابه ارجاعي از طرف مقام مافوق .

نمونه شرح وظايف انباردار

 1- تطبيق كالاهاي خريداري و تحويل داده شده به انبار با نمونه اصلي آنها .

2- رسيدگي به موجودي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود در انبار در دفاتر معين و مطلع ساختن كارپرداز جهت تجديد سفارش .

3- ثبت كالاهاي تحويلي و دريافتي در كارتهاي انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و كالاها و همچنين امضاء كليه اسناد مربوط .

4- نظارت بر تمامي فعاليتها و اجراي كامل مقررات مالي و انبارداري در انبارهاي تحت سرپرستي و ارائه گزارش به مقام مافوق .

5- تحويل وسايل مورد نياز واحدهاي مختلف اداره كل برابر درخواست ها پس از موافقت مقام مافوق .

6- انجام ساير امور مشابه .

نمونه شرح وظايف كارپرداز

 1- استعلام بهاء قبل از خريد اجناس و ارائه گزارش به مقام مافوق .

2- دريافت درخواست هاي خريد كه از سوي مقام مافوق ارجاع مي گردد .

3- تهيه و تنظيم صورت مجلس هاي مربوط به ترخيص كالا و ارائه آن به اداره متبوع .

4- خريد كليه اجناس مورد نياز اداره كل برابر درخواست واحدهاي اداري با هماهنگي مقام مافوق و تحويل به انبار اداره كل برابر مقررات .

5- انجام كليه امور مربوط به كارپردازي اداره كل .

6- انجام ساير امور مشابه .

نمونه اي از شرح وظايف سرپرست مجموعه

 1- نسبت به انجام نظافت بموقع مجموعه ورزشي نظارت مي كند .

2- نسبت به عملكرد و حضور و غياب پرسنل تحت امر نظارت مي كند .

3- نسبت به رفع نيازهاي ضروري و تعميراتي مجموعه ورزشي اقدام مي كند .

4- ساعات استفاده هياتهاي ورزشي را طبق برنامه تنظيمي كنترل و نظارت مي كند .

5- در آماده سازي محل مسابقات ، جشنواره ها ، مراسمات همكاري لازم را بعمل مي آورد .

6- نسبت به تامين سوخت و داير بودن سيستم حرارتي ، روشنائي ، صوتي ، مجموعه تحت امر نظارت مي كند .

7- نمازخانه مجموعه را بنحو شايسته جهت انجام فرايض ديني مراجعين در تمامي ساعات شبانه روز داير مي كند .

8- تـمهيـدات لازم را بـراي حفظ و نگهـداري مطلوب چمن ميدان فوتبال و پيست دووميداني بعمل مي آورد .

9- بر امر بليط فروشي مسابقات ورزشي نظارت مي كند .

10- با حضور بموقع خود در مسابقات هياتهاي مختلف ورزشي را در اجراي مسابقات ياري مي نمايد .

11- بمنظور استفاده بانوان از اماكن ورزشي مجموعه همكاري لازم را با امور بانوان بعمل مي آورد .

12- بر حفظ و نگهداري اموال سالن هاي ورزشي و مجموعه ورزشي نظارت مي كند .

13- بر پخش بموقع اذان از بلندگوهاي مجموعه ورزشي نظارت مي كند .

14- برنامه ريزي سالن هاي مربوطه را تنظيم و بر نظافتشان نظارت جدي مي كند .

15- ساير امور مشابه ارجاعي از سوي مقام مافوق را انجام مي دهد .

نمونه شرح وظايف نگهبان

 1- حفظ و حراست از تمام يا قسمتي از ساختمان اداري – مجموعه ورزشي – محوطه استاديوم هاي ورزشي و نظاير آن طبق دستور مقام مافوق .

2- كنترل ورود و خروج افراد وسايط نقليه و حمل و نقل اموال اثاثيه ، تجهيزات اشياء و ساير كالاها طبق دستورات صادره .

3- پيش بيني لازم به منظور جلوگيري از بروز آتش سوزي ، خرابي ، دزدي و ساير حوادث غيرمترقبه در ساختمان هاي اداري و ورزشي يا اموال و تجهيزات تحت كنترل .

4- اطلاع فوري اتفاقات و حوادث ناگهاني نظير آتش سوزي ، دزدي ، خرابي به ماموران انتظامي و مسئولان امر و انجام به اقدامات احتياطي اوليه .

5- گزارش چگونگي انجام وظيفه و شرح كليه پيشامدها در مدت نگهباني .

6- انجام ساير امور ارجاعي از سوي مقام مافوق .

نمونه اي شرح وظايف و مسئوليت كاردان امور ورزش

 1- همكاري در امر برنامه ريزي كلاس هاي آموزش فني مربيان و داوران كادر فني .

2- فراهم آوردن امكانات لازم براي اجراي برنامه هاي آموزشي ورزشي جهت عموم از طريق وسايل ارتباط جمعي .

3- بررسي نيازمندي هاي آموزشي كادر فني از طريق جمع آوري پرسش نامه .

4- جمع آوري اطلاعات از طريق پرسش نامه جهت تهيه و تنظيم و بهبود برنامه هاي ورزشي و تفريحي و تعيين استانداردها و مشخصات فني ورزشگاه ، باشگاه ها و ساير تاسيسات ورزشي .

5- نتيجه گيري و ارزشيابي آمار فعاليت هاي فني ورزشي آموزشگاه ها ، موسسات دولتي و غيردولتي و كارگري و روستايي و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بر مبناي بررسي هاي انجام شده .

6- تعيين تعداد و توزيع مربيان و كاركنان فني براساس نياز واحدهاي مختلف .

7- تعيين استانداردها و مشخصات فني باشگاه هاي ورزشي و تفريحي و تاسيسات مربوط .

8- انجام ساير امور مربوط .

نمونه اي از شرح وظايف مسئول هماهنگي سالن ها

 ۱- نسبت به انجام نظافت بموقع سالن هاي تحت امر نظارت جدي مي كند .

2- نسبت به حضور و غياب پرسنل بخش خدمات سالن هاي تحت امر نظارت مي كند .

3- نسبت به نيازهاي ضروري و تعميراتي سالن هاي تحت امر اقدام مي نمايد .

4- نسبـت به تـامين سـوخت و سيستم حرارتي و روشنايي ، صوتي سالن هاي تحت امر بموقع اقدام مي نمايد .

5- بـرنامه سـاعات استفاده هيات هاي ورزشي از سالن هاي ورزشي را هماهنگي و بر اين امر نظارت مي كند .

6- نسبت به جمع آوري فيش بانكي شهريه ورزشكاران و تحويل آن به امور مالي و همچنين كنترل كارت بيمه ورزشي استفاده كنندگان اقدام مي نمايد .

7- استفاده از سالن ها به غير از برنامه هاي رسمي هيات هاي ورزشي حتماً بايد با معرفي نامه كتبي .

8- در امر برگزاري مسابقات و همايش هاي ورزشي همكاري و مقدمات اين امر را فراهم مي كند .

9- برنامه هاي ورزشي سالن هاي تحت امر هميشه در اختيار داشته و نسبت به ثبت عملكرد سالن ها به تفكيك و در دفتر روزانه اقدام مي نمايد .

10- پيگيري جدي در مورد پرداخت بموقع وجوه آب ، برق ، گاز ، تلفن سالن هاي تحت امر .

11- رعايت مسايل ايمني در كليه موارد را در اولويت قرار مي دهد .

12- برابر فعاليت مربيان سالن هاي تحت امر نظارت و گزارش هاي مورد نياز را به مقام مافوق ارائه مي دهد .

13- با مسئولين هيات هاي مختلف ورزشي همكاري مي نمايد .

14- ساير امور مشابه ارجاعي از سوي مقام مافوق را انجام مي دهد .

نمونه اي از شرح وظايف مسئول اردوها ، مسابقات ، مربيان و داوران

 1- پيش بيني و تامين وسايل مورد نياز حوزه كاري .

2- همكاري لازم جهت حسن اجراي مسابقات ورزشي شامل مسابقات رسمي ، دوستانه (باشگاهي ، ليگي ، استاني ، كشوري ، بين المللي ، جشنواره ها ، همايش هاي ورزشي) با حضور مستقيم در كليه برنامه هاي اعلام شده و تهيه گزارش فني ، اجرائي توأم با نقطه نظرات كارشناسي و ارائه آن به مقام مافوق .

3- برپائي اردوهاي ورزشي با همكاري مسئولين محترم هياتهاي ورزشي و ارائه نتايج اردوها بصورت كتبي به مقام مافوق .

4- نظارت مستمر بر فعاليت هاي مربيان ، داوران و جمع آوري آمار و اطلاعات دقيق مربوط به اين قسمت در سطح استان و جمع آوري نقطه نظرات كارشناسي و ارائه آن به مقام مافوق .

5- فراهم آوردن امكانات و تجهيزات كلاس هاي آموزشي ، مربيگري ، داوري با همكاري مسئولين هياتهاي ورزشي .

6- شركت در جلسات مورد نياز حوزه ورزشي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهره وري هر چه بيشتر براي اهداف تعيين شده .

7- ارائه نقطه نظرات كارشناسي براي بالا بردن سطح ارتقاء امر به مربيگري ، داوري ، برگزاري مسابقات ورزشي .

8- بررسي عملكرد مربيان ورزشي رشته هاي مختلف ورزشي باشگاههاي خصوصي و دولتي و ارائه گزارشات لازم به مافوق .

9- اجراي دستورالعمل هاي صادره از سوي فدراسيون هاي ورزشي و اداره كل تربيت بدني .

10- تهيه پيش نويس نامه هاي اداري زير نظر مقام مافوق .

11- انجام ساير امورات ارجاعي از سوي مقام مافوق .

نمونه اي از شرح وظايف كارشناس آمار ورزشي

 1- آمار مسابقات و فعاليت هاي ورزشي را تهيه و در فرم هاي مخصوص ثبت مي كند .

2- تهيه و توزيع و جمع آوري پرسشنامه راجع به تعداد ورزشكاران ، داوران ، مربيان مربوط به هياتهاي ورزشي و واحدهاي تابعه (بخش ها ، شهرستانها) را انجام مي دهد .

3- آمار و نمودارهاي فعاليتهاي ورزشي را تهيه مي كند ، نمودارها بايد بصورت مقايسه اي نسبت به عملكرد سالهاي گذشته باشد بطوري كه آمار و نمودارهاي پنجساله هميشه در دسترس باشد .

4- نسبت به تهيه فهرست اماكن ورزشي استان ( اماكن خصوصي ، دولتي ، نهادها و سازمانها) اقدام مي نمايد ، اماكن بايد با متراژ مربوطه و تعداد استفاده كننده و ميزان استفاده كنندگان را مشخص و در مورد مورد نياز به مقام مافوق ارائه نمايد .

5- آمار ورزشكاران شركت كننده در مسابقات استاني ، كشوري ، برون مرزي را تهيه و به مقامات مافوق ارائه مي نمايد .

6- اسامي و تعداد مربيان ، داوران هر رشته ورزشي را در سطح استان با ذكر آخرين درجه با همكاري مسئول اردوها ، مسابقات ، مربيان ، داوران تهيه نمايد و آخرين تغييرات ماهانه را بايد در دفتر آمار ثبت و در مواقع مورد نياز به مقام مافوق ارائه نمايد .

7- گزارش و فعاليتهاي ورزشي ماهانه هياتهاي ورزشي استان و واحدهاي تابعه را جمع آوري مي نمايد .

8- در تهيه بولتن هاي ورزشي از نظر آماري همكاري مي نمايد .

9- كليه آمارهاي مورد نياز سازمان متبوع و مقامات مافوق را در مهلت تعيين شده تهيه و ارائه مي نمايد.

10- سوابق كليه آمارهاي ثبت شده را نگهداري مي كند و در مواقع مورد نياز ارائه مي نمايد.

11- ساير امور مشابه ارجاعي از سوي مقام مافوق را انجام مي دهد.

نمونه اي از شرح وظايف كارشناس امور عمومي هياتهاي ورزشي

 1- تهيه پيش نويس هاي كليه هياتهاي ورزشي شامل ( مرخصي ها ، معرفي نامه تيمهاي شركت كننده در مسابقات و ... )

2- همكاري در برآورد و تنظيم اعتبارات هياتهاي مختلف ورزشي استان براساس تقويم ورزشي جاري با نظارت مقامات مافوق .

3- درخواست كالا و تنظيم گزارش هاي لازم جهت استحضار مقام مافوق .

4- مشاركت در تعيين نرخ بليط ورودي مسابقات ورزشي با تنظيم صورتجلسه مربوطه .

5- نظارت بر انجام كار مربيان ورزشي .

6- كنترل و رسيدگي دقيق بر حق عضويت دريافتي هياتهاي ورزشي از ورزشكاران با حضور در اماكن ورزشي و ارائه گزارشات به مقام مافوق .

7- پيش بيني هزينه هاي جاري تيمهاي اعزام شونده به مسابقات مختلف ورزشي .

8- هماهنگي خودروهاي ميني بوس و اتوبوس اداره كل جهت ماموريت تيمهاي ورزشي با امور اداري اداره كل .

9- تهيه و تنظيم صورت مشخصات اموال منقول و غيرمنقول هياتهاي ورزشي و نظارت بر آن با همكاري امين اموال اداره كل .

10- نسبت به رفع نيازهاي ضروري هياتهاي مختلف ورزشي در حد مقدورات اقدام مي نمايد .

11- نسبت به معرفي تيم هاي ورزشي ميهمان براي خوابگاه اقدام مي نمايد برنامه خوابگاه را بايد تنظيم نمايد بر نظافت خوابگاه رسيدگي مي كند .

12- ساير امورات مشابه ارجاعي از سوي مقام مافوق را انجام مي دهد .

نمونه شرح وظايف مسئول روابط عمومي اداره كل تربيت بدني

 ۱- جمع آوري اطلاعات و آمار در زمينه مطالب منتشره در وسايل ارتباط جمعي دولتي و خصوصي در ارتباط با ادارات كل متبوع و تهيه گزارش لازم و ارائه به مقام مافوق .

2- جمع آوري ، اخبار و آمار از هيات هاي ورزشي و ادارات تابعه و تنظيم آنها و ارسال به خبرگزاري ها و صدا و سيما .

3- نظارت و كمك در تهيه مقدمات لازم جهت برگزاري جشن ها ، كنفرانس ها ، گردهمائي ها و ملاقاتهاي داخلي و خارجي .

4- تزئين اماكن ورزشي و محيط اداري و انجام امور مربوط به برگزاري جشن هاي محلي در اعياد و مراسمات مختلف .

5- نصب به موقع پارچه و پرچم به مناسبت هاي مختلف ( تبريك و تسليت ) .

6- تهيه بروشور و نشريه ورزشي و بولتن مسابقات مربوط به هياتهاي ورزشي با هماهنگي اداره امور ورزش .

7- جمع آوري افكار عمومي و انتقال آن به مقام مافوق .

8- هماهنگي و تهيه و تنظيم برنامه سمينارها و كنفرانس ها و همايش ها و جلسات مختلف .

9- هماهنگي و تنظيم برنامه سالن هاي كنفرانس – آمفي تاتر و نمازخانه و آماده سازي در كليه موارد با هماهنگي امور اداري جهت برگزاري جلسات و مراسمات مختلف .

10- نظارت بر سيستم صوتي اماكن مذكور و پخش به موقع اذان در محوطه اداره كل و برگزاري به موقع نماز جماعت و دعاي توسل و ساير مراسمات مذهبي .

11- تهيه تقديرنامه – حكم يادبود و تنظيم عرض تبريك و تسليت و ارسال آن برابر هماهنگي و دستور مقام مافوق .

12- جمع بندي به موقع گزارش جلسات و ارائه به مقام مافوق .

13- ساير امور مشابه ارجاعي از طرف مقام مافوق .

نمونه شرح وظايف كارگزين

 ۱- تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال ، ترميم حقوق ، مرخصي ، ماموريت ، ترفيع ، اضافه كار و نظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه .

2- انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان .

3- پيش بيني احتياجات پرسنلي اداره كل متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات .

4- مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل .

5- تهيه شناسنامه كارگزيني براي تمام همكاران براساس پرونده پرسنلي مربوطه .

6- مطالعه و بررسي قوانين و مقررات مربوط به امور بازنشستگي و ارائه پيشنهادات لازم به مقام مافوق .

7- بررسي و تشخيص احراز شرايط بازنشستگي كاركنان و تكميل فرم هاي بازنشستگي و ساير اقدامات لازم و ارسال به امور بازنشستگي استان پيگيري تا حصول نتيجه .

8- تنظيم آمار دقيق پرسنل شاغل و بازنشسته به تفكيك ادارات و واحدهاي تابعه .

9- ارائه آمار مقايسه اي تعداد نيروهاي جذب شده و بازنشسته پرسنل رسمي – پيماني – شركتي و ساير.

10- بررسي پيشنهادات واصله براي استخدام – انتصاب – انتقال دائم و مامور – بازنشستگي برابر مقررات با هماهنگي مقام مافوق .

11- انجام ساير امور مشابه ارجاعي از طرف مقام مافوق .

نمونه اي شرح وظايف كارشناس بازرسي و پاسخگويي به شكايات

 ۱- دريافت شكايات واصله از اشخاص حقيقي ، حقوقي و بررسي پيرامون صحت و سقم موارد شكايات و پيگيري آن .

2- پاسخگوئي حضوري و تلفني به مراجعين و راهنمايي و رفع مشكل آنها در مورد مربوط با هماهنگي مقام مافوق .

3- برقراري ارتباط مستمر با دفتر بازرسي و پاسخگوئي به شكايات سازمان و استان .

4- ارائه خط مشي به واحدهاي ستادي وصفي در رابطه با مشكلات واصله و انجام بازرسي ها با هماهنگي مقام مافوق .

5- اعزام بازرس با هياتهاي بازرسي جهت انجام بازرسي هاي مستمر دوره اي و موردي به منظور تهيه گزارش لازم و ارائه پيشنهادها و راه حل هاي مناسب جهت رفع نواقص و مشكلات به مراجع مربوطه .

6- اعلام موارد تخلفات اداري مشهود كاركنان و مسئولان دولتي در حين بررسي مشكلات يا بازرسيهاي انجام شده به هيات بدوي و رسيدگي به تخلفات اداري ذيربط پس از هماهنگي با بالاترين مقام دستگاه اجرايي .

7- ارجاع پرونده به محاكم صالحه قضايي در مواردي كه تخلف عنوان جرم عمومي باشد .

8- فراهم نمودن مقدمات نصب صندوق در محلهاي مناسب براي دستيابي به پيشنهادها و انتقادات ارباب رجوع جهت اطلاع بالاترين مقام دستگاه اجرايي .

9- انجام ماموريت هاي لازم به شهرستانها و بخشهاي تابعه و ادارات ستادي به منظور حصول اطمينان از حسن جريان امور اداري و مالي و رقع نواقص كار .

10- شركت در جلسات و كميسيون هاي مختلف .

11- بازديد از باشگاههاي خصوصي و دولتي و تهيه گزارش لازم .

12- انجام ساير امور مشابه ارجاعي از طرف مقام مافوق .

نمونه شرح وظايف كارشناس امور اداري و ارزشيابي

 ۱- انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل تشكيلات و روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارسال به اداره كل امور كاركنان و خدمات اداري و سازمان متبوع .

2- تهيه شرح وظايف پستهاي سازماني با همكاري واحدهاي ذيربط .

3- تشريك مساعي با كارشناسان در تنظيم آئين نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مورد لزوم در ارتباط با نيازهاي اداره كل با هماهنگي مقام مافوق .

4- تهيه گزارش در مورد مشكلات موجود و ارائه راه حلهاي مناسب در چهارچوب اهداف تعيين شده به مقام مافوق .

5- ارزيابي عملكرد كاركنان و ارائه گزارش به مقام مافوق .

6- بررسي و ارزشيابي كليه فعاليتهاي مربوط به امور اداري و ارائه پيشنهاد و راهكارهاي سازنده باتوجه به اهداف اداره كل به مقام مافوق .

7- انجام مطالعات لازم به منظور ايجاد و برقراري سيستم ها و روشهاي مفيد و موثر در اداره كل و آماده نمودن فرمهاي ارزشيابي و ارسال به واحدهاي ستادي و صنفي .

8- انجام امور مربوط به ارزشيابي كاركنان و ارائه گزارش به مقام مافوق .

9- ارائه نظرات مشورتي و پيشنهادهاي اصلاحي و راهنمائيهاي فني به واحدهاي امور اداري در مسائل مربوط به فنون اداري و بهبود مديريت .

10- ارائه طرحهاي پيشنهادي در خصوص مسائل رفاهي كاركنان به مقام مافوق .

11- بررسي نيازهاي آموزشي كاركنان براساس پست سازماني و شرح وظايف سازماني و ارائه گزارش به مقام مافوق .

12- جمع آوري آمار و اطلاعات مختلف در زمينه مسائل اداري و تنظيم آنها .

13- بررسي نيازهاي واحدهاي مختلف به نيروي انساني و ارائه پيشنهادات لازم در خصوص سازماندهي نيروي انساني واحدهاي مختلف به مقام مافوق .

14- ساير امور مشابه ارجاعي از طرف مقام مافوق .

نمونه شرح وظايف رئيس اداره فني و مهندسي

 ۱- بررسي تهيه و طرح و نقشه اجرايي ساختمانها و فضاها و ميادين ورزشي .

2- بررسي و تهيه نقشه هاي اجرائي اجزاء منفرد ساختمانها مانند : پي ، ديوار ستون و ...

3- شركت در برنامه ريزي و تهيه برنامه هاي اجرائي طرحهاي پيش بيني شده براساس راهنمائيهاي مقام بالاتر .

4- برنامه ريزي و ارائه طرح و پيشنهاد اعتبار و نظارت بر كار مجريان طرح .

5- بررسي و مطالعه در زمينه نقشه هاي اجرائي ميادين ورزشي فوتبال - پيست دووميداني – سالن هاي ورزشي چند منظوره – سالنهاي اختصاصي رشته هاي ورزشي – ساختمانهاي اداري – محوطه سازي مجموعه ورزشي – استخرهاي روباز و سرپوشيده و پيست اسكي ...

6- بررسي طرح هاي تهيه شده توسط كارشناسان و ارائه به مقام مافوق .

7- بررسي نيازهاي اماكن ورزشي از نظر انشعابات گاز – برق – آب براساس طرحهاي ارائه شده توسط كارشناسان فني و مهندسي .

8- بررسي نيازهاي اماكن ورزشي به سيستم هاي گرمايي و سرمايي براساس نقشه هاي اجرائي و طرحهاي ارائه شده توسط كارشناسان فني و مهندسي .

9- تشكيل شناسنامه و اخذ پروانه ساختماني و پايان كار براي كليه پروژه هاي در حال اجرا و به اتمام رسيده .

10- نظارت و برنامه ريزي براي اجراي طرحهاي جديد در فضاها با كاربردي ورزشي در سطح استان .

11- تهيه و تنظيم صورت وضعيت و اصلاح و نظارت بر زمينه صورت وضعيت هاي قطعي و موقت و تعديل ها كليه پروژه هاي در حال اجرا براساس مقررات و بخشنامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي.

12- كنترل كليه نقشه هاي استراكچر و معماري پروژه هاي در حال اجرا در كليه ابعاد .

13- تشكيل كميسيون تحويل موقت و تحويل قطعي براي پروژه هاي به اتمام رسيده زير نظر معاونت فني و مهندسي .

14- هماهنگي كليه برنامه هاي دفتري – اجرايي حوزه مربوطه با هماهنگي مقام مافوق .

15- اجراي طرحهاي بازسازي و عمراني در سطح استان با هماهنگي مقام مافوق .

16- تهيه گزارش از فعاليتهاي انجام شده و ارائه به مقام مافوق .

17- نظارت بر كار كارشناسان و ناظران طرحهاي اجرايي تحت سرپرستي و راهنمائي آنها .

18- انجام ساير امور مشابه ارجاعي از طرف مقام مافوق .

نمونه شرح وظايف مسئول تربيت بدني ( نمايندگي )

 1- نظارت بر امور اداري تربيت بدني تحت سرپرستي .

2- نظارت بر فعاليتهاي مربوط به تعميم و گسترش ورزش در سطح بخش يا واحد كوچكتر از شهرستان.

3- راهنمايي هياتهاي ورزشي در انجام امور مربوطه .

4- نظارت بر فعاليت باشگاههاي خصوصي و دولتي در محل ماموريت و ارائه گزارش به مقام مافوق .

5- نظارت بر امور حفظ و نگهداري اماكن ورزشي و اداري تحت سرپرستي .

6- نظارت بر برگزاري مراسمات و مسابقات ورزشي به مناسبت هاي مختلف در حوزه تحت سرپرستي .

7- اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با هماهنگي رئيس تربيت بدني شهرستان مربوطه .

8- پيگيري مسائل مربوط به اعتبارات عمراني و جاري و همچنين پروژه هاي عمراني در دست احداث .

9- تهيه و تنظيم برنامه كوتاه مدت و ميان مدت اداره تحت سرپرستي .

10- شناسايي استعدادهاي ورزشي قهرماني در سطح بخشي و معرفي به اداره پايگاه قهرماني جهت اقدامات بعدي .

11- تلاش بر انجام برنامه هاي ورزشي و توسعه ورزش همگاني – قهرماني و حرفه اي در حوزه تحت سرپرستي .

12- انجام ساير امور مشابه .

نمونه اي شرح وظايف رئيس اداره امور ورزش

 1- ارزشيابي برنامه هاي ورزشي ، خدمات فني مربيان ، نحوه اجراي برنامه ها و اداره باشگاههاي ورزشي از طريق بررسي پرسشنامه ها و مراجعه به مراكز مربوطه .

2- ارائه طرح و برنامه موثر براي بالا بردن سطح كيفي برنامه هاي آموزشي تقويت بعد پهلواني و قهرماني و توسعه ورزشهاي همگاني و بهبود امور ورزش هياتهاي ورزشي .

3- نظارت مستمر بر فعاليتهاي هياتهاي مختلف ورزشي .

4- تشكيل جلسات ماهانه با دبير هياتهاي ورزشي استان بمنظور بررسي و ارزيابي عملكرد ماهانه هياتهاي ورزشي و اخذ عملكرد ماهانه و ارائه رهنمودهاي لازم و ارائه گزارش مربوطه به مقام مافوق .

5- فراهم آوردن امكانات لازم براي اجراي برنامه هاي آموزشي و ورزشي براي مربيان ، داروان و ورزشكاران .

6- راهنمائي لازم جهت حضور ورزشكاران و تيمهاي اعزامي در تستهاي پايگاه قهرماني ، بطوريكه كليه تيمهاي اعزامي بايد نتيجه مطلوب از تستها را ارائه و سپس به مسابقات كشوري اعزام شوند .

7- همكاري و هماهنگي در تهيه و تنظيم برنامه ها و تقويم ورزشي هياتهاي ورزشي و تنظيم و پيشنهاد بودجه مورد نياز براساس اجراي برنامه هاي مصوب ورزشي .

8- ابلاغ مصوبات و آئين نامه هاي فدراسيون هاي ورزشي به موسسات ذيربط .

9- نظارت مستمر بر نحوه انجام وظايف پرسنل زير مجموعه و راهنمائي آنها در مواقع مورد لزوم و كنترل دقيق حضور و غياب آنها .

10- اجراي دقيق بخشنامه هاي فدراسيونهاي ورزشي اداره كل و سازمان متبوع و ابلاغ بخشنامه ها به مراجع ذيربط .

11- پيشنهاد برقراري يا قطع و يا افزايش و محدود كردن اعتبارات كمكي هياتهاي ورزشي براساس بررسيهاي انجام شده به مقام مافوق .

12- نظارت مستمر بر نظافت و فعاليتهاي ورزشي كليه اماكن و ميادين ورزشي و بهره وري هر چه بيشتر براي اهداف تعيين شده .

13- نظارت مستمر بر فعاليتهاي ورزشي ادارات تربيت بدني و ارزيابي دقيق عملكرد كليه واحدهاي تابعه و ارائه گزارش به مقام مافوق .

14- انجام كليه مكاتبات اداري مستقيم و امضاء كليه نامه هائي كه تفويض اختيار آن از سوي مقام مافوق ارائه گرديده .

15- همكاري در جهت حسن برگزاري مسابقات استاني و ليگ كشوري بين المللي و ارائه نقطه نظرات كارشناسي به مقام مافوق .

16- انتخاب نماينده ورزشي هر يك از سازمانها ارگانهاي دولتي و غيردولتي كارخانجات و بخشهاي خصوصي به منظور ارتباط دائم و تبادل افكار و نظريات در امر بهبود و توسعه ورزشي بالاخص ورزش همگاني و ورزش كارمندان دولت هماهنگي لازم براي برگزاري مسابقات كارمندان .

17- انجام ساير امور مربوطه ارجاعي از سوي مقام مافوق .

نمونه شرح وظايف معاون امور ورزش بانوان

 1- نسبـت به ارزيـابي شاخص هاي عملكـردي ورزش بانوان اقدام و نتيجه را به مقام مافوق گزارش مي نمايد .

2- ارائـه طـرح و برنامه موثر براي بالا بردن سطح كيفي و كمي برنامه هاي آموزشي – قهرماني – حرفه اي .

3- ارزشيابي فعاليت انجمن هاي ورزشي بانوان به صورت ماهانه و سالانه و ارائه نقطه نظرات كارشناسي به مقام مافوق .

4- نظارت بر عملكرد انجمن هاي ورزشي بانوان و باشگاههاي خصوصي ويژه بانوان .

5- تهيه و تنظيم برنامه ها و تقويم ورزشي هياتهاي مربوطه .

6- تشكيل جلسات ماهانه با هياتهاي ورزشي بانوان استان بمنظور بررسي و ارزيابي عملكرد ماهانه هياتهاي ورزشي و اخذ عملكرد ماهانه و ارائه رهنمودهاي لازم و ارائه گزارش مربوطه به مقام مافوق .

7- فراهم آوردن امكانات لازم براي اجراي برنامه هاي آموزشي و ورزشي براي مربيان و داوران و ورزشكاران .

8- ابلاغ مصوبات و آئين نامه هاي معاونت ورزشي بانوان سازمان متبوع به هياتهاي ورزشي و موسسات ذيربط .

9- نظارت بر نظافت اماكن ورزشي تحت اختيار .

10-  همكاري در جهت برگزاري بهتر مسابقات استاني و كشوري .

11- همكاري با نماينده ورزش بانوان ساير سازمانها و ارگانهاي دولتي و غيردولتي و بخشهاي خصوصي به منظور تبادل افكار و نظريات در امر بهبود و توسعه ورزش مخصوصاً ورزش همگاني و ورزش كارمندان دولت و هماهنگي لازم براي برگزاري مسابقات كارمندان .

12- نظارت مستمر بر فعاليتهاي ورزش بانوان ادارات تابعه اداره كل و ارزيابي عملكرد آنها و ارائه گزارش به مقام مافوق .

13- نظارت مستمر بر نحوه انجام وظايف پرسنل زير مجموعه و راهنمايي آنها در موقع مورد لزوم و كنترل دقيق حضور و غياب آنها .

14- برآورد هزينه هاي ورزشي بانوان استان و اعلام نياز جهت تامين اعتبار .

15- انجام ساير امور مشابه ارجاعي طبق نظر مقام مافوق .

نمونه شرح وظايف معاون اداري و پشتيباني

 1- نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .

2- صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها .

3- سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي .

4- تعيين خط و مشي اداري و مالي و نظارت بر حسن اجراي آن .

5- بر تنظيم بودجه اداره كل نظارت مي كند .

6- شركت در كميسيونها و سمينارها و جلسات مختلف و تهيه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق .

7- رؤيت دستورالعمل ها و ضوابط مربوط و ارجاع جهت پيگيري انجام به واحدهاي ذيربط .

8- انجام امور رفاهي كاركنان ادارات تابعه اداره كل .

9- بر تكميل فرم هاي تنظيم بودجه با هماهنگي مقام مافوق نظارت مي كند .

10- پيشنهادات اصلاحيه يا متمم بودجه از طرف كارشناس بودجه را بررسي و گزارش آن را به مقام مافوق ارائه مي نمايد .

11- بر درآمدها و هزينه هاي اداره كل و ادارات تابعه نظارت مي كند .

12- بر اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نظارت مي كند .

13- بودجه پيشنهادي ادارات تابعه را بررسي و ارائه گزارش آن به مقام مافوق اقدام مي نمايد .

14- گزارشات لازم را در خصوص وضعيت عملكرد اداره كل و ادارات تابعه تهيه و به مقام مافوق ارائه مي نمايد .

15- انجام ساير امور مشابه ارجاعي از طرف مقام مافوق.

 


مطالب مشابه :


متن تقدیرنامه های اداری

تبــــــیان - متن تقدیرنامه های اداری - علی فیروزان نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم
چگونگي صدور تقديرنامه وامتیازات مربوط به آن

وبلاگ شخصی حمیددهیری - چگونگي صدور تقديرنامه وامتیازات مربوط به آن - لطفانظرات
معاون رييس جمهوري ، از استاندار ايلام تقدير كرد

در تقديرنامه كتبي لطف الله تحول نظام اداري كه نشأت گرفته از متن سياستهاي كلي
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي شماره206576/ت47149هـ

ب ـ متن زير ناظران انتخابات تقديرنامه از مزاياي اداري به ترتيـب معادل
نايب رفت دهقان آمد...

چاه ملک در گذر زمان - نايب رفت دهقان آمد - اخبار شهیدستان چاه ملک
نمونه شرح وظایف مسئولین ورزشی

8- تهيه متن 12- نسبت به تهيه شناسنامه به املاك و تاسيسات ورزشي و اداري 11- تهيه تقديرنامه
لوح تقدیر نماینده مردم صومعه سرا به رئیس اداره تبلیغات اسلامی

در بخشي از تقديرنامه آمده حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی صومعه سرا در جلسه شوراي اداري
برچسب :