حروف تعریف


. حرف تعریف نامعین

۲.حرف تعریف معین

۱.a - an نامعین : قبل از اسم مفردی می آید که برای گوینده و شنونده مشخص نیست.

مثال:a book کتابی

an apple سیبی (یک سیب)

نکته1: a و an قبل از اسامی غیرقابل شمارش به کار نمی روند12.gif

نکته 2:an قبل از اسمی به کار می رود که اولین حرف آن یکی از حروف صدادار ( u , o, i,e,a) باشد.

مثال: an egg یک تخم مرغ

نکته 3: اگر حرف h در اول کلمه ای خوانده نشود در این صورت از حرف تعریف an استفاده می شود.

مثال: an hour یک ساعت

نکته 4: همچنین قبل از کوته نوشت هایی که با مصوت ( یعنی با تلفظ صدادار ) از حرف تعریف an استفاده می شود.

مثال: an MP یک نماینده مجلس ( تلفظ کلمه = empi)

a قبل از اسمی به کار می رود که اولین حرف آن بی صدا باشد.

مثال: a child بچه ای (یک بچه)

نکته: اگر u و eu صدای یو /:ju/ بدهند قبل از آنها a به کار می رود.

مثال : a university

a European

نکته : اگر اسمی با o شروع شود ولی صدای و /w/ بدهد باز هم از a استفاده می شود.

مثال: a one year old child یک بچه یک ساله

موارد کاربرد a , an

1. برای بیان کلی چیزی از a/an استفاده می شود.

مثال :A baby deer can stand as soon as it is born

بچه آهو درست پس از تولد می تواند سرپا بایستد.

2.برای مطرح کردن چیزی که قبلا در مورد آن صحبت نشده است.

مثال: I saw a snake    یک مار دیدم

3.همراه با عبارت های عددی و برای بیان قیمت ، سرعت و نسبت از a و an استفاده می شود.

مثال :

یک دوجین a dozen
دو، دوتا a couple of
یک صد

a hundred

یک سوم a third
نیم ، نیمی از a half
خیلی ،زیاد،خیلی زیاد a great deal
تعداد زیادی،مقدار زیادی a lot of
ساعتی پنجاه مایل( پنجاه مایل در ساعت) fifty miles an hour
12.gifده دلار در روز  a day  $10
12.gifدر این مورد a/an جایگزین per ( در / هر) است. 29.gif

 

 ۳.با اسامی مشاغل:

مثال: HE is an engineer او مهندس است

۴. هرگاه قبل از اسامی اشخاص ش a و an به کار رود ، نشان می دهد که شخص برای گوینده ناشناس است.

مثال: A Mr.Smith  آقایی به نام اسمیت

حرف تعریف معین The

این حرف قبل از هر اسم مفرد، اسم جمع قابل شمارش و غیرقابل شمارش که مشخص باشند، به کار می رود.

موارد استفاده

1. قبل از اسامی که در طبیعت فقط یکی از آنها وجود دارد.

مانند: the earth زمین (کره)

the moon ماه

the sun خورشید

the sky آسمان

2. قبل از اسم شخص یا چیزی که نزد گوینده و شنونده معلوم و مشخص باشد.

could u open the door please؟

در مشخص است

3.هرگاه اسمی قبلا ذکر شده باشد، بار دوم از the استفاده می کنیم.

4.قبل از صفات عالی

The biggest

The most beautiful

5.قبل از وسایل موسیقی

The piano

6.قبل از اسم مفردی که بیانگر طبقه ای از چیزها( اسامی حیوانات،گیاهان،اختراعات و قسمت های بدن) باشد.

The cat is a mammal گربه یک پستاندار است

08.gif در واقع با قرار دادن The قبل از اسم مفرد قابل شمارش ،آن را به اسم عام تبدیل می کنیم.

7.قبل از دهه و قرن

The 1800s دهه 1800

The twentieth century قرن بیستم

8.قبل از عبارتهای مربوط به مکان و زمان

The past گذشته

The West غرب

9.قبل از اعداد ترتیبی

The first اولین

07.gif قبل از اعداد اصلی به کار نمی رود.

 

10.قبل از چیزهایی که مفهوم کلی دارند حرف تعریف The به کار نمی رود ولی برای چیزهای جزئی ( جزئی از کل )حرف تعریف The  به کار می رود.

مثال: Gold is precious طلا قیمتی است.

 The gold in your watch is precious طلایی که در ساعت شماست قیمتی است.

40.gif حروف اضافه in و of بعد از اسم، بیانگر حالت جزئی اسم هستند.

11.قبل از کشورها ، ایالات ، شهرها ، دانشگاه ها و مدارس که دارای حرف اضافه

of هستند و قبل از کشورهایی که شکل جمع دارند یا دارای یک صفت هستند

توجه: Great Britain ( بریتانیای کبیر ) مستثنی است و The نمی گیرد.

The state of Florida

The Netherlands

12.قبل از اسامی اقیانوس ها،رودها،دریاها،خلیج ها و اسامی رشته کوه ها ، جزایر و دریاچه ها

توجه: قبل از اسم کوه تنها ، جزیره تنها و دریاچه به صورت مفرد THe به کار نمی رود.

13.قبل از مناطق جغرافیایی

قبل از اسامی قاره ها به کار نمی رود.


مطالب مشابه :


تصاویر مدلهای عجیب مو به شکل حیوانات , عجیب و غریب , حیوانات

تصاویر مدلهای عجیب مو به شکل حیوانات , ترجمه متون فارسی به انگلیسی; حروف ندا و کاربرد
یک بحث تکمیلی در مورد حروف زبان انگلیسی

همانطور که می دانید حروف زبان انگلیسی 26 اگر به شکل حروف توجه از حیوانات و
حروف الفبای انگلیسی شکلک فانتزی

حروف انگلیسی به شکل Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒشکلک حیوانات(گربه جوجه سگ و )
حروف انگلیسی زیبا

حروف انگلیسی مگر وقتی که به او روی می عکس حیوانات; کارت
حروف تعریف

زبان انگلیسی - حروف a و an قبل از اسامی غیرقابل شمارش به of هستند و قبل از کشورهایی که شکل
آموزش دستور زبان انگلیسی با استفاده از بازی های آموزشی سرگرم کننده

این مقاله برای تدریس زبان انگلیسی به عنوان و یا حیوانات هم از حروف را به شکل
برچسب :