نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 1

-حد اکثر دمای محیط کار چند درجه سانتی گراد در نظر گرفته می شود؟

الف- 21              ب- 30              ج- 32                     د- 25

 

2-ابعاد کاغذ A1............میلیمتر است.

الف- 297×210             ب- 420×297                    ج- 840×594              د- 1188×840

 

3-برای ترسیم خطوط منحنی که شکل مشخصی ندارند ار چه وسیله ای استفاده می شود؟

الف- پر گار سوزنی        ب- نقاله                            ج- کاتر                       پیستوله

 

4-خطوط ضخیم برای ترسیم ....................استفاده می شود؟

الف- هاشور و خط اندازه        ب- خط برش             ج- لبه حجم کار       د- نمایش سطوح برش نخورده

 

5-اندازه ای روی کاغذ 5 سانتیمتر و اندازه آن روی زمین 50/12 متر می باشد مقیاس نقشه کدامیک از موارد زیر است؟  

الف-500/1              ب- 2500/1                        ج- 250/1                    د- 25/1

 

6- یک اینج چند سانتیمتر و چند میلیمتر است.

الف- 54 .2 و 25.4         ب- 25.4 و 2.54                 ج- 254و 4.25          د- 4.52 و254

 

7- پرسپکتیو مقابل کدامیک از موارد زیر است؟

 الف-ایزومتریک             ب- دیمتریک                      ج- کاوالیر                   د- دو نقطه ای

 

8- R  π     :

الف- مساحت بیضی است         ب- مساحت دایره است         ج- محیط دایره است       د- محیط بیضی است

 

9-برای ترسیم نقشه با مقیاس 50/1 از کدام گروه خطی استفاده می شود؟

الف-0.8             ب-0.3                 ج- 0.6                   د- 1.2

 

10-برای ترسیم خطوط افقی و عمودی در نقشه کشی بترتیب از کدام وسایل زیر استفاده می شود؟

الف- نقاله – گونیا           ب- گونیا- خط کش تی         ج- خط کش تی – گونیا       د- گونیا – نقاله

 

11-نقشه های فاز اول همان نقشه های ..................است؟

الف- محاسباتی                     ب- تاسیسات مکانیکی            ج- تاسیسات الکتریکی         د- معماری

 

12-کدام ملات با دیگر ملاتها فرق دارد؟

الف- گچ و خاک              ب- با تارد              ج- ماسه سیمان                    د- ماسه آهک

 

13-زمینهای که از شن های ریز و درشت و خاک تشکیل شده باشد زمینهای............ می نامند؟

الف- دج                    ب- خاک دستی               ج- مخلوط                   د- نامناسب

 

14-بهترین پی در مناطق زلزله خیزپی.....................می باشد؟

الف-نواری                        ب- کلاف شده            ج-  مشترک                 د- باسکولی

 

15- اگر آجری را از ضخامت به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم هر قسمت را چه می نامند؟

الف- قلمدانی                   ب- نیم لایی               ج- نیمه                      د- کلوک

 

16-حد اقل ارتفاع درب پار کینک در رامپ برای ورود به داخل پارکینگ چند سانتیمتر است؟

الف-220            ب- 200                     ج- 180                    د- 240

 

17- برای محاسبه کف و ارتفاع پله ها برای ساختماهای مسکونی از کدام فرمول زیر استفاده می کنند؟

الف-2h+b=63-65        ب- 2h- b= 63-65              ج-b+h=48           د- b-h=48

 

18- فاصله بین پله و شیب پله را می نامند؟

الف-طول پله                     ب- زاویه پله                 ج-ردیف پله                     د- حجم پله

 

19-تعداد پله های یک ساختمان به کدامیک از پارامتر های زیر بستگی دارد؟

الف-ارتفاع کف تا کف تمام شده            ب- کف پله           ج- ارتفاع پله            د- الف و ج

 

20-ابعاد پی بستگی به.......................

الف-نیرو های وارد بر آن          ب- وزن بنا             ج- نوع خاک و مقاومت زمین          د- هر سه مورد

 

21-منظور از پلان آکس بندی :

الف-تعیین ابعاد ستونها      ب- تعیین ابعاد پی ها         ج- تعیین مقدار بار گذاری پی ها و ابعاد ستونها

                                  د- تعیین محل ستونها و فواصل ستونها از یکدیگر

 

22-فاصله آکس تا آکس تیر های سقف از یکد یگر کدامیک از موارد زیر است؟(بر حسب سانتیمتر)

الف-100 تا 120       ب- 85 تا 110            ج- 100 تا 110           د- 95 تا 120

 

23-پلان مقابل مر بوط به کدامیک از بامهای شیبدار است؟

 

الف-منحنی شکل                     ب- یک طرفه            ج- دو طرفه               د- چهار طرفه

 

24-در سینما ها کدام نوع سقف کاذب مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف-آلومینیومی              ب- آگوستیگی             ج- پارکتی           د- رابیتسی

 

25-مناسبترین دودکش ،دودکشی است که مقطع آن ...............باشد؟

الف-مربع                     ب- مستطیل                    ج- چند ضلعی                   د- دایره

 

26-اختلاف سطح دو نقطه Aو B چند سانتی متر است؟

الف- 100                ب- 220                   ج- 340                    د-440

 

27-نام لاتین پلان پی کنی کدام گزینه است؟

الف-FOUNDATION   PLAN                  ب- BASE  PLAN            ج-ROOFING   PLAN        

د- GENERAL   PLAN

 


28-علامت«          »مقطع کدام نوع پروفیل را نشان می دهد؟

الف- سپری               ب- نبشی               ج-ناودانی                   د- تیر آهن

 

29-طبق آیین نامه 2800 زلزله ایران حد اقل قطر میلگردهای طولی برای میلگرد های ساده و آج دار در کلافهای بتن مسلح چه مقدار می باشد.

الف-12- 10               ب- 10- 12           ج- 12- 14             د- 14- 12

 

30- طول نشیمن نعل در گاه بر روی دیوار در هر طرف باید حد اقل...................سانتی متر باشد؟

الف- 15                   ب- 35                      ج- 25                د- 30

 

31- احداث پیش آمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از ...................مترمقدور نیست؟

الف- 20                 ب- 18               ج- 14                  د- 12

 

32- علامت مقابل مر بوط به چه نوع جوشی است؟

الف-یکسره            ب- جناقی با نفوذ           ج- سنگ خورده                 د- هیچکدام

 

33- ابعاد زیر بنای ساختمانی 10×15 متر می باشد اگر این ساختمان با تراکم 60% ساخته شود مساحت کل زمین را حساب کنید؟

الف-25 متر                   ب- 2500 سانتی متر                ج- 250 سانتیمتر                     د- موارد الف و ب

 

34-اتصال پل به ستون بوسیله نبشی و لچکی چه نوع اتصالی است؟

الف- ساده                      ب- مفصلی                        ج- گیر دار                         د- گیر دار کامل

 

35- اختلاف دو سطح 75 سانتیمتر است جهت ایجاد رمپ با شیب 15 % چه طولی لازم است؟

الف- 75 سانتیمتر                ب- 15 متر                 ج- 5 متر                     د- 5.5 متر

 

36- ارتفاع دیوار زیر پنجره را چه می نامند؟

الف- آستانه                 ب- نعل در گاه                         ج- قرنیز                        د- OKB یا دست انداز

 

37- اسکو ب سنگ یعنی چه؟

الف- استفاده چسب برای چسباندن سنگ                          ب- استفاده از سیمان برای چسباندن سنگ

ج- استفاده از سیم مفتول پشت سنگ داخل ملات               د- استفاده از میلگرد هنگام نصب

 

38-وجود باد بند در اسکلت فلزی باعث می شود که ساختمان در مقابل ...................مقاوم باشد؟

الف- باد                ب- زلزله                      ج- نیروهای افقی                  د- هر سه مورد

 

39- چند رد صد از فضای هر اتاق بایستی از شیشه پوشیده شده باشد؟

الف- 20 %               ب- 15 %               ج- 10 %                     د- 5 %

 

40- فضا هایی مانند خواب‘پذیرایی‘غذا خوری‘هال در کدام جهت زیر بهتر است فرار گیرند؟

الف- شرق                 ب- غرب                               ج- جنوب                        د- شمال

- كداميك از موارد زير اندازه استاندارد كاغذ  A    2 را نشان ميدهد؟

الف- 594 * 840                ب- 210 * 297               ج- 420 * 594            د- 420 * 279

2- IIR 2 :

الف- مساحت بيضي است     ب- محيط دايره است      ج- مساحت دايره است          د- موارد الف و ب

3- حجم منشور برابر است با:

الف- مساحت قاعده *  ارتفاع             ب- مساحت قاعده *  ارتفاع

ج- مساحت قاعده * ارتفاع                    د- محيط قاعده *  

الف- مساحت قاعده *  4- از بريدن متوالي كاغذ A 0 چند برگ كاغذ A 3 بدست مي آيد؟

الف- 4 برگ            ب- 10 برگ              ج- 8 برگ                د- 12 برگ

5- نيم برش مخصوص رسم قطعات:

الف- كاملاً متقارن             ب- مركب            ج- استاندارد              د- غلطكي

6- از روابط زير كداميك صحيح است؟

الف- تصوير قائم و جانبي در طول مشتركند             ب- تصوير جانبي و افقي در عرض مشترند

ج- تصوير افقي و قائم در ارتفاع مشتركند              د- تصوير قائم و جانبي در طول مشتركند

7- در يك متر مربع ديوار 11 سانتيمتري چند آجر مصرف ميشود؟

الف- حدوداً 70 عدد      ب- حدوداً 50 عدد      ج- حدوداً 80 عدد      د- حدوداً 90 عدد

8- ديواري به ضخامت 35 سانتيمتر با استفاده از آجر و ملات ماسه سيمان ساخته شده است طول ديوار 5 متر و ارتفاع آن 2 متر مي باشد اگر براي ساخت ديوار 600 عدد آجر سالم در متر مكعب بكار رفته باشد تعداد آجر مصرفي در ديوار چقدر است؟

الف- 31000                    ب- 2100                 ج- 1200          

۹- مقاومت فشاري كداميك از موارد زير بيشتر است؟

الف- ميلگرد آجدار           ب- ميلگرد ساده                 ج- بتن              د- گچ

10- از صفحات اگوستيك در داخل ساختمان:

الف- بمنظور زيبائي استفاده ميشود                           ب- بمنظور ايجاد انعكاس صوت مصرف ميشود

ج- بعنوان عايق صوتي و حرارتي استفاده ميشود           د- موارد الف و ج صحيح است

11- نام لاتين پلان فنداسيون كدام مورد است؟

الف- Foundation Plan             ب- Site Plan           ج- First Floor Plan               د- Roof Plan

12- با توجه به شكل مقابل در ميله روبرو:

الف- فشار ايجاد شده است     ب- خمش ايجاد شده است     ج- كشش ايجاد شده است    د- هر سه مورد بالا

13- بهترين نوع زمين جهت احداث ساختمان كدام مورد است؟

الف- دجي             ب- شني               ج- سنگي                د- زراعتي

 14- در نقشه پلان طبقات براي نشان دادن قسمتي كه روي بخش  مانده از خط ……. استفاده مي شود.

الف- نديده          ب- پر نازك               ج- زنجيري كلفت             د- كمكي

15- در طراحي يك ساختمان حتي الامكان بهتر است WC و حمام از نور:

الف-شمالي استفاده كنند           ب- شرق استفاده كنند        ج- جنوبي استفاده كنند         د- فرقي نمي كند

16- اطاق خواب بهتر است از نور كدام جهت استفاده كند؟

الف- شرق                    ب- غرب               ج- شمال                  د- فرقي نمي كند

17- در يك بناي مسكوني آشپزخانه بكدام فضا نزديكتر است؟

الف- غذاخوري              ب- نشيمن             ج- حمام                 د- اطاق خواب

18- گذاردن علامت شمال در كدام نقشه اجباري است؟

الف- پلان اصلي             ب- پلان فنداسيون              ج- پلان موقعيت              د- پلان روشنايي

19- از مقياس هاي زير كداميك براي رسم پلان استقرار مناسب است؟

 الف-۱۰/۱          ب- ۲۵۰/۱        ج-۲۵/۱         د-۱۲۵/۱ 

۲۱- پلان موقعيت بيانگر كداميك از موارد زير است؟

الف- نحوه ارتباط فضاها

ب- طول و عرض فضاها

ج- موقعيت زمين نسبت به زمينهاي مجاور و كوچه و خيابان مجاور و جهت جغرافيائي

د- موارد الف و ب

21- پيستوله در نقشه كشي چه كاربردي دارد؟

الف- جهت رسم منحنيهاي غير منظم هندسي بكار برده ميشود     ب- جهت رسم زواياي مختلف كاربرد دارد

ج- جهت رسم خطوط مورب بكار برده ميشود                     د- جهت رسم خطوط عمودي بكار برده ميشود

22- علامت                          و                             بترتيب نشان دهنده :

الف- قوطي و ميلگرد ساده      ب- تير آهن و قوطي       ج- ميلگرد آجدار و تير آهن      د- تسمه و ميلگرد ساده

23-  دوغاب ريزي گچ جهت استحكام كداميك از موارد زير انجام ميگيرد؟

الف- آجر چيني             ب- طاق ضربي             ج- كرسي چيني                     د- آجر نما

24-  اختلاف سطح دو نقطه A و B چند سانتيمتر است؟

الف- 100 سانتيمتر            ب- 220 سانتيمتر              ج- 340 سانتيمتر             د- 440 سانتيمتر

25- در كادر مشخصات پله ها علامت روبرو نشان دهنده كدام مورد است؟    32 * 18 * 15

الف- 15 عدد پله به ارتفاع 18 و به كف 32 سانتيمتر     ب-18 عدد پله به ارتفاع 32 و به كف 15 سانتيمتر

ج- 32 عدد پله به ارتفاع 15 و به كف 18 سانتيمتر       د- 15 عدد پله به ارتفاع 32  و به كف 18 سانتيمتر

26- هدف از رسم برش قائم چيست؟

الف- مشخص كردن زير بناي ساختمان               ب- مشخص كردن جنس كف ساختمان

ج- مشخص كردن فرم فضاها                          د- مشخص كردن ارتفاع قسمتهاي مختلف

27 -  كدام تعريف زير درست است؟

الف- پلان برش افقي ساختمان بفاصلع  يا  ارتفاع از كف ساختمان مي باشد.

ب- برش موضعي تمام قسمتهاي يك قطعه است با مقياس مشخص.

ج- نما تصويري است كه با يك ديد موازي و قائم از خارج ساختمان ديده مي شود و بصورت اتوگراف است

۲۸- كدام جهت زير براي گذاشتن پنجره مناسب است؟

الف- جنوب          ب- شرق            ج- غرب            د- شمال

29- كداميك از شيبهاي زير تند تر است؟

الف- 4%              ب- 5%               ج- 30%              د- 45%

30- هدف از رسم پلان شيب بندي چيست؟

الف- هدايت بارندگي به ناودانها                     ب- هدايت آب به آشپزخانه

ج- نشان دادن شيب رامپ است                      د- شيب بندي سرويسهاست

31- پلان دكوراسيون مشخص كننده كدام مورد است؟

الف- نقشه تأسيسات          ب- نقشه راهنما          ج- نقشه مبلمان             د- نقشه سنگ كاري

32- حداقل ارتفاع درب ورودي رامپ به پاركينگ بايستي چقدر باشد؟

الف- 120 سانتيمتر              ب- 150 سانتيمتر

ج- 160 سانتيمتر                د- بصورتي باشد كه بتوان يك ماشين يا اتومبيل سواري معمولي را عبور داد.

33- عبارت  EAST  ELEVATION يعني :

الف- نماي شرقي            ب- نماي غربي            ج- برش قائم             د- برش افقي

34- اصطلاح  Framing – Plan بكدام گفته مي شود؟

الف- پلان موقعيت            ب- پلان تير ريزي           ج- پلان محوطه سازي         د- پلان روشنايي

35- منظور از نعل درگاهي چيست؟

الف- پوشش بالا پنجره                              ب- پوشش بالاي دربهاست 

 ج- طاق بالاي پنجره و دربهاست                  د- هر سه مورد فوق

36- در يك پلان تير ريزي:

الف- فرم تير ريزي مشخص مي شود                 ب- مقاومت سقف مشخص مي شود

ج- نحوه آجر چيني مشخص مي شود                 د- طول و عرض فضاها مشخص مي شود

37- خيز طاق ضربي چقدر بايد باشد؟

الف- 1 الي 10 سانتيمتر         ب- 5 الي 15 سانتيمتر         ج- 1 الي 3 سانتيمتر      د- 2 الي 10 سانتيمتر

۳۸- فاصله بين تيرچه ها در طاق هاي تيرچه و بلوك اكثراً چند سانتيمتر است؟ ( C / C )

الف- 40 سانتيمتر           ب- 30 سانتيمتر           ج- 50 سانتيمتر            د- 80 سانتيمتر

39- در نقشه نماهاي ارتوگرافيك يك ساختمان كداميك از موارد زير مشخص مي شود؟

الف- جنس نما           ب- فرم نما                ج- ارتفاع نما               د- هر سه مورد

40- كداميك از موارد زير در مورد ساختمانهاي اسكلت فلزي صادق است؟

الف- سبك بودن نسبت به ساير ساختمانهاي معمول      ب- مقاوم بودن در مقابل آتش سوزي

ج- سنگين بودن                                             د- موارد الف و ب

41- عبارت  4 INP 16 يعني :

الف- 4 عدد تير آهن شماره 16 به ارتفاع 5/4 سانتيمتر

ب- 4 عدد تير آهن بال پهن به ارتفاع 16 سانتيمتر به طول 5/4 متر

ج- 4 عدد تير آهن معمولي به ارتفاع 16 سانتيمتر به طول 5/4 متر

د- موارد الف و ج

42-  POS در جدول ليست آهن مصرفي:

الف- نشان دهنده تيرهاي هم طول است                    ب- نشان دهنده تيرهاي سراسري و هم طول است

ج- نشان دهنده تيرهاي هم طول و هم شماره است        د- نشان دهنده تيرهاي غير هم طول و هم شماره است

43- در جدول ليست آهن مصرفي ستون  G مربوط است به:

الف- وزن يك شاخه پروفيل مصرفي                 ب- وزن يك سانتيمتر پروفيل مصرفي

ج- وزن يك متر پروفيل مصرفي                      د- طول يك متر پروفيل مصرفي

44- اندازه ميلگرد مقابل حداقل چقدر است؟

الف- 200 سانتيمتر     ب- 320 سانتيمتر              ج- 60/3 متر              د- 4 متر

45- شكل مقابل چيست؟

الف- ادكا             ب- ستيكا                     ج- خاموت                  د- هر سه مورد فوقژ

46- حداقل ارتفاع جانپناه پشت بام چقدر است؟

الف- 90 سانتيمتر               ب- 80 سانتيمتر              ج- 70

- منظور از رسم دتايلها چيست؟

الف- مشخص كردن ارتفاع كل ساختمانها                   ب- مشخص كردن طول و نرمي فضاها

ج- مشخص كردن جزئيات قسمتهاي مختلف                د- مشخص كردن ارتباط فضاها

48- كداميك از تعاريف زير صحيح است؟

الف- تصوير يك بعدي هر قطعه را پرسپكتيو مي گويند

ب- نشان دادن يك قطعه به حالت ارتوگرافيك را پرسپكتيو مي گويند

ج- نشان دادن يك قطعه به حالت ليتو گرافيك را پرسپكتيو مي گويند

د- عكس از يك قطعه را كه در آن قسمتهاي قطعه مشخص شده است پرسپكتيو مي نامند

49- تا كردن نقشه به چه منظوري انجام مي شود؟

الف تميزي نقشه            ب- زيبايي نقشه             ج- بايگاني نقشه         د- هر سه مورد فوق

50- اندازه اضلاع ( طول، عرض و ارتفاع ) در پرسپكتيو ايزومتريك چه وضعي پيدا مي كند؟

الف- تغيير نمي كند        ب- تغيير مي كند          ج- نصف مي شود        د-۴/۱ میشود

 

 

                                               (بارم هر سوال 2.5 نمره می باشد.)        

 

 

«موفـــــــــــــــــــــــــــــق باشیـــــــــــــــــــــــــــد»


مطالب مشابه :


آموزش نقشه کشی ساختمان (قسمت اول) :

آموزش نقشه کشی ساختمان (قسمت اول) : بخش اول: آشنایی با نقشه های مختلف ساختمانی -تاریخچه مختصر و سیر تحول تهیه نقشه: از زمانی که انسان اولیه شروع به ساختن
دانلود آموزش نقشه کشی ساختمانی بروش اتوکد

« Golden Sun » - دانلود آموزش نقشه کشی ساختمانی بروش اتوکد - ... And do not go about in the land exultingly, for you cann't cut through the earth nor - « Golden
آموزش گام به گام ترسیم پلان ساختمان ( مبتدی ، حرفه ای )

نقشه کشی ساختمان و معماری - آموزش گام به گام ترسیم پلان ساختمان ( مبتدی ، حرفه ای ) - Architecture - نقشه کشی ساختمان و معماری.
نمونه سوال نقشه کشی

دانش آموزان رشته نقشه کشی سال دوم و سوم جهت دانلود سوالات به لینک زیر مراجعه کنند. نمونه سوال نقشه ... نمونه سوال نقشه کشی ساختمان درجه 1 دانلود. نمونه سوال نقشه
معرفی رشته نقشه کشی ساختمان

هنرستان کاردانش خدیجه کبری (س) ایوان - معرفی رشته نقشه کشی ساختمان - - هنرستان کاردانش خدیجه کبری (س) ایوان.
نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 1

علیرضا زارعی مدرس نقشه کشی معماری - نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 1 - طراحی معماری و نقشه کشی ساختمان مشاوره تلفنی جهت اخذ دیپلم و GISجهت مشاوره
کتاب مبانی نقشه کشی معماری

گروه نقشه کشی ساختمان. ارتباط گروه نقشه کشی ساختمان با هنر آموزان ... برقراری ارتباط الکترونیکی با هنر آموزان وهنر جویان رشته نقشه کشی ساختمان. منوی اصلی.
نتايج آزمون هماهنگ كشوري نقشه كشي ساختمان

احتراما عطف نامه شماره 440/8962 مورخه 8/2/88 نتايج آزمون هماهنگ كشوري رشته نقشه كشي ساختمان ونقشه كشي به كمك رايانه كه در مورخه 20/2/88 راس ساعت 11 صبح در
شرح مختصر در مورد رشته های نقشه کشی ساختمان و طراحی لباس زنانه هنرستان حکمت

باسمه تعالی. معرفی رشته نقشه کشی ساختمان ( سازه) شماره رشته مهارتی 310-102-11 -1. صنعت ساختمان همیشه در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده و می باشد . انسان پس از
معرفی رشته نقشه کشی ساختمان و رشته معماری داخلی:

معرفی رشته نقشه کشی ساختمان و رشته معماری داخلی: دانش معماری و هنر وابسته به آن دارای چنان وسعتی است که می تواند زمینه مناسبی برای علاقه مندان باشد. اما معماری را
برچسب :