نمونه سوالات ازمون سردفتری و دفتریاری

نمونه سوالات آزمون

۱- مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با قید موارد و درجات  آنها و اعضاء کانون سردفتران و دفتریاران چند نفرند ؟

( ۷ نفر که ۵ سردفتر و ۲ دفتریارند که ۲ سردفتر و ۱ دفتریار نیز عضو علی البدل هستند ) 

۲- مرجع رسیدگی به اختلاف بین سردفتر و دفتریار ؟ (کانون سردفتران و دفتریاران )

۳- چه عملی باعث انفصال دائم سردفتر می شود

( تنظیم سند معارض و گرفتن وجه تحریر بیش از تعرفه )

۴- سند معارض ( سند موخرالصدور) 

۵- حِبوه ( ارثی که پسر بزرگ از لوازم پدر می برد مثل لباس و انگشتر و شمشیر و … ) 

۶- قاعده ید 

۷- انواع بیع مخصوصا” بیع شرط + خیارات مخصوص بیع ( مجلس و حیوان و تاخیر ثمن ) 

۸-خیارات (مجلس ” تا زمانی که مجلس به هم نخورده می توان معامله را فسخ کرد ” ، حیوان ” ظرف سه روز مشتری می تواند معامله را به هم بزند ” ، شرط ” برای فسخ ، مدت بگذارند ” ، تاخیر ثمن ” تاخیر در پرداخت ثمن ”  ، رویت و تخلف وصف  ” وصف مبیع چیز دیگری باشد ” ، غبن  ” غبن فاحش ” ، عیب ” مبیع عیب داشته باشد ” ، تدلیس ” مبیع با فریب دادن مشتری فروخته شود” ، تبعض صفقه ” عقد بیع نسبت به بعض مبیع باطل می شود که مشتری می تواند نسبت به قسمتی که بیع واقع شده قبول کند و نسبت به قسمت که بیع باطل بوده ثمن را استرداد کند ” ، تخلف شرط ) + غبن فاحش ( غبن در صورتی فاحش است که قابل مسامحه نباشد ) 

۹-تحجیر ( چیدن سنگ دور زمین یا کندن چاه تحجیر است و موجب مالکیت نیست ولی ایجاد حق اولویت می کند ) 

۱۰- طریقه گرفتن امضاء از زندانی در زندان ( دفاتر خاصی که مجوز دارند و با حضور نماینده دادستان و سردفتر در محل زندان از زندانی امضاء گرفته می شود )

۱۱- انواع شرکتها و نحوه تشکیل (سهامی خاص : حداقل سهامداران سه نفرند با سرمایه یک میلیون ریال که ۳۵ درصد در بانک تودیع و ۶۵ درصد بین سهامداران تقسیم می شود مدت مدیریت دوسال و بازرس و درج در روزنامه رسمی الزامی است و سهامی عام : سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و سرمایه از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد و شرکت با مسئولیت محدود  : بین دو یا چند نفر تشکیل می شود  و هرشخص به نسبت سرمایه خود مسئول دیون و تعهدات است و سرمایه اش حداقل یک میلیون ریال است  ، سرمایه تحویل مدیرعامل می شود ، بازرس و تعیین روزنامه اختیاری و مدیریت نامحدود است ، تعاونی و تضامنی و مختلط و … ) 

۱۲- انواع بیع ( سلف : که مبیع بعدا” تحویل ولی ثمن پرداخت می شود ) و ( حال :  که مبیع و ثمن همزمان تحویل داده می شود )  و (  نسیه : که مبیع تحویل داده می شود ولی ثمن پرداخت نمی شود ) و ( مخصوصا” بیع کالی به کالی که مبیع و ثمن بعدا” پرداخت می شود ) 

۱۳-   اسقاط کافه خیارات  ( برای قوام و ثبات عقود در متن سند قید می شود مثل اختیار فسخ معامله توسط فروشنده که ساقط می شود ) 

۱۴ – تعریف سرقت ( ربودن مال غیر بدون رضایت او که می تواند تعزیری یا حدی باشد ) 

۱۵- جرم  ( عملی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد )

۱۶ – تعدد جرم ( شخصی که جرمهای متفاوتی داشته باشد ) 

۱۷- تکرار جرم ( هرگاه شخصی به موجب حکم دادگاه محکوم شود و بعد از اجرای حکم دوباره مرتکب جرم قابل تعزیر شود دادگاه می تواند مجازات وی را تشدید کند )

۱۸ – بیع شرط ( متعاملین با هم شرط می کنند که هرگاه در مدت معین تمام مثل مبیع را به مشتری رد کند خیار فسخ را داشته باشد یا اگر مقداری را رد کرد خیار فسخ داشته باشد  در بیع شرط به مجرد عقد ، مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع که اگر مشتری به شرایط عمل نکند بایع می تواند مبیع را استرداد کند ) 

۱۹ – کلاهبرداری ( شخصی که با وسایل متقلبانه و جعل قصد فریب و بردن مال دیگران را دارد )

۲۰- سفته ( سندی است که شخصی در تاریخ مشخصی تعهد به پرداخت آن می کند ) 

۲۱- چک ( نوشته ای است که شخص آن را برای اخذ وجهی که نزد بانک دارد به نفع خود یا دیگری صادر می کند ) 

۲۲- صدور چک پرداخت نشده  ( یا چک بلامحل چکی است که در تاریخ سررسید وجهی در بانک نداشته باشد یا کمتر از حد چک باشد )  

۲۳- چک وعده دار ( چکی که تاریخ روز نباشد )

۲۴ – حد قذف ( لواط مرد با پسر )

۲۵ – حد مصاهره ( ۱- نکاخ بین مرد با مادر یا جدات زن او از نسبی و رضاعی ۲- نکاح بین مرد با زن پدر یا اجداد او یا زن پسر ۳- نکاح بین مرد با اناث از اولاد زن ) 

۲۶ – حد ( مجازات ) 

۲۷- اقاله ( بر هم زدن معامله ) 

۲۸ – تهاتر ( هرگاه دو نفر به هم مدیون باشند بین دین آنها به یکدیگر تهاتر برقرار می شود )

۲۹- دفاتر موجود در دفترخانه ( دفتر جاری سردفتر برای تنظیم اسناد که طبق بنچاق باید حرف به حرف از اول تا آخر عینا” نوشته شود + دفتر ممنوع المعامله برای وارد کردن اسامی ممنوع المعامله و رفع ممنوع المعامله + دفتر بازداشتی پلاک برای وارد کردن پلاکهای بازداشتی و رفع بازداشت آنها + دفتر رپرتوار یا راهنما که مانند دفتر تلفن انگشتی و بر اساس حروف الفبا است و برای وارد کردن اسم طرفین سند است که در موقع یافتن سابقه به آنها رجوع می شود و معمولا” دو جلد است یکی بر اساس نام معامل سند و دیگری بر اساس نام متعامل سند نوشته می شود به همراه شماره و تاریخ و نوع سند + دفتر امانات برای وارد کردن ودایع بابت اجاره + دفتر تمبر برای وارد کردن مشخصات اسناد به ترتیب شماره در هر ماه و دفتر اندیکاتور برای وارد کردن یا صادر کردن نامه و استعلام و دفتر گواهی امضاء )

۳۰- آگهی نوبتی ( مربوط به املاکی است که مجهول المالک بوده و برای جلوگیری از تضعیع حقوق آنها چهار بار در سال در اول مرداد ، اول بهمن ، اول اردیبهشت و اول آبان آگهی می شود و ظرف ۹۰ روز قابل اعتراض و ظرف یک ماه قابل اقامه دعوی در دادگاه صالحه است ) 

۳۱ – آگهی تحدید حدود ( بعد از آگهی نوبتی به منظور تثبیت حدود آگهی می شود و ظرف ۳۰ روز قابل اعتراض و ظرف یک ماه قابل اقامه دعوی در دادگاه صالحه است ) 

۳۲ – املاک مجهول المالک ( املاکی که مالکین آنها هنگام پلاک کوبی حضور نداشتند ولی اسم آنها در دفتر توزیع اظهارنامه ثبت شده که با مراجعه به ثبت می توانند تقاضای  سند کنند 

۳۳ – وقف ( این است که عین مال حبس و منافع تسبیل شود و ایجاب از طرف واقف و قبول از طرف موقوف علیهم است و لازم می باشد ) 

۳۴- وقف عام ( حاکم باید قبول کند )

۳۵ – وقف خاص ( موقوف علیهم طبقه اول است ) 

۳۶ – مقتضای اطلاق عقد  ( اثری از آثار عقد که اگر نسبت به آن ذکری در سند نیاید موجب حصول آن می شود مثل اینکه در عقد بیع از محل تسلیم مبیع چیزی گفته نشود که محل وقوع عقد مورد نظر است )

۳۷ – ضمان درک ( اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع مستحق غیر شود باید بایع از عهده خسارت برآید )

۳۸ – موانع عقد نکاح و ابراء (نکاح با پدر و اجداد و مادر و جدات – نکاح با اولادِ اولادِ اولاد – نکاح با خواهر و برادر – نکاح با عمات و خالات و اجداد آنها )

۳۹ – حق شفعه ( دو نفر که در مال غیرمنقولی با هم شریک هستند نسبت به فروش سهم دیگری حق شفعه دارند که صاحب حق را شفیع می گویند که البته در حال حاضر برای فروش قدرالسهم یکی از شرکا حق شفعه شریک دیگر مورد نیاز نیست) 

۴۰ – ایقاعات ( کاری که نیازمند اجراء صیغه است ولی نیاز به دو طرف ندارد و یکجانبه انجام می شود مثل طلاق اعم از خلع و مبارات و تدبیر و مکاتبه و اقرار و جعاله و ایمان و نذر و ظهار و امان و عتق ) 

۴۱ – مسئولیت سردفتر

۴۲- تحدید حدود

۴۳ – وظایف سردفتر

۴۴ – هیات نظارت و حوزه صلاحیت و وظایف آن

۴۵- افراز + تفکیک + تقسیم 

۴۶ – مسئولیت کیفری سردفتر 

۴۷ – بازنشستگی سردفتر ( سن ۶۵ سالگی )

این هم خارج از محدوده اختبار البته شاید برای اختبار هم به درد خورد :

۴۸ – سقوط تعهدات ( اقاله ” بر هم زدن معامله ” ، ابراء ” داین از دین خود صرفنظر کند ” ، تهاتر” دو نفر که به هم مدیون باشند بین دین آنها تهاتر برقرار می شود ” ، مالکیت فی الذمه ” وراث به مورث خود بدهکار باشند ” ، تبدیل تعهد ” موضوع تعهد را تغییر بدهند ” )

۴۹ – ضمان قهری ( غصب  ” استیلا بر مال غیر ” ، اتلاف ” تلف شدن مال ” ، تسبیب  ” سبب تلف شدن ” ، استیفاء ” کسی که به امر دیگری اقدام به عملی نماید ” ) 

۵۰ – ادله اثبات دعوی (  اقرار ” حقی برای غیرقایل شدن به ضرر خود ” ، اسناد کتبی ” هر نوشته ای که در مقام دعوی قابل استناد باشد ” ، شهادت  ” شهادت نامه سند محسوب نمی شود ” ، امارات ” برداشت قاضی از اوضاع و احوال که دلیل امری باشد ” ، قسم  ) 

۵۱ – عقود جایز :

۰-معاوضه (  عقدی که به موجب آن طرفین مالی را می دهند و مال دیگری را اخذ می کنند  )

۱- اجاره ( عقدی که مستاجر مالک منافع می شود اجاره دهنده موجر و اجاره کننده مستاجر و مورد اجاره عین مستاجره با مدت معلوم است )

۲– مساقات ( معامله ای که بین صاحب درخت با عامل برای ثمره انجام می شود )

۳– مضاربه ( عقدی که یکی سرمایه می دهد تا طرف دیگر تجارت کند و در سود آن شریک هستند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب است )

۴– جعاله  ( التزام شخصی به به اداء اجرت معلوم در قبال عملی معین یا نامعین جاعل ملتزم و طرف دیگر عامل است و به اجرت جعل می گویند )

۵– ودیعه ( یک طرف مال خود را به دیگری می سپارد تا مجانا” نگه دارد مودع ودیعه گذار است و مستودع ودیعه گیر )

۶– عاریه  ( احد از طرفین به دیگری اجازه می دهد از عین مال او مجانا” منتفع شود عاریه دهنده معیر و گیرنده مستعیر است )

۷– وکالت ( عقدی که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را نایب خود می کند وکالت دهنده موکل و گیرنده وکیل است )

۸– قرض ( عقدی که به موجب آن احد از طرفین مقداری از مال خود را به دیگری تملیک می کند تا روزی پس بدهد طرفین را مقرض و مقترض می گویند ) 

۵۲ – اما عقود لازم :

۱ – مزارعه ( عقدی که به موجب آن احد از طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می دهد تا زراعت کند و حاصل تقسیم شود و سهم هر یک باید مشخص باشد مزارع عامل است )

۲- عقد ضمان ( عقدی که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می گیرد متعهد ضامن و طرف دیگر مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی است )

۳– حواله ( عقدی که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل می شود مدیون محیل و طلبکار محتال و شخص ثالث محتال علیه است ) 

۴ – کفالت ( عقدی که به موجب آن احد از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالث را تعهد می نماید متعهد کفیل و شخص ثالث مکفول و طرف دیگر مکفول له است )

۵ – صلح ( برای رفع تنازع و اختلاف یا جلوگیری از تنازع احتمالی است طرف اول را مصالح و طرف دوم را متصالح می گویند )

۶ – رهن ( عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد رهن دهنده راهن و طرف دیگر مرتهن است و این عقد برای راهن لازم و برای مرتهن جایز است )

۷ – هبه ( عقدی که یک نفر مالی را مجانا” به دیگری تملیک کند تملیک کننده واهب و طرف دیگر متهب و مورد هبه عین موهوبه است )

۵۳ – بیع ( یعنی تملیک عین به عوض معلوم پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد ، در عقد بیع تسلیم یعنی دادن مبیع به تصرف مشتری و تادیه ثمن یعنی ثمن را در موعد و محل طبق شرایط عقد بیع تادیه نماید 

۵۴- تعریف عقد ( عبارت از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد ) –

۵۵ – عقد لازم ( عقدی که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند )

۵۶ – عقد جایز ( عقدی که هر یک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند )

۵۷ – عقد خیاری ( آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا شخص ثالثی اختیار فسخ باشد )

۵۸ – عقد منجز ( آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق است )

۵۹ – شرط ( صفت ، نتیجه ، فعل )

۶۰ – شروط باطل ( شرط غیرمقدور ، شرط که نفع و فایده نداشته باشد ، شرط نامشروع ) که مفسد عقد نیستند

۶۱ – شروط بطلان عقد ( شرط خلاف مقتضای عقد ، شرط مجهول ) سبب بطلان عقد هستند

۶۲ – شرایط صحت معامله ( قصد طرفین و رضای آنها ، اهلیت طرفین ، مورد معامله موضوع معین باشد ، مشروعیت معامله )

۶۳ – عمری ( حق انتقاعی که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد )

۶۴ – رقبی ( حق انتفاعی که است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد )

۶۵ –  حق سکنی ( اگر حق انتفاع سکونت در مسکنی باشد حق سکنی است که می تواند عمری یا رقبی باشد )

۶۶ – حبس مطلق ( در صورتی که مالک برای حق انتقاع مدت تعیین نکرده باشد و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت رجوع کند )

۶۷ – حق انتفاع با انقضاء مدت یا تلف شدن مال زایل می شود

۶۸ – حیازات ( تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا )

۶۹ – حق ارتفاق (حق اشخاص در ملک غیر است  )

۷۰ – فضای محازی ( یعنی ملک تا هر کجا بالا برود یا زیر زمین  )

۷۱ – مباحات ( اموالی که ملک اشخاص نیست مثل اراضی موات و آبادی که کشت و زرع در آن نباشد و افراد می توانند آن را تملک کنند  )

۷۲ – معامله به قصد فرار از دین باطل است .

احکام شامل :

۱ – مطهرات بویژه استحاله ( مثل اینکه چوب بسوزد و خاکستر شود ) ،

۲ – نجاسات ، 

۳ – تشهد ،

۴ – سلام ،

۵- اصول دین ( توحید – نبوت – معاد – عدل – امامت )

۶ – فروع دین ( نماز – روزه – امر به معروف و نهی از منکر ، تولی و تبری ، حج ،

۷- خمس ( شامل : تجارت – مال حلال مخلوط به حرام – غنیمت – مروارید – گنج – معدن – زمینی که از کافر ذمی خریداری شود ) ،

۸- زکات ( شامل : گندم – خرما – جو – کشمش – طلا – نقره – شتر – گاو – گوسفند ) ،

۹- سوره قدر و ناس و سایر سورهای کوتاه از حفظ

۱۰ -  نمازهای نافله ( مستحب ) مخصوصا” نافله شب و نماز غفیله

۱۱ – تیمم

۱۲– نمازها 

۱۳- غسلهای واجب و مستحب و انواع آن

۱۴ – اذان و اقامه

۱۵ – سوره هایی که سجده واجب دارند ( آیه ۳۷ سوره فصّلت – آیه ۱۵ سوره سجده – آیه آخر سوره النجم – آیه آخر سوره علق و ان یکاد آخر سوره قلم )

۱۶ – احکام و مبطلات نماز و روزه و وضو

۱۷ – طریقه وضو گرفتن

۱۸ – نماز آیات ( ۲ رکعت است در رکعت اول بعد از نیت و تکبیر ” حمد و سوره و رکوع ” ۵ بار بعد دو سجده و رکعت دوم مثل رکعت اول و تشهد و سلام خوانده می شود ) 

۱۹ – نماز عید فطر و قربان ( ۲ رکعت  است در رکعت اول بعد از حمد و سوره ” تکبیر و قنوت ” ۵ بار بعد رکوع و سجده و رکعت دوم  بعد از حمد و سوره ” تکبیر و قنوت ” ۴ بار بعد رکوع و سجده و تشهد و سلام  )

۲۰ – نماز جمعه ( ۲ رکعت است در رکعت اول پس از حمد سوره جمعه قبل از رکوع قنوت و در رکعت دوم بعد از حمد ، سوره منافقون بعد از رکوع قنوت و تشهد و سلام و حداقل با ۵ نفر برگزار می شود و واجب تخییری است )

۲۱ – واجبات نماز (نیت – قیام – تکبیرة الاحرام – رکوع – سجود – قرائت – ذکر – تشهد – سلام ترتیب – موالات یعنی پی در پی خواندن اجزای نماز ) ۲۲- ارکان نماز ” نیت – قیام – تکبیرة الاحرام – رکوع – سجود ”  

۲۳ – غیرارکان  (قرائت – ذکر – تشهد – سلام – ترتیب – موالات )

۲۴ – فرق ارکان این است اگر انسان ارکان نماز را به جا نیاوردو یا اضافه کند حال اینکه عمدا” یا اشتباها”  باشد نماز باطل است ولی غیرارکان نماز را باطل نمی کند

۲۵- نماز وحشت ( ۲ رکعت است در رکعت اول بعد از حمد آیه الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد ۱۰ مرتبه اناانزلناه بعد سلام و صلوات وابعث ثوابها الی قبر … که شب اول قبر خوانده می شود )

۲۶ – تسبیحات حضرت زهرا (۳۴ بار الله اکبر – ۳۳ بار الحمدالله – ۳۳ بار سبحان ا

 


مطالب مشابه :


نمونه سوال عملی بایگان

نمونه سوال عملی نامه ارسالی از اموزشگاه به اداره با شماره156 در دفتر اندیکاتور ثبت شده است.
نمونه سوال

12- نام دریافت کننده نامه صادره در کدام ستون دفتر اندیکاتور نوشته می شود نمونه سوال بودجه
نمونه اسناد قابل استفاده دفاتر

دفتر اسناد رسمی 286 مشارکت مدنی بانک مسکن نمونه فرم دفتر اندیکاتور دفاتر اسناد رسمی
نمونه سوالات ازمون سردفتری و دفتریاری

دفتر اسناد رسمی شماره یک قوچان - نمونه سوالات در هر ماه و دفتر اندیکاتور برای وارد
نمونه سوال عملی سرپرست دبیرخانه

امور اداری خراسان شمالی - نمونه سوال عملی سرپرست دبیرخانه - - امور اداری خراسان شمالی
نمونه سوالات عملی

نمونه سوالات عملی . باسمه ( آخرین ردیف دفتر اندیکاتور 700 می باشد )
دانلود سورس فایل دفتر اندیکاتور به زبان VB.NET

برنامه نويسي ويژوال بيسيك - دانلود سورس فایل دفتر اندیکاتور به زبان vb.net - ويژوال بيسيك vb & vb.net
دفتر اندیکاتور دفاتر اسناد رسمی حذف می شود

دفتر اسناد رسمی 286 شیراز - دفتر اندیکاتور دفاتر اسناد رسمی حذف می شود - شیراز فلکه شاهزاده
برچسب :